Östgötars minne/1760

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1759
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1760
1761  →


[ 239 ]

1760.

3098. Paul Ahlborg. F. i Östra Tollstad 1738 217; fad. Per Tollberg, bonde i Motala landsf. Prv. 66. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg 69; kommin. i Vinnerstad o. Motala 78; kyrkoherde i Locknevi o. Blackstad 92; kontr.-prost 97. D. 1820 2910.

3099. Petter Nymansson. F. i Vadstena 1740 23; fad. Olof, skräddare. Kanslist vid Gen.-sjötullskansliet 68; tullkontrollör i Nyköping 68; tullförvaltare i Björneborg 71, sed. i Landskrona; kamrer vid Gen.-sjötullskontoret 80; tit. tulldirektör; afsk. 96. D. i Sthlm 1819 218.

3100. Abraham Sääf. F. 1740; fad. rådman och kopparslagare i Vadstena. Pädagog i Lovisa, Finland. D. där.

I anledning af åtskilliga inlupna klagomål öfver hans ostadighet och huglöshet samt nedriga uppförande uteslöts han ur nationen 1770. Nic. — Prädikade i Stockholms storkyrka och stal där en kyrkobibel samt dömdes till fängelse vid vatten och bröd »in arce Lovisæ, ubi postea pæedagogiam instituit.» Bj. — Uppgifves hafva omkommit genom drunkning.

3101. Carl Melinsson [Bolin]. F. i Södra Vi 1732 163. fad. inhysesman. Prv. 62. Fångprädikant i Norrköping 69. D. i Styrestad 1769 289.

[ 240 ]3102. Samuel Johan Chierlin. F. i Mjölby 1742 281; fad. Anders, mönsterskrifvare. Notarie vid Stora sjötullsrätten i Sthlm 66; tillika notarie i Kommerskolleg. 67 samt v. adv.-fiskal där 76; adv.-fiskal; assessor 90; kommersråd 1805; afsk. 12. Led. i Magasinsdirektionen till 12. Egare af Oppeby i Nikolai s:n, Söderm. län (16). D. där 1828 139.

3103. Anders Lorens Zetterstedt. F. i Norrköping 1738 2710; fad. Petter, kamrer i Mjölby. Prv. 64. Past.-adj. på flere ställen; tj:fri o. bosatt på sin gård i Torpa 75—80; adj. i Sund 80; komminister i Västra Ryd o. Svinhult 91. D. 1793 145.

3104. Johan Fredrik L'Orange. F. 1738 2412; fad. François, språkmästare (fransman)på Boxholm. Auskult. i Svea hofr. 64; v. häradshöfd. 69; borgmästare i Gränna 73. D. där 1803 217.

3105. Carl Gustaf Ekmanson. F. i Veta 1744 89; fad. prost [2079]. Fil. doktor 67; prv. 68; teol. doktor 1800. Kommin. i Örtomta 1776; kyrkoherde i Veta o. Viby 83, i Stora Åby o. Ödeshög 1805; prost 1786; kontr.-prost 93. Riksdagsman 86, 1800. D. 1812 145.

E:s »Predikningar och skriftetal» (1795), hvilka utmärka sig för kristligt allvar och vårdad stil, hafva ända i senaste tider varit en bland den svenska allmänhetens mest omtyckta uppbyggelseböcker; 12:e upplagan utkom 1874. N. fbok. — Införde i »Norrköpings Veckoblad» 1767 en uppsats med titel »Tiggaretröja eller kritiska anmärkningar öfver de oförgripliga frågor öfver ingenting.» Br.

3106. Anders Fogelstrand. F. i Vreta kloster 1742 27; fad. Anders, kronolänsman. Fil. doktor 67; prv. 67. Domk.-syssloman i Linköping 69; tit. hofprädikant 79; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 83; prost 87. D. 1805 94.

F. kan sägas ha erhållit pastoratet af sin broder; se n:r 3064.

3107. Johan Norström. F. i Ljung 1734 184; fad. Per, torpare. Prv. 66. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Valierstad 72. D. där 1775 91.

3108. Anders Brandelius. F. i Västervik 1739 228; fad. kyrkoherde [1841]. E. o. kanslist i Kammarkolleg. Bryggare i Sthlm; klädmäklare där.

3109. Markus Vallenberg [Vallberg]. F. i Viby 1744 306: fad. Jakob, kronolänsman. Fil. doktor ult. 67; prv. 75. Konsist.-amanuens Linköping 68; Konsist.-notarie 72; lektor 83; tillika kyrkoherde i Slaka 91. D. 1799 69.

Från honom härstammar ännu fortlefvande ätten Vallenberg.

3110. Anders Hagberg. F. i Norrköping 1737 123; fad. Johan, stadsfogde. Skollärare i Norrköping.

Hypokondrisk. »Incertus vitæ». Bj. — »Vistas i Norrköping utan publik syssla.» Nic.

3111. Anders Qvillén. F. i S t Lars 1740 215; fad. Anders, organist. Kanslist i Kammarkolleg.; mantalskommissarie i Roslagen; afsk. Bosatt å Eggeby i Dagsbärg (1806), sed. i Norrköping. D. där 1815 91.

»Gifte sig och afreste till Ryssland med sin hustru; konditionerade i Petersburg: återkom efter 15 år med en ansenlig förmögenhet och bodde sedan i Norrköping.» Matr.

3112. Peter Brunman. F. i Simonstorp 1739 301; fad. komminister. Landskanslist i Österg. län. D. i Linköping 1768 223.

3113. Jonas Dubb. F. i Västra Husby 1739 114; fad. Sven, inspektor. Prv. 66; fil. kand. 72; fil. doktor primus 73; teol. kand. 74; teol. doktor 79. Ord. hofprädikant hos enkedrottn. Lovisa Ulrika 74; kyrkoherde i Västra [ 241 ]Vingåker, Strängnäs stift, 76; prost 76; kontr.-prost 81; domprost i Linköping 1801. Riksdagsman 12. D. 1823 199.

D. visar sig som en lefvande exponent af den s. k. neologiska åskådning, som här vann insteg under senare delen af 1700-talet. Han var gustavian alltigenom; tjusarkungen på tronen hyllades från hans talarstol nästan lika mycket som »det högsta väsendet» i himmelen, och den sköna formen blef hufvudsak, hvarigenom det ästetiska utträngde det religiösa. Med alla sina brister, delvis kännetecknande för tiden, var D. onekligen en begåfvad och vältalig samt i många stycken dugande och därtill ordningsam man, som åtnjöt mycket anseende, ämbetsbröders förtroende och sin konungs ynnest. Efter Hagstr.

3114. Olof Cederlöf. F. i Väderstad (Harstad) 1739 117; fad. Sven, bonde. Stud. i Lund 63; fil. doktor 66; prv. 66. E. o. bat.-präd. vid Jönk. reg. 81; kommin. i Björkebärg o. Ledbärg 90; kyrkoherde där 98. D. 1808 188.

C. intresserade sig tydligen för fiske, enär han 1765 utgaf ett arbete om skånska karpdammar.

3115. Olof Zetterling. F. i Kuddby 1744 153; fad. prost [2010]. Fil. kand. 68; prv. 75. Kollega i Norrköping 71; rektor 80; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 85; prost 99. D. 1816 110.

3116. Erik Zetterling. F. i Kuddby 1745 235; fad. prost [2010]. Fil. doktor 70; prv. 70. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Dagsbärg 80; afsk. fr. prästämb. 84; inlöst på Vadstena hospital 85. D. där 1805 46.

Suspenderades 1781 för liderlighet och förargelseväckande beteende. Konsistorium utfärdade kort därefter ett cirkulär, hvari prästerskapet varnades att admittera honom till någon ämbetsförrättning, »såsom Ven. Consist. med missnöje försport redan på ett och annat ställe hafva händt.» S.

3117. Samuel Gustaf Harlingson. F. i Vikingstad 1740 104; fad. Hans Harling, kronolänsman. Fil. doktor 67; prv. 98; teol. doktor 1809. Konsist.-aman. i Linköping 1772; tillika bibliotekarie vid stiftsbibl. 72; konsist.-notarie 83; tit. lektor 88; lektor 92; tillika kyrkoh. i Landeryd 98; tit. professor 1802. Riksdagsman 09. D. i Sthm 1810 213.

H. var en man »af sannt snille», en frimodig, mångkunnig och nitisk medborgare. Kraftig, förslagen och hänsynslös, drefs han dock till härsklystnad samt skydde stundom ej intrigen för att uppnå sitt mål. Lindblom, ärkebiskopen, säger om honom: »den afpassade pröfningen, den strängt och långsamt öfvervägande rättheten stodo ej alltid tillsammans med hans eldiga lynne.» Som konsistorietjänsteman beredde han sig ett sådant inflytande, att han, som det påstås, styrde både konsistorium och stift. Senare stod han två gånger på förslag till biskop. — Ledamot af flere vittra samfund, framstod H. som en skicklig författare med stark böjelse för satir, som framlyser ur alla hans skrifter. Utan tvifvel var det ock han, som bland Linköpings gymnasielärare mest bidrog till den väckelse i ästetiskt hänseende, som verkade, att nya skolans kärntrupp var östgötisk. Biogr. lex.; Br. Se vidare Sundblads »Bland kräklor och mitror.»

3118. Anders Rylander. F. 1739 152; fad. klockare i Svinstad. Bruksinspektör i Värmland. Kronolänsman där; stadsfiskal i Filipstad; möjl. äfven stadskassör. D. 1787.

3119. Erik Lind. F. i Allhelgona 1739 810; fad. Magnus, inspektor. Prv. 67. Pastorsadjunkt i Vallerstad 67. D. där 1768 71.

Begick själfmord genom att hänga sig med ett strumpeband.

3120. Johan Vaste Kinström. F. i Västra Ed 1741 92; fad. Jakob, bruksbokhållare. Handelsbokhållare i Sthlm 68.

3121. Jonas Callerholm. F. i Grebo 1742 219;fad. kyrkoherde [1993]. Prv. 70. E. o. bat.-präd. vid Artilleriet 74; andre reg.-pastor 76; förste reg.-pastor 82; kyrkoherde i Öster-Våla, Upps. stift, 83; prost 87; kontr.-prost 94. D. 1806 141.

[ 242 ]3122. Peter Erik Knoop. F. i Alfvestad 1742 74; fad. komminister. Prv. 66. Kommin. i Fornåsa o. Lönsås 73; kyrkoherde där 89. D. 1809 71.

3123. Samuel Hellberg. F. i Misterhult 1739 145; fad. Bengt, organist. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. D. 1765.