Östgötars minne/1809

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1808
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1809
1810  →


[ 356 ]

1809.

4372. Erik Henrik Berglund. F. i Vadstena 1792 171; fad. Mikaël, glasmästare. Stud. i Lund 1814; prv. 15. Kommin. i Askeby 28; kyrkoherde i Malexander 40, i Ingatorp o. Bällö 46. D. 1848 2210.

4373. Carl Johan Åstrand. F. i Hult 1793 142; fad. Carl, v. häradshöfding o. godsegare i Sund. Hofr.-ex. Auskult. i Svea hofr.; v. auditör i Västg.-Dals reg. 1817; afsk. 20; tit. öfverjägmästare 20. Godsegare o. landtbrukare på Ed i Sund 25. Kommunalman. D. på Ed 1861 171.

Verksam för många goda inrättningar i orten, nämndes han med skäl »Ydre härads mångsidige välgörare.» Undervisade själf sina fyra söner till student- och kadettexamina samt mottog senare i sitt hus till uppfostran och undervisning en mängd ynglingar, hvilka sedan buro vittne om denna skolas grundlighet i kunskaper samt omsorgsfulla vård om kroppslig och moralisk hälsa.

4374. Axel Erik von Sydow. F. i Häsleby 1791 251; fad. Nils Ludvig, kronoinspektor. Kameralex.; utex. fr. prästsemin. 1812; fil. doktor 18. Fänrik vid Uppl. reg. 13; löjtn. 21; kapten 31. Chef för södra kanaldistr. 28; öfverdirektör i Väg- o. vattenbyggn.-styrelsen 41; tillika öfverste o. chef för Väg.- o. vattenbyggn.-kåren 52; afsk. 56. D. i Sthlm 1857 410.

Som officer vid Upplands regemente bivistade v. S. tyska och norska fälttågen 1813 och 14. — Var genom kunskaper och i öfrigt en synnerligen framstående man: utförde en mängd undersökningar för allmänna arbeten; verkstälde som arbetschef flere strömrensningar i Norrland, bygde hamnarna i Helsingborg, Halmstad och Jönköping m. m., och det var hufvudsakligen genom hans initiativ en styrelse för väg- o. vattenbyggnader kom till stånd samt en utbildningskurs för civilingenjörer upprättades å Mariebärg.

4375. Axel Arvid Raab. F. på Djurgården vid Sthlm 1793 2S6; fad. kapten. Underlöjtn. vid Ingeniörkårens fältmätn.-brigad 1812; löjtn. 20; kapten 27. D. i Sthlm 1836 209.

Det är förnämligast som vissångare och berättare, specielt Bellmanssångare. R. förvärfvat sig ett oförgätligt namn bland vårt lands humorister. Det sätt, hvarpå han föredrog Bellmans kväden, visade ej blott hans utomordentliga, kanske ej af någon öfverträffade mimiska förmåga och sångkonst, utan äfven att hans åskådning var besläktad med skaldens genom det nordiska sångardraget »en sorg i rosenrödt.» — En af stiftarne och hufvudpersonerna i Bellmanska sällskapet, var han ock medlem af Götiska förbundet samt P. B., som reste hans vård. — Se vidare Biogr. lex.; Hbg.

4376. Nils Magnus Könsberg. F. i Flistad 1789 2012; fad. prost i Rystad. Fil. kand. 1817; fil. doktor 18; teol. kand. 22; prv. 24. Reg.-pastor vid Första lifgr.-reg. 25; kyrkoherde i Törnevalla 30; prost 44. Egare af Refva i Törnevalla. D. i Linköping 1862 237.

Se vid brodern [4273].

4377. Clas Christer Viridén. F. i Svinstad 1791 173; fad. prost. Prv. 1816. Komminister i Svinstad 22, i Klockrike o. Brunneby 42. D. 1869 237.

4378. Per Henrik Victorin. F. i Kristbärg 1790 44; fad. brukspatron [3152]. Brukspatron; egare af Kvarns bruks- o. landtegendom 1828 samt Älgmyra i Kristbärg. D. på Kvarn 1857 288.

4379. Carl Valdemar Enelius. F. i Dalhem 1791 249; fad. kyrkoherde [3236]. E. o. kanslist i Just-fördeln. af K. M. kansli o. auskult. i Svea [ 357 ]hofr. 1812; tit. kgl. sekreterare. Landtbrukare i St. Dalhem i Dalhem. D. där 1858 214.

4380. Per Adolf Sondén. F. i Landeryd 1792 125; fad. prost [3578]. Fil. doktor 1815; prv. 17. Rektor vid Johannes kyrkoskola i Sthlm 18; tillika aman. vid Stadskonsistoriet 23; bat.-präd. vid Svea lifgarde 26—33; konsist.-notarie 31; komminister i Klara förs. 33. Sekreterare i samfundet »Pro fide et christianismo» 32; sekreterare i Prästeståndet 34—35. Litteraturhistoriker; vitter författare. D. 1837 26.

S. var en synnerligen framstående litteraturhistoriker samt en utomordentligt flitig, samvetsgrann och oväldig granskare. Den af honom helt och hållet omarbetade och högst betydligt utvidgade upplagan af Hammarskölds »Svenska vitterheten» anses som en ännu ej öfverträffad handbok i svensk litteraturhistoria och hans förträffliga edition af Bellmans skrifter såsom epokgörande i fråga om texten. Grundläggare, tillika med Palmblad, och medarbetare i »Biographiskt lexicon.» Som vitter författare tillhörde S. nya skolan, men intog där ej något framstående rum. Se vidare Biogr. lex. m. fl.

4381. Anders Magnus Ekbæck. F. i Locknevi 1789 251; fad. Anders, organist. Prv. 1816. Skollärare i Östra Stenby 19; bruksprädikant vid Finspång 20. D. i Norrköping 1824 186.

4382. Lars Magnus Holmberger. F. i Norrköping 1790 2412; fad prost [3281]. Fil. doktor 1818; teol. kand. 21; prv. 22. Apologist i Norrköping 22; kyrkoherde i Torpa 27. D. 1845 268.

4383. Anders Daniel Sandes [Sandström]. F. tv. i Mjölby 1789 87; fad. komminister [3128]. Prv. 1812. Kommin. i Skedevi 27; kyrkoherde i Regna 38. D. 1852 1811.

4384. Carl Fredrik Flodman. F. i Häradshammar 1789 123; fad. Johan, kvartermästare. Prv. 1812. Kommin. i Skönbärga 19, i Vreta kloster 29; v. pastor 36; kyrkoherde i Västra Harg 44; prost 51. D. 1865 227.

F. var en älskvärd umgängesman och begåfvad prädikant. — Mot honom riktades åtskilliga anklagelser af en illvillig fjärdingsman, som dock efter sakens slutliga utredning dömdes för falsk angifvelse, medan F. blef helt och hållet frikänd och fick inför domkapitlet full upprättelse. Denna rättegång grämde honom emellertid till den grad, att han, som förut bar sitt hufvud högt, från den tiden sänkte det mer och mer, så att han under sista delen af sin lefnad gick alldeles lutande och hopsjunken. Han upptog som fosterbarn sin förföljares son, hvilken han uppfostrade till en nyttig medborgare. Pti.

4385. Carl Ulrik Freidenfelt. F. i Mogata 1788 24; fad. major. Hofr.-ex. 1810. E. o. kanslist; tf. guvern.-sekreterare på S:t Bartelemy 11. D. där 1813 58.

4386. Nils Henrik Hjorthoff. F. i Norrköping 1788 109; fad. Nils Hjort, handlande. Prv. 1820. Skollärare vid Lifgardet till häst 21; tillika skvadronsprädikant där 25. D. i Sthlm 1827 61.

4387. Anders Peter Strand. F. i Norrköping 1789 1210; fad. Anders Silfverstrand, daglönare. Fil. doktor 1818. Apologist i Norrköping 19; kollega 22. D. 1826 241.

I en öfver honom af »en ungdomsvän» ristad minnesruna förekomma följande strofer: — — »Öppet som en blomma emot solens sken, i lugn som strid, ditt ädla hjärta var, din själ, den låg i blåa ögat, ljus och ren, liksom en stilla vårdag öfver bölja klar. Din kunskapslager, skön den var uti sin glans, dock af din dygd den ökadt värde fann, och af den enkla, välförvärfda eklöfskrans, du skar som statens sanna medborgsman.»

4388. August Reinhold Palmblad. F. i Skönbärga 1791 3112; fad. Carl Fredrik, krigskommissarie o. kronofogde. E. o. kanslist i Handels- o. finansexped. 1812; [ 358 ]kopist 17; kanslist 18; afsk. 28. Landtbrukare o. egare af Mörje i Rönö. D. där 1857 123.

4389. Samuel Bleckerz. F. i Drothem 1790 1310; fad. Johan Johansson, bonde. Stud. i Lund 1817; prv. 20. Komminister i Västervik 30, i Gladhammar o. Västerrum 36. D. 1843 1011.

Nämnes äfven »kirurg» och var möjligen detta före 1817.

4390. Jonas Olof Ingeström. F. i Risinge 1792 226; fad. Samuel, hofr.-kommissarie. Prv. 1818. Kollega i Vimmerby 20; rektor 31; kyrkoherde i Gladhammar o. Våsterrum 33; prost 45. Inspektor för Västerviks läroverk 37. D. 1851 276.

4391. Carl Fredrik Dahlgren. F. i Kvillinge 1791 206; fad. Sven, bruksförvaltare. Prv. 1815. Lärare vid A. A. Afzelii skola i Sthlm 14; föreståndare för egen privatskola där 18—22; komminister i Hedvig Eleonora förs. i Sthlm 24, i Storkyrkoförs. 29. Skald; medutgifvare af tidn. »Kometen» 25—27. Riksdagsman 28, 34, 40; fullmäktig i Riksg.-kontoret fr. 34. D. i Sthlm 1844 25.

D. var en lyrlsk-idyllisk skald och en bland Sveriges mest betydande humoristiske författare. Lika ypperliga som hans liffulla och om frisk uppfattning vittnande naturskildringar äro i sitt slag flere af hans öfriga dikter, hvilka utmärka sig genom täck skalkaktighet, lekande kvickhet och ystert skämt. Så begåfvad, intog han en mycket framstående plats i hufvudstadens vittra umgängeslif; deltog i stiftandet af Manhemsförbundet. Gröna rutan, Bellmanska sällskapet och Aganippiska sällskapet samt var i många år sällskapet P. B:s ordensskald. »Ehuru D. älskade glada samkväm, var han i säliskapslifvet icke mångordig, snarare hvad man kallar torrolig. Den långa, magra, framåtlutande gestalten hade i hela sitt väsende något tafatt och otympligt, hvilket gaf ett ännu mera löjligt uttryck åt de infall, dem han strödde omkring sig. samt åt de sprittande kväden, dem han alltid uppläste med det djupaste allvar.» I svenska vitterhetens häfder lefver hans minne, och i den eviga ungdomens stad lifvas det hvarje år å nyo upp, då »Våren är kommen

4392. Anders Magnus Lundström. F. i Vadstena 1790 293; fad. Magnus, rådman o. källarmästare. Stud. i Lund 1809; teol. ex. där 12; åter stud. i Upps. 13; kansliex. 13. Kanslist i Krigskolleg. 14; notarie 27; tf. sekreterare 28—32. Kopist i Krigsexped. 16; kanslist 18; prot.-sekreterare 31; tf. 32, ord. registrator 35. D. i Sthlm 1841 241.