Östgötars minne/1761

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1760
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1761
1762  →


[ 242 ]

1761.

3124. Bengt Scherstrand. F. i Hvarf 1733 122; fad. Sven, handlande i Vadstena. Prv. 66. Komminister i Hvarf o. Styra 85. D. 1787 1021.

3125. Botvid Liljesten [Liljegren]. F. i Konungsund 1742 132; fad. Anders, ryttare. Kanslist i Bärgskolleg. 72; notarie; bärgsfogde i Uppland, sed. i Nora o. Lindes bärgslag; afsk. 83. Privatman o. kapitalist i Sthlm. D. efter 1807.

3126. Samuel Trivall. F. trol. i Hagby, Upps. län, 1749; fad. sekreterare [2476]. Korpral vid Lifreg. D. genom fall från en häst 1770.

3127. Christofer Lejman. F. i S:t Johannes 1739 105; fad. Christofer, bagare. Prv. 66. Komminister i Mörlunda o. Tveta 76. D. 1812 510.

3128. Johan Sandström. F. i Motala landsf. 1735 77; fad. Anders, bonde. Prv. 66. Komminister i Mjölby 74. D. 1805 273.

3129. Erik Andreas Ahlfort. F. i Torpa 1739 158; fad. Gabriel, kaptenlöjtnant Stud. i Lund 66. Auskult. i Göta hofr. Landtbrukare på Liljeholmen i Torpa. D. där 1800 1210.

3130. Magnus Viberg. F. i Värna 1741 218; fad. komminister. Fil. doktor 67; prv. 69. Kyrkoherde i Skokloster, Upps. stift, 74; kontr.-prost 84. D. 1807 284.

3131. Paul Juringius. F. i Västra Eneby 1745 1911; fad. prost [1967]. Fil. doktor 70; prv. 70. E. o. hofprädikant hos Enkedrottningen 74; kyrkoherde i Kimstad 74, tillika i Kullerstad 86; prost 82; kontr.-prost 90. Riksdagsman 89, 1800. D. 1808 284.

J. erhöll Kullerstad till präbende, dock personelt för sig, så långe han var kyrkoherde i Kimstad.

3132. Magnus Vessén. F. i Dagsbärg 1742 72; fad. landtbrukare [1981]. Auskult. i Svea hofr. 65; magistr.-sekreterare i Västervik 70; tillika rådman 71; afsk. 95. Landtbrukare på Dömmestad i Styrestad. D. i Norrköping 1813 1811.

3133. Josaphat Zetterstedt. F. 1744 66; fad. Petter, kamrer i Mjölby. E. o. kammarskrifvare i Kammarrevisionen 63. Sergeant vid Marinen 63; lifdrabant 68; kornett vid Lifreg. till häst; löjtnant i armén 75; afsk. 79. Landtbrukare o. delegare i Lärketorp i Mjölby 79. D. där 1815 245.

En sägen lyder, att han 1761 på ridt öfver Kolmården nära Krokek hört en stark röst ur skogen ropa: »Josaphat! I denna timme födes din hustru»; hvilket sedan visade sig sannt. O.

3134. Anders Esse [Törnström] F. i Törnsfall 1737 315; fad. Erik Gagerström, ryttare. Fil. doktor 67; prv. 71. Kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 97; kontr.-prost 99. D. 1810 52.

3135. Lars Liljenstolpe [adl. 1788; förut Lindblom]. F. i Skeda 1743 168; fad. prost [2255]. Auskult. i Svea hofr. 64; i Göta hofr. 66; v. härads[ 243 ]höfd. 68; kanslist i Riksarkivet 75; häradshöfding i Norra o. Södra Tjust 75; tit. lagman. Egare af Vinö i Lofta. D. där 1806 2811.

3136. Jonas Våhlander. F. i Östra Ny 1743 128; fad. kyrkoherde [2376]. Stud. i Lund 63; prv. 70. Kommin. i Nykil 79; kyrkoherde i Hedvigs förs. i Norrköping 88, i Tåby 97; prost 99. D. 1809 32.

3137. Samuel Berzelius. F. i Skärkind 1743 212; fad. kyrkoherde [1965]. Prv. 70. Kollega i Linköping 77. D. där 1783 39.

Som lärare vid skolan egde B. stor skicklighet och mellan honom och lärjungarna rådde ett ömsesidigt förtroende; hade äfven lyckliga gåfvor som präst. »Hans förnämsta styrka var att, själf intagen och lifvad af sitt ämne, beveka och röra.» S. — Fader till den fräjdade kemisten [4032].

3138. Per Kindahl. F. i S:t Johannes 1743 287; fad. kyrkoherde i Östra Husby. Fil. doktor 67; prv. 68. Pastorsadjunkt i Östra Husby 68. D. där 1770 291.

3139. Carl Zetterbaum. F. i Rök 1739 2210; fad. Abraham, ryttare. Stud. i Lund 70. Auskult. i Göta hofr. 70; stadsnotarie Vadstena 73; rådman 76. 9 D. i Vadstena 1823 68.

3140. Nils Duværus. F. i Järeda 1743 211; fad. kyrkoherde [2178]. Prv. 66. Hosp.- o. slottspräd. i Linköping 70; utn. kyrkoherde i Näsby 77. D. i Linköping 1778 191.

3141. Johan Henrik Brandt. F. i Vist 1740 254; fad. Johan August, trädgårdsmästare. Stud. i Lund 61, i Upps. 64. Landskanslist i Österg. län 68; kronolänsman där 73; afsatt. Dragon vid Lätta kåren i Sthlm. D. 1775.

3142. Johan Forseman [Forsman]. F. i Söderköping 1742 151; fad. borgare. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 67; kopist 73. Auskult. i Svea hofr. 68; aman. 68; e. o. kanslist 68; e. o notarie 68; v. hhöfd. 72; häradshöfding i Hammarkind m. Stegeborgs skärgård samt Östkind, Björkekind o. Lösing 74; afsk. 87. Egare af Grimstad i Drothem. D. där 1796 284.

F. var en rik man, och det säges, att han »på ett tvätydigt sätt sammanhopat egodelar.» Vare härmed huru som hälst, gjorde han dock ett ädelt bruk af sin förmögenhet genom donationer till goda ändamål. Han donerade fonder till upprättande af ett nytt kollegat samt till premier åt lärjungar vid Söderköpings läroverk; till understöd åt inom stdden bosatte behöfvande idkare af borgerliga yrken samt åt deras enkor och barn äfvensom till fattige välfräjdade arbetare och dygdiga ladugårdspigor i Drothems socken. Kapitalbeloppet af samtliga donationsfonderna uppgår för närvarande till omkring 110,000 kr.

3143. Anders Kraft. F. i Rumskulla 1743 272; fad. kyrkoherde [1911]. Fil. doktor 67; prv. 67; e. o. bat.-präd. vid Artilleriet 72; e. o. hofpräd. hos Härtigen af Södermanland 74; kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 80; prost 85; kontr.-prost 94. D. 1796 3010.

K. var en bland de förste ledamöterna i de vittra sällskapen Apollini sacra i Uppsala och Utile dulci i Stockholm. — Tjänstgjorde en tid som husprädikant hos den bekante generalen Pechlin.

3144. Abraham Vallenquist [Vallerquist]. F. i Vallerstad 1740 139; fad. Per, bonde. E. o. kanslist i Krigskolleg. 65; notarie där; krigsfiskal 73; tit. lagman 91; afsk. 1800. D. 1805 31.

3145. Lars Cronstrand. F. i Gammalkil 1744 128; fad. Simon Nyberg, bonde. E. o. kanslist i Krigskolleg. 66; kanslist 69; salpetersjuderi[ 244 ]inspektor i Kalmar län, Öland o. Gotland 77; tit. direktör 79. Egare af Törneby nära Kalmar. D. där 1814 272.

C. antog tillnamnet efter sin mödernesläkt. »Han var i orten bekant för sin originela karaktär och dessutom i egenskap af godsegare för sitt mindre gifvande jordbruk, hvilket påstås hafva afkastat mera ogräs än säd. Af ortens befolkning kallades han alltid med öknamnet »Tader-Lasse» (tader = rågsvingel).» O. Bergström.

3146. Fabian Tranberg. f. i Möriunda 1742 1912; fad. prost [2040]. Häjderidare; landtjägare vid Ombärgs djurgård 68; afsk. antagl. 75. Landtbrukare i Säby. D. där 1789 2.

3147. Sven Apelstam [Apelgren]. F. i Frödinge 1736 206; fad. Johan, bonde. Prv. 66. Komminister i Borg o. Löt 75. D. 1790 2711.

3148. Per Gabriel Hjertstedt. F. i Frödinge 1739 255; fad. häradshöfding [1491]. Volontär vid Smål. kav.-reg.; kvartermästare; afsk. Landtbrukare på Långbrötsle i Frödinge. D. där 1828 139.

3149. Jon Vesterstrand. F. i Hjorted 1744 2511; fad. prost [2156]. Prv. 66. Komminister i Ukna 83. D. 1791 84.

Fader till Per Vesterstrand, präsident [4224].

3150. Hugo Casper Vesterstrand. f. i Hjorted 1746 291; fad. prost [2156]. Stud. i Lund 68. Handelsbokhållare i Sthlm 69. Landtmät.-ex. 77. Komm.-landtmätare i Älfsb. län 87, i Kalmar län 9., i Sthlms län 1821; afsk. 24. D. på Näs i Östra Stenby 1829 313.