Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1767

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1766
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1767
1768  →


[ 254 ]

1767.

3274. Petrus Schenling. F. i Linköping 1749 105; fad. borgmästare [2394]. E. o. kammarskrifvare vid Gen.-tulldirektionen i Sthlm 69; assistent vid Ostind. kompaniet i Göteborg 81; superkargör 88. D. i Linköping 1798 267.

S. gjorde flere resor till Kanton.

3275. Johan Peter Sleincour. F. i Uppsala 1759; fad. professor [2413]. D. som stud. i Uppsala 1773 186.

3276. Olof Scherling. F. i Norrköping 1746 287; fad. Olof, rådman. Prv. 80. Komminister i Kvillinge 1802. D. 1812 510.

3277. Adolf Sundevall [Sundvall]. F. i Vadstena 1749; fad. borgmästare [2336]. Förare vid Östg. inf.-reg. 71; fältväbel; sergeant (84); fänrik 90; afsk. 91; fänrik vid Kajana reg.; afsk. D. i Kuopio 1803.

Bivistade finska kriget.

3278. Carl Gustaf Torndahl. F. i Regna 1739 185; fad. arrendator. Prv. 71. Komminister i Gammalkil 82. D. 1805 29.

3279. Isak Edelcrona [adl. 1819; förut Askegren]. F. i Vårdsbärg 1749 98; fad. landtbrukare. E. o. kanslist vid Krigsexped. 74; kopist 76; adv.-fiskal vid svenska eskadern af Arméns flotta 77; krigskommissarie 87; krigsråd o. led. i Krigskolleg. 92; afsk. 1823. D. 1841 281.

3280. Fredrik Broberg. F. trol. i Kvillinge; fad. Jakob, brukspatron [2149]. [ 255 ]Landtbrukare i Skrikestad i Hvarf 74; kronoskogvaktare; gardeskarl el. dragon vid Lätta kåren i Sthlm.

»Efter en liderlig lefnad ifrån hustrun och fäderneslandet rymd.» Matr.

3281. Per Holmberger [Holmberg]. F. i Västra Ny 1745 2912; fad. Lars, ryttare. Fil. doktor 76; prv. 78. Kollega i. Västervik 77, i Norrköping 79; e. o. skv.-präd. vid Lifdragonerna 83; rektor i Norrköping 85; kyrkoherde i Norra Vi o. Tirserum 98; prost 1803. D. 1807 318.

Af brinnande lust för studier rymde H. vid 10 års ålder från sitt fattiga hem till Linköpings skola, där han genom lärares bemedling fick stanna, hjälpande sig fram genom att undervisa andra barn i innanläsning samt för sina bekvämligare kamrater sopa och städa skolan. Redan under denna tid visade han liflig håg för naturalhistorien, som ock, under påverkan af Linné, blef hans älsklingsstudium hela lifvet igenom. Under sin vistelse i Norrköping gjorde han betydliga samlingar af naturalier och författade en mängd skrifter i ekonomiska ämnen, af hvilka åtskilliga infördes i Vetenskapsakademiens handlingar eller i den af Patriotiska sällskapet en tid utgifna Hushållningsjournal. Bland annat lemnade H. ansenliga och värderika bidrag till J. P. Vestrings »Svenska lafvarnes farghistoria.» — Stamfader för släkten Holmberger.

3282. Jon Norraæus. F. i Orlunda 1747 199; fad. Johan, kronolänsman. Prv. 71. Bruks- o. huspräd. på Adelsnäs i Åtvid 77; komminister i Vårdnäs 80. D. 1782 181.

3283. Daniel Cnattingius. F. i Skeninge 1747 l88; fad. kyrkoherde [2272]. Fil. doktor 76; prv. 77. Hofpråd. hos Härtigen af Södermanland 79; e. o. teol. adjunkt i Upps. 82; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 84; prost 87. D. å Bordsjö i Askeryd 1809 287.

C. var vittert anlagd och en tid flitig medarbetare i Apollini sacra. — Bodde under senaste tiden på egendomen Bordsjö, sedan prästgården blifvit lagd i aska genom eldsvåda, hvarvid C. med nöd räddades och förlorade sitt dyrbara bibliotek samt all annan lösegendom.

3284. Jakob Stelnert. F. 1744 8; fad. akad.-bokhandlare i Uppsala. D. som stud. där 1774 711.

3285. Johan Petter Pettersson. F. i Gammalkil 1748 1810; fad. Petter Rydberg, trumpetare. Prv. 72. Kommin. i Pelarne 79; kyrkoherde i Frödinge 1805. D. 1822 102.

3286. Bengt Neander. F. i Tåby 1749 181; fad. Per, prov.-schäfer. Prv. 72. Fångprädikant i Norrköping 79, i Sthlm 85; tit. kyrkoherde 89. D. i Sthlm före 1812.

3287. Carl Gustaf Tisell. F. i Tjällmo 1753; fad. Carl, brukspatron. Auskult. i Göta hofr. Volontär vid Sprengtportens reg. i Kalmar; sergeant vid Artilleriet; underlöjtnant 81; afsk. 82. Godsegare o. landtbrukare å Ljuna i Rinna, sed. å Uljebärg i Viby o. Hufvudsta i S:t Per. D. i Vadstena 1797 246.

3288. Nils Henrik Tisell. F. i Tjällmo 1756 1810; fad. Carl, brukspatron. Kornett i armén. Brukspatron på Hättorp i Tjällmo. D. i Linköping 1814 183.

3289. Magnus Virstedt. F. i Virserum 1742 1810; fad. Carl, skogvaktare. Prv. 72. Kommin. i Kärna 79; v. pastor 82; kyrkoherde i Vånga 90; prost 1800. D. 1803 2811.

3290. Claes Johansson Svangren. F. i Linköping 1746 510; fad. snickare. Prv. 72. S. m. adjunkt, anst. i Västra Ed 72. D. 1774 96.

3291. Per Lagervall. F. i Kärna 1745 117; fad. Olof, torpare. Prv. 71. Komminister i Målilla o. Gårdveda 80. D. 1793 112.

[ 256 ]3292. Gustaf Vibjörnson. F. i Vreta kloster 1748 11; fad. kyrkoherde [1955]. E. o. kammarskrifvare i Krigskolleg. 77; kammarskrifvare 80; bokhållare 93; krigskassör 94; afsk. 1818; tillika kassör vid Artilleriet 05; tit. öfverdirektör 10. D. i Sthlm 1819 259.

3293. Bengt Hellberg. F. i Misterhult 1746 253; fad. Bengt, organist. Prv. 72. Komminister i Virserum o. Järeda 86. D. 1803 131

3294. Michaël Vejdling. F. i Linköping 1749 82; fad. Alexander, handlande. Stadsnotarie i Skeninge 74; tillika rådman 77; tit. borgmästare 1805; borgmästare 08; afsk. 10. Riksdagsman 1786, 1809. D. i Skeninge 1820 132.

V. tog på 1790-talet afsked från rådmansbefattningen, men återinträdde efter enhälligt val.

3295. Johan Hockenstedt. F. 1744; fad. bonde i Mogata. Artillerist i Sthlm 69; stadssoldat där; slutl. bonde i Mogata o. antagl. död där.

3296. Peter Lindgren. F. i Linköping 1747 89; fad. Johan, adelsryttare. Prv. 71. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Å 77; tillika e. o. skvadronsprädikant vid Östg. kav.-reg. 79. D. på Djäknetorp i Jonsbärg 1780 151.

3297. Vilhelm Leonard Hertzman. f. i Adelöf 1751 1; fad. prost [2023]. Auskult. i Svea hofr. 72; e. o. kanslist 72; e. o. notarie 73; afgången. D. i Sthlm 1826 213.

Om honom står i hofrättens auskultantmatrikel antecknadt: »civiliter mortuus et sepultus.»

3298. Lars Regnér. F. i Fifvelstad 1746 1110; fad. komminister. Fil. kand. 76; fil. doktor 76. Docent i Upps. 80; e. o. adjunkt 85; adjunkt 89; e. o. professor 96 o. astron. observator 98; professor 99. D. i Uppsala 1810 710.

Vid sidan af sin lärareverksamhet idkade R. ett ganska flitigt författarskap; uppgjorde plan till ett omfångsrikt arbete med titeln »Inledning till Naturläran.» hvaraf likväl blott två delar utkommo. Då han 1807 utgifvit en disputation om solens parallax, råkade han i en vetenskaplig strid med den berömde prof. J. Svanberg, hvilken polemik fördes både i afhandlingar och i allmänna tidningar.

3299. Gustaf Regnér. F. i Fifvelstad 1748 1110; fad. komminister. Auskult i Svea hofr. 72; aman. 72; e. o. notarie 72; kopist i Riksarkivet till 78. E. o. kanslist i Kanslikolleg. 74; kopist i Utr.-exped. 75; kanslist 77; registrator 84; prot.-sekreterare 95; på indragn.-stat m. tit. exped.-sekreterare 1809. Redaktör af »Svenska Parnassen» 1784—86, af »Stockholms Posttidningar» 84 o. af »Inrikes Tidningar» 84. D. i Sthlm 1819 223.

R. mottog ej mindre än nio belöningar för vittra täflingsskrifter, däribland två gånger Svenska akademiens stora pris. Det är emellertid mindre som originalskald han vunnit erkännande än som vitter granskare och i synnerhet som banbrytare på den svenska metrikens och öfversättningskonstens område. Bland den mängd skrifter han utgifvit må särskildt nämnas »Första begreppen af de nödigaste vetenskaperna.» i dagligt tal vanligen kallad »Regnérs begrepp,» hvilket arbete länge användes som skolbok och utgifvits i flere upplagor. Från 1784 hade han ända till två dagar före sin död oafbrutet bestridt redaktionen af Post- o. Inrikes tidningar. Se Biogr. lex.; N. fbok.

3300. Constans Ek. F. 1748; fad. perukmakare i Eksjö, Auskult. i Göta hofr. 74; stadsnotarie i Eksjö; rådman 83; tit. assessor. D. i Eksjö 1799 221.