Östgötars minne/1765

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1764
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1765
1766  →


[ 250 ]

1765.

3227. Olof Hanqvist. F. i Västervik 1754 48; fad. rådman, tit. borgmästare [2401]. Handelsbokhållare i Sthlm 70; assistent vid Ostind. kompaniet 79, 81, 84, 86; superkargör 94; handlande i Västervik; tillika lotsinspektor. D. i Västervik 1811 186.

3228. Jon Hanqvist. F. i Västervik 1755 2810; fad. rådman, tit. borgmästare [2401]. Kadett vid Galérflottan; löjtnant vid Amiralitetet i Karlskrona, sed. vid Sveaborgs eskader af Arméns flotta 76. »Styrman på ett ostindiskt skepp.» D. under resa till Kanton 1783.

3229. Carl Gustaf Broocman. F. i Östra Eneby 1747 91; fad. Carl, boktryckare. Stud. i Åbo 65. E. o. kanslist i Antikv.-arkivet. Medarb. i »Norrköpings veckotidningar» 67. D. i Sthlm 1770 194.

Egde mycken kvickhet samt böjelse för latinska poesien. Br.

3230. Jonas Carl Tuné [Tunæus]. F. 1748 196; fad. inspektor i Skedevi. Volontär vid Östg. kav.-reg. 68; sekundkorpral 69; kvartermästare 76; sek.-adjutant vid Västerb. reg. 77; fänrik 78; löjtn. 81; kapten 86; afsk. 95. D. 1820.

Erhöll i början af år 1772 permission att träda i utrikes krigstjäst och antogs i [ 251 ]Holland hos Prinsen af Oranien i dess gardeskår; hemkom samma år på hösten efter revolutionen. I.

3231. Georg Engström. F. i Simonstorp 1745 244; fad. kyrkoherde [2228]. Stud. i Lund 71; fil. doktor 72; prv. 73. Kommin. i Kvillinge 79; kyrkoherde i Kristbärg 1801. D. 1822 3011.

3232. Johan Magnus Hjelm. F. i Hvena 1746 144; fad. komminister [2085]. Prv. 74. Kommin. i Horn o. Hycklinge 89; kyrkoherde i Björsäter o. Yxnerum 1803. D. 1815 2212.

3233. Per Regnell. F. i Haurida 1745 3011; fad. prost [2342]. Stud. i Lund 68; fil. kand. 70; prv. 71; fil. doktor 72. Skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 76; kyrkoherde i Hvena 88; prost 99. D. 1816 297.

3234. Johan Linzander. F. i Linköping 1745 259; fad. kyrkoherde i Normlösa. Auskult. i Svea hofr. 70; borgmästare i Skeninge 75; afsk. 1805. Riksdagsman 1778. D. i Linköping 1812 2311.

L. egnade sig äfven åt musikens konst och invaldes till ledamot af Musikaliska akademien.

3235. Johan Alexander Livin. F. i Skeninge 1743 1012; fad. prost [2246]. Prv. 72; fil. doktor 73; kommin. i Skeninge o. Allhelgona 76; kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 95. D. 1802 177.

»En from och angenäm man.» H.

3236. Anders Nicolaus Enelius. F. i Dalhem 1744 21; fad. kyrkoherde [2293]. Prv. 70. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 70; v. pastor 86; brukspräd. vid Öfverum 87; kyrkoherde i Dalhem 88. D. 1832 231.

3237. Bengt Henrik Berselius. F. i Klockrike 1747 299; fad. kyrkoherde [2137]. E. mönsterskrifvare vid Östg. kav.-reg. 74; tit. sekreterare. Gästgifvare på Kumla i Gistad. D. i Norrköping 1821 134.

3238. Hildebrand Hildebrand [Hildebrandsson]. F. i Kullerstad 1744 2410; fad. Olof, mjölnare o. arrendator. Bruksbokhållare i Tjällmo 74; auskult. i Bärgskolleg. 79; bärgsmekaniker; bruksdirektör o. egare af Flerohopps järnbruk i Madesjö, Kalmar län. D. där 1811 92.

Skref sig i yngre åren med namnet Hildebrandsson, sedan Hillebrand och Hildebrand. Från honom härstamma ännu fortlefvande ätterna Hildebrandsson och Hildebrand. Hans son Bror Emil och sonson Hans Olof Hildebrand, båda riksantiqvarier.

3239. Sven Gullander. F. 1744; fad. Anders, bonde i Gärdserum. Stud. af Stockholms nation 66. D. som teol. stud. 1770.

3240. Johan Lagerbaum [Scherström]. F. 1742 1211; fad. Per, bonde i Skärkind. Posttj:man i Sthlm 67; kanslist i Krigskolleg. 72; nummerlotterikollektör i Åbo 78; afsk.; kronobränneriinspektor där (81). D. i Tammerfors stad 1797 1412.

3241. Johan Jakob Ljunggren. F. 1755; fad. kronofogde i Västra Stenby [2757]. Auskult. i Kommerskolleg. 71; v. notarie 72; e. o. kanslist i Kanslikolleg. 73; kopist 74; kanslist i Handels- o. finansexped. 77; prot.-sekreterare 81; exped.-sekreterare 88; kommersråd o. led. i Kommerskolleg. 92. Egare af St. Frösunda, Sthlms län. D. i Sthlm 1820 115.

Sökte att blifva vice präsident i Kommerskollegium 1819. Var i många år revisor af Tullverkets administration och räkenskaper.

3242. Samuel Rundstedt. F. i Hällestad 1743; fad. Anders, bokhållare. Auskult. i Bärgskolleg. 71; uppsyningsman i Åtvids bärgslag 72, vid [ 252 ]Mårtanbärgs järnverk, Kopparb. län, 77, i Lerbäcks bärgslag, Örebro län, 79; geschworner vid Dannemora grufvor, Upps. län, 81; afsk. Egare af Gäfversnäs i Helgesta, Söderm. län. D. där 1816 102.

3243. Johan Starnell. F. i Skedevi 1745 73; fad. komminister [2200]. Prv. 72. S. m. adjunkt, anst. i Motala 72. D. där 1773 115.

3244. Johan Michaelsson. F. 1745 265; fad. sjökapten i Västervik. V. notarie vid Sthlms nordvästra kämnärsrätt 71; notarie där; tredje kämnär 76; andre assistent i Sthlms justitiekolleg. 85; rådman i Sthlm 89; afsk. 1819. Led. i Akcisrätten till 1798. D. i Sthlm 1823 61.

3245. Hemming Hanström. F. i Södra Vi 1745; fad. Sven, kronolänsman. V. kronolänsman; mönsterskrifvare; kommissarie vid Västgöta kommissariat af Arméns flotta 1805; afsk. 10; tit. fältkommissarie. D. i Edums västergård i Larf, Skarab. län, 1815 176.

3246. Per Lorents Göthe. F. 1744; fad. häradshöfding i Halland [2277]. Stud. i Lund 66. Auskult. i Göta hofr.; v. hhöfd.; auditör i Finland, sed. vid Lätta dragonerna; afsk. 81. D. i Kungsbacka 1823 125.

3247. Magnus Hallman. F. i Regna 1745; fad. kyrkoherde. Amanuens vid Vet.-societeten i Uppsala. Porträttmålare o. musiker; tit. sekreterare. D. i Norrköping 1822 135.

H. sysselsatte sig hufvudsakligen i födelseprovinsen med »konterfejande» af präster, lärde m. fl., och förvaras de flesta af hans arbeten i Uppsala och Linköping. Han har målat och skänkt till Östgöta nation porträtterna af Ihre [1932] och Ekerman [1806].

3248. Johan Karp. F. 1746; fad. Johan, arrendator i Regna. Landtmät.-ex. 73. E. o. landtmätare i Österg. län 77; tredje landtmätare 1805. D. på Norra Lund i Östra Eneby 1818 219.

3249. Anders Vallenberg [Vallberg]. F. i Viby 1747 111; fad. Jakob kronolänsman. D. som stud. 1769.

Enligt annan uppgift skulle han blifvit styckjunkare vid Artilleriet i Stockholm och dött 1771, men detta är obestyrkt.

3250. Abraham Samuel Blix. F. i Väfversunda 1747 13; fad. Abraham, major. Kadett vid Amiralitetet i Karlskrona; löjtn. vid svenska eskadern af Arméns flotta 73; kapten o. ostindiefarare; afsk. 85. Bosatt i Göteborg. D. 1804 14.

3251. Johan Erik Qvillén. F. i Kvillinge 1745 3011; fad. Anders, organist. Prv. 70. Hosp.-präd. i Vadstena 76; kyrkoherde i Godegård 78. D. 1796 277.

3252. Samuel Vigius. F. i Kuddby 1747 183; fad. komminister [2256]. Prv. 73. Brukspräd. vid Gusum 77; kyrkoherde i Gryt 95. D. 1811 94.

3253. Anders Stenberg. F. i Vadstena 1746 61; fad. Anders, hökare. Auskultant i Göta hofr. 69; v. rådman i Vadstena; v. borgmästare där. D. i Vadstena 1826 410.

3254. Samuel Vibjörnson. F. i Skeninge 1743 131; fad. prost [2081]. Prv. 71. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Örbärga 93. D. i Västra Stenby 1794 97.

3255. Anders Vibjörnson. F. i Skeninge 1746 54; fad. prost [2081]. Korpral vid Östg. kav.-reg. Landtbrukare i Västra Stenby. D. där 1781 2611.

3256. Samuel Älf. F. i S:t Johannes 1745 93; fad. prost i Kvillinge. Stud. i Lund 70; fil. doktor 72; prv. 73. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. [ 253 ]75; v. pastor i Kvillinge o. Simonstorp 85; utn. kyrkoherde där efter fadern 88. D. 1789 214.

3257. David Vidén. F. i Slaka 1746 1211; fad. kyrkoherde [2155]. Stud. i Upps. 65—68. Lärare vid Karlskrona kadettskola 71. Auskult. i Bärgskolleg. o. Landtmät.-kontoret 72; mekaniker vid Trollhätte kanalverk 76; tf. chef för Finlands durchfartsinrättn. 78; landträntmästare i Vasa län 95; tillika direktör vid Finlands kanalverk 1808; möjl. tit. kammarråd. D. i Vasa 1815 83.

3258. Jonas Engstrand. F. i Bredestad 1746 174; fad. kyrkoherde [2080]. Stud. i Lund 67; fil. doktor 68; prv. 70. Kommin. i Skällvik o. S:t Anna 82; kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 90; prost 1800. Egare af Björka i Locknevi. D. där 1828 72.

»Högeligen älskad och omtyckt.» H.

3259. Nils Loenbom. F. i Flistad 1746 2012; fad. kyrkoherde [2328]. Korpral vid Västg. kav.-reg.; kvartermästare. Landtbrukare på Hestad i Skärkind. D. där 1807 13.

3260. Lars Fredrik Törnroth. F. i Lofta 1746 277; fad. komminister [2198]. Prv. 70. Komminister i Högby o. Västra Skrukeby 79, i Ödeshög 95. D. 1821 1912.