Östgötars minne/1829

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1828
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1829
1830  →


[ 438 ]

1829.

5187. Samuel Carl August Vancke. F. i Skarstad, Skarab. län, 1811 49; fad. Johan Peter, magistr.-sekreterare, tit. häradshöfding, i Västervik. Stud.- ex. i Lund 29; stud. i Upps. senare; kameralex. 35. Landskontorist i Sthlms län 37; afsk. 38; tf. kronofogde 38-39; tjg. i Kammarrätten 39—41; tf. 42, ord. häradsskrifvare i Väsby fögderi, Västm. län, 44; kronofogde i Frösåker o. Närdinghundra, sed. Sthlms läns tredje fögderi, 49; afsk. 77. Bosatt å Eke i Edebo, Sthlms län, 49, i Sthlm 77. D. där 1893 1412.

I sina befattningar ådagalade V. »flit och skicklighet samt redigt och klart omdöme.» Var i allo ett mönster af noggrannhet och ordning, så väl i tjänsteutöfningen som i sina lefnadsvanor och i skötandet af sin ekonomi.

5188. Johan Hagelin. F. i Norrköping 1807 311; fad. byggmästare. Jur.-fil. ex.; hofr.-ex. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 29; stadsaktuarie i Norrköping 35; stadsnotarie 39; justitierådman 42. D. i Norrköping 1861 234.

En föresyn af flit och rättrådighet; verksam och upplyst vårdare af anförtrodda kommunala och enskilda uppdrag. Förtrogen med de gamla romerska och grekiska författarne, var det för honom en kär vana att med citat ur dessa besegla innehållet af sina vttranden.

5189. Per Öhnell. F. i Kuddby 1808 258; fad. bonde. Hofr.-ex. 32. Kopist i Svea hofr. 37; afsk. 40. Brottm.-notarie vid Sthlms södra kämnärsrätt 39; notarie i Sthlms politi-, ämb.- o. byggn.-kolleg. 45; civilnotarie vid Sthlms kämn.-rätts fjärde afd. 48; stadsnotarie, sed. civilnotarie vid rådsturätten, 49; rådman i Sthlm 57; magistratssekreterare 71. Husegare i Sthlm. D. där 1880 158.

[ 439 ]5190. Fredrik Vilhelm Hvitfeldt. F. i Säby 1807 91; fad. läkare o. landtbrukare [3920]. Hofr.-ex. E. o. notarie i Svea hofr. 34; v. notarie 47.

5191. Otto Vilhelm Lindahl. F. i Kuddby 1809 67; fad. Magnus Fredrik, hofsekreterare. Kameralex. 31. Godsegare o. landtbrukare å Borum i Mogata, sed. å Gnestad o. Bjärstad i Kuddby (53); tit. sekreterare. D. å Bjärstad 1860 3112.

5192. Sebastian Mattias Tham. F. i Mölltorp, Skarab. län, 1814 133; fad. landtbrukare. Hofr.-ex. 32. Kanslist i Kammarrätten 38; protonotarie 44; afsk. 56. Kammarskrifvare vid Sthlms stads brandförs.-kontor 42; kanslist 44; notarie 57; sekreterare 62; afsk. 81. Kanslist i Gen.-tullstyrelsen 44; advokatfiskal 56; afsk. 74. D. i Sthlm 1889 47.

5193. Adolf Joakim Kurman. F. i Skeninge 1813 203; fad. rådman. Hofr.-ex. E. o. notarie i Svea hofr.; e. o. tjänsteman i Riksbanken 33—35. Advokat i Österg. D. i Skeninge 1866 169.

Antog släktnamnet efter sin moder, Anna Katarina Curman från Tuna i Nykil. Förkortade sitt lif genom hängning.

5194. Jakob Albrekt Nordencreutz. F. i Haga, Sthlms län, 1813 304; fad. öfv.-löjtnant. Furir vid Svea art.-reg.; undertöjtn. vid Gotl. nat.-beväring 39; afsk. 40. Landtmät.-elev 41; landtmät.-, skeppsmät- o. justerarex. 51; landtmät.-auskult. 51; v. komm.-landtmätare i Västm. län 56; komm.-landtmätare 67; afsk. 83. Bosatt i Sala. D. där 1897 296.

N. upprättade järnvägsexpropriationskartorna från Uppsala till Dalarnes gräns 1871—72 samt uppgjorde Sala stadsplan, faststäld 1879.

5195. Erik Set Adelsvärd, frih. F. i Åtvid 1813 68; fad. öfverstekammarjunkare. Fanjunkare vid Lifgardet till häst 34; kornett, sed. underlöjtn., 34; afsk. 41. Kab.-kammarherre 49; öfverstekammarjunkare 54. Gods- o. bruksegare; inneh. af fideik.-egendomen (»baroniet Adelsvärd») Adelsnäs med Åtvidabärgs kopparverk m. m. i Österg. o. Kalmar län 52. D. i Söderköping 1868 307.

Som innehafvare af Adelsnäs betydliga gods med underlydande, hvilket i storlek kan jämföras med ett furstendöme, ådagalade A. mångsidig företagsamhet och ihärdig kraft, hvilande på en grund af de redbaraste tänkesätt och det ädlaste hjärta. Sina stora inkomster använde han nästan oafkortade till förbättring af jordbruket samt gruf- och bruksdriften äfvensom till gagn för sina tusentals underhafvande, för hvilkas så väl andliga som lekamliga välbefinnande han med faderlig omtanke sörjde. Enhvar hade när som hälst hos honom tillträde och egde fritt andraga sitt ärende.

5196. Anders Fredrik Lagerberg. F. i Västervik 1808 149; fad. Anders, skeppare. Fil. kand. 41; fil. doktor 42; dimissionsex. 42; prv. 43. Lärare vid Hillska skolan å Barnängen vid Sthlm 43; kateket i Adolf Fredriks förs. 47; afsk. 71; föreståndare för privatskola i Sthlm 47—53; lärare vid Sthlms lyceum 54-63, vid Sjökrigsskolan 67; lektor där 79; afsk. 87. D. i Sthlm 1892 115.

5197. Johan Fredrik Vidgren. F. i Åtvid 1810 42; fad. Carl Fredrik, snickare. Fil. kand. 39; fil. doktor 39; prv. 41. Kollega vid Hedvig Eleonora läroverk i Sthlm 49; rektor 55; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 65. D. 1883 1710.

V. var en framstående botanist; samlade under sin vistelse i Brasilien 1841—47, då han första året var husprädikant hos gen.-konsuln J. C. v. Schantz, ett herbarium af omkr. 50,000 ex., hvilken högst betydande samling — hvarom kännare yttrat, att den ej hade sin like — år 1850 inköptes af staten och fördelades emellan Riksmuseet, universiteten och några gymnasier. Ännu på ålderdomen var botaniken hans älsklingsstudium. men han sysselsatte sig äfven med språkstudier och egde i öfrigt en omfattande litterär bildning. Trots en viss originel tvärhet i sitt uppträdande förvärfvade han sympatier; sitt lifliga väsen och friska mod bibehöll han i det längsta.

[ 440 ]5198. Adolf Johansson. F. i Askeryd 1807 1811; fad. Johannes Jonsson, torpare. Prv. 31. Lärare vid Gustav, barnhusskolan i Norrköping 42, vid Ebersteinska skolan 45; tillika präd. vid Norrköpings arbetshus 45; kyrkoherde i Ukna 63; utn. kyrkoh. i Gammalkil 72. D. 1873 259.

5199. Jakob Östberg. F. i Norrköping 1811 44; fad. prost [4027]. Fil. kand. 36; fd. doktor 36; teol. kand. 39; prv. 40. Kyrkoherde i Hjorted 53. D. 1885 51.

Ö. »var en gammaldags kraftig natur, enkel i sitt uppträdande, men energisk och varmt nitälskande för sitt kall» samt en ifrig nykterhetskämpe både i tal och skrift. Hos honom, säges det, var hjärtat till den grad öfvervågande, att hufvudet icke alltid fick vara så med, som det borde. Oberäknadt sin prästerliga verksamhet skapade han sig en oförgänglig minnesvård i det institut för döfstumma och blinda, hvilket upprättades i Hjorted företrädesvis genom hans ihärdighet och människokärlek. Till döfstummas undervisning, vård och uppfostran vid detta institut donerade han ock ett större kapital.

5200. Anders Magnus Nystrand. F. i S:t Lars 1809 124; fad. Johan, inspektor. Prv. 33. Komminister i Frändefors, Karlstads stift, 58. D. 1867 183.

5201. Per Gustaf Vigren. F. i Vårdnäs 1807 135; fad. Per Sandbom, organist. Prv. 34. Skollärare i Slaka 44; komminister i Virserum o. Järeda 53. Egare af Naterstad i Slaka. 1). 1854 156.

5202. Carl Magnus Ekvall. F. i Norra Vi 1807 2711; fad. Johan Fredrik, klockare. Prv. 34. Brukspräd. vid Öfverum 34—39; komminister i Högby o. Västra Skrukeby 49, i Veta o. Viby 65. D. 1872 26.

5203. Johan August Vahlberg. F. i Fässbärg, Göteb. län, 1810 910; fad. Nils Fredrik, grosshandlare. Apot.-elev i Sthlm 30; elev vid Skogsinstit. 31; utex. 33; elev vid Degebärgs landtbr.-instit.; landtmät.-ex. 35. Landtmät.-auskult. 35; ingeniör vid Gen.-landtmät.-kontoret o. lärare vid landtmät.-kursen 36; tj:fri 53. Lärare vid Skogsinstitutet 46; tj:fri fr. 51. D. vid Sugafloden i trakten af sjön N'gami, Afrika, 1856 63.

V. har som naturforskare och afrikaresande gjort sitt namn ryktbart. Med understöd af Vetenskapsakademien och enskild person uppehöll han sig under åren 1838—45 i södra Afrika och gjorde där betydliga samlingar af djur, växter och mineralier, hvilka till större delen öfverlemnats till Riksmuseet. Under sin andra resa, som företogs 1853, blef han dödad af en elefant. En kompetent domare har yttrat, att så stora, så fullständiga, så väl bevarade och med sådant omdöme gjorda samlingar dittills ej af någon blifvit hemsända till något museum. Som jägare anses han lika ryktbar som Gérard, Cumming och Baker; omkring 400 elefanter hade af honom fått sin bane. På en gång vetenskapsman och mångslöjdig, var han hemmastadd både i de klassiska språken och talade med färdighet flere lefvande, under det han kunde sköta täljkniven, hyfveln, filen och hammaren. I sitt yttre enkel, anspråkslös och flärdfri, var han i sitt väsen saktmodig, föga meddelsam och fåordig. Se vidare N. fbok; Samz.

5204. Johan Fredrik Boström. F. i Östra Harg 1810 43; fad. prost [3919]. Prv. 34. Kommin. i Östra Stenby 58; kyrkoherde i Styrestad 62. Egare af Stora Grönhög i Furingstad. D. 1882 166.

B. säges varit en »enkel och anspråkslös» man. Sthr.

5205. Israël Marström. F. i Östra Ny 1810 112; fad. Simeon Jonas, organist. Prv. 35; fd. kand. 40; fil. doktor 42. Kommin. o. vice pastor i Landeryd 55; kyrkoherde i Norra Vi o. Tirserum 69, i Borg o. Löt 73. D. 1881 191.

5206. August Vilhelm Stjernstedt, frih. F. i Huddinge, Sthlms län, 1812 1412; fad. major. Kansliex. 32; hofr.-ex. 33. V. notarie i Svea hofr. 35; [ 441 ]kopist i Just.-rev.-exped. 40; riksheraldiker 55. Kammarjunkare 36; led. i Nedre borgrätten 36, i öfre borgrätten 42; kammarherre 49; ceremonimästare vid K. M. hof 52. Inneh. af Hesselbyholms fideik.-egendom, Söderm. län: egare af Hammarskog, Upps. län; husegare i Sthlm. D. i Pojo, Finland, 1880 209.

Allt ifrån år 1843, då S. lemnade sin tjänstgöring i ämbetsverken, sysselsatte han sig nästan uteslutande med heraldiska och numismatiska studier samt offentliggjorde flere värdefulla arbeten i dessa ämnen. Såsom ledamot af Ridd. och adeln bivistade han alla riksdagarna 1844—66 och var därunder vid olika tider medlem af flere utskott, vid 1847—48 års riksdag ordförande i expeditionsutskottet. Erhöll ock åtskilliga kommunala förtroendeuppdrag samt var ledamot i Landtbruksakademien och Fysiografiska sällskapet m. fl. in- o. utländska lärda samfund. N. fbok; Hbg.

5207. Johan Gustaf Ek. F. i Rogslösa 1810 37; fad. prost [3921]. Fil. kand. 40; Hl. doktor 42; prv. 43. Lärare vid Konstakad. i Sthlm 42; tillika bibl.-aman. där 42—44. Bat.-präd. vid Svea art.-reg. 49; reg.-pastor 54; kyrkoherde i Gamleby 58. D. 1862 2911.

E. skötte med omsorg de befattningar, som tid efter annan honom anförtroddes. En älsklig personlighet, vänlig, välvillig, förekommande mot alla. Pti.

5208. Fredrik August Zetterstrand. F. i Norrköping 1810 263; fad. Gottfrid, skräddare. Med.-fil. ex. 33; med. kand. 37; med. lic. 38; kir. mag. 39; med. doktor 41. Distr.-låkare i Villåttinge, Söderm. län, 41; bat.-läkare vid Söderm. reg. 46; förste bat.-läkare 52; regementsläkare vid Lifreg. grenad.-kår 63; afsk. 79; tillika läkare vid Strömsholms stuteri 70. D. på Strömsholm 1880 1312.

5209. Johan Daniel Lindström. F. i Vadstena 1812 212; fad. Johan, handlande. Med.-fil. ex. 32; med. kand. 36; med. lic. 37; med. doktor 37; kir. mag. 41. E. prov.-läkare i Lycksele, Västerb. län, 37; distr.-läkare i Skellefteå 42; provinsialläkare där 50. D. Skellefteå 1869 122.

Under den långa tid L. innehade sin ansträngande befattning åtnjöt han allmänt anseende och förtroende samt nedlade specielt vid inrättandet af lasarettet i Skellefteå mycken förtjänst. Bruz.

5210. Johan Henrik Vilhelm Steinnordh. F. i Norrköping 1809 74; fad. Lorents Henrik, fabrikör. Fil. kand. 36; fil. doktor 36; teol. kand. 40; prv. 40; teol. doktor i Erlangen 56. Gymn.-adjunkt i Linköping 46; lektor 54; afsk. 83; tf. rektor 59—65. Inspektor för Linköpings folksk.semin. 58—64, 84-85. Gårdsegare i Linköping. D. där 1897 301.

S. var en i hög grad originel man. Å ena sidan framträdde hos honom dels en väl långt drifven sparsamhet, dels en nästan naiv fåfänga att vilja lysa och imponera med lärdom och utmärkelser. Men å andra sidan kastas en försonande dager öfver dessa svagheter genom den humor och själfironi, som städse lyste fram hos honom och som genomgår de otaliga historier och infall, man om honom berättar, hvarjämte han mot flere af sina läijungar visade mycken välvilja och hjälpsamhet. Hans läroämne var historia, men lektionstimmarna upptogos ofta till stor del af historier i stället för historia, och förmågan att examinera egde han icke. Som rektor upprätthöll han god ordning vid läroverket, och hans nit sträckte sig äfven till utforskande på alla sätt af lärjungarnes enskilda förhållanden. Han hade ett ganska prydligt yttre, särdeles då han var klädd i högtidsdräkt med doktorshatten omslutande bästa peruken. I dagligt tal använde han gärna en utpräglad östgötadialekt, som gjorde hans infall ännu lustigare. Särdeles karaktäristiskt så i ett som annat hänseende är det af honom vid ett tillfälle af missmod fälda yttrandet: »I all min glans ä ja ändå en stor stackere.»

5211. Carl Johan Vessén. F. tv. i Kärna 1812 126; fad. komminister [4136]. Fil. kand. 36; fil. doktor 36. E. o. amanuens vid Upps. univ. bibliotek 36. D. i Uppsala 1843 2611.

[ 442 ]5212. Johan Magnus Vallström. F. i Norrköping 1809 7s; fad. prost [3924]. Prv. 35. Fångpräd. i Norrköping 44; tillika lärare vid Ebersteinska skolan 50; kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 63. D. i Eksjö 1867 611.

»V. egde väl inga rikare naturgåfvor. men däremot en godmodig och barnafrom natur.» Pti. — Fylde väl sitt långvariga och svåra värf som prädikant vid Norrköpings straff- och arbetsfängelse för kvinnor, för hvilka han var en god själasörjare.

5213. Carl Johan Nygren. F. i Mjölby 1811 146; fad. Anders Andersson, landtbrukare. Med.-fil. ex. 34; stud. i Lund 36; med. kand. 38; med. lic. 40; med. doktor 40. Andre las.-läkare i Lund 39; privatläkare vid »Börringe grefskap,» Malm. län, 40. D. på Norra Lindved där 1841 273.

5214. Fredrik Gustaf Håhl. F. i Norrköping 1809 111, fad. Fredrik, klädesfabrikör. Hofr.-ex. 31. Kanslist i Kammarkolleg. 40. D. i Sthlm 1857 31.

5215. Johan Erik Tingvall. F. i Norrköping 1807 104; fad. Anders, fabriksarbetare. Prv. 33. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Vadstena 37. D. där 1839 1412.

5216. Carl Johan Gustaf Björkman. F. i Jönköping 1811 171; fad. Anders Gustaf, landträntmästare, tit. assessor. Hofr.-ex. 33. V. häradshöfding; tj:g. vid Göteborgs kämnärsrätt; sed. bosatt i Drefseryd, Jönk. län, slutl. å Reaby i Gränna landsförs. D. där 1870 1612.

5217. Johan Gustaf Tigerklou. F. i Klockrike 1813 306; fad. kapten. D. som stud. på Kölbäck i Skeppsås 1837 216.

5218. Ulrik Ferdinand Thollander. F. i Landeryd 1812 1911; fad. Sven Fredrik, löjtnant o. godsegare. Med.-fil. ex. 34; med. kand. 39; med. lic. 40; med. doktor 41; kir. mag. 41. Stadsläkare i Söderhamn 41, tillika lasar.-läkare 41; förste stadsläkare 75. Andre bat.-läkare vid Hels. reg. 51; förste bat.-läkare 54; afsk. 57. D. i Söderhamn 1876 75.

5219. Ernst Johan Emil von Post. F. i Hällestad 1812 1910; fad. major. Hofr.-ex. 32. Auskultant i Göta hofr. 33; e. o. tj:man i Riksbanken 34. D. på Skärfors i Skedevi 1835 293.

5220. Carl Robert Busck. F. i Sthlm 1811 175; fad. Anders Jakob, brukspatron. Fanjunkare vid Smål. husarreg.; kornett 31; löjtn. vid reg. 47, i armén 55; afsk. m. tit. ryttmästare 61. Ridlärare i Norrköping 57—58. D. i Sthlm 1879 154.

5221. Knut Otto Busck. F. i Enslöf, Hall. län, 1813 58; fad. Anders Jakob, brukspatron. Landtbrukare i Österg.; tit. brukspatron; sed. bosatt å Liljeholmen vid Sthlm. D. där 1894 296.

5222. Claës Hampus Fries. F. i Vimmerby landsf. 1809 810; fad. Claës Henrik, assessor o. brukspatron. Hofr.-ex. 31. V. häradshöfding. Arrendator, tills. m. sin broder, af Storebro bruk i Vimmerby landsf. 43—49; godsegare o. landtbrukare å Gölbärga, Jönk. län, 55; sed. bosatt i Jönköping. D. där 1892 234.

5223. Lars August Fries. F. i Vimmerby landsf. 1811 258; fad. Claës Henrik, assessor o. brukspatron. Hofr.-ex. 31. V. häradshöfding 39. Arrendator, tills. m. sin broder, af Storebro bruk i Vimmerby landsf. 43—49. Godsegare o. landtbrukare å Rödsle i Törnsfall 54—74; sed. bosatt i Västervik; egare af Gnestad i Kuddby 80; gårdsegare i Västervik 74-88. Kommunalman. D. i Västervik 1890 203.

Anspråkslös och tillbakadragen, eftersträfvade F. ingalunda att blifva bemärkt eller att erhålla allmänna uppdrag, men i följd af sin framstående förmåga och erfarenhet på skilda områden, anförtroddes honom många. Så blef han den förste ordföranden [ 443 ]för stadsfullmäktige i Västervik, där han några år äfven fungerade som sekreterare i drätselkammaren; var ock landstingsman, ledamot i bankstyrelse o. s. v., hvilket allt af honom på ett samvetsgrant och plikttroget sätt utfördes.

5224. Åke Evert Hvitfelt. F. i Asby 1810 217; fad. Gustaf Ludvig, löjtnant. Med.-fil. ex. 32; med. kand. 36; med. lic. 37; kir. mag. 38; med. doktor 41. Bat.-läkare vid Västerb. fältj.-reg. 35; tillika stads- o. lasar.-läkare i Umeå 39; regementsläkare vid Västerb. fältj.-kår 41, vid Andra lifgr.-reg. 49; afsk. 76. Praktis. läkare i Linköping. D. där 1890 2110.

H. kommenderades 1834 som koleraläkare till Jönköping, dår farsoten mycket svårt rasade; kastade sig då vid sidan af »Onkel Adam» modigt i den heta striden och lyckades komma helbrägda undan. God och välgörande mot armodets och lidandets barn; en redbar, vänsäll, trofast och gladlynt man. Hans under senare åren allt mer tilltagande döfhet nästan omöjliggiorde för honom umgänget med besökande vänner. Bruz. m. fl.

5225. Per Johan Söderström. F. i Ödeshög 1810 63; fad. Nils, hofr.-kommissarie. Hofr.-ex. 33. Kämn.-notarie i Norrköping 36; stadsnotarie 42; tj:fri 66. D. i Norrköping 1869 3012.

5226. Per Daniel Engströmer. F. i Vårdnäs 1811 75; fad. prost [3836]. Emigr. till Nord-Amerika före 46; handelsbokhållare där.

5227. Johan Henrik Segersteen. F. i Torpa 1812 43; fad. fältprost [4008]. Rustmästare vid Första lifgr.-reg.; fänrik, sed. und.-löjtn., 31, löjtn. 35; kapten 51; afsk. 62; major i armén 62, i disponibilitet till 72. Landtbrukare o. arrendator af Söderö i Kettilstad; godsegare å Hamra där 71. D. i Linköping 1884 211.

5228. Georg Vilhelm Tigerschöld. F. i Västra Ryd 1810 135; fad. kapten. Prv. 35. Komminister i Virserum o. Järeda 55. D. 1863 281.

5229. Fabian August Lundvall. F. i Eksjö 1809 2310; fad. prost [3917]. Hofr.-ex. 32. E. o. notarie i Göta hofr. D. i Mörlunda 1834 225.

5230. Carl Abraham Axell. F. i Bjälbo 1811 253; fad. hemmansegare. Bruksegare å Torpshammar, V.-norrl. län (45); grosshandlare o. skeppsredare i Sundsvall samt egare af Strands varf o. sågverk; dansk v. konsul till 69. D. i Sthlm 1874 53.

5231. Leonard Henrik Durling. F. i Tirserum 1812 15; fad. Nils Fredrik, fänrik. Rustmästare vid Första lifgr.-reg.; fänrik vid Jönk. reg. 31; afsk. m. tit. löjtnant 34. Landtbrukare o. egare af fädernegården Storarp i Tirserum. D. där 1888 147.

Var en i kommunala och andra allmänna värf inom sin ort brukad man.» — Hade förordnat, att han skulle begrafvas på en sådan plats, »att han kunde se till sitt kära Storarp.»

5132. Philip Edvard Rosander. F. 1813 56; fad. landtbrukare. Hofr.-ex. 33. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped.; auskultant i Svea hofr. 36. D. 1836 12.