Östgötars minne/1828

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1827
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1828
1829  →


[ 434 ]

1828.

5154. Johan August Thollander. F. i Landeryd 1810 263; fad. Sven Fredrik, löjtnant o. godsegare. Hofr.-ex. 30. Notarie hos Sthlms borgerskaps taxeringsmän 37; tillika brottm.-notarie vid Sthlms södra kämnärsrätt 38. D. i Sthlm 1839 281.

5155. Anders Gustaf Nordén [Jonson]. F. i Rystad 1807 253; fad. Jonas Jönsson, hemmansegare. Kameralex. 28; hofr.-ex. 30. Exped.-kronofogde i Kinda o. Ydre 31; kronofogde där 35; landskamrer i Österg. län 47. Medgrundare af o. verkst. direktör i Lifränte- o. kapitalförsäkr.-anstalten i Linköping 52. Egare af Stabv i Rystad 54. D. i Linköping 1879 276.

N. var en utmärkt framstående och skicklig ämbetsman med stor erfarenhet samt grundliga och omfattande kunskaper, särskildt i den civila förvaltningen, och det sades därför ej utan skäl, att han vid något tillfälle skulle blifvit ifrågasatt till konsultativt statsråd, men ansett sig böra afböja denna kallelse. I ämbetsutöfningen rattrådig, human och tillmötesgående, i enskilda umgänget välvillig och utomordentligt gästfri.

5156. Carl Johan Vatz. F. i Ekeby 1812 1012; fad. Nils Fredrik, auditör. Hofr.-ex. 31. V. hhöfd. 42; borgmästare i Nora 47; tillika magistr.-sekreterare 63. D. 1887 27.

5157. Erik Gustaf Gustavi. F. i Sthlm 1812 162; fad. advokatfiskal [4062]. Underofficer vid Svea art.-reg. 29; underlöjtnant där; afsk. 32.

5158. Carl Oskar Ekecrantz. F. i Sthlm 1811 1110; fad. kamrer [4067]. Med.-fil. ex. 32; med. kand. 34; med. lic. 35; med. doktor 35; kir. mag. 36. Stadsläkare i Västerås 36; sjukhusläkare i Botkyrka, Sthlms län, 38; praktis. läkare i Sthlm 39; prov.-kirurg i Sthlms län 42; afsk. 57; läkare vid Sthlms. stads arbetsinrättn. 45—70; fabriksfattigläkare i Sthlm 45. D. i Sthlm 1879 1910.

E. hade under en lång följd af år en vidsträckt praktik och var städse omtyckt som en skicklig, öm och tillmötesgående läkare, ännu på ålderdomen lika nitisk och påpasslig.

5159. Johan Adolf Liljeblad. F. i Uppsala 1813 55; fad. professor [3662]. Fil. doktor 36; hofr.-ex. 41; landtmät.-ex. 34. Landtmät.-auskult. 34; v. komm.- [ 435 ]landtmätare i Upps. län 41, i V.-norrl. län 50, åter i Upps. län 62; afsk. 77. Gårdsegare i Uppsala. D. där 1883 285.

L. tjänstgjorde som landtmätare vid afvittringen i Västernorrlands län under åren 1847—50.

5160. Johan Fredrik Johansson. F. i Eksjö landsf. 1810 268; fad. Johannes Hansson, hemmansbrukare. Fil. kand. 36; fil. doktor 36; prv. 53; teol. doktor 68. Docent i Upps. 37; lektor i Gefle 44, i Linköping 46; tillika kyrkoh. i Slaka 53; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 58; prost 59; kontr.-prost 70. Inspektor för Linköpings folksk.-semin. 48—58, för Skeninge lärov. 59—61; statsrevisor 59; folksk.-inspektör 61—71. D. 1871 43.

J var en poetisk natur med fint skönhetssinne; hade stor begåfning som vältalare och en vidsträckt beläsenhet ej blott i den klassiska litteraturen utan äfven i den moderna. Fungerade en tid från 1838 som sekreterare i Svenska litteratursällskapet och deltog i redigeringen af tidskriften »Frey.» Sökte främja studiet af grekiska språket i våra skolor genom utgifvandet af flere arbeten. Mest bekant är han emellertid genom sina öfversättningar af Homeros »Odysseia» och »Ilias,» hvilka berömmas för ordagrannhet, omvårdnad om svenska språket, en vacker värsiflkation och ett poetiskt sinne för originalets skönheter, som han vanligen lyckligt, stundom fyndigt och sinnrikt återgifvit. Hans prästerliga verksamhet riktades mera på det andliga än på de kommunala och ekonomiska bestyren, som för honom voro föga tilltalande. Han egde ett mildt och älskligt väsen, och hans angenäma umgängessätt gjorde honom eftersökt i sällskapskretsen. Mot slutet af sin lefnad blef han sjuklig och blind. Se vidare N. fbok ; Pti.

5161. Elias August Carlstén. F. i Umeå 1810 277; fad. Anders Johan, prov.-läkare. Fil. kand. 36; fil. doktor 36. Docent i Upps. 42; lektor i Gefle 46. D. i Gränna 1874 265.

5162. Carl Otto Rudin. F. i Västra Ed 1808 305; fad. Carl Johan, kamrer. Kameralex. Landtbrukare å Trästad i Blackstad; tit. sekreterare. D. på Trästad 1859 28.

5163. Anders Erik Fröström. F. i Västervik 1804 173; fad. Johan, sjöman. Prv. 33. E. o. bat.-prädikant vid Jönk. reg. 34—55; kommin. i Hult o. Edshult 50; kyrkoherde i Ulrika 64. D. 1891 112.

F. gick lugn och trygg sin väg fram och skötte plikttroget sin tjänst, men deltog för öfrigt föga i de allmänna förhandlingarna. »En man med sträf yta, men godt hjärta, en man med rätt många egenheter, såsom ofta är fallet med gamla ungkarlar.» Blef stiftssenior 1891. Gjorde donationer till Ulrika skolväsende samt till Västerviks sjömanshus och läroverk. Sbg m. fl.

5164. Gabriel Gustaf Adolf Kernell. F. i Hallingebärg 1808 164; fad. kyrkoherde [3605]. Prv. 33. Komminister i Åsbo 49. D. 1882 253.

Mild, anspråkslös, redbar, värderad.

5165. Jonas Peter Jortsberg. F. i Rinna 1805 281; fad. bonde. Hofr.-ex. 32. Häradsskrifvare i Långhundra m. fl. h:ds fögderi, Sthlms län, 41, i Gullbärg, Bobärg o. Valkebo 53; afsk. 73. D. i Linköping 1879 89.

J. utgaf från 1886, då han var e. o. tjänsteman i Stockholm, en periodisk nykterhetsskrift, kallad »Fosterlandsvännen.»

5166. Samuel Edvard Villén. F. i Linköping 1809 138; fad. Nils, organist. Prv. 35. Komminister i Västra Ryd o. Svinhult 52, i Vadstena 58. D. 1873 15.

5167. Otto Albrekt Wolffelt. F. i Tjällmo 1811 243; major. D. som stud. i Uppsala 1830 1011.

5168. Gustaf Leonard Carlsson. F. i Norrköping 1808 167; fad. Christofer C., hofslagare. Fil. doktor 36. V. kollega i Linköping 39; v. apologist 40. D. i Norrköping 1840 2211.

Ur »minnesord» vid hans graf anföres följande: »Med vilja stark och flitens bloss i handen i vishetsgrufvan steg du ned, där anden med rastlös ifver bryter nya schakt [ 436 ]och snillets ljus bekämpar mörkrets makt. Dock ödmjukheten år all visdoms krona, och mänskors barn blott genom den försona en vredgad himmel. Sällan var en själ som din så anspråkslös, så hög likväl, så genomskinlig såsom daggens droppe, så vänligt mild som stjärnorna däroppe. På tålamod och fromhet var du rik, och i ditt hela väsen låg musik.» — — n.

5169. Anders Bergelius. F. i Fifvelstad 1808 811; fad. Jonas Jonsson, hemmansegare. Fil. kand. 36; fd. doktor 36. Duplikant vid Maria läroverk i Sthlm 43; kollega i Katarina 45, i Maria 47. D. i Sthlm 1862 114.

5170. Lars Gustaf Grefberg.' F. i Ringarum 1807 256; fad. Lars Peter, bruksförvaltare. Hofr.-ex. 31. E. o. kanslist i Just.-fördeln. af K. M. kansli 31; auskult. i Göta hofr. 32; stadsnotarie i Söderköping 37; tillika rådman 43. D. på Förmansgården invid Söderköping 1846 76.

5171. Adolf Napoleon Curman. F. i Sjögestad 1807 2211; fad. Johan Peter, löjtnant. Hofr.-ex. 32. V. hhöfd.; rådman o. stadsnotarie i Skeninge 50; tillika tullkammarföreståndare där 59; borgmästare i Skeninge 66; tj:fri 94. D. i Skeninge 1900 1910.

Under det halfva sekel C. utöfvade sin verksamhet i Skeninge gjorde han sig högt värderad och aktad. Ända till 87 års ålder skötte han sin tjänst och in i sena ålderdomen var han nog lycklig att ega en sällsynt hälsa och friskhet till både själ och kropp.

5172. Carl Emil Hagdahl. F. i Linköping 1809 62: fad. Johan, landträntmästare. Med.-fil. ex. 31; med. kand. 37; med. lic. 38; med. doktor 41. Praktis. läkare i Sthlm 38—47; fattigläkare o. vakcindepotföreståndare där 39 —41; intendent vid Djurgårdsbrunns kuranstalt 47. Godsegare å Tidön, Västm. län, 48—53; sed. bosatt i Sthlm samt husegare där o. egare af lägenheten Getkärret å Dalarö, Sthlms län. Skriftställare. D. i Sthlm 1897 2911.

Efter sin återflyttning till Stockholm utöfvade H., som var förmögen, ej vidare någon medicinsk praktik, utan sysselsatte sig förnämligast med sociala och ekonomiska studier. Som ekonomisk skriftställare intager han en framstående plats genom sina grundliga specialstudier; en af honom utgifven afhandling om mejerierna i Slesvig och Holstein anses hafva varit banbrytande inom mejerihandteringens område. Det arbete, som gjort honom populär så väl här hemma som i utlandet, är »Kokkonsten som vetenskap och konst» (med 3,000 matrecept och 289 afbildningar), som utkom färdigt 1879 och sedan utgifvits i en förkortad upplaga. Denna kokbok är ett absolut klassiskt verk i sin art, och det torde ej vara öfverträffadt af något lands kokboksförfattare. På samma gång det är pålitligt och rikhaltigt samt uppfostrande i fråga om de hygieniska fordringarna på födan, är det skrifvet på ett kvickt och spirituelt sätt och har att erbjuda ej blott matrecept utan ock lustiga historier och originela smådrag. — Sina stora och dyrbara samlingar af oljemålningar, gravyrer och skulpturarbeten donerade H. till Linköpings stad jämte en summa af 20,000 kr. som grundplåt till förvärfvande af eget hus för nämnda samlingar samt ett kapital för deras ökande.

5173. Carl Johan Oskar Munthe. F. i Hvena 1810 fad. Jakob Ludvig, öfverjägmästare. Hofr.-ex. 32. E. o. notarie i Göta hofr.; v. häradshöfding. D. i kolera i Jönköping 1834 278.

5174. Claës Peter Bursie. F. i Vimmerby 1806 112; fad- Johan Gustaf, borgmästare, tit. häradshöfding. Hofr.-ex. 31. V. hhöfd.; e. civilnotarie i Göta hofr. 43; tillika fiskal 44; notarie 46; häradshöfding i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 53. D. i Linköping 1869 184.

B. egde en i alla skiften och pröfningar lika ren och ädel karaktär i förening med en rättskänsla, som hvarken lät missleda, skrämma eller öfvertala sig. Sanningen var städse hans ledstjärna.

5175. Per David Sjögren. F. i Tuna 1809 317; fad. Magnus, inspektor. Hofr.-ex. 31. V. hhöfd.; e. civilnotarie i Göta hofr. 48; fiskal 53; notarie 55; aktuarie 70; afsk. 77. D. i Jönköping 1891 303.

[ 437 ]5176. Carl Gustaf Lindeberg. F. i Dalhem 1808 305; fad. garfvare. Kameralex. 31. E. o. tjänsteman vid ämb.-verk i Sthlm; e. o. landskontorist i Österg. län. Källarmästare o. innehafvare tillika med hustrun af Stora hotellet i Linköping. D. där 1862 104.

L:s vän C. H. Vallberg [5266] skrifver om honom: »L. var en godmodig, fridsam och genomhederlig varelse, men den personifierade overksamheten och så passiv, att han alltjämt måste fösas framåt; annars stod eller låg han stilla. Sålunda föstes han af vänner och kamrater, efter att hafva i ordets egentliga bemärkelse legat vid akademien och gjort slut på sin ärfda förmögenhet, till att taga kameralexamen, föstes vidare till Stockholm och in i verken och därefter af en trogen vän, Hagdahl [5172], från Stockholm till landskontoret, och slutligen, då han höll på att komma på total dekadans, tog den blifvande härskarinnan på Stora hotellet, den i ekonomiskt och praktiskt hänseende snillrika och energiska restauratrisen Johanna Pettersson honom till man och föste honom till välstånd samt ett bekvämt och komfortabelt lif. Äfven i ett gladt lag gjorde sig hans passivitet gällande: liksom Didrik teg och drack han.» Var en af stiftarne af Vikningskommissionen, se n:r 5182.

5177. Jonas Anders August Salander. F. i Linköping 1811 261; fad. handlande o. landtbrukare. Dimissionsex.; fil. kand. 36; fil. doktor 36; hofr.-ex. 37. V. auditör vid Första lifgr.-reg. 38; tit. auditör 40; auditör 41; afsk. 81. Magistr.-sekreterare i Linköping 46; stadsnotarie 50; afsk. 64. Egare af Norra Frebärga i Motala landsf. 46 o. bosatt där 64. D. i Linköping 1882 184.

S. var ett stort original, men ett af de allra trefligaste. Af naturen nästan barnsligt glad, ärligt godmodig och trofast, trifdes han bäst i kretsen af regementskamraterna, där hans allbekanta, högljudda skratt ohäjdadt skallade vid skämtet, som han älskade och tåligt fördrog, äfven om det såsom ofta gälde hans eget skinn. Då kamraterna under studietiden brukade kalla honom Jonas och firade hans namnsdag på Jonas-dagen, antog han själf och skref sig med detta namn. Nitisk och noggrann i tjänsten: en verklig hedersman.

5178. Johan Magnus Hulén. F. i Ukna 1805 307; fad. Lars Samuelsson, bonde. Prv. 31. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Kuddby 33. D. å komm.-bostället där 1834 164.

5179. Claës Johan Cnattingius. F. i Normlösa 1809 208; fad. prost [3514]. Hofr.-ex. 31. Rådman i Skeninge; tillika stadsnotarie 46 o. stadskassör där. D. i Skeninge 1849 189.

5180. Gerhard Adolf Silfversparre. F. i Östra Husby 1807 83; fad. major o. salpetersj.-styresman. Med.-fil. ex. 33; med. kand. 38; med. lic. 39; kir. mag. 40; med. doktor 41. Stadsläkare i Hedemora 40; provinsialläkare där 42. D. 1851 297.

5181. Nils Reinhold Grentzelius. F. i Blackstad 1806 152; fad. komminister. Prv. 31. Komminister i Östra Tollstad o. Sya 60. D. 1874 266.

5182. Lars Gideon Vikblad. F. i Linköping 1808 286; fad. prost [3814]. Kameralex. 32. E. o. landskontorist i Österg. län; tit. notarie. Kommissionär i Linköping. D. där 1861 114.

V. säges varit en kvick, lefnadsglad, godmodig och fridsam man, ehuru icke så litet cynisk. Anspråkslös och obekymrad samt alls icke ärelysten, var han så nöjd med sin ställning som e. o. tjänsteman, att han aldrig sökte någon bättre. — I förening med Nils Magnus Vinnerstrand, Carl Gustaf Lindeberg [5176] och E. T. Berggren stiftade V. i Linköping sjusofvardagen 1839 efter Par Brikolls mönster det för nöjen och välgörenhet afsedda ordenssällskapet Vikningskommissionen, hvars stormästare han var intill sin död.

5183. Per Fredrik Hertzman. F. i Tingstad 1810 231; fad. rektor [3768]. Jur.-fil. ex. 32; jur. kand. 34. V. hhöfd.; stadsnotarie i Norrköping; justitie- [ 438 ]rådman 42; afsk. 78. Ombudsman i Norrköpings ensk. bank 57. Egare af Hageby i Tingstad. Skriftställare. D. å Hageby 1884 153.

H. var en skicklig och skarpsinnig jurist samt grundligt bildad i denna vetenskapsgren. Med det varmaste intresse egnade han sig åt den historiska forskningen, särskildt beträffande Norrköpings stads forntida öden och utveckling, och var i detta hänseende otvifvelaktigt en auktoritet af högsta rang. Idkade ock med framgång litterär verksamhet; under flere år medarbetare i »Norrköpings Tidningar;» utgaf »Anteckningar om Norrköpings stad» m. fl. skrifter.

5184. Per Fredrik Cederbaum. F. i Döderhult, Kalmar län, 1812 246; fad. brukspatron. Kansliex.; hofr.-ex. Auskult. i Svea hofr. 32; e. o. notarie 33; e. o. kanslist i Just.-rev.-exped. o. i Landtförsv.-dep. Godsegare å Hassla i Klockrike 56, å Klakeborg i Järstad 64; tit. brukspatron. D. å Klakeborg 1867 68.

5185. Viktor Cassel. F. i Sthlm 1812 172; fad. dispachör [3778]. Med.- fil. ex. 33; med. kand. 37; med. lic. 39; med. doktor 41. Brukspatron å Laxå, Örebro lån; disponent där 39, sed. ensam egare. Riksdagsman i Borgarståndet 50, 53; kommunalman. D. på Laxå 1873 94.

C. nämnes som en synnerligen driftig bruksidkare och intresserad kommunalman.

5186. Fredrik Carl August Cöhler. F. i Linköping 1810 35; fad. kronofogde, tit. assessor [3923]. Emigr. till Nord-Amerika; köpman i Chicago. D. trol. på 1850-talet.

Sedan C. lemnat Sverige, upplefde han många öden; var bl. a. en tid anstäld i engelsk krigstjänst, hvarunder han fick högra armen afskjuten. Hade en synnerligen vacker handstil och lärde sig efter förlusten af högra handen att skrifva lika prydligt med den vänstra. Då han sedan slutet af 1850-talet ej på ringaste sätt låtit höra af sig. är antagligt, att han då aflidit.