Östgötars minne/1796

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1795
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1796
1797  →


[ 317 ]

1796.

4005. Gustaf Grill. F. i Godegård 1781 61; fad. Johan Abraham, direktör. Hofr.-ex. 99. V. hhöfd. Förvaltare på Bona bruk i Västra Ny 1809; brukspatron där 1814; egare af Bona till 51, af Tryfall i Västra Ny 37; delegare i Godegård 24—26; bosatt i Sthlm 51. D. där 1858 129.

G. var »jägare och musikalisk samt välgörande och vänfast.» A.

4006. Fredrik Vilhelm Grill. F. i Godegård 1784 19; fad. Johan Abraham, direktör. Kansliex. 1802. Kopist i Inr. civilexped. 05; kanslist 07; prot.-sekreterare 09; afsk. 10. Förvaltare på Godegård 11; brukspatron o. egare af Mariedamm, Örebro län, 14 samt af Godegård 25 o. bosatt där 27. D. på Godegård 1861 86.

G. utöfvade som bruks- och godsegare en mycket gagnande verksamhet; var ytterligt punktlig i affärer och hade för den skull en obegränsad kredit samt lyckades sålunda betala största delen af de skulder, hvarmed han belastade sig vid det vågsamma företaget att utlösa alla sina medarfvingar. Var musikalisk, språkkunnig och beläst. A.

4007. Axel Norén. F. i Vimmerby 1766 282; fad. Erik, borgmästare. Hofr.-ex. 97. V. hhöfd.; stadsfiskal i Vimmerby 1819. D. där 1828 93.

[ 318 ]4008. Anders Peter Segersteen. F. i Målilla 1778 307; fad. prost [2989]. Underofficer vid Kalmar reg. 94—97. Stud. i Lund 98, i Greifswald 99; fil. kand. 99; fil. doktor 99; prv. 1808. Reg.-pastor vid Lifgr.-reg:s rotehållsdivision 09; fältprost 13; kyrkoherde i Höreda o. Mellby 20, i Kettilstad o. Tjärstad 25. D. 1849 196.

Som vice regementspastor deltog S. i kriget 1808, hvarvid ett transportfartyg, som råkat in bland klippor och skär, otvifvelaktigt skulle gått förloradt, om det ej genom hans vaksamhet räddats.

4009. Johan Carl Brandes. F. 1778; fad. handlande i Västindien.

4010. Lars Dusén. F. tv. i Rumskulla 1776 2312; fad. Fredrik, sergeant. Auskult i Svea hofr. 96; v. häradshöfding (1803). Landtbrukare o. egare af Björksnäs i Kisa. D. där 1825 209.

4011. Johan Daniel Burenstam [adl. 1791; förut Burén]. F. på Stjärnsund, Örebro län, 1781 fad. bruksegare. Kornett vid Lifreg. husarer 96; löjtn. 1800; ryttm. 04; stabsadjut. hos Konungen 07; major vid reg. 08; afsk. m. tit. öfverstelöjtnant 12. Egare af Skyllbärgs bruk o. Tjälfvesta, Örebro län. D. å Tjälfvesta 1873 256.

B. blef adjutant hos generalen frih. G. M. Armfelt 1805, då denne af kon. Gustaf IV Adolf afsändes i ett enskildt uppdrag till österrikiska armén. Af generalen skickad med depescher och bref till österrikiske befälhafvaren furst Lichtenstein, kom B. därigenom att bivista det stora slaget vid Austerlitz samt deltog i flere därefter förekommande träffningår. A.

4012. Fredrik Burenstam [adl. 1791; förut Burén]. F. trol. på Stjärnsund, Örebro län, 1782 205; fad. bruksegare. Kansliex. 99. E. o. kanslist i Utrikesexped. 1800. Kornett vid Lifdragonerna, sed. Lifgardet till häst, 1800; löjtn. 03; ryttm. 06; öfv.-löjtn. i armén 14; major vid Lifgardet 16; öfverste i armén 18; öfverste o. sek.-chef för Lifreg. dragonkår 20; gen.-adjutant 22; generalmajor 24; afsk. 27. D. i Sthlm 1828 295.

B. deltog med utmärkelse i slaget vid Oravais samt i slagen vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig.

4013. Erik Lorents Nathell. F. i Vallerstad 1775 2111; fad. Jon, stadsläkare. Stud. i Lund 95; prv. 1801. Komminister i Gammalkil 18. D. 1830 194.

4014. Per Rydbeck. F. 1775 1511; fad. hofr.-kommissarie i Skeda. Jur.-fil. ex. 1800; jur. kand. 02. V. hhöfd.; rådman o. kämn.-präses i Linköping 04; borgmästare 22; tit. häradshöfding 24. D. i Linköping 1829 1212.

4015. Leonhard Erland Cassel. F. i Västra Eneby 1779 1212; fad. brukspatron [2755]. Auskult i Svea hofr. 98; v. hhöfd.; tit. häradshöfding; kanslist i Just.-rev.-exped. 1805; landssekreterare i Örebro län 05; tit. lagman 12; kammarråd o. led. i Kammarkolleg. 28. Led. i Nummerlotteridirektionen 28—41. Direktör vid Hjälmare kanal- o. slussverk. D. i Sthlm 1845 287.

4016. Johan Janzon. F. i Kärna 1776 168; fad. Johan, inpektor. Stud. i Greifswald 1802; fil. kand. 02; fil. doktor 03. Lidénsk aman. vid Upps. univ.- bibliotek 07; konsist.-notarie i Linköping 10; tit. kgl. bibliotekarie 18; tj:fri 28. Notarie i Prästeståndet o. sekreterare i utskott vid riksdagarne 1809—18. Gårdsegare i Linköping. D. där 1831 283.

J. var en synnerligen dugande man och erhöll i följd däraf många uppdrag. Blef amanuens i bibelkommissionen 1811 samt sekreterare i salm- och evangeliebokskommittén samma år, hvarjämte han fungerade som skattmästare vid Linköpings stifts bibelsällskap från 1819. — Testamenterade sin gård i Linköping till boställe åt stiftets konsistorienotarie samt ett kapital för gårdens vidmakthållande och eventuela ombyggnad.

[ 319 ]4017. Anders Gustaf Törnqvist. F. i Norrköping 1775 1812; fad. Johan, vågmästare. Stud. i Greifswald 1802; fil. doktor; med. doktor. Förvaltare af v. Engeströmska egendomarna i Polen; sekreterare; slutl. postmästare. D. i Klecko, preuss. Posen, före 1856.

4018. Zacharias Andreas Juringius. F. i Västra Eneby 1779 2911; fad. prost [2730]. Fil. doktor 1803. Kollega i Linköping 07; konrektor 12; domk.- syssloman 13. D. 1813 108.

4019. Anders Gustaf Cnattingius [Adamsen]. F. i Kuddby 1778 177; fad. Erik, kronofogde. Landskontorist i Linköping 99; stadsfiskal i Vadstena 1802; afsatt. Reg.-kommissarie vid Närikes o. Värml. reg.; tit. fältproviantmästare. D. vid norska gränsen 1808 18.

4020. Jonas Lindström. F. 1774 269; fad. inspektor i Lofta. D. som stud. i Dalhem 1797 2611.

Drunknade under skridskoåkning på sjön Vrången.

4021. Carl Henrik Ahlfort. F. i Ingatorp 1777 2012; fad. Fredrik Georg, sergeant. Hofr.-ex. 1802. Auskultant i Svea hofr. D., drunkn., 1805.

4022. Holsten Værnesson. F. i Yxnerum 1777 102; fad. komminster [2971]. Fänrik vid Lifgr.-reg:s rusthållsdivision, sed. Andra lifgr.-reg., 97; löjtn. 1808; kapten 12; major i armén 26; afsk. m. tit. öfverstelöjtnant 28. D. på Gottlösa i Veta 1835 1611.

V. deltog i krig och blef fången vid Lübeck 1806.

4023. Jonas Svensson Cadéen. F. 1773 43; fad. bonde i Asby. Sockenskräddare i hembygden. — Stud. i Lund 99; fil. kand. 1802; fil. doktor 02; prv. 10. Docent i Lund 07; bibliotekarie vid Linköpings stiftsbibliotek 09; rektor i Skeninge 13, i Eksjö 13. D. där 1819 97.

4024. Lars Gustaf Jern. F. i Linköping 1777 154; fad. Johan, rådman o. handlande. Stud. i Lund 99; prv. 1802. Komminister i Hvarf o. Styra 14, i Risinge 19. D. 1862 1610.

4025. Lars Johan Cronstrand. F. i Kalmar landsförs. 1782 284; fad. salpetersjuderidirektör [3145]. Fil. doktor 1800. Uppsyningsman vid salpetersjuderiverket i Kalmar län 1799. Adjunkt vid Karlbärgs krigsakad. 1815; professor 26. D. i Sthlm 1843 46.

C. var lärare förnämligast i matematik, men äfven i fysik, mekanik och astronomi samt har utgifvit läroböcker i matematiska ämnen. »Af naturen utrustad med lyckliga gåfvor.» O. Bergström.

4026. Simon Anders Cronstrand. F. i Kalmar landsförs. 1784 241; fad. salpetersjuderidirektör [3145]. Fil. doktor 1800. Docent i Upps. 06; adjunkt vid Vet.-akad. 09 o. dess astronom 11—37. Adjunkt vid Karlbärgs krigsakad. 09; professor vid Fältmätningsbrigaden, sed. Topogr. kåren, 15. D. i Sthlm 1850 242.

C. vann ett högt aktadt namn inom den vetenskapliga världen genom sina triangelmätningar och astronomiska ortsbestämmelser, hvilka tydligt vittna om hans outtröttliga flit och stora noggrannhet vid deras utförande samt därför ega ett beståndande värde. 1 följd af öfveransträngning var han de sista 18 åren blind. N. fbok; Hbg m. fl.

4027. Jakob Östberg. F. i Vårdnäs 1775 112; fad. Jakob, sergeant. Stud. i Lund 98; fil. kand. 1801; fil. doktor 02; prv. 02. Kollega i Linköping 06; kyrkoherde i Hedvigs församling i Norrköping 07, i Mogata o. Borrum 11; prost [ 320 ]20; kontr.-prost 22—49. Inspektor för Söderköpings skola 24. Riksdagsman 23, 28, 34, 40; statsrevisor 20. D. 1857 111.

Ö. var en man med kraftfull kroppsbyggnad och enkla seder: nitisk själasörjare, själfständig, omutligt redbar, flärdfri och välgörande.

4028. Andreas Justinus Palm. F. i Norrköping 1779 306; fad. Carl, rådman. Auskult. i Svea hofr. 98; v. notarie; brottm.-notarie vid Sthlms nordöstra kämn.-rätt 1803; tillika kanslist i Riksg.-kontoret 04. D. i Sthlm 1806 109.

4029. Edvard Schörling. F. i Horn 1772 1612; fad. bonde. Prv. 99. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Vadstena 1803; tillika v. kollega där 05 o. 07. D. i Vadstena 1809 157.

4030. Daniel Christian Grevillius. F. i Askersund 1775 261; fad. landtbrukare i Hof [3263]. Prv. 1800. Komminister i Styrestad 10. D. 1826 287.

4031. Sten Israël Sjösteen. F. i Väfversunda 1777 231; fad. löjtnant [3087]. Underofficer vid Lifgr.-reg:s rotehållsdivision, sed. Första lifgr.-reg. 9.; fanjunkare; slutl. löjtnant; afsk. Landtbrukare, likasom fadern, i Väfversunda norrgård.

4032. Jöns Jakob Berzelius [adl. 1818; frih. 35 m. bibeh. namn]. F. i Väfversunda 1779 208; fad. kollega i Linköping [3137]. Med.-fil. ex. 98; med. kand. 1801; med. lic. 02; med. doktor 04. Adjunkt vid Medicinska skolan, sed. Karol. med.-kir. instit., i Sthlm 02; tit. assessor 05; professor vid Karol. instit. 07; afsk. 31. Fattigläkare i Adolf Fredriks förs. 05—07; tillika lärare vid Karlbärgs krigsakademi 06. Assessor i Colleg. med., sed. Sundhetskolleg., 10. D. i Sthlm 1848 78.

»Den nyare kemiens fader» —detta är i korthet sagdt B:s eftermäle. Med rätta nämnes han som en af 19:e århundradets allra främste vetenskapsmän. »För att kunna lemna en fullständig öfversikt af B:s arbeten fordras, att man öfverfar hela kemiens omfång. Det finnes i denna vetenskap ej någon lära, till hvars utbildning han ej bidragit; det finnes intet grundämne, om hvars föreningar man ej genom B. erhållit båttre kännedom.» — — — »Hans största förtjänst och det, som framför allt annat skall göra hans namn odödligt, är hans nya kemiska system, den nya metodik och den fasthet han gaf åt kemien som vetenskap, hvarigenom denna icke blott höjt sig till ett bildningsmedel af hög rang, utan genom det ofantliga inflytande den numera utöfvar på det praktiska lifvets mångartade förrättningar bildar en af de viktigaste grundvalarna för ett lands materiela välstånd och förkofran.» — — — »Öfverblickar man B:s vetenskapliga verksamhet, förvånas man öfver hans till det otroliga gränsande arbetskraft, hans sällsporda ihärdighet, som ej kunde afskräckas af några svårigheter, den klarhet och skärpa, hvarmed han alltid lät de faktiska upptäckterna tala sitt eget språk och slutligen öfver hans betecknande konservatism, som ej tillät, att något nytt antogs, med mindre det visat sig sannt eller bättre än det gamla». — Stiftare af Svenska läkaresällskapet 1807. Medlem af de flesta svenska och 81 utländska vetenskapliga samfund; en af de aderton i Svenska akademien 1837. Hans kolossala staty, modellerad af Qvarnström och föranstaltad af Vetenskapsakademien, restes 1858 på den plats i hufvudstaden, som efter den fräjdade mannen bär namnet Berzelii park. N. fbok; Hbg.

4033. Gustaf Fredrik Palmblad. F. i Skönbärga 1779 2512; fad. Carl Fredrik, krigskommissarie. Auskult. i Svea hofr. 98; e. o. notarie 1801; tingsnotarie i Österg.; protonotarie i Kammarrätten 12. D. 1814 163.

4034. Johan Ericsson [Grönberg] F. 1774 247 fad. arbetskarl i Vadstena. V. mönsterskrifvare; reg.-kommissarie vid Drottn:s lifreg.; regementsskrifvare vid Engelbrechtska reg. i Pommern.

4035. Peter Thollander [Mauritius]. F. i Ask 1776 2711; fad. kommini[ 321 ]ster. Auskult. i Svea hofr. 98; e. notarie. Landtbrukare på Fånäset, Upps. län. D. där 1824 före 186.

Antog släktnamnet Thollander efter sin moder, som var dotter till n:r 1685.

4036. Nils Mårten Asklöf. F. i Norrköping 1781 2711; fad. Nils, handlande. Handlande o. fabrikör i Norrköping. D. där 1853 1111.

A. dog i kolera och följdes i döden af hustrun och en dotter, som afledo några dagar senare.

4037. Anders Israël Rosinius. F. i Locknevi 1774 178; fad. kyrkoherde i Mörlunda. Prv. 99. Komminister i Landeryd 1810, i Vårdsbärg 13; v. pastor 11. D. 1825 63.

4038. Per Rundeberg. F. i Risinge 1779 55; fad. godsegare, tit. ekon.-kamrer [3161]. Auskult. i Svea hofr. 98; v. notarie; landtbrukare o. egare af Loddby i Kvillinge till 1807; kronolänsman i Björkekind. D. på Blackstad i Kuddby 1832 144.