Östgötars minne/1830

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1829
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1830
1831  →


[ 443 ]

1830.

5233. Gustaf Georg Knut Åkerhjelm, frih. F. i Axbärg, Örebro län, 1813 16; fad. öfverste o. gen.-adjutant. Kornett vid Lifgardet till häst 33; löjtn. där 39, i armén 45; afsk. 49. Hofmarskalk 68; chef för Konungens hofförvaltning 68; afsk. 90. Egare af Kåfö, Örebro län, samt Skärsätra o. Hägersten, Sthlm län. D. på Våxnäs, Värml. län, 1895 23.

5234. Anders Vahlström. F. i Mörlunda 1806 14; fad. Anders Johansson, [ 444 ]bonde. Prv. 32. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Törnevalla 64; tj:fri (efter 26 missiv) o. bosatt i Linköping 64. D. där 1869 257.

5235. Claës Rudolf Cederström, frih. F. i Segerstad, Värml. län, 1816 287; fad. gen.-major. Korpral vid Lifreg. husarkår 17; sergeant 30; afsk. 34. — Kansliex. 35; hofr.-ex. 36. Kopist i Civildep. 48; kanslist 55; afsk. 59; prot.-sekreterare i K. M. kansli 59. Kammarherre 55. Delegare i Bråte, Värml. län. Vitter författare. Bosatt i Sthlm.

5236. Hampus Maurits Meurling. F. i Gränna landsf. 1812 74; fad. Henrik, prot-sekreterare [3485]. Hofr.-ex. 32. Slaktare o. borgare i Sthlm 40. E. o. kammarskrifvare vid tullverket 52; tullinspektor i Åmål 54; tullförvaltare i Karlstad 66. D. där 1873 134.

M. måste 1833 resa till Köpenhamn för att söka läkarevård för en svår ögonsjukdom samt blef då tillrådd att icke fortsätta på den juridiska banan utan i stället gifva sig till slaktaryrket. A.

5237. Vilhelm August Vettergren. F. i Källstad 1810 137; fad. Henrik, kronolänsman. Kameralex. 32. E. o. kammarskrifvare vid ämb.-verk i Sthlm; e. o. tj:man i Riksbanken 33—36; slutl. intagen å Sthlms stads allm. försörjn.-inrättning. D. där 1876 12.

5238. Per Johan Palmær. F. i Flistad 1811 239; fad. prost [3881]. Rustmästare vid Andra lifgr.-reg. 32; fänrik 34; underlöjtn. vid Kalmar reg. 35; löjtn. 41; kapten 59; major i armén 69; afsk. fr. reg. 73. Bosatt i Vimmerby. D. där 1896 165.

5239. Anders Hylander. F. i Tåby 1806 96; fad. landtbrukare. Kameralex. 33. E. o. landskanslist i Österg. län; uppbördsskrifvare o. tf. kronolänsman i Memming (54). D. i Linköping 1857 810.

5240. Ernst Magnus von Willebrand, frih. F. i Sthlm 1812 198; fad. öfverste. Kornett vid Lifg. till häst 32; und.-löjtn. vid Lifreg. husarkår 35; löjtn. 42; ryttmästare 43; afsk. 43. D. i Sthlm 1859 211.

v. W. var en af författaren August Blanches närmare vänner. Han nämnes som en bland de ståtligaste officerarne på sin tid. Gjorde en resa till Spanien och Italien, hvarefter han vid hemkomsten träffades af förlamning och måste i följd däraf under många år ligga till sängs, innan döden omsider befriade honom. Stiftade en donationsfond för pensioner åt behöfvande släktingar eller andra personer, företrädesvis kvinnor. Sin stora och dyrbara vapensamling skänkte han till svenska staten.

5241. Johan Vilhelm Grill. F. i Lerbäck, Örebro län, 1815 1010; fad. prot.-sekret. o. brukspatron [4006]. Förvaltare på Mariedamms bruk 10; godsegare å Ruda i Klockrike 48—53; bruksegare å Bona i Västra Ny 51 o. delegare i Godegård 61. D. å Konradsbärgs hospital 1864 53.

G. var fornforskare och zoolog; hade så väl på Ruda som Bona en mängd vilda svenska däggdjur och fåglar i fångenskap och gjorde öfver dem iakttagelser; skänkte till Vetenskapsakademien åtskilliga naturalier, hvaribland den Victorinska samlingen från Kaplandet, samt testamenterade 10,000 kr. till inrättande af en zoologisk trådgård i hufvudstaden. Af hans naturhistoriska samlingar skänktes en del år 1892 till Linköpings läroverks museum, där de en längre tid varit deponerade.

5242. Claës Lorents Grill. F. i Lerbäck, Örebro län, 1817 1; fad. prot.-sekret. o. brukspatron [4006]. Volontär vid Göta art.-reg. 34; förste konstapel 35; sergeant 35; underlöjtn. 36; löjtn. 44; kapten 55; major i armén o. gen.-staben 58; afsk. som öfverstelöjtnant i armén 67. Förvaltare (66) o. delegare i Godegårds o. Mariedamms bruk.

5243. Carl August Löwenhjelm. F. i Film, Upps. län, 1813 57; fad. [ 445 ]bruksinspektör. Militär. Brukskassör å Österby, Upps. län; afsk.; bosatt i Uppsala. D. där 1887 122.

5244. Per Edvard Oskar Vistrand. F. i Kloster, Söderm. län, 1814 1710; fad. landskamrer [3910]. Stud. af Söderm.—Närikes nation 28; kameralex. 33; hofr.-ex. 34. Landskontorist i Upps. län 38; tillika kämn.-notarie i Uppsala 40. D. där 1841 213.

5245. Christian Birch-Reichenwald. F. på Blakjers skans, Norge, 1814 41; fad. gen.-major. Stud. i Kristiania; jurid. ex. 34. Exp.-sekreterare i norska kyrkodep. 41; amtman i Smålenene 47, i Akershus amt 55; statsråd 58—61; sorenskriver i Åker 69. Stortingsman 48, 54, 65. D. i Kristiania 1891 87

B. var »en talangfull jurist och har både som ämbetsman och ledamot af Stortinget ådagalagt en sällspord duglighet. Som medlem af regeringen utöfvade han mycket stort inflytande, hvarför han också betraktades som hennes själ.» Hans utträde ur regeringen föranleddes af de förvecklingar, som framgingo ur den unionela striden om ståthållarskapets upphäfvande och om en revision af riksakten, hvarvid B. var en af dem som spelade de mest framstående rolerna. N. fbok.

5246. Henrik Gerhard Lagerstråle. F. i Karlskrona 1814 252; fad. amiral. Kansliex. 33; hofr.-ex. 34; kameralex. 34; juris hedersdoktor 77. V. notarie i Svea hofr. 41; v. hhöfd. 44; fiskal 44; assessor i Skånska hofr. 45; landssekreterare i Kronob. län 46; tf. rev.-sekreterare 50; häradshöfding i Luggude doms., Malm. län, 51; justitieombudsmans suppleant 57; justitieombudsman 57; statsråd 58; chef för Civildep. 60; justitieråd 68; åter statsråd 75; afsk. 79. Riksdagsman i Första kammaren för Värml. län 66—84 o. vice talman 75; kommunalman. Egare af Värstorp, Blek. län. D. där 1887 184.

L. var en man, som med stor utmärkelse och synnerligen framgångsrikt i statens allra viktigaste ämbeten arbetade för fosterlandets väl och för allt ädelt och godt, en man, hvilkens verksamhet haft ett mäktigt inflytande på vårt nuvarande representationsskick, den administrativa lagstiftningen samt hela vårt lands kommunala art och förvaltning. Det var nämligen L. som utarbetade våra nu gällande kommunallagar, på hvilka sedermera riksdagsordningen af år 1866 grundades; vidare utfärdades under hans statsrådstid förordningarna om utvidgad näringsfrihet, om hemmansklyfning och jordafsöndring, om skiftesverket m. fl. samt ordningsstadgan för rikets städer. Han egde en arbetsförmåga som få, stor skarpsinnighet och en praktisk blick, som icke tog miste på sitt mål, en fast karaktär och bestämd vilja samt därtill förmåga att drifva igenom, hvad han föresatte sig. I umgängeslifvet särdeles human och vänsäll samt ovanligt gästfri.

5247. Jakob Edvard August Grönblad. F. i Åbo, Finland, 1814 1911; fad. Jakob Johan, häradshöfding, tit. lagman. Fil. kand. 39; fil. doktor 39. Konsist.-aman. vid Helsingfors univ. 40; docent 43; tillika amanuens vid univ.-biblioteket 44; afsk. fr. båda befattn. 63. D. i Jyväskylä, Vasa län, 1864 41.

G. upprättade på ett utmärkt sätt under åren 1844—56 detaljerade kataloger öfver till Finland hörande äldre handlingar och räkenskaper, hvilka efter skilsmässan från Sverige blifvit dit öfverlemnade; utgaf en stor mängd urkundsamlingar beträffande hufvudsakligen Finlands medeltidshistoria, och vittna dessa om hans synnerliga flit och varma intresse för historisk forskning. En sinnessjukdom nödgade honom att afgå från befattningarna och ändade kort därefter hans lif.

5248. Lars Runnell. F. i Rök 1807 1510; fad. Anders Larsson, hemmansegare. Teor. o. prakt. teol. ex. 34; prv. 35. E. o. bat.-prädikant vid Kalmar reg. 44—66; kommin. i Rinna 51, i Rök o. Heda 60; kyrkoherde i Odensvi 63. D. 1901 205.

Ända in i sin höga ålder åtnjöt R. god kroppslig och andlig hälsa: vid 86 år föll han ned i en vak på isen, men hjälpte sig upp själf och erfor ingen nämnvärd olägenhet af detta missöde. Prästerskapets senior i stiftet 1892 och i hela riket 1900.

[ 446 ]5249. Axel Georg Bråkenhjelm. F. i Vireda 1811 110; fad. löjtnant. Hofr.-ex. 33. V. notarie i Svea hofr. 33. Kammarjunkare 38. D. på Lilla Björknäs i Vireda 1848 51.

5250. Johan Peter Arrhenius. F. i Järeda 1811 279; fad. Gustaf Isak, landtbrukare. Fil. kand. 39; fd. doktor 42. Lärare vid Upps. lyceum o. realgymnasium till 47; docent vid Upps. univ. 40; e. o. adjunkt 46; tillika sekreterare i Upps. läns hushålln.-sällskap 46; föreståndare för Ultuna landtbr.-institut 46; tit. professor 50; sekreterare vid Landtbr.-akad. 62; afsk. 81. Arrendator af Vårdsätra o. Granebärg, Upps. län, 41-46. Skriftställare; läroboksförfattare; medredaktör 45, ensam redaktör af Tidskrift för landtmanna o. kommunalekonomien 47-61; redaktör af Landtbr.-akad:s Handlingar och Tidskrift 62—81. Bokförläggare i Sthlm. Riksdagsman i Första kammaren för Kalmar läns södra del 66-72. D. i Sthlm 1889 59.

Det är förnämligast genom sin banbrytande verksamhet i jordbrukets tjänst A. förvärfvat sig rått till det största erkännande, i det han både genom handling och i skrifter mäktigt bidragit till höjande af det allmänna intresset för landtbruket samt lemnat ytterst värdefull ledning för dess normala och sunda utveckling. Vid det nyinrättade Ultuna landtbruksinstitut, som af honom organiserades, verkade han på ett utmärkt sätt som chef och lärare samt blef en vetenskaplig auktoritet för hela vårt lands bildade jordbrukare. Hans många skrifter, bland hvilka må nämnas »Handbok i svenska jordbruket» samt »Landtbrukspraktika eller jordbrukslärans hufvudgrunder,» äro mycket spridda, och flere af dem hafva öfverflyttats till främmande språk. A. var ock en särdeles framstående botanist; en Rubusart, ett helt svampsläkte samt en svampart hafva uppkallats efter honom. I det allmänna lifvet var han högt aktad samt för sitt behagliga, glada umgänge mycket uppburen i sällskapskretsar. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok m. fl.

5251. Svante Gustaf Arrhenius. F. i Järeda 1813 304; fad. Gustaf Isak. landtbrukare. Landtmät.-ex. 34. Landtmät.-auskult. 34; v. komm.-landtmätare i Kalmar län 38—53; tf. akad.-fogde, sed. uppb.-fogde, vid Upps. univ. 47; ord. uppbördsfogde 67; tit. ingeniör. D. i Uppsala 1885 64.

»Plikttrogen, arbetsam, vänfast och hjälpsam.»

5252. Johan Gustaf Friedleif. F. i Ödeshög 1809 261; fad. Sven Jonsson, murmästare. Fil. kand. 39; fil. doktor 42. Konsist.-aman. i Linköping 42; konsist.-notarie 52, tj:ledig 75; afsk. 77. Redaktör af »Linköpings stifts tidningar» 53—75. D. i Linköping 1881 138.

F. ådagalade som tjänsteman en efterföljansvärd ordentlighet och mycken duglighet. Utrustad med stor arbetsförmåga och ett ovanligt godt minne, var han i fråga om ecklesiastika ärenden ett verkligt lexikon. Stiftstidningarna redigerades af honom på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Redbar, vänfast och hjälpsam; begåfvad med mycken naturlig kvickhet samt ett godmodigt lynne, framstod han som en angenäm umgängesman, hvars roande infall väl kunde vara sarkastiska, men aldrig sårande. Hade som gammal ungkarl sina egna vanor och var i mycket ett original. För hvarje sommar till sitt favoritställe Klampenborg vid Köpenhamn. — Stiftade en pensionsfond till förmån för prästenkor inom Linköpings stift samt donerade ett kapital till understöd åt fattiga skolbarn i Ödeshög och ett annat till Janzonska boställsfonden se n.r 4016.

5253. August Kihlström. F. i Linköping 1811 283; fad. snickare. Kamrer vid Smålands ensk. banks afd.-kontor i Västervik 38; tillika lasar.-syssloman där 44; afsk. 51. D. i Västervik 1864 288.

5254. Herman Bernhard Bursie. F. i Virserum 1810 226; fad. Johan Gustaf, borgmästare, tit. häradshöfding. Hofr.-ex. 33. V. hhöfd. 38; e. notarie i Göta hofr. 45; kanslist 45; fiskal 47; v. adv.-fiskal 49; häradshöfding i Åse, Viste, Kållands o. Barne doms. 50, i Åse, Viste, Barne o. Laske doms. Skarab. län, 64. D. på Lannatorp där 1890 284.

[ 447 ]5255. Jonas Fredrik Hesse. F. i Norrköping 1811 711; fad. Fredrik Vilhelm, sejlare. Fil. kand. 37; fil. doktor 39. Docent i Upps. 41; adjunkt 48; professor 55. D. i Uppsala 1873 2910.

Om H. yttrar Svedelius i sina »Anteckningar» bl. a.: »Redligare vän och bättre kamrat än Jonas Hesse har jag icke känt. Hans kamratvänskap gick långt i uppoffringar, kanske med alltför stor makt hos hjärtat öfver förståndet. — För öfrigt hade H. en otur, att hans svaga sidor blefvo mera bemärkta af allmänheten än hans goda egenskaper. Därtill bidrog, att han råkade komma på en plats, där han väl egentligen icke var på sitt rätta ställe, nämligen såsom professor i österländska språken.» Han egde en snabb uppfattning jämte fyndighet i repliken, hans framställningar utmärkte sig för reda och klarhet, och han ådagalade mycken duglighet i förvaltningsgöromål. På sitt sätt befordrade han studiet af sina ämnen därigenom, att han var en human examinator och hade måttliga fordringar.

5256. Carl Julius Rydberger. F. i Gammalkil 1810 41; fad. prost [3737]. D. som stud. hos föråldrarne i Östra Tollstad 1840 81.

5257. Isak Magnus Linde. F. i Skällvik 1810 2212; fad. kyrkoherde [3864]. Kameralex. 32. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 32; e. o. kontorsskrifvare i Riksbanken 33. D. i Sthlm 1837 85.

5258. Reinhold Nyberg. F. i Åtvid 1811 214; fad. kamrer [trol. 4188]. Kameralex. 32. Kammarskrifvare i Statskontoret 38; afsk. 49. Kammarskrifvare i Kommerskolleg 44; afsk. 52. Tf. 47, ord. häradsskrifvare i Norra o. Södra Tjust 52; afsk. 76. Bosatt i Ullevi i Gamleby s:n, sed. i Västervik, slutl. i Norrköping. D. där 1892 511.

5259. Carl Oskar Modig. F. i Västra Tollstad 1811 236; fad. Johannes, öfverjägmästare. Stud. i Lund 30; hofr.-ex. i Upps. 35. V. hhöfd. 41; kanslist i Styrelsen öfver allm. väg- o. vattenbyggn. 45; afsk. 51. Kopist i Just.-rev.- exped. 47; häradshöfding i Aska, Dal o. Bobärg 55. Gårdsegare i Vadstena. D. där 1872 222.

5260. Edvard Gustaf Munck. F. i Tåby 1812 1312; fad. kyrkoherde [3718]. Prv 38; fil. kand. 39. fil. doktor 39. Aman. vid Linköpings stiftsbibliotek 43; apologist, sed. lärov.-adjunkt, i Linköping 44; afsk. 79. Egare af Smedby i Tingstad 71—76 samt gård i Linköping. Kommunalman. D. i Linköping 1891 175.

M. var som lärare energisk och opartisk, men tillhörde gamla skolans män i den mening, att lektionerna endast utgjorde läxförhör och handgripligheter ett lämpligt undervisningsmedel. Utrustad med ett godt hufvud och praktiskt sinne, deltog han med intresse i allmänna frågors behandling och åtnjöt som kommunalman stort förtroende.

5261. Carl Magnus Fredrik Vigren. F. i Vårdnäs 1809 148; fad. Per Sandbom, organist. D. som stud. i Uppsala 1833 187.

5262. Claës August Breitholtz. F. i Hjorted 1814 131; fad. löjtnant. Hofr.-ex. 33. V. hhöfd.; tf. 44, ord. kronofogde i Tunalän, Sevede o. Aspeland 47, i Tunalän o. Sevede 64; afsk. 79. Egare af Grönlid, Hökfors o. Ishult i Tuna samt Kristinebärg i Målilla. Kommunalman. D. på Grönlid 1887 256.

B. deltog mycket i sin orts allmänna angelägenheter, med hvilka han var väl förtrogen, och åtnjöt stort anseende för sin praktiska duglighet. Arbetade städse för jordbrukets och industriens höjande samt stod i spetsen för flere betydande arbetsföretag, såsom Nässjö—Oskarshamns järnväg, i hvars styrelse han var ordförande. Som ämbetsman och enskild person högt värderad; till karaktären blid och rättrådig.

5263. Henrik Adolf Oskar Carlheim-Gyllensköld. F. i Vireda 1812 197; fad. hofsekreterare. Kansliex. 33; hofr.-ex. 35. Kammarjunkare 40. Kanslist i Just.-statsexped. 40; byråchef o. exped.-sekreterare 42; afsk. 79. Gods[ 448 ]egare å Viredaholm samt egare af Stora Hultrum i Vireda. D. på Viredaholm 1889 166.

5264. Johan Jakob Vesterberg. F. i Borrum 1810 195; fad. Erik Vilhelm, brukspatron. Med.-fil. ex. 34; stud. i Lund 37; med. kand. 38; med. lic. 41; med. doktor 41; kir. mag. 42. Prov.-läkare i Torp, V.-norrl. län, 45; stadsläkare i Jönköping 46; provinsialläkare i Sundsvall 53, i Västerås 71; afsk. 79; bosatt i Uppsala 80. D. där 1901 310.

5265. Johan Robert af Segerström. F. i Kristbärg 1814 2910; fad. krigsråd. D., i kolera, som stud. i Linköping 1834 3010.

5266. Carl Henrik Vallberg. F. i Vadstena 1810 219; fad. kyrkoherde. Underofficer vid Första lifgr.-reg. 15 o. tjg. 27 —30; afsk. 31. — Kameralex. 37. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 38; sekreterare vid Linköpings stads brandstodskommitté 56; tit. notarie. Teckningslärare vid Linköpings läroverk 46; afsk. 81; teckn.-lärare vid Linköpings folksk.-semin. 62; afsk. 81. Tidningsman; medredaktör af »Östgöta-korrespondenten» från dess början 38; tillika utgifvare af »Bytingen»42—44. Skriftställare (sign. Quippe); öfversättare.

5267. Gustaf Elias Marius Unionius. F. i Helsingfors, Finland, 1810 258; fad. Israel, postmästare o. tullförvaltare, tit. lagman. Kadett på Karlbärg 23—30; kameralex. i Upps. 33. Bitr. koleraläkare i Sthlm 34. Emigr. till Nord-Amerika 41; jordbrukare i Wisconsin 41; diakon o. sed. präst vid protest.-biskopl. förs. där 45; pastor vid S:t Ansgarius förs. i Chicago 49—58 Immigr. till Sverige 58; kammarskrifvare vid tullverket 61; tullförvaltare i Grisslehamn, Sthlms län, 63; afsk. 88; sed. bosatt på Fånö, Upps. län. Vitter författare.

5268. Ernst Fredrik Alexander von Post. F. i Skedevi 1815 106; fad. kapten. Fänrik vid Första lifgr.-reg. 33; löjtn. 43; kapten vid reg. 53, i armén 55, afsk. 63. Godsegare å Stora Djulö, Söderm. län, samt delegare i Frängsäter, Sillsjö o. Rejmyra i Skedevi. D. i Göteborg 1880 128.

5269. Per Blidberg. F. i Östra Ny 1813 2712; fad. Johan Petter, häradshöfding, tit. lagman. Hofr.-ex. 34. V. hhöfd. 39; bokhållare vid Österg. ensk. bank i Linköping 42; kamrer vid bankens afd.-kontor i Norrköping 43, vid afd.-kontoret i Söderköping 57—76. Stadsnotarie i Norrköping 50; borgmästare i Söderköping 54. Riksdagsman i Andra kammaren för Vadstena. Söderköping, Skeninge o. Gränna 67—69. D. i Söderköping 1882 252.

B. åtnjöt inom sin ort mycket förtroende, hvarom alla de kommunala uppdrag, som honom lemnades, bära vittnesbörd. Utrustad med icke obetydlig musikalisk begåfning, egnade han sig i yngre dagar med förkärlek åt musiken och hade till och med komponerat åtskilliga stycken. Hjärtegod, öppen och människovänlig.

5270. Axel Fredrik Petré. F. i S:t Lars 1813 126; fad. Axel Didrik, hofr.-notarie o. boktryckare. Boktryckare i Linköping 40—54 (då tryckeriet såldes till Ridderstad); utgifvare af »Linköpingsbladet» fr. 40 till dess upphörande 51; bokhandlare i Linköping. D. där 1857 318.

5271. Magnus Fredrik Viman. F. i Norra Vi 1809 96; fad. Peter Magnus, organist. Kameralex. E. o. tjänsteman i Riksbanken 34—35. Landtbrukare o. inneh. af lägenheten Nystad under Härbertshult i Norra Vi; tit. sekreterare. D. i Norra Vi 1885 141.

5272. Adolf Nettelbladt. F. i Norrköping 1813 215; fad. Adolf, brukspatron. Hofr.-ex. 34. Auskultant i Svea hofr. 34. D. i Sthlm 1835 89.