Sånger till Lammets lof 1877

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sånger till Lammets lof är en ofta citerad psalmsångsutgivning av Sankeys Sacred Songs från 1873 översatt från engelska till svenska. Flera översättningar gjordes av Sankeys sånger, både som enskilda trycksaker eller som Teodor Trued Truvés samling Andliga sånger, sjungna af Ira D. Sankey. Men de översättningar som blev mest populära var de vars texter översattes av Erik Nyström från 1875. Till år 1877 hade han översatt de första sex häftena, vilka gavs ut i en inbunden gottköpsupplaga med 176 sånger i nummerföljd. Varje psalm hade en egen titel och boken har ingen gruppering av sångerna efter karaktär. Ytterligare häften gavs sedan ut, men blandades då upp mer och mer med andra författares texter trots att de fortsatte att omtalas som "Sankeys sånger".

Utgivningen[redigera]

  • Första häftet 1875 med 28 sånger
  • Andra häftet 1875 med nr 29-58
  • Tredje häftet 1875 med nr 59-85 innehöll redan då sånger av andra författare
  • Fjärde häftet 1876 med nr 86-112
  • Femte häftet 1876 med nr 113-139
  • Sjätte häftet 1877 med nr 140-176
  • Sjunde häftet 1878 med nr 177-206
  • Åttonde häftet 1878 med nr 207-236
  • Nionde häftet 1881 med nr 237-262
  • Tionde häftet 1886 med nr 263-292

Psalmbokens hela titel 1877 är Sånger till Lammets lof. Sånger sjungna af Ira D. Sankey. Någon uppgift om textförfattare, kompositör eller melodi finns inte. Däremot finne en referns till ett bibelord före varje sång. Utöver ett (nästan) alfabetiskt ordnat register över sångerna innehåller den här redovisade upplagan, från 1877, ett annonsblad för bokförläggare Lundholms övriga utgivning. Här återges den alfabetiskt ordnade innehållsförteckning av sångerna med psalmnummer, då den anger första versens inledningstext istället för sångtiteln. Sångboken är tryckt i frakturstil och med äldre stavning.

Innehåll[redigera]

Ordningen avviker från fel i originalets alfabetiska följd. Numren efter titlarna anger sångernas nummer i psalmboken

A[redigera]

Ack endast löf! nr 39

Ack göt min frälsare sitt blod nr 100

Ack Jesu! jag längtar att helt blifwa din nr 40

Ack saliga hem hos wår Gud nr 36

D[redigera]

Den Sonen hafwer, hafwer lifwet nr 133

Den store läkaren är här nr 50

Den till mig kommer, Jesus sagt nr 122

Den trognes död hur ljuf och blid nr 137

Der står inför tronen af helgon en sky nr 113

Der utanför en dag nr 150

Det blir en Julhelg glad nr 117

Det enda ljus som är osz nr 146

Det flöt en gång från korsets stam nr 63

Det gamla kära ordet nr 60

Det goda, som jag göra bort nr 116

Det war de nittionio gömda wäl nr 48

De trognas syskonband nr 152

Din fader hvem är honom lik nr 67

Din kärlek högre än all kunskap är nr 95

Du som af kärlek dog nr 157

Du mig och min börda nr 65

Då i wester solen bredde nr 8

E[redigera]

Eja, mitt hjerta rätt innerlig nr 75

Ej än mitt barn nr 105

En blick på den korsfäste nr 23

En morgon utan synd jag wakna får nr 28 1/2 & nr 121

En nyårsgåfwa eger jag nr 83

Ett barn har osz af Herrens nåd nr 120

Ewigt strålar Fadrens kärlek nr 26

F[redigera]

Farwäl dyre wänner nr 98

Fast blott en ringa fridsman nr 34

Fast jag genom mörka dalen måste gå nr 24

Från hwarje storm som kring osz gnyr nr 175

Från jordens mörker och från tidens twång nr 166

Fröjdens Herranom all werlden nr 84

För mig till den klippan höga nr 56

För Herrens majestär i höjd nr 174

G[redigera]

Gode herde, led och bär osz nr 88

Godt nytt år! Ja det blir godt nr 149

Gräf ned det bekymmer nr 5

Gud, jag hör hur torra länder nr 61

Gud ske lof Guds barn jag är nr 25

Gud, gif mig nåd att stå i tron nr 160

Gå i dag i min wingård nr 32

Gå i din ungdoms dagar nr 103

H[redigera]

Han leder mig! hwad himmelsk tröst nr 91

Han är uppstånden! nr 118

Har du till din fader gått? nr 62

Har du sett hur träden falla nr 139

Hela wägen går han med mig nr 143

Helge ande du som är nr 144

Hur ljuft han kallar mig nr 10

Hur ljufligt klingar Jesu namn nr 178

Hur ofta, när jag skriat högt nr 81

Hwar och en som hör nr 29

Hwar stund jag dig behöfwer nr 86

Hwarhelst jag i werlden går fram nr 136

Hvi hastar denna skaran, säg nr 19

Hwilka äro desse som vid flodens strand nr 54

Håll dig fast wid ordets grund nr 9

Hör ett rop från Macedonien nr 93

Hör fadrens röst i dag nr 161

Hör från alla nejder skalla nr 101

Hör hur Jesu stämma ljuder nr 16

Hör ifrån höjden fröjdebud nr 107

I[redigera]

Ibland englars här är fröjd nr 33

I Gud min kropp och min ande nr 125

I gästabudssalen gick synderskan fram nr 46

I nordanland, på isad strand nr 74

Intet, hwarken smått ell' stort nr 78

I nöd och i fara är Herren oss när nr 20

I skördemän på fältet nr 94

J[redigera]

Jagade långt ut i marken i hop nr 158

Jag göt mitt blod för dig nr 171

Jag gick med allt till Jesus nr 35

Jag har hunnit den hamn nr 52

Jag hör min Jesu röst nr 51

Jag låg i synden död en gång nr 141

Jag till korset smyger fram nr 53

Jag trälade länge i mörker och grus nr 45

Jag tänker så gerna på himlens land nr 108

Jag wet ej den stund nr 22

Jag wet en port som öppen står nr 2

Jag wet ett land ett härligt land nr 87

Jag will sjunga, o Jesu nr 135

Jag wid flodens strand förbidar nr 151

Jag är så glad, att mig Gud håller kär nr 3

Jesu, låt mig hwila ut nr 159

Jesus har mig liten kär nr 127

Jesus, Immanuel nr 70

Jesu kär, gå ej förbi mig nr 57

Jesus det lefwande watten ger nr 128

Jesus är det namn som klingar nr 126

K[redigera]

Klappande, klappande, hwem är der nr 17

Kom, du nådens källa rika nr 130

Kom du som trycks af synd och skuld nr 58

Kom hem, kom hem! du förtwiflade bröst nr 13

L[redigera]

Lilla Emma på sin dödsbädd nr 68

Lef för Jesus nr 153

"Liten tid" — o dröje kwar nr 132

Lofwa Herren, min själ nr 129

Låt mig sjunga en sång nr 142

Låt osz samla upp det folken nr 12

Låt synden ej råda nr 147

M[redigera]

Med wåra lampor redo nr 96

Mer helighet gif mig nr 90

Midt i synden tro på Jesus nr 115

Min herde kär, Jehowa är nr 69

Min wäg är mörk, o fader nr 59

Min själ war på din wakt nr 155

Måste ock af törnen wara nr 124

N[redigera]

Nu har den fröjd jag funnit nr 41

Nu will jag sjunga om moderswingen nr 72

När han kommer, när han kommer nr 18

När på det blodbestänkta kors nr 77

Nästan en kristen nr 38

När wi till bönen wilja gå nr 173

O[redigera]

O att få hemma wara nr 30

O, bönestund för mig så kär nr 163

O, djup af barmhertighet nr 37

O du Guds lam nr 73

O du som göt ditt blod för mig nr 138

O, hur ljuft att gemensamt med syskonkretsen nr 109

O, hur säll den själ må skattas nr 134

O, hör och lef nr 80

O, jag wet om ett ljufligt land nr 162

O låt mig swinga upp i tron nr 55

O, min själ war nu glad! nr 131

O nu will jag fröjdfullt sjunga nr 71

O, skynda till frälsaren nr 148

O, skynda till Jesus! nr 167

O sälla dag, då jag till slut nr 154

O, sök ej samla dig skatter här nr 165

O, trösten, trösten nu mitt folk nr 170

P[redigera]

Pris ware dig, o Jesu god nr 49

Pris ware dig, o Jesu huld nr 64

På den wäg jag sjelf ej wiszte nr 82

R.[redigera]

Ring i himlens klockor nr 44

Rädda de döende nr 42

S[redigera]

Sant, att fallet öfwerwäger nr 85

Se, Guds lam som hafwer tagit nr 76

Se, hur det lyser, sjöman nr 14

Se på Jesus trötta själ nr 156

Skall du komma till det rum nr 66

Skola wi wäl alla mötas nr 89

Skulden är gäldad, segern är wunnen nr 11

Skynda till Jesus, Frälsaren kär nr 1

Skön är sommaren i norden nr 123

Snart wi mötas få hos Herren nr 104

Snart min aftonklocka slår nr 164

Sorgsna själ eho du är nr 102

Stige nu mot himlens höjd nr 79

Stå upp, stå upp för Jesus nr 31

Så din strid du kämpat ut nr 92

Så högt har Gud wårt slägte kärt nr 43

Sår du din säd i den klara dag nr 47

Säg mig, hwart går du, o broder nr 169

T[redigera]

Till det härliga land ofwan skyn nr 7

Till ditt hjerta saligt sluten nr 114

Till fridens hem Jerusalem nr 112

Trygg i min Jesu armar nr 4

Tänk en sådan wän som Jesus nr 140

Tätt wid korset Jesu kär nr 111

U[redigera]

Utaf Gud är det lofwadt nr 110

Upp! kamrater, se banéret nr 6

V, W[redigera]

Werka, ty natten kommer nr 168

Wid Jesu kors det dyra nr 106

Wi få mötas i Eden en gång nr 21

Wildt stormen tjöt kring torftigt hus nr 97

Wi wandra till Kanaan med sång nr 99

Wi äro Guds fria barn nr 119

Ä[redigera]

Än en dag för min Jesus nr 27

Än fins det rum! nr 28

Än wi gå och "ute wandra" nr 15

Än är det rum! För fullt hans hus ej är