Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1706

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1705
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1706
1707  →


[ 122 ]

1706.

1626. Lars Johan Hæssling. F. i Sthlm 16.; fad. Birger, kamrer. Stud. i Greifswald 1706. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg.; kammarskrifvare 12; tf. upphandlingskommissarie 27; landskamrer i Söderm. län 31. D. 1734.

[ 123 ]1627. Daniel Gruf. F. i Häradshammar 1681 105; fad. kyrkoherde. Fil. doktor 1716; prv. 20. Krigspräst vid Smål. kav.-reg. 21; rektor i Eksjö 23; kyrkoherde i Adelöf 24; prost 52. D. 1755 1310.

1628. Olof Arén. F. 1683; fad. A. Arenius, kyrkoherde i Häradshammar. Prv. 1709. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 09; kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 13, i S:t Johannes 21; utn. kyrkoherde i Furingstad 25. D. 1726 25.

A., som medföljde sitt regemente i kriget, blef fången af danskarne i Tönningen 1712. men utverkade sig fribref och återkom följande året.

1629. Johan Huss. F. i Linköping 1682. Prv. 1712. Kommin. i Tryserum 13; kyrkoherde i Gamleby 23. D. 1734 258.

1630. Arvid Ranzoch. F. i Västra Eneby 1685 251; fad. kyrkoherde [837]. Fil. doktor 1716; prv. 19. Gymn.-adj. i Linköping 18; kommin. i S:t Lars 19; kyrkoherde i Östra Stenby 27. D. 1740 311.

1631. Johan Glanberg. F. i Vreta kloster; fad. Per, bonde.

Uppgifves blifvit kanslist i Stockholm, därefter kronofogde i Österg. län, afsatt 1722, död i Vreta kloster 1730 259; men detta synes gälla Lars Glanberg, f. 1680 411 och möjligen broder till Johan. Alla källskrifter upptaga n:r 1631 med detta namn, ej Lars.

1632. Zacharias Reuserus. F. i Landeryd 1684 36; fad. prost [635]. Prv. 1712. Hosp.-präd. i Norrköping 14; kommin. i Vreta kloster 15; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 33. D. 1735 612.

1633. Nils Ljungberg. F. i Linköping; fad. Lars, sämskmakare. Fältsekreterare el. reg.-skrifvare 1710; löjtn. trol. vid Östg. inf.-reg.; kapten. D. i Linköping 1728 159.

1634. Zacharias Vimermark. F. i Vimmerby 1682 105; fad. Per, rådman o. snickare. Prv. 1708. Kommin. i Vårdsbärg 11; kyrkoherde i Furingstad 28. D. 1735 67.

1635. Magnus Svensson [Montin]. F. i Norrköping 1683, döpt 111; fad. sämskmakare. Stud. vid tyska akad. 1709; teol. lic. (baccalaureus) i Rostock 12; prv. 15. Kyrkoherde i Kristbärg 16. D. 1750 2511.

Känd för grundlig lärdom, exemplarisk lefnad, nit och allvar i ämbetet. Kristbärgsboarne voro, då S. mottog pastoratet, »så vilda och bortskämda, att han i början med fara lefde ibland dem, men dess fogliga och allvarliga föreställningar och nitiska bemödanden gjorde en sådan synbar ändring, att samma församling allt sedan för beskedlighet och stadga varit utmärkt. En from och redlig Herrans tjänare.» Br.

1636. Petter Mårtensson. F. i Norrköping 1687 131; fad. handelsman. Auskult. i Kammarkolleg. 1710; rådman i Norrköping 13 o. kämn.-präses 16; afsk. med tit. borgmästare 64. Föreståndare för Norrköpings auktionskammare. D. 1767 282.

»Denne i många språk och andra vetenskaper väl öfvade hedersman» har skrifvit en gratulation till sin son på syriska och med samma språks bokstäfver.

1637. Anders Kjernander. F. i Norrköping 1687 223; fad. prost [901]. Stud. i Lund 1711; prv. 13; fil. doktor 19. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg 14; kyrkoherde i Kimstad 18, i Lofta o. Loftahammar 30; prost 30. D. 1736 1811.

1638. Samuel Fröling. F. i Skönbärga 1687; fad. kyrkoherde [991]. Fil. doktor 1716; prv. 25. Gymn.-adj. i Linköping 22; kollega 22; konrektor 23; rektor 24; lektor 28; kyrkoherde i Vinnerstad o. Motala 34; prost 34. D. 1746 410.

1639. Carl Köhler. F. i Norrköping 1683 165; fad. kyrkoherde (tysk). Kammarskrifvare.

[ 124 ]1640. Matthias Asp. F. i Norrköping 1696 143; fad. superintendent. Stud. i Lund 1706, i Upps. 13; fil. doktor 16; teol. kand. i Altdorf, Schweiz, 17; prv. 35; teol. doktor 51. Docent i Altdorf 17, i Upps. 18; v. bibliotekarie 22; poës. professor 29; eloqv. prof. 32; teol. professor 37; tillika kyrkoh. i Vaksala o. kontr.-prost 37; förste teol. professor o. domprost i Upps. 56. Riksdagsman 46. D. i Uppsala 1763 87.

Stark i de lärda, särdeles österländska språken; nitisk i läran, uppbygglig i sin vandel.» — »Var hufvudet högre än alla de andre, med stort skägg, som flöt ned öfver prästkragen; kalotten satt lätt öfver det gullröda håret; älskade goda dagar i mat och dryck.» — Nationens inspektor »per V lustra» eller längre än någon före och efter. Br.; Fant. Se vidare Biogr. lex. o. Falk.

1641. Per Tjällman. F. i Norrköping 1691 268; fad. borgmästare [1025]. E. o. notarie vid Sthlms norra kämn.-rätt. D. i pästen i Sthlm 1710  10.

1642. Johan Askebom. F. i Östra Husby 1688, döpt 278; fad. prost [925]. Soldat 1710. Tullskrifvare i Nyköping; tullnär där; tullinspektor i Västerås, sed. i Nyköping. D. där.

1643. Johan Sommelius. F. i Skärkind 1686, döpt 221; fad. kyrkoherde [784]. Sekreterare hos guvernören frih. J. Burensköld; rådman i Malmö 1716. D. 1731 8.

Vid rådmanstillsättningen i Malmö 1716 var Lars Stenmås, en »kapabel och skicklig man», som hade fått skriftligt löfte af borgerskapet om första lediga rådmanstjänst, således själfskrifven samt blef också kallad, men det oaktadt utfärdade guvernören Skytte fullmakt för Sommelius och gaf befallning till magistraten att installera honom. Detta tydligen på rekommendation af Burensköld. Isbg.

1644. Samuel Fabricius. F. i Stora Åby 1686 181; fad. prost. Kanslist i Kommerskolleg.; aktuarie. D. 1734 148.

1645. Samuel Dahl. F. i Norrköping 1682; fad. kyrkoherde [1037]. Prv. 1714. Hofpräd. hos pfalzgr. Katarina på Gripsholm 18—20; kyrkoherde i Fornåsa o. Lönsås 22. D. 1734 2410.

1646. Johan Gomerus. F. i Risinge 1677; fad. Håkan, bärgsman. Prv. 1712. Komminister i Ekebyborna o. Ask 13. D. 1750 186.

1647. Per Vettersten [Vettermark]. F. i Sthlm 1686 285; fad. Per, prov.-tullinspektor i Norrköping. Fil. doktor 1716; prv. 19. Kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 19; kontr.-prost 32. Riksdagsman 38. D. 1742 285.

»Var mycket älskad i sin församling och en rätt fridens tolk, så att under hans embetstid ingen af hans församling gick till rätta med hvarandra inför domstol. Var dessutom lärd, särdeles i grekiskan, munter i sällskapslifvet och högaktad af alla.» H.