Östgötars minne/1716

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1715
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1716
1717  →


[ 138 ]

1716.

1838. Henrik Löfvensköld [adl. 1743; förut Löfgren]. F. i Östra Husby 1699 fad. Anders, landskamrer. E. o. kanslist i Krigsexped. 1719, vid Utrikesexped. 20; sekreterare vid beskickn. till Ryssland 21; pagehofmästare 25; adv.-fiskal i Kammarrevisionen 28; assessor 36; amiralitetskammarråd i Karlskrona 47. D. i Karlskrona 1765 255.

L. var en framstående ämbetsman och »brukad i åtskilliga kommissioner och förrättningar, dels som aktör, dels som präses och dels som ledamot.» Sin förnämsta berömmelse egde han dock som skald så väl på latin som modersmålet. »Han har själf antecknat 23 carmina, skrifna medan han var student, utom det att hans orationer, då han förrättade partes oppositionis, också voro på vers.» Br.

1839. Erik Bruzæus. F. i Gårdeby 1695, döpt 2211; fad. kyrkoherde [869]. Sergeant; afsk.— Mekaniker (konstmästare) vid Hällefors bruk, Örebro län.

1840. Erik Phœnix. F. i Linköping 1701 1811; fad. prost [1197]. Militär. Auskult. i Göta hofr. efter 25; borgare i Sundsvall 31; rådman där.

1841. Nils Brandelius. F. i Frödinge 1696; fad. Per, bonde. Prv. 1721. Kollega i Västervik 27; kyrkoherde i Frödinge 43. D. 1752 261.

1842. Magnus Hörlander. F. i Höreda 1687. döpt 2612; fad. Per, bonde. Apologist i Västervik 1720. D. 1724 1610.

»Vardt genom en olyckelig cur under stadsfältskären Berentz ömkligen om lifvet bragt.» Bl.

[ 139 ]1843. Jonas Björkander. F. 1688; fad. bonde i Höreda. Postmästare i Säter 1720; afsk. 44; rådman där. D. 1750.

1844. Christopher Drangel. F. i Gårdveda 1607, döpt 72; fad. Johan, kronofogde. Auskult. i Göta hofr.; v. borgmästare i Varbärg; v. häradshöfding. Bosatt i Gårdveda. D. där 1740 106.

1845. Olof Rydbeck. F. i Östra Skrukeby 1690 143; fad. Erik, bonde. Prv. 1721. Kommin. i Ringarum 23; kyrkoherde i Östra Harg 40. D. 1762 178.

1846. Lars Schenmark [Bröder]. F. i Skeninge 1694 233; fad. Nils, handlande. Prv. 1718. Kommin. i Östra Stenby 18; kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 38; prost 70. D. 1773 149.

Det »måste honom till beröm nämnas, att han i socknen inrättat en barnskola, uti hvilken barn af 7 års ålder och däröfver mellan påsk och michelsmässan årligen må läras i bok och utantill sina kristendomsstycken. Barnen blifva en gång i månaden af pastore förhörde, då ock antecknas, huru vida hvar för sig emellan hvar gång förkofrat. Förr än någon från denna skola lösgifves, varder han i lika mått af pastore i några socknemäns närvaro förhörd.» Brem. — S. donerade en stipendiefond till Skeninge skola 1763.

1847. Henrik Lidén [Lidenius]. F. i Kvillinge 1696 {{bråk|13|3}; fad. Jakob, inspektor, sed. godsegare. Prv. 1722. Komminister i Örtomta 25. D. 1752 233

1848 Sven Follenius. F. på Runö, Lifland, 1695 1; fad. kyrkoherde i Svinstad [1249]. Prv. 1722. Komminister i Vikingstad 20. D. 1735 44.

1849. Per Follén [Follenius]. F. på Runö, Lifland, 1699 34; fad. kyrkoherde i Svinstad [1249]. Prv. 1722. Past.-adj. på fl. st.; bat.-prädikant vid Östg. inf.-reg. 31; afsk. 42. D. i Tåby 1758 2110.

Beviljades 1751 i anseende till hans usla och torftiga tillstånd ett frivilligt sammanskott; inlöstes på Söderköpings hospital 1753.

1850. Jakob Göthe. F. i Linköping 1698, döpt 1211; fad. prov.-tullinspektor [1304]. Kanslist i Sthlm; kommissarie vid Lifdrabantkåren. D. 1737 244.

1851. Magnus Seulerus. F. i Björsäter 1697 54; fad. kyrkoherde. Prv. 1721. Komminister i Stora Åby 21; tj:fri för sjukdom fr. 49. D. 1752 2612.

»På församlingens angifvelse instälde sig S. i domkapitlet lill ansvar för det han ej på en längre tid gått till nattvarden och blef då äfven tillfrågad, hvarför han kommunicerade folket med handske på handen, hvartill han svarade sig göra detta af fruktan att the annars kunde bita honom, emedan the stundom bita i själfva kalken.» H.

1852. Anders Gelsenius. F. i Tryserum 1699 196; fad. kyrkoherde [1272]. Prv. 1722. Kommin. i Hagebyhöga o. Fifvelstad 30; kyrkoherde där 36. D. 1749 1811.

1853. Anders Sandberg. Fad. Johan. Militär, slutl. kapten i holsteinsk tjänst. D. 1752 91.

En annan Anders Sandberg var fältväbel ännu 1761, då han i november från Ponglitz anhöll om tre månaders permission att resa hem till Sverige. — En tredje person med samma namn blef öfverlandtjägare i Kalmar län 1737.

1854. Per Vidbom [Vidbaum]. F. i Kisa 1692 252; fad. Carl, bonde. Stud. i Lund 1725; fil. doktor 20; prv. 33. Kollega i Linköping 22; afsk. 25; domksyssloman i Linköping 27; kyrkoherde i Vårdnäs 34. 1740 195.

1855. Johan Strandbom. Fad. bonde i Horn. Tullskrifvare i Södertälje; tullnär i Köping (1735).

1856. Carl Schultz. F. i Kimstad 1698 121; fad. kyrkoherde i Kettilstad. E. o. kanslist i Bärgskolleg. 22; kopist 23; relationsskrilvare 21; o. o. notarie [ 140 ]31; förste kanslist 39; notarie 40; adv.-fiskal 44: assessor 56; bärgsråd 57; tj:fri 66. D. i Sthlm 1770 272.

S. egde grundliga insikter i optiken och optiska glassliperiet samt förstod att förfärdiga flera slags matematiska instrument. I synnerhet ansågos hans tuber med dubbla, sammanfogade glas som mycket goda och höllos i högt värde. Br.

1857. Lars Norrdahl. F. trol. i Norrköping 169.; fad. stadsfiskal [1400]. Notarie vid Amiralitetet i Sthlm (1735).

1858. Per Tiliander. F. i Sund 1692 165; fad. kyrkoherde [1006]. Prv. 1719. Komminister i Örbärga o. Nässja 24. D. 1738 64.

1859. Elias Togelius. F. i Hult 1695 243; fad. komminister [1301]. Klockare i Karlstorp, Växjö stift.

»Mycket klen i prästexamen 1721: admitterades dock, om han ej tog annat vitæ genus. Hade samma år inlåtit sig med en knektehustru och ville snart vigas vid henne.» Nic.

1860. Jakob Cassel. F. i Asby 1697 82; fad. Leonard, oxhandlare i Eksjö. Stud. i Lund 1725; fil. doktor 26; prv. 28. Rektor i Skeninge 34; kyrkoherde i Västra Stenby 38. D. 1740 284.

1861. Leonhard Modolin [Eriksson]. F. trol. i Norrköping; fad. rådman. [1312]. Bokhållare i Norrköping; handlande där 1729. D. på 1760-talet.

1862. Anders Nordenius [Kropp]; F. i S:t Johannes 1695 253; fad. kyrkoherde [1271]. D. som stud. i Furingstad 1719 1612.

1863. Anders Forling. F. i Furingstad 1693 279; fad. Johan, klockare. Stud. i Lund 1721; prv. 26. Komminister i Kärna 27. D. 1733 22.

1864. Johan Litzing. F. i Horn 1699; fad. kyrkoherde [1283]. Prv. 1724. Komminister i Linderås 35. D. 1738 315.

1865. Magnus Vahlberg. F. 1698 711. Häradsskrifvare i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind (1729), kronofogde i Gullbärg, Bobärg o. Valkebo 30. D. på Örbäck i Brunnebv 1753 75.

»En förståndig, rådig och from man.»

1866. Olof Ekerman. F. i Jönköping 1697; fad. assessor [1207]. Auskult. i Göta hofr. 1718; rådman o. kämn.-präses i Norrköping 22; polit.-borg- mästare 28; tit. assessor 41. Riksdagsman 31. D. 1742 285.

E. undfick 1735 jämte med intressenter privilegium dels på tillverkning af »boyer, friser, stoffer och tröyor». dels på ett sockerraffinaderi. Brem.

1867. Nils Ekerman. F. i Jönköping 1699 282; fad. assessor [1207]. Auskult. i Göta hofr. 1718; kanslist 19; arkivarie 26; aktuarie 29; notarie 33; adv.-fiskal 41; assessor 47. D. 1751 209.

1868. Magnus Gustaf Mobeck. F. 1700; fad. bärgsfogde, sed. krigsmanshusbokhållare i Vadstena. Auskult. i Göta hofrätt 20; kanslist 25; v. adv.- fiskal 29. D. 1741 205.