Östgötars minne/1715

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1714
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1715
1716  →


[ 136 ]

1715.

1805. Germund Askelöf [Cinnerbom]. F. i Slaka 1691. döpt 245; fad. Hans, bonde. Prv. 1719. Kommin. i Skeda 19; kyrkoherde i Kimstad 30. D. 1732 2112.

1806. Peter Ekerman. F. i Orlunda 1697 156; fad. prost [1105]. Fil. doktor 1722. Docent i Upps. 27; adjunkt 28; akad.-sekreterare 29; eloqv. professor 37; tj.-ledig 79. D. i Uppsala 1783 110.

»E. egde en vidsträckt lärdom eller rättare en ovanligt omfattande beläsenhet, som han sökte göra fruktbärande genom bearbetningar i den då vanliga katederlitteraturen. I detta hänseende ådagalade han en flit, som gränsar till det otroliga. Antalet af hans egenhändigt författade och utgifna akademiska dissertationer uppgår till ej mindre än 615, det största antal någon svensk universitetslärare efterlemnat.» Hade ock ovanligt lätt att yttra sig både i tal och skrift. — Var i 16 år Östgöta nations inspektor.

1807. Sven Tillander. F. i Sund 1694 298: fad: kyrkoherde [1006]. Fänrik vid finska armén 1720, vid Östg. inf.-reg. 23, vid Nylands inf.-reg. 32. D. efter 1735.

1808. Nils Stenhammar. F. i Vinnerstad 1697 12; fad. Olof, bonde. Fil. doktor 1722; prv. 24. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 25; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 27; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 31; kontr.-prost 47. D. 1768 176.

Från honom härstammar ännu fortlefvande ätten Stenhammar.

1809. Anders Björk. F. i Hällestad 1691 22; fad. Sven, bruksbokhållare. Prv. 1717. Hosp.-syssloman i Söderköping 24; kyrkoherde i Furingstad 36. D. 1751 193.

1810. Elias Samsonius. F. i Gryt 1692; fad. kyrkoherde [859]. E. o. gymnasielärare i Linköping 1731. D. 1732 123.

Betjenade nationen flere gånger med skrifters författande vid åtskilliga tillfallen, såsom gratulationer m. m. — Erhöll tillstånd af Linköpings konsistorium 1731 att med privat information få tillhandagå några af den studerande ungdomen.» Nic.

1811. Johan Spiring. F. 1696; fad. Lars, frälsefogde i Östra Ny. Hofr,-auskult.; lagmansnotarie i Österg.; häradshöfding.

Uppgifves sedan blifvit inspektor och arrendator i Östergötland, men detta torde bero på förväxling med brodern [1896].

1812. Matthias Lindelius. F. 1680. Pädagog i Söderköping. D. där 1759 77.

1813. Jonas Norlin. F. trol. 1690; fad. Olof. Prädikobiträde, anst. i Kullerstad 1720—24, slutl. »tj:fri o. afsigkommen». D. i Konungsund 1751 305.

Var ej prästvigd, ehuru han namnes som adjunkt. Prädikade allestädes för maten och kallades »prästen pa Råda hällar»; bodde i Englandstorpet på prästgårdens egor i Konungsund. Bl.

1814. Carl Magnus Bornelius. F. i Godegård 1691. döpt 76; fad. kyrkoherde. Prv. 1724. Komminister i Målilla o. Gårdveda 31. D. 1739 155.

1815. Matthias Pelander. F. i Pelarne 1687 213; fad. Sune, bonde. Prv. 1718. Kommin. i Misterhult 20; kyrkoherde i Gärdserum 30. D. 1755 54.

1816. Erik Kinström. F. i Kisa 1688 127; fad. Sven, bonde. Prv. 1720. Kommin. i Västervik 26; kyrkoherde i Västra o. Östra Ed 33. D. 1760 251.

»En saktmodig, stilla och gudfruktig man, af trälsamt arbete sjuklig och utarbetad.»

[ 137 ]1817. Bengt Vibjörnson. F. i Linköping 1697 1410; fad. prost [1116]. E. o. kanslist i Utrikesexped. 1725; kanslist 27; registrator 29; tit. kgl. sekreterare; tj:fri. D. i Sthlm 1782 1712.

V. var en skicklig ämbetsman. »I synnerhet har dess färdighet i latinska språket gjort honom förtjänt til bättre lycka, hälst vid de fläste ifrån Canceliet i detta tungomål utfärdade acta hans biträde blifvit nyttjat. På ålderdomen mäst sängliggande, minnes- och hörslolös, men med tämmelig tanckestyrcka. Br. — »I anledning af någon prejudice drog han sig ur världen och på sin kammare och arbetade det, som af Collegio bestämdes, i många år; fick de sista åren pension.» Nic.

1818. Erik Älf. F. i Norrköping 1696 2911; fad. prost [1114]. Fil. kand. 1722; prv. 24. Kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 24. D. 1732 1611

»Han har ägt bevekande och intagande prädikogåfvor och varit i de lärda språken väl bevandrad.» Hade anlag för poesi och var »god musicus på claver och flûte traversière.» Br.

1819. Per Enevald. F. i Västra Eneby 1695 23 1; fad. Jöns, frälsefogde. Fil. doktor 1722; prv. 24. Kyrkoherde i Vist 27; prost 60. D. 1767 284.

En nitisk och driftig ordningsman, som förmådde sin församling till ny kyrkobyggnad. hvars utförande han öfvervakade.

1820. Samuel Palmærus. F. i Vadstena 1695 2511; fad. kyrkoherde [1220]. D. som stud. i Uppsala 1715 2312.

1821. Samuel Enander. F. 1698: fad. landskamrer i Blekinge [1120]. Auskult. vid Sthlms rådstu- o. kämnärsrätter 1720. i Svea hofr. 20; e. o. notarie 24; kanslist vid Gen.-krigsrätten 24; notarie 29; krigsfiskal 35; sekreterare vid sistn. rätt 39; tf. gen.-auditör o. justitiarie där 40—46; tit. assessor 47; assessor i Svea hofr. 47; hofrättsråd 58; afsk. 62. D. på Hofby i Västra Eneby 1768 187.

1822. Anders Vadström. F. i Vadstena 1692 212; fad. Malachias, klockare. D. som stud. i Uppsala 1715 2811.

1823. Olof Olin [Ålin]. F. i Åsbo 1688, döpt 1111; fad. Jöns, bonde. Prv. 1724. Komminister i Skeninge o. Allhelgona 27. D. 1728 127.

1824. Anders Kylander. F. i Eksjö 1691, döpt 127; fad. kyrkoherde [1012]. Häjderidare el. landtjägare i Hanekind; bosatt i S:t Lars. D. 1736.

1825. Johan Kylander. F. i Eksjö 1693, döpt 712; fad. kyrkoherde [1012]. Prv. 1718. Komminister i S:t Olai förs. i Norrköping 21. D. 1728 114.

»En gladlynt, mycket begåfvad och flitig man.» H.

1826. Johan Bärling [Bernling]. F. i Lofta 1694 72; fad. kyrkoherde. Prv. 1721. Kyrkoherde i Västra Ny 34. D. 1754 282.

1827. Magnus Bärling [Bernling];. F. i Lofta 1697 142; fad. kyrkoherde. Apolog. i Västervik 1732; kollega 44. D. 1747 15.

1828. Nils Schillgren. F. i Vimmerby landsf. 1696 61; fad. Lars, bonde. Prv. 1721; fil. doktor i Lund 26. Kollega i Norrköping 22; docent vid Linköpings gymnasium 31; tillika subkantor o. organist där 31. D. 1732 66.

»En behaglig och kvick man» samt »af vittert vett i många fria konster.»

1829. Erland Videlius. Fad. Erik, bonde i Södra Vi. Mekaniker; inspektor vid porslinsfabrik (»Hollandsbruket») i Sthlm; urmakare där.

1830. Bengt Cedervall. F. i Östra Ny 1697 181; fad. Botvid, bonde. Prv. 1722. Kommin. i Gladhammar o. Västerrum 27; kyrkoherde där 50; prost 53. D. 1755 317. [ 138 ]1831. Johan Rehnstrand. F. i Söderköping; fad. sämskmakare. Prv. 1719. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Furingstad 26. D. 1732 23.

»Per ebrietatem delirus obiit.» Bj.

1832. Samuel Lundmark. F. i Linköping 1698 237; fad. prost [1042]. D. som stud. i Södra Vi 1724 57.

1833. Anders Hulthin. F. i Västra Husby 1692 63; fad. kyrkoherde [1008]; D. som stud. i Uppsala 1715 3012.

»Juvenis corporis viribus insignis.» Bl.

1834. Nils Valler [Elfving]. F. i Älfvestad; fad. Per, bonde. Prv. 1721. Kollega i Vimmerby 22; afsatt 35. D., drunkn., antagl. i Finland 1741 el. 42.

»För stöld i Vimmerby kyrka dömdes han af rådsturätten till galgen, men hofrätten lindrade straffet till tre veckors fängelse och kyrkoplikt, sedan han blifvit från prästämbetet afsatt. Begärde senare i konsist. flere gånger förgäfves restitution till heder och ämbete, äfven hos Konungen. Begaf sig sedan till Finland.» Bl.

1835. Johan Hansson Green. F. i S:t Johannes 1695 84; fad. befalln.-man o. arrendator. Arrendator på Finnstad i Borg (Löt); frälsefogde på Svinesund, numera Svensksund, i Konungsund.

»Var en gref Sperlings client, hvilken ock underhöll honom vid Academien, och som det vore mycket obeqvämt för honom att hafva en novitium i sitt hus, som skulle komma med orena strumpor och skor i hans kammare, thy beviljades ändteligen, att han med penningar fick lösa sig.» Bl.

1836. Daniel Enander. F. 1699 1710; fad. landskamrer i Blekinge [1120]. Sergeant vid Östg. inf.-reg. 1714; fänrik 34; löjtnant 41; afsk. m. tit. kapten 43. Egare af Haddorp i Slaka. D. där 1774 2210.

E. bivistade kampanjen i Finland 1741—42.

1837. Gustaf Lindmark. F. i Ekeby 1699 216; fad. komminister. Prv. 1728. Komminister i Rinna 29. D. 1772 213.