Östgötars minne/1726

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1725
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1726
1727  →


[ 157 ]

1726.

2076. Vilhelm Julius Vetterling. F. i Vadstena 1706 2711; fad. krigsmanshusbokhållare [1316]. Fil. doktor 37; prv. 37. Kollega i Linköping 38; konrektor 39; rektor 43; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 50; prost 58. D. 1763 2110.

2077. Olof Lehnberg. F. i Vimmerby 1709, döpt 37; fad. prost [1289]. Auskult. i Göta hofr. 29; hofr.-kommissarie; reg.-kommissarie 36; v. borgmästare i Vimmerby. Bosatt i Södra Vi, sed. i Vimmerby. D. 1771.

Fader till Magnus Lehnberg, biskop och vältalare, född i Södra Vi, men under studietiden i Uppsala tillhörande Kalmar nation.

2078. Per Ekman. F. tv. i Mörlunda 1708 173; fad. Carl, inspektor. Fil. doktor 34; prv. 34. Komminister i Vimmerby 35. D. 1750 2011.

2079. Carl Magnus Ekman. F. i Mörlunda 1712 282; fad. Carl, inspektor. Fil. kand. 30; prv. 35; teol. doktor 72. Domk.-kommin. i Linköping 38; kyrkoherde i Veta o. Viby 43; prost 47; kontr.-prost 53. Riksdagsman 51, 65, 71. D. 1781 287.

»Känd för goda prädikogåfvor.» Br. — »Var en lärd och arbetsam man, som bestyrkes af hans flere utgifna dels tryckta, dels skrifna arbeten.» Bl.

2080. Petrus Engstrand. F. i Torpa 1701 81; fad. Jon, torpare. Prv. 30. Kommin. i Askeryd o. Bredestad 36; kyrkoherde i Marbäck 53. D. 1786 247.

Stamfader för ännu fortlefvande släkten Engstrand.

2081. Elias Vibjörnson. F. i Linköping 1705 164; fad. prost [1116]. Prv. 46. Rektor i Skeninge 38; kyrkoherde i Västra Stenby 57; prost 78. Inspektor för Skeninge skola 78. D. 1783 24.

»Hade utmärkta teologiska studier och var skicklig poët.» H. — »Roade sig stundom med Chymien och var i öfrigt en icke mindre lärd än from, gudfruktig och saktmodig man.» F.

2082. Johan Tinnerholm. F. i S:t Lars 170.; fad. Börje, bonde. Bokhållare på Sturefors i Vist; landtbrukare på Tinnerö i S:t Lars.

2083. Johan Lindstedt. F. i Linköping 1703 611; fad. Måns, snickare. Prv. 39. Kommin. i Vårdsbärg 43; kyrkoherde i Västerlösa 56. D. 1773 71.

2084. Per Vadmark. F. i Vadstena 1699 288; fad. Samuel Clemetsson, åkare. Prv. 1736; fil. doktor 37. E. o. hof- o. drabantpräd. 40; hofpråd. o. pastor vid Lifdrabantkåren 42; kyrkoherde i Söderköping o. Skönbärga 50; kontr.-prost 51. D. 1764 309.

2085. Erik Hjelm. F. i Vreta kloster 1699; fad. Erik, inspektor. Prv. 1738. Komminister i Örtomta 53. D. 1763 23.

2086. Israël Lindbeck. F. i Slaka 1702 291; fad. komminister [1149]. D. som stud. i Slaka 1732.

2087. Robert Kajerdt. F. i Linköping 1703; fad. sadelmakare (af engelsk härkomst). Prv. 33. Komminister i Västra Harg 41. D. 1766 1010.

Enligt flere källskrifter var ofvanstående född 1703 och son af Isak Kajerdt, sadelmakare i Linköping, och hans hustru Elisabet Tyrsdotter, men då han nämnda år ej finnes upptagen i Linköpings dopbok, har man förmodat, att han skulle varit den Robert, som föddes i Linköping 1700 157 af Jöns Gustafsson, sämskmakare, och hans hustru Elisabet Robertsdotter, syster till sadelmakaren Isak Kajerdt, samt att han följaktligen antagit sin moders släktnamn.

[ 158 ]2088. Carl Birgersson. F. i Torpa 1698 1110; fad. ryttaren Birger Salva. Prv. 1734. Kommin. i Östra Stenby 38; kyrkoherde i Ringarum 58. D. 1759 95.

2089. Johan Lundgren. Fad. Erik, handelsman i Linköping. Auskult. i Sthlm; sekreterare hos präsidenten frih. Rålamb där; notarie vid Sthlms bokauktionskammare 46. D. 1756.

2090. Erik Abraham Sundvall. F. i Vadstena 1707; fad. Mattias, borgmästare. D. som stud. i Uppsala 1729 301.

Hade gjort samlingar till en disputation om sin födelsestad. Bl.

2091. Sven Kling. F. i Söderköping 1707 238; fad. rådman [1596]. Auskultant i Bärgskolleg. 29. D. i Sthlm 1732 44.

Dog af hetsig feber, medan han ännu var informator i präsidenten Scheffers hus.

2092. Anders Kullander. F. i Klockrike 1703 185; fad. Anders, bonde i Flistad. Prv. 32. Kyrkoherde i Trehörna 33, Herrestad o. Källstad 53. D. 1759 197.

2093. Per Vistrand. F. i Östra Tollstad 1703 72; fad. Anders, bonde. Prv. 30. Kommin. i Eksjö 33; kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 47. D. 1774 112.

2094. Magnus Kling. F. i Söderköping 1709 810; fad. rådman [1596]. D. som stud. i Uppsala 1727 192.

2095. Petrus Våhlin. F. i Västra Eneby 1707 299; fad. kyrkoherde [1378]. Stud. i Lund 29; fll. doktor 34; prv. 34. Bat.-präd. vid Malmö garnison 35; reg.-pastor 42; kyrkoherde i Skabersjö o. Törringe, Lunds stift, 44; prost 57. D. 1768 151.

2096. Sven Mörtling. F. i Linköping 1706 79; fad. Sven, apologist. Prv. 35. Kollega i Skeninge 40. D. 1746 253.

Som adjunkt i Torpa inlät han sig i kurtis med en kökspiga och lofvade gifta sig med henne, men lät sedan lysa för sig till äktenskap med en annan, hvilket väckte förargelse inom församlingen, som åstundade få honom bortflyttad. Nic.

2097. Per Zetterholm. F. i Skeda; fad. bonde. D. som stud. i Skista östergård i Gammalkil 1731 2812.

2098. Håkan Hammarvik. F. i Skällvik trol. 1701; fad. kyrkoherde [1165]. Häradsskrifvare i Björkekind m. fl. härad. D. i Konungsund 1750 264.

2099. Stephan Houg. F. i Rönö 1706 1710; fad. komminister. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; fiskal; auditör vid Artilleriet. D. 1745.

För brott mot 6:e budet relegerad »in perpetuum» 1731.

2100. Johan Arendt Grape. F. 170.; fad. Per, hosp.-syssloman i Vadstena. Fil. doktor 37; prv. 38. Rektor i Vimmerby 37; kyrkoherde i Södra Vi o. Jursdala 50; prost. D. 1767 195.

G. led af melankoli och i ett anfall däraf drunknade eller dränkte han sig i sjön Krön vid sitt boställe.

2101. Knut Vahlberg. F. i Söderköping 1707 32; fad. Hans, sämskmakare. Stud. i Lund 29; prv. 36. Domkyrkosyssloman i Linköping 43. D. 1769 133.

2102. Carl Dahlén. F. 1707; fad. Daniel, gästgifvare i Dalhem. D., antagl. som stud., i Västervik 1735 145.

2103. Nils Hortulin. F. i Söderköping 1706 2610; fad. komminister i [ 159 ]Vikingstad. Mönsterskrifvare vid Östg. inf.-reg. 30; sergeant; fältväbel 45; 55; afsk. m. tit. fänrik. D. på Linnekulla i Torpa 1775 175.

Titulerades fältväbel ännu 1760, då han från Stralsund begärde några månaders permission för att resa öfver till Sverige för skötande af en svår bröstsjukdom. — Hans son Fredrik Gabriel, öfverstelöjtnant, adl. Riddersvärd.

2104. Claës Vimermark. F. i Vimmerby 1708 219; fad. Anders, råd- o. handelsman. Fil. doktor 37; prv. 40. Gymn.-adj. i Linköping 38; lektor 39; kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 51; prost 52. D. 1778 278.

V. var en nitisk präst. »Jämte ämbetet roade han sig med matematiken, den han ganska mycket älskade, samt meteorologien och elektriciteten, hvilken han genom rön sökte applicera till giktkrämpors botande.» Br. — Utnämndes till kontraktsprost 1768, men afsade sig.

2105. Olof Vigius. F. i östra Ed 1705 1812; fad. kyrkoherde [1435]. Prv. 32; kyrkoherde i Lillkyrka 38, i Gistad 59. D. 1783 163.

2106. Sven Svalin. F. i Gärdserum 169.; fad. Per, bonde. Auskult. vid Sthlms rådsturått 1738; mantalskommissarie i Sthlm; inspektor vid barlastplatsen där; afsk. 61.

S. kom först vid 26 års ålder i Linköpings trivialskola.

2107. Sven Vederström.

2108. Johan Stark. F. i S:t Johannes 1706 76; fad. Måns, murare(?). Privatlärare i Sthlm 28. Soldat i Polen.

Relegerades »för skäliga och vigtiga orsaker, ja, för sin vanart» 1732. Nat.-prot — Flydde till Polen och antog där krigstjänst. Uppgifves af någre hafva dött på Gotland.

2109. Magnus Vretelius. F. i Mörlunda 1707 62; fad. prost [1333]. Volontär vid Artilleriet i Sthlm; afsk. 31; tj:förr. mönsterskrifvare där.

Inskrefs på faderns rekommendation som student, ehuru han visat föga prof på skicklighet. Uteslöts ur nationen, men återtogs senare. — Förspordes 1788 prädika hemma på orten, hvarför konsistorium tillfrågade fadern därom och ville veta, om han hade afsked från artilleriet. Fadern svarade, att sonen gjort mönsterskrifvaretjänst vid artilleriet och ville nu bli präst. Denna begäran afslogs, förmodligen därför att V. hade klena studier, var sjuklig samt »benägen till dryckenskap.» Nic.

2110.. Petter Novander. F. i Västra Harg 1705; fad. komminister. Advokat 33; stadsfiskal i Uppsala 34; rådman 42. D. 1762 263.

2111.. Martin Stapelmohr. F. i Linköping 1710 81; fad. Herman Rudolf, reg.-fältskär (holländare). Kirurg, ex. 34. Skv.-kirurg vid Östg. kav.-reg. 28; reg.-fältskär 35; afsk. 81; praktis. läkare i Linköping 44; tit. lifmedikus 62. D. i Linköping 1797 116.

2112. Christopher Lorents von Stapelmohr [adl. 1756; förut Stapelmohr]. F. i Linköping 1711 133; fad. Herman Rudolf, reg.-fältskär (holländare). Auskult. i Göta hofr. 30; v. hhöfd. 31; v. auditör vid Östg. kav.-reg. 31; notarie vid Gen.-tullarr.-societeten 36; registrator 36; tullombudsman i Skåne, Halland o. Blekinge 39; just.-ombudsman 42; öfverinspektor vid Göteborgs landtull 42, vid sjötullen dår 46; öfverdirektör vid Stora sjö- o. gränsetullarne samt licenterne i Pommern o. Wismar 55; tillika präses i Stora sjötullsrätten. D. i Sthlm 1782 279.

Under mer än 25 år var v. S:s hus ett af de yppigaste och tillika ett af de trefligaste, ett af de mest bildade, som funnits i Stockholm. Hans ofantliga inkomster satte honom ock i stånd att tillfredsställa sin egen och sin hustrus böjelse för gästvänlighet, umgängeslif och nöjen. Den utsöktaste och ledigaste sällskapston och det kräsligaste bord fylde nästan dagligen med folk af bildade samhällsklasser de Stapelmohrska gemaken, och riksråden voro lika litet sällsynta i detta lefnadsglada hus som skriftställare [ 160 ]och konstnärer, civile ämbetsmän, militärer, hofmän, handlande, landtmän och bruksegare. I detta hem uppväxte och beundrades deras dotter, den sköna och snillrika Anna Charlotta, sedermera fru Schröderheim, det högre sällskapslifvets mest lysande stjärna under den gustavianska tiden.