Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1728

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1727
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1728
1729  →


[ 161 ]

1728.

2137. Henrik Berselius. F. i Landeryd 1704 163; fad. Bengt, hosp.-präd. o. syssloman i Linköping. Prv. 35. Fältpräst 42; kyrkoherde i Klockrike o. Brunneby 44. D. 1765 2212.

[ 162 ]2138. Jöns Tinnerholm. F. i S:t Lars 1702 2311; fad. Börje, bonde. Prv. 44. Kollega i Linköping 36. D. 1755 164.

2139. Isak Vallius. F. i Askeryd 1705 245; fad. Per, bonde. Prv. 33. S. m. adjunkt, slutl. anst. som v. pastor i Näsby 42. D. i Slaka 1742.

Var föreslagen till Näsby pastorat, men undanbad sig för sjuklighets skull och begärde att få dricka brunn; erhöll då 50 daler ur cassa emeritorum. Bl. — Tog lifvet af sig genom hängning i Åsmestads by i Slaka.

2140. Magnus Tidstrand. Fad. Christofer. D. som stud. å Vira bruk i Roslagen 1739.

2141. Anders Egelin [Egelinus]. F. i Örbärga 1704 165; fad. Peter, hosp.-prädikant i Vadstena. Prv. 50. Lärare vid Vadstena krigsmanshus 37; pastor där 63; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 72. D. 1784 44.

2142. Olof Haurelius. F. i Skedevi 1704 128; fad. Mårten, bonde. Prv. 30. Hosp.-pråd. o. syssloman i Söderköping 37; kyrkoherde i Kimstad 55. D. i Sthlm 1774 2611.

2143. Nathanaël Alfving. F. i Björkebärg 1707 21; fad. kyrkoherde. Fil. kand. 35; prv. 36. Kollega i Linköping 37; kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 38; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 46. D. 1762 168.

2144. Magnus Coilander. F. i Väfversunda 1710 203 fad. kyrkoherde [1517]. D. som stud. i Sthlm 1732 81.

Säges varit pietist.

2145. Nils Hultén. F. i Norra Solbärga 1703 269; fad. Erik, bonde. Fil. kand; prv. 35. S. m. adjunkt, slutl. anst. som v. pastor i Vimmerby 45. D. där 1748 24.

2146. Georg Erhardt. F. i Väderstad (Harstad); fad. Per, kronofogde. Handsekreterare i Sthlm; fogdeskrifvare, först hos fadern, sed. hos svågern Arvidsson på Bossgård i Väderstad. D. där 1773.

2147. Samuel Silfverling. F. i Högby 1711 1611; fad. kyrkoherde [1230]. Prv. 43. Kollega i Vimmerby 39. D. 1751 283.

Grefvinnan Beata Mörner ämnade kalla S. till sin husprädikant 1736 och förfrågade sig om honom i konsistorium, som svarade sig hört rykte om hans ostadighet, men prosten Lidman attesterade, att han på Eksjöorten förhållit sig väl; hvarför resolverades, att han framdeles skulle få ordination. Gick tillbaka i prästexamen 1738. Nic.

2148. Hans Kindblom. F. i Tjärstad 1702 206; fad. Anders, bonde. Prv. 36. Kommin. i Vist 38; kyrkoherde i Västra Husby 62. D. 1765 1512.

2149. Jakob Broberg. F. i Linköping 1710; fad. landsgevaldiger. Landskanslist i Österg. län 30; bruksinspektor; bärgsfogde i Österg. 39 o. bosatt å Karstorp i Tjällmo (41); brukspatron; delegare i Hults bruk i Kvillinge 46; egare af o. bosatt å Rimstad i Skeppsås. D. där 1763 23.

2150. Huvid Landstedt. Fad. Nils, bonde i Landeryd. Auskult. i Kommerskolleg.; kanslist där; packhusinspektor i Sthlm; afsk. Landtbrukare i Svinstad; tit. sekreterare.

2151. Johan Bledring. F. i Linköping 1708 267; fad. Börje, sämskmakare. Stud. i Lund 31. Mönsterskrifvare 39. D. i Finland under fälttåget 1742.

2152. Daniel Follin. F. i Vadstena 1711 152; fad. Andreas, slottsfogde. Konduktör vid Fortifikationen 29; volontär vid Östg. inf.-reg. 32. D. 1743 1.

Blef möjligen befordrad till högre grad, men upplysning därom saknas.

[ 163 ]2153. Jöns Sylvenius. F. i Härbärga 1704 111; fad. komminister. Stud. i Lund 32; prv. 40. Kollega i Vadstena 35. D. 1763 66.

2154. Jonas Nordahl. F. i Västervik 1705; fad. tullnär. Kanslist vid. Gen.-tullarr.-societeten; tullskrifvare i Östhammar (39). D. 1754 72.

2155. Anders Vidén [Videnius]. F. i Lofta 1707 73; fad. Per, gästgifvare. Prv. 35. Kommin. i Slaka 38; kyrkoherde i Östra Skrukeby 63. D. 1768 286.

V. är stamfader för ännu fortlefvande släkten Vidén.

2156. Sven Albert Vesterstrand. F. i Vadstena 1709 218; fad. prost. Prv. 35. Kyrkoherde i Hjorted 45; kontr.-prost 51. D. 1768 2512.

2157. Adam Fredrik Vesterstrand. F. i Hjorted 1711 15; fad. prost. Häjderidare; underlandtjägare i Kalmar län 37. D. i Hjorted 1765 29.

2158. Anders Vadenius. F. 1707; fad. Per, sjöman i Vadstena. Kantor o. klockare vid fransk-luterska förs. i Sthlm 36. D. 1746.

2159. Johan Sönnerberg. F. i Flisby 1709 32; fad. Sven, krukmakare. D. som gammal student i Småland 1751.

»Exclusus.» Ä.

2160. Samuel Noberg. F. i Stora Åby 1708 810; fad. Anders, rådman i Söderköping. Prv. 37. Reg.-pastor vid Artilleriet i Sthlm 46; kyrkoherde i Gamleby 52. D. 1778 121.

En samtida skrifver 1758 om N.: »Han har redan vid kyrkan, församlingen och prästgården mycket godt uträttat, och framtiden låter oss ännu mer god t af honom vänta, om Gud unnar honom lif och hälsa.» Siv.

2161. Peter Hultgren. F. 1702; fad. Peter, landtbrukare i Hjorted. Auskultant i Kommerskolleg. 36. D. i Sthlm 1762 före 14.

2162. Petrus Löfgren. F. i Torpa 1711 208; fad. kyrkoherde [1177]. Stud. i Lund 34. D. i Dalhem 1740 235.

»Poëta excellentis ingenii.» Exclusus. »Corrupta vita obiit.» Bj.

2163. Andreas Bergner. F. i Linköping 1710 194; fad. Samuel, rådman o. handlande. Bokhållare i Norrköping. D., drunkn., nära staden 1740 3.

»Ob vex. novitii et grass. noct. in perpetuum exclusus» 1730 i februari, men »igen intagen» samma år i november.

2164. Claës Göthe. F. i Östra Husby 1711 206; fad. prov.-tullinspektor [1304]. Fil. doktor 37. Gymn.-adjunkt i Linköping 40; rektor i Västervik 41. D. 1786 201.

»En man begåfvad med förträffliga naturs och förvärfvade gåfvor, intagande umgänge och ej obehagligt utseende, hade förmodats kunna vida drifva sin timliga lycka, därest ej en besynnerlig egensinnighet, som slutligen stannat i en oordentlig lefnad, lagt de hinder i vägen, som gjort alla dessa förmåner onyttiga.» Br. — Var tjänstfri »för fel i ämbetet» 1763—67 och från 1774.

2165. Olof Mörlin. F. i Viby 1707, döpt 10:e sönd. efter tref.; fad. Johan, bonde. Auskult. vid kämnärsrätt i Sthlm; mönsterskrifvare. D. i Finland omkr. 1742.

2166. Anders Visell. Fad. Anders, rådman i Söderköping. Auskult. vid kämn.-rätt i Sthlm; kanslist vid Gen.-tullarr.-societeten; tullskrifvare i Söderköping; pädagog i Sthlm. D. 1743.

2167. Håkan Bergius. Fad. bonde i Östra Stenby. D., antagl. som stud., i Sthlm 1734.

[ 164 ]2168. Lars Södervall. Fad. bonde i Skällvik. Amanuens vid Akad. konsist. i Uppsala. D. där 1734 204.

2169. Per Johan Laurbeck [Laurbeckius]. F. i Viborg, Finland; fad. Carl, lektor i Linköping. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; notarie; mönsterskrifvare vid Artilleriet i Sthlm. D. i Finland 1743.

2170. Magnus Linnerstedt. F. 1707; fad. Anders, slaktare i Linköping; Kanslist i Linköping; tullnär där; tullinspektor i Skeninge, sed. i Eksjö. D. där 1780 45.

2171. Erik Cederlöf. F. i Kvillinge 1709 309; fad. Nils, arrendator. Landssekreterare i Älfsb. län 43; häradshöfding i Marks m. fl. h:d 56; tillika auditör vid Västg. kav.-reg. 75; afsk. m. tit. lagman 75. Bosatt i Borås. D. där 1790 612.

2172. Johan Lindelius. F. i Å 1708 113; fad. Albrecht Andersson, bonde. Prv. 37. Kommin. i Björsäter o. Yxnerum 49; kyrkoherde där 73. D. 1774 2411.

2173. Jöns Ryding. F. i Slaka 1708 299; fad. Sven, landtmätare. D. som stud. i Uppsala 1739 104.

Disputerade pro exercitio 1735 »De Lincopia;» skulle 1739 aflägga fil. kand.-examen och pro gradu utgifva fortsättningen af sin disputation, men afled dessförinnan i hetsig feber. Bl.

2174. Carl Cederbrand. F. 1707; fad. Samuel, tulluppsyningsman i Valdemarsvik. Dykeriinspektor, bosatt i Valdemarsvik, 55; tillika landtbrukare där. D. 1770 61.

2175. Anders Björling. F. i Björsäter 1708 2411; fad. Gustaf, bonde. Prv. 34. Komminister i Skeda 42. D. 1743 15.

2176. Jonas Lichfeldt. F. i Ringarum 1705 4; fad. Henrik, tråddragare. Stud. i Linköping 21 (i 7 år), i Uppsala 28 (i 7 år); prv. 36. Adj. i Risinge 36 (nära 7 år); kyrkoherde i Näsby 42 (i 7 år), i Ringarum 49 (i 7 år). D. 1756 137.

2177. Nils Rosinius. F. i Ingatorp 1706 27; fad. komminister [1411]. Prv. 32. Kommin. i Ingatorp o. Bällö 37; kyrkoherde i Hult o. Edshult 62. D. 1771 245.

2178. Nils Duværus. F. i Linköping 1708 28; fad. prost [1202]. Prv. 37. Kommin. i Virserum o. Järeda 40; kyrkoherde i Locknevi o. Blackstad 52. D. 1762 261.

2179. Knut Beckstrand. F. i Torpa 1704 1712; fad. Gunnar, bonde. Prv. 35. Kollega i Vimmerby 34; kommin. i Horn o. Hycklinge 38; kyrkoherde i Torpa 65. D. 1781 144.