Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1754

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1753
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1754
1755  →


[ 225 ]

1754.

2932. Erik Rydbeck. F. i Ringarum 1732 178; fad. kyrkoherde [1845]. Med. kand. 63; med. lic. 65; med. doktor 65. Stadsfysiker i Vadstena 66; tillika intendent vid Medevi i börj. af 70-talet; prov.-läkare i Vadstena län 74; utn. prov.-läkare i Landskrona 89 (tilltr. ej). 1) i Vadstena 1795 141.

Utgaf bl. a. »Pharmacopæa suecica på svenska öfversatt» och tryckt i Linköping 1780, men på Colleg. med. befallning indragen (!). Författade ock åtskilliga skaldestycken, hvaraf större delen utgåfvos under titeln »Plåcke-Gods» (1792 o. 94).

2933. Carl Daniel Ekmark. F. i Norrköping 1734 1011; fad. kyrkoherde [1747]. Med. doktor 63. Praktis. läkare i Sthlm 63; stadsfysiker i Skeninge 66; prov.-läkare i Björneborgs län 72; tit. assessor 84. D. i Lovisa 1789 113.

E. sändes af Colleg. med. 1769 att ympa koppor i Östergötland. — Vid krigets början 1788 förordnades han till andre fältläkare vid arméns hospital i Lovisa, men smittades under sin stränga tjänstgöring af fältfeber, hvilken orsakade hans död.

2934. Matthias Jonas Vallberg. F. i Vadstena 1737 71; fad. Carl Jakob, komm.-landtmätare, tit. öfverinspektor. Landtmät.-ex. 56. Komm.-landtmätare i Österg. län 57; ord. landtmätare genom byte med fadern 60; tillika justerare 85; förste landtmätare 1802. Egare af Kloster-Orlunda i Hof 1788. D. i Linköping 1808 153.

V. var lärjunge af Linné och »en af sin tids skickligaste botanister»; anlade vid sin ofvannämnda egendom en utmärkt trädgård, som dock numera är förfallen. Sammandrog en karta öfver Östergötland, sedan omarbetad af C. P. Hällström.

2935. Per Jansson. [Svahn, Schenborg]. F. i Skeninge 1731 47; fad. handlande. Sinnessjuk o. inlöst på Danviks hospital vid Sthlm. D. där 1787.

»Konditionerade länge uti hederliga hus, men blef rörd till sina sinnen.» Lefde en tid i Vänersborg och födde sig där med förfärdigande af åtskilliga små mekaniska arbeten.

2936. Jakob Yckenberg. F. i Ålfvestad 1737 263; fad- prost [1908]. Landtmät.-ex. 58. E. o. landtmätare i Upps. län, sed. i Västm. län 83; justerare. D. i Västerås 1791 293.

2937. Jakob Forsberg. F. 1741; fad. Elias, brukspatron i Norrköping. Kornett vid Husarreg., nuvarande Kronprinsens husarreg. D. på Djurgården vid Sthlm.

[ 226 ]2938. Johan Forsberg. F. 1743; fad. Elias, brukspatron i Norrköping. Gardeskarl; anst. i banken; sjöman; slutl. brukspatron.

2939. Erland Lidmark. F. i Gistad 1734 284; fad. Abraham, mjölnare. Auskult. i Svea hofr. 59; v. notarie; e. o. kanslist vid Sthlms rådsturätt 61; v. auditör vid Artilleriet. D. i Sthlm 1767 före 47.

2940. Jonas Sjölin. F. i östra Ryd 1729 174; fad. Johan, bonde. Prv. 58. S. m. adjunkt, anst. i Kimstad 58, i Gistad 60. D. där 1762 1411.

2941. Carl Magnus Ollonberg. F. i Godegård 1735 291; fad. kyrkoherde. Med. kand. Landtbrukare i Narfveryd i Valierstad. D. där 1795 13.

Förekommer äfven med namnet Ollenberg, men troligen orätt. Uppgifves i dödboken varit »fil. magister,» men var ej promoverad i Uppsala.

2942. Per Trysén. F. i Borg (Löt) 1733 412; fad. prost [1746]. Prv. 57. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Västra Tollstad 73. D. där 1777 132.

2943. Nils Magnus Rulander. F. 1734, fad. inspektor i Tirserum. Hofr-ex. Auskult. i Svea hofr. 61; kopist i Postverkets kansli 62; kanslist 66; postinspektor i Sthlms län 67; tit. assessor 82; afsk. 1813. Charta-sig.-ombudsman 1766. D. i Sthlm 1816 105.

Stiftade två stipendier för studerande vid Linköpings läroverk.

2944. David Pontin. F. i Törnevalla 1733 64; fad. kyrkoherde [1452]. Prv. 60. Präd. vid Ostind. komp. 60; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 71; prost 79. D. 1809 266.

»En man med ovanliga ämbetsgåfvor och exemplarisk vandel.» — Gjorde i Ostindiska kompaniets tjänst resor till Ostindien och Kina. H.

2945. Lars Lidman. F. 1731; fad. fogde i Norra Vi. Landtbr.-inspektor å Ångaholm, Kronob. län, sed. å Rydboholm, Sthlms län, vidare i Skåne, slutl. på Åby i Horn.

2946. Jonas Brolin. F. i Fifvelstad 1731 55; fad. bonde. Landtmät.-ex. 58. Medhjälpare vid norska gränsmätningen 60; ingeniör vid Landtmäterikontoret i Sthlm 64; v. öfverinspektor 94. D. i Sthlm 1804 211.

B. utarbetade 1769 och följande år kartor öfver Östergötlands samtliga med flere städer. Br.

2947. Lars Niclas Hjersdorf. F. 1729; fad. bonde i Järstad. Stadsnotarie i Vadstena 59; e. rådman; rådman 66. D. 1788 1510.

Uppgifves tillika varit »kirurg.» A.

2948. Nils Litzelius. F. 1734; fad. bonde i Södra Vi. Musikdirektör (»director musices») vid Upps. univ. 64; tillika organist vid domkyrkan 65 o. musiklärare vid Upps. katedralskola 65. D. vid Södra Vi hälsobrunn 1783 187.

2949. Carl Fredrik Videgren. F. i Norrköping 1735 42; fad. tullförvaltare, tit. assessor [1877]. Jur. hedersdoktor i Lund 68. Auskult. i Göta hofr. 58; v. auditör i Skåne; v. hhöfd. 64; just.-borgmästare i Malmö 67; tit. assessor 89; tit. lagman 92; led. i Konungens högsta domstol 93. Gårdsegare i Malmö. D. där 1803 154.

V. var en skicklig och framstående ämbetsman. Hade upprepade gånger förordnanden att bestrida lagmanstjänst och förordnades slutligen att biträda som ledamot i högsta domstolen, där han flere år tjänstgjorde, under det borgmästarbefattningen sköttes af vikarie.

2950. August Videgren. F. i Norrköping 1737 174; fad. tullförvaltare, tit. assessor [1877]. D. som stud. i Norrköping 1757 9.

[ 227 ]2951. Olof Edstrand. F. i Söderköping 1738 1410; fad, kyrkoherde [1902]. Fil. doktor 61. Pädagog. D. i Västerrum 1781 235.

Hade fallandesot. Nic. — »Förfallen till yttersta liderlighet; söker sitt uppehälle genom tiggande.» Br. Påträffades liggande död på stora landsvägen.

2952. Per Aurin. F. i Björsäter 1731 21; fad. Per, bonde. Prv. 59. Komminister i Söderköping 66. D. 1770 288.

2953. Johan Hulthin. F. i Kettilstad 1732 68; fad. kyrkoherde [1729]. Auskult. i Bärgskolleg. 60; bruksbokhållare; öfvermasmästare i Gästrikland 72, i Västernorrland 79; afsk. 84. Landtbrukare på Vetterstad, Upps. län. D. där 1789 294.

2954. Nils Ahlgren. F. 1736 294; fad. Leonard, kaptenlöjtnant i Kisa. Auskult. i Svea hofr. 61; notarie vid Sthlms stadsauktionskammare 68; afsk. 92. Bosatt på Råstorp i Kisa 93. D. där 1797 63.

2955. Per Jonas Fridell [Fridelius]. F. i Ingatorp 1735 16; fad. komminister. i Hannäs. V. bärgsfogde 59; bärgsfogde i Tjust 66, bosatt på Tångered i Loftahammar. D. där 1805 3110.

2956. Uddo Henrik Stenbom. F. 1736; fad. Didrik, landtbrukare i Hannäs. Auskult. i Svea hofr. 64; e. o. kanslist 64; e. o. notarie 67. D. i Sthlm 1789 303.

2957. Nils Henrik Liljensparre [adl. 1786; förut Sivers]. F. i Norrköping 1738 227; fad. prost [2740]. Stud. i Greifswald, Rostock o. Leipzig 55—57; hofr.-ex. i Upps. 61. Auskult. i Svea hofr. 62; e. kanslist 63; e. o. notarie 64. Notarie i Slottskansliet 65; sekreterare 72; polismästare (den förste) i Sthlm 76; tit. assessor 78; tit. lagman 84; underståthållare i Sthlm 92; afsatt 93. Kronofullmäktig i Gen.-tulldirektionen 99, i Gen.-tullarr.-societeten 1803; afsk. 11. D. i Sthlm 1814 51.

L. anses som Sveriges utmärktaste polisman och var egentligen den, som lade grunden till hufvudstadens sedermera ordnade polisväsen. Ovanligt nitisk och skicklig i tjänsten, uppträdde han dock som polismästare ofta inkvisitoriskt och hänsynslöst, hvilket gjorde honom föga omtyckt af Stockholms befolkning. Varmt tillgifven kon. Gustaf III och af denne högt skattad, tvekade han aldrig att utföra Konungens uppdrag, äfven om de ej voro fullt lagliga, hvarigenom han ådrog sig mångas fiendskap, under det han å andra sidan åtnjöt stora ynnestbevis af sin höge herre. L. fick sedermera likasom flere den aflidne Konungens vänner erfara ödets växlingar; han afsattes från sin tjänst och sändes till Pommern »för att ordna dess polisväsen,» men hemkallades efter några år, sedan kon. Gustaf IV Adolf själf öfvertagit regeringen. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok; Gamla Stockholm.