Östgötars minne/1778

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1777
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1778
1779  →


[ 277 ]

1778.

3542. Olof Fornander. F. i Säby 1756 52;fad. kyrkoherde i Virserum. Prv. 80. E. o. bat.-präd. vid Konungens reg. 80; v. pastor i Virserum 90; komminister i Skeda 92. D. 1808 317.

3543. Carl Fredrik Ljung. F. 1760 1712; fad. Abraham, tullnär i Norrköping. Dragon vid Lätta kåren i Sthlm 81; korpral vid Lifreg. till häst 82; kvartermästare 87; lifdrabant hos härtig Carl 90; löjtn. i armén 94; ryttmästare 1803; tj:fri med bibeh. af lönen 09.

3544. Olof Peter Svartz. F. i Norrköping 1760 219; fad. Olof, tobaksfabrikör. Med. fil. ex. 80; med kand. 83; med. doktor 85. Professor vid Bergianska trädgården vid Sthlm 91; intendent vid Vet.-akademiens museum 07 o. akad:s sekreterare 11; professor vid Karol. instit. 13. D. å Bergiilund vid Sthlm 1818 199.

S. var mycket högt värderad, »ej mindre för sina grundliga och vidsträckta [ 278 ]kunskaper i naturalhistorien, hvari han gjort många och viktiga upptäckter samt utgifvit rikhaltiga skrifter, än ock för sin ädla karaktär och sitt älskvärda umgängessätt». Hans rykte var utbredt öfver hela den lärda världen, och han hade blifvit kallad till ledamot af ett stort antal vetenskapliga samfund i Europa och Amerika, bl. a. Franska institutet. Sckl. Se vidare Biogr. lex.

3545. Johan Erik Svartz. F. i Norrköping 1762 32; fad. Petter, tobaksfabrikör. Auskult. i Bärgskolleg. 80; v. notarie där. D. i Sthlm 1784 156.

»Var en yngling af bästa hopp.» Nic.

3546. Jonathan Rothstein. F. i Eksjö 1758 203; fad. kyrkoherde. Prv. 83. Komminister i Skönbärga 91; afsatt 1808. D. i Skönbärga 1810 115.

Var oordentlig både i tjänsten och i sitt enskilda lif. H.

3547. Olof Jonas Sundelin. F. i Risinge 1757 209; fad. hospitalsprädikant [2341]. Prv. 85. Lärare o. präd. vid Svartziska skolan i Norrköping 89; afsk. 32; tit. v. pastor 1811. D. i Norrköping 1841 12.

»Var ej mycket känd inom fäderneslandet, men så mycket mer af de engelska och nordamerikanska missions- och bibelsällskaperna.» Sökte några gånger pastorat, men lyckades ej erhålla befordran. Var på sista tiden blind och afled som senior cleri.

3548. Thomas Georg Beckman. F. 1757 153; fad. bruksinspektör i Lofta. Mönsterskrifvare vid Smål. kav.-reg. 88; regementsskrifvare 89.

3549. Johan Abraham Börtzell [adl. 1810 med bibeh. namn]. F. i Sthlm 1763 92; fad. glasmästare. E. o. kanslist i Kammarexped. 80; kopist 82; kanslist 83; prot.-sekreterare i Kammarexped. 89, i Inrikes civilexped. 92; exped.-sekreterare där 99; led. i Rikels ärend:s allm. beredn. 1801—18; tit. kansliråd 07; kst. statssekreterare i Inr;. civilexped. 09; statssekreterare i Kammarexped. (o. led. i Kanslistyrelsen) 09, i Inr. civilexped. 11; afsk. 17. Sekreterare vid Ståth.-ämbetet å Sthlms slott 1790; afsk. 1803; bitr. sekreterare vid Hofexp. 1790; sekreterare där 1809; aktör vid Slottsrätten 03. V. präsident i Kammarkolleg. 24; afsk. 30. Sekreterare i Riksdagens hemliga utskott 09. Fullm. i Gentullarr.-direktionen 09—13, i Gen.-tulldirektionen 13—18. D. i Sthlm 1850 261.

3550. Johan Niclas Lindahl. F. i Norrköping 1762 123; fad. Nils, handlande. Handelsbokhållare i Norrköping 79, i Holland 83—85; grosshandlare i Norrköping. D. där 1813 291.

L. var en litterärt bildad man och en stor bibliofil. — Den bekante C. C. Gjörvell skrifver 1791: »himlens konung har låtit nedfalla på mitt torp en svåra rik, ganska vitter och genombeskedlig grosshandlare från Norrköping, herr Johan Niclas Lindahl, som ändtligen ville anamma min dotter, skäligen vacker flicka, Gustava till sin hustru samt för hvilka ock lyst är.» — Fru Gustava Eleonora Lindahl, f. Gjörvell, dog i Norrköping 1840 21, nära 71 år.

3551. Johan Fredrik von Schantz. F. 1763 2910; fad. bankkommissarie i Sthlm. Auskult. i Svea hofr. 82; kopist i Krigsexped. 89; kanslist 9.; prot.- sekreterare 98; afsk. 1810. Fiskal i Riksbanken 09; kommissarie 10. D. 1813 122.

3552. Carl Eberhard von Schantz. F. 1765 209; fad. bankkommissarie i Sthlm. Auskult. i Svea hofr. 84; e. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 84. D. på Skarpneck, Sthlms län, 1799 287.

3553. Erik Gustaf Hörning. F. i Linköping 1757 65; fad. Johan, rådman. Auskult. i Svea hofr. 81; v. hhöfd.; v. auditör; öfverkollektör vid Nummerlotteriet; kommissarie vid Passevolansinr.s 6:e kommissariat, i Härnösand (1816); tit. fältkommissarie; afsk. 21. D. i Umeå 1831 1012

3554. Arvid Hörning. F. i Linköping 1759 610; fad. Johan, rådman. [ 279 ]Auskult. i Krigskolleg. 81; v. auditör vid Östg. kav.-reg. D. i Linköping 1804 36.

3555. Hans Jonas Aschan. F. i Linköping 1759 155; fad. Anders, hospitalssyssloman. Prv. 83. Komminister i Nykil 1800. D. 1806 31.

3556. Adam Fredholm. F. i Linköping 1755 181; fad. Frimodig, byggmästare. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 82; e. o. notarie vid stadens kämnärsrätt 82; v. notarie vid rådsturätten 83; brottm.-notarie vid nordvästra kämnärsrätten 90; stadsnotarie 93; förste stadsnotarie 96; rådman i Sthlm 1805. D. där 1823 185.

3557. Nils Videgren. F. 1756 2711; fad. Lars, kronolänsman i Motala. Antagl. v. kronolänsman någon kort tid. D. å Lagmansbärga i Allhelgona 1803.

Kallas ock Vidergren. Å. — »Ad castra Bacchi.» Sn. — »Afsigkommen och gift.» Nic.

3558. Gustaf Nordström. F. i Krokek 1757 299; fad. kyrkoherde [2562]. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 89; aktuarie 91; borgerskapssekreterare i Norrköping 96; tillika notarie vid Handelssocieteten. D. i Norrköping 1818 116.

3559. Anders Johan Vetterström. F. i Motala 1758 76; fad. Anders, mjölnare. V. kollega i Vadstena 85; kollega 93. D. 1796 246.

3560. Johan Samuel Lund. F. i Björsäter 1757 2812; fad. Johan, kronolänsman, tit. hofr.-kommissarie. Prv. 83. V. pastor 1813, slutl. i Sund 20 (efter 27 missiv); tj:fri o. bosatt på Höstbäck i Björsäter. D. där 1835 225.

3561. Johan Henrik Egnell. F. i Törnevalla 1761 247; fad. reg.-pastor [2843]. Prv. 86. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 88; hofprädikant 93; kyrkoherde i Västra Tollstad 1803; prost 08. D. 1828 122.

Bivistade som regementspräst finska kriget med dess stora sjödrabbningar.

3562. Erik Anders Schenberg. F. i Skeda 1759 111; fad- reg.-pastor [2493]. Prv. 83. Komminister i Strå 91. D. 1806 58.

3563. Haqvin Åstrand. F. i Kimstad 1758 288; fad. Anders, mantalskommissarie i Trehörna. Prv. 85. Biskopsadjunkt i Linköping 85. D. i Trehörna 1786 18.

Blef biskopsadjunkt »i anseende till skicklighet och berömligt uppförande.»

3564. Per Gustaf Lindroth. F. i Väfversunda 1758 263; fad. öfverjägmästare [2795]. Kirurg, ex. 84; med. doktor i Åbo 86. Komp.-kirurg vid Arméns flotta 82; bruksfältskär vid Söderfors, Upps. län, 83; reg.-fältskär vid Uppl. reg. 87; tit. assessor 90. D. i Uppsala 1809 61

L. tjänstgjorde som läkare både till lands och sjös under kriget 1788—90. Framstående naturforskare, specielt ornitolog.

3565. Johan Gustaf Hörling. F. i Eksjö 1759 11; fad. Carl, kopparslagare. Prv. 85. Brukspräd. vid Öfverum 93; lärare vid Hunterska skolan i Östra Stenby 94; kommin. i Östra Ny o. Rönö 1805; kyrkoherde i Gryt 12. D. 1819 81.

3566. Olof Rosenberg. F. i Skönbärga 1759 283; fad. Carl, bonde. Auskult. i Svea hofr. 81; e. o. kanslist 82; e. o. notarie 83. E. o. notarie vid Sthlms nordöstra kämn.-rätt 83; kanslist vid rådsturätten. D. i Sthlm 1796 65.

3567. Carl Gabriel Borgstedt. F. i Slaka 1757 1312; fad. kornett [2799]. [ 280 ]Prv. 82. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 88; bat.-präd. vid Lifgr.-reg. rotehållsdivision 92; kyrkoherde i Västra Harg 1811; tj:ledig 21. D. 1833 2112.

Åtföljde regementet vid fälttåg i Finland så väl 1788 som 1808.

3568. Carl Vilhelm Séele. F. 1765 81; fad. agent i Lübeck, sed. i Sthlm. E. o. kanslist i Kanslikolleg. 85; kopist vid Inrikes civilexped. 86; prot.-sekreterare 87. D. i Norrköping 1803 68.

Var en musikaliskt anlagd man och ledamot af Musikaliska akademien.