Östgötars minne/1777

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1776
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1777
1778  →


[ 274 ]

1777.

3508. Didrik Gabriel Björn. F. i Kristinehamn 1757 108; fad. Magnus, tullskrifvare i Linköping. E. o. kanslist vid Hofkansliet 81. Aktör o. regissör vid Stenborgska el. Nya svenska teatern i Sthlm 85—94; förste aktör vid Dramat. teatern 88—92; tillika syssloman där 90—91. Tidningsman; utgifvare af »Linköpingsbladet» 94—1802, »Linköpings magasin» 1795, »Linköpings allehanda» 96—97, »Journal för Prester» 97—99; gymn.-boktryckare i Linköping 95—1801; tit. direktör; bosatt i Södermanland 03. Skriftställare. D. på Vaxhälla reg.-pastorsboställe i Stigtomta, Söderm. län, 1810 173.

Under studenttiden lefde B. oordentligt och blef slutligen 1780 inför själfva rektorsämbetet »citerad och i häckte inmanad, så snart han, som sades hafva begifvit sig ut ur staden, framdeles kunde attraperas.» K.-prot. — Debuterade på Stenborgs teater som Almaviva i »Barberaren» och utförde sedan med mycken framgång andra viktigare [ 275 ]roller så väl där som å Dramatiska teatern. Sin egentliga betydelse har dock B. såsom litteratör i det han öfversatte, bearbetade eller författade öfver femtio teaterstycken, och vittna dessa mer än annat om hans stora förmåga och outtröttliga arbetslust. Se vidare Biogr. lex.; Dahlgrens Sthlms teatrar m. fl.

3509. Lars Timeon Grönberg. F. i Linköping 1761 91; fad. Isak, garfvare. Stud. i Greifswald 81; med. doktor i Jena 83. Praktis. läkare i Linköping; tit. assessor 89. D. i Linköping 1790 206.

3510. Carl Vilhelm Nordell. F. i Vreta kloster 1759 199; fad. prost i Ljung. Auskult. i Svea hofr. 78; landsfiskal i Gotl. län 79; e. o. notarie i hofr:n 80; v. notarie 84; tf. domhafvande 81—85; tit. häradshöfding 84; borgmästare i Örebro 86; tit. lagman 1810; häradshöfding i Norra o. Södra Vadsbo, Skarab. län, 12, i Öster-Närikes domsaga 23. I). å Choisie vid Örebro 1824 231.

3511. Carl Fredrik Scherstrand. F. i Linköping 1753 274; fad. Sven, stadstjenare. Prv. 80. Komminister i Kimstad 90, i Borg och Löt 1809. D. 1815 124.

3512. Nils Björkeroth. F. i Klockrike 1753 166; fad. Albrecht Olofsson, bonde. Prv. 81. Komminister i Västra Ryd o. Svinhult 93; v. pastor. D. 1832 1312.

3513. Claës Magnus Cnattingius. F. i Västra Ny 1757 271; fad. kyrkoherde [2272]. Prv. 81. Brunnspräd. vid Medevi 90; kommin. i Örtomta 96, i Slaka 1804; v. pastor 08; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 12. D. 1820 261.

3514. Johan Cnattingius. F. i Västra Ny 1758 299; fad. kyrkoherde [2272]. Fil. kand. 84; fil. doktor 85; prv. 97. Kollega i Linköping 88; konrektor 99; rektor 1801; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 06; prost 07. D. 1822 2410.

3515. Olof Robert Kajerdt. F. i Västra Harg 1753 1912; fad. komminister [2087]. Prv. 97. Komminister i Västra Harg 91. D. 1817 154.

3516. Samuel Rytzén. F. i Skeda 1755 286; fad. Olof, inspektor. Prv. 81. Kommin. i Vånga 97; v. pastor 1808; kyrkoherde i Kullerstad 09; prost 19. D. 1829 64.

3517. Peter Callerström. F. i S:t Lars 1757 262; fad. Anders, bonde. Prv. 81. Kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 89. D. 1811 101.

3518. Sven Engström. F. i Simonstorp 1757 511; fad. kyrkoherde [2228]. Stud. i Lund 82; fil. kand. 82; prv. 83. Brukspräd. vid Skyllbärg, Strängnäs stift, 88; ord. hofprädikant 90; kyrkoherde i Skedevi 97; prost 1803. D. 1826 187.

3519. Jonas Ekelund. F. 1757 1811; fad. Lars, traktör vid Finspång. D. som stud. 1782 2.

3520. Anders Magnus Vadsberg [Hjoberg]. f. Vadstena 1757 197; fad. David, handlande. Med. kand. 87; med. lic. 88; med doktor 88. Intendent vid Medevi brunn 90; tillika läkare vid Strandbergska sjukvårdsinrättningen 92. D. i Medevi 1798 146.

V. »var särdeles älskad af sina sjuka, hvilka han ej allenast samvetsgrant vårdade utan äfven, ehuru själf i behof, ej sällan understödde med föda och andra förnödenheter.» Sckl.

3521. Lars Roxén. F. i Hällestad 1753 168; fad. Lars, klockare o. postmästare [2764]. Auskult. i Svea hofr. o. Kommerskolleg. 81; tingsnotarie i Gästrikland; advokat i Gefle; stadsnotarie där. D. 1808.

3522. Per Olof Hertzman. F. i Skärkind 1755 209; fad. s. m. adjunkt [ 276 ][2654]. Stud. i Lund 78; prv. 82: åter stud. i Lund 87. E. o. bat.-präd. vid Sprengtportens reg. 82; kollega i Linköping 90; kommin. i Vinnerstad o. Motala 93; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 1810. D. 1817 285.

3523. Abraham Rosvall. F. i Vimmerby 1757 161; fad. kyrkoherde [2715]. Prv. 81. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Normlösa 84. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 85. D. 1809.

3524. Lars Gabriel Duvær [Duværus]. F. tv. i Locknevi 1758 43; fad. kyrkoherde [2178]. Prv. 83. Komminister i Rumskulla o. Häsleby 95; kyrkoherde där 1807. D. 1822 224.

3525. Anders Magnus Duvær [Duværus]. F. tv. i Locknevi 1758 43; fad kyrkoherde [2178]. Prv. 86. V. rektor i Eksjö 96—1809; kyrkoherde i Lillkyrka o. Ödeby, Strängnäs stift, 1806. D. J817 102.

Var »en stilla och from man.» Erhöll kallelsen till Lillkyrka patronela pastorat af sin forne lärjunge, kammarherren Karl Uggla.

3526. Per Fridborg [Flistedt]. F. i Flistad 1756 207; fad. Måns, bonde. Prv. 82. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ljung 92. D. 1792 69

3527. Johan Arneij [Arnelin]. F. i Vårdnäs 1757 108; fad. Hans, bonde. Prv. 82. Kyrkoherde i Malexander 95; prost 1819. D. 1838 303.

3528. Nils Aurelius. F. i Askeby 1760 206; fad. kyrkoherde. Prv. 84. E. o. bat.-präd. vid Västm. reg. 84; hofpräd. hos Härtigen af Östergötland 84; kyrkoherde i Örtomta 90; prost 1801. D. 1810 44.

3529. Gerhard Johan Vestell [Vestelius]. F. i Östra Ryd 1760 122;fad. kyrkoherde. Auskult. i Sthlms rådsturätt 81; v. notarie 82; kanslist 84; afsk. Notarie i Slottsrätten 89; sekreterare 94; afsk. 1827. Ombudsman i Gen.-assist.-kontoret 8.; afsk. 1827. Notarie vid Borgerskapets bemedl.-kommission 06; afsk. 27. D. i Sthlm 1831 23.

Vid instiftandet af Östgöta gille i Stockholm 1803 blef V. gillets sekreterare.

3530. Olof Follin. F. i Svinstad 1757 179; fad. prost [2487]. Prv. 84. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Regna 90; tj:fri o. bosatt i Helsingborg 91, i Malmö 1822. D. i Gessie, Malm. län, 1834 111.

3531. Claës Fredrik Hornstedt. F. i Linköping 1758 122; fad. rådman [2534]. Med. fil. ex. 81; med. kand. 85; med. doktor i Greifswald 86. Intendent vid Drottningholms naturaliekabinett 87; lektor i Linköping 87, tilltr. 92. Amiralitets-medikus vid Arméns flottas eskader på Sveaborg 96; öfverläkare vid ett ryskt sjömilit.-hospital invid Helsingfors 1808. D. där 1809 5.

H. gjorde i vetenskapligt syfte under åren 1783—85 vidsträckta resor i gamla världens alla tre delar och hemförde ansenliga samlingar. Beordrades till exped.-medikus vid flottan under kriget 1788. Blef krigsfånge vid Sveaborgs fall 1808 och skulle afföras till det inre af Ryssland, men erbjöds i Petersburg anställning i rysk tjänst, som han antog.

3532. Claës Gideon Calén. F. i Kettilstad 1757 1212; fad. prost [2440]. Fil. kand. 84; fil. doktor 85; prv. 87. Reg.-pastor vid Dalreg. 88; kyrkoherde i Toresund, Strängnäs stift, 96; för sinnessjudom tj:fri 1803 o. inlöst på Danviks hospital 12. D. där 1824 43.

3533. Arvid Vigius. F. i Frödinge 1758 108; fad. kyrkoherde [2235]. Landtmät.-elev 82. D. i Västervik 1783 69.

3534. Lars Välländer. F. i Mörlunda 1757 26; fad. komminister. Prv. [ 277 ]80. Kommin. i Norra Vi o. Tirserum 89, i Södra Vi o. Jursdala 1802; kyrkoherde i Målilla o. Gårdveda 13; prost 24. D. 1823 2312.

3535. Magnus Hagelin. F. i Östra Husby 1758 1911; fad. Nils, kronofogde. Landskanslist i Österg. län 83; bokhållare vid Linköpings arbetshus 84; inspektor där 85; fältbokhållare vid Krigskommissariatet 90; öfverjägmästare i Österg. län, västra delen, 94; afsk. 1817; tit. kammarrättsråd. D. i Vadstena 1828 136.

H. utarbetade på grund af Rikets ständers därom år 1821 uttryckta önskan ett »förnyadt och utförligare förslag till en förbättrad hushållning med skogarne i Sverige».

3536. Peter Erik Petersson. F. i Adelöf 1759 210; fad. Axel, skolegodsinspektor. Stud. i Lund 80; fil. kand. 81; prv. 82. Kyrkoherde i Trehörna 85, i Hvarf o. Styra 1817; prost 20. Död 1848 113.

P. var vid sin död älst bland Linköpings stifts präster och bland kyrkoherdarne i hela riket. — Från honom härstammar ännu fortlefvande släkten Petersson från Ingelsbo i Adelöf.

3537. David Svartz. F. 1761 68; fad. Petter, tobaksfabrikör i Norrköping. Auskult. i Kommerskolleg. 79. Handelskontorist i Sthlm, sed. i Amsterdam 80, slutl. i London. D. där 1789 86.

3538. Johan Julius Fredenstam [adl. 1815; förut Beckmark]. F. i Vadstena 1760 116; fad. kyrkoherde [2533]. E. o. kanslist i Handels- o. finansexped. 85; kopist 90; kanslist i Inrikes civilexped. 93; prot-sekreterare 99; exped.-sekreterare där 1805, i Handels- o. finansexped. 09; tit. kansliråd 09; afsk. 31. Notarie vid Sthlms sjömanshusdirektion 1788; sekreterare där 1810; afsk. 16. Kanslärssekreterare vid Upps. univ. 06; afsk. 46. D. i Sthlm 1847 268.

3539. Carl Johan Stéen. F. i Lofta 1761 134; fad. David, brukspatron. Auskult. i Bärgskolleg. 81; brukspatron på Tofverum i Locknevi omkr. 1810—15. D. i Västervik 1820 283.

3540. Johan Palin. F. i Söderköping 1756 110; fad. Ingvald, guldsmed. Pädagog i Sthlm 78. Emigr. till Holland 81 o. bosatt i Amsterdam 83.

3541. Samuel Gustaf Ljunggren. F. 1759 298; fad. konofogde i Västra Stenby [2757]. Landtmät.-ex. 81. Komm.-landtmätare o. justerare i Örebro län 83; ord. landtmätare 86; förste landtmätare 1802; enskifteslandtmätare 07; tit. landtmäteridirektör 11; afsk. 34. D. å Katrinelund vid Lindesbärg 1836 59.