Östgötars minne/1738

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1737
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1738
1739  →


[ 188 ]

1738.

2471. Johan Hagerman. F. i Eksjö landsf. 1711, döpt 257; fad. Sven, bonde.

»Ärnade sig till civilstånd.» Nic. — Uppgifves blifvit »skrifvare;» nämnes af andre »adjunkt,» men var ej prästvigd, möjligen prädikobiträde.

2472. Anders Glanström. F. i Skärkind 1720 21; fad. Magnus, tullskrifvare i Norrköping. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 48; v. notarie 51; notarie vid Norrköpings hall- o. manufaktur-rätt 54; stadsnotarie (60); tit. rådman 81; rådman 85 o. kämn.-präses 86. D. 1789 31.

2473. Anders Ahlberg. F. i Linköping 1718 127; fad. skomakare. Bokhållare på Boxholm; arrendator af Linnevad i Allhelgona; bokhållare vid Norrköpings kronobränneri 76; afsk. 82. D. i Norrköping 1784 173.

2474. Samuel Johan Dahlstrand [Olivelöf]. F. i virserum 1718 131; fad. kyrkoherde [1568]. Prv. 44. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Norra Vi 64. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 67. D. där 1780.

»Beklagade sig i konsistorium 1756, att han ej fick missiv. Svarades: emedan han ej skickat sig till konsist. nöje, kunde hans tjänst ej nyttjas, förr än han visat förbättring.» Anklagades för egensinnighet och fylleri 1757. Bl.

2475. Magnus Fröling. F. i Skedevi 1720; fad. kyrkoherde [1573]. Prv. 48. Pastorsadjunkt i Skedevi 48. D. där 1762 86.

Uteslöts ur nationen 1789 till nästa landskap, »för det han agerat publice på en teater.» — Begick lägersmål 1751 och blef utom det världsliga straffet allvarligen förmanad i konsistorium. Nic.

2476. Jonas Trivall. F. i Virserum 1716; fad. Daniel, bonde. Auskult. i Svea hofr. 46. Landtbrukare o. egare af Ekbolanda, Upps. län; tit. sekreterare. D. där antagl. på 1780-talet.

»Af våda råkade han första maj 1738 ihjälskjuta en annan student, hvarför han pliktade half mansbot. Ehuru oskyldig, uppväckte dock denna olycka en mjältsjuka, som än på åldern plågar.» Br. Se vidare Falk, sid. 61. — Berömdes att vara en god landtbrukare.

2477. Magnus Fornelius. F. i Västra Husby 1718 511; fad. kyrkoherde [1437]. Stud. i Lund 36; prv. 46. Kommin. i Västra Husby 52; kyrkoherde där 66; prost 82. D. 1793 312.

2478. Claes Bleckert Trozelius. F. i Lofta 1719 237; fad. kyrkoherde [1377]. Stud. i Lund 41; fil. doktor 45; prv. 54; teol. doktor 68. Docent i Lund 45, i Upps. 50; e. o. hofpräd. 56; ekon. professor i Lund 58; afsk. 86; kyrkoherde i Hardebärga o. Södra Sandby 70; prost 70; D. 1794 111.

T., som satte ekonomien högst bland alla vetenskaper, skänkte för dess främjande till Lunds universitet en summa af 2,000 rdr bko, hvaraf räntan skulle användas dels till lön åt en adjunkt i detta läroämne, dels till stipendium åt en ekonomie studerande. Synes varit »en typ af frihetstidens smak och ensidiga uppfattning af den allmänna hushållningen.» Utvecklade stor verksamhet som författare, särdeles i ekonomiska ämnen, och han präsiderade för 109 akad. afhandlingar. Men redan af sin samtid led han åtskillig smälek för sina skrifter. Språket däri han ville efterlikna Linné, blef konstladt och innehållet var skäligen magert, så att hans disputationer »öfverflöda af ypperliga pekoralier.» Se vidare Cav.

2479. Peter Hellvegh. F. 1724; fad. Magnus, brukspatron i Kvillinge. Bruksbokhållare; delegare i Hults bruk i Qvillinge på 50-talet; landtbrukare o. egare af Rodga i Simonstorp, af Åby i Horn 60 o. Väsby där; tit. brukspatron. D. på Åby 1782 2712.

[ 189 ]2480. Olof Lindblom. F. i Norra Vi 1720 2911; fad. kyrkoherde. Fil. doktor 46; prv. 48; teol. doktor 1800. Konsist.-notarie i Linköping 1761; kyrkoherde i Mogata o. Borrum 71; prost 79; kontr.-prost 85—1810. Riksdagsman 1778. D. 1811 22.

2481. Erik Daniel Vatzell. Fad. Erik, borgmästare i Vimmerby. Auskult. i Sthlm. Gardeskarl; korpral; furir.

2482. Daniel Sjöstedt. F. i Höreda 1719 212; fad. prost. Prv. 43. Komminister i Höreda o. Mellby 53. D. 1764 76.

2483. Jonas af Apelblad [adl. 1766; förut Apelgren o. Apelblad]. F. i Vadstena 1718 252; fad. Nils, slottssmed. Fil. doktor 46. Docent i Upps. 50; akad.-adjunkt 56; informator för prins Carl 62; tit. lagman 63. Godsegare på Åkerby i Södertörn 70. Skriftställare. D. på Åkerby 1786 172.

»En man med det hederligaste och vänfastaste hjärta, fri från allt nedrigt krypande och smicker äfven under den tid, då han tråkade hofvets slippriga trappor. Munter, fri och intagande i umgänget.» Br. — Utgaf vårdefulla resebeskrifningar, af hvika en öfversattes på tyska. Sysselsatte sig under senare åren företrädesvis med numismatik samt var en framstående både teoretisk och praktisk landtbrukare. »Död hastigt och, som man fruktar, lefvande begrafven.» Matr.

2484. Simon Jakob Schröder. Fad. Simon, handlande i Norrköping. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt; kanslist 1746; kämn.-notarie i Norrköping 51, i Sthlm 56; afsk. Landtbrukare vid Kalmar (72); arrendator på Öland, sed. utom Norrköping, möjl. å Rökstad i Västra Husby. D. i Söderköping 1777 3.

2485. Nathanael Fineld [Finelius]. F. i Kaga 1721 246; fad. kyrkoherde [1677]. Rustmästare vid Östg. inf.-reg. 43; reg.-adjutant m. sergeants indeln. 48; fältväbel; fänrik; afsk. m. tit. löjtnant 53. Egare af Kättestad i Nykil. D. där 1786 175.

2486. Haqvin Collander. F. i Tåby 1719 238; fad. kyrkoherde [1517]. Stud. till 44. Pädagog i Sthlm, sed. i Söderköping. D. där 1795 198.

Enligt andre skulle han en tid varit »fabrikör» i Stockholm och sedan lefvat utan syssla i Söderköping. »Vir pius et probus.»

2487. Samuel Follin. F. i Grebo 1717 72; fad. kyrkoherde. Prv. 40. Brukspräd. vid Finspång 42—45; kollega o. apolog. i Västervik 50; kyrkoherde i Svinstad 54, i Törnevalla 65; prost 83. D. 1789 216.

2488. Lars von Roland. F. i Linköping 1720 247; fad. major. Volontär vid Hamiltonska reg. 42; sergeant 42; lifdrabant 44; afsk. m. tit. kapten 66. Bosatt i Sthlm.

2489. Alexander Rydmark. F. i Höreda 1707, döpt 1011;fad. Nils, bonde. Prv. 46. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Hagebyhöga 62. D. i Bräknaryd i Höreda 1767 26.

2490. Henrik Sturlin. F. i Vist 1716 61; fad. Henrik, mjölnare. Prv. 44. Subkantor vid Linköpings gymn. 43; domk.-kommin. i Linköping 54; kyrkoherde i Horn o. Hycklinge 72. D. i Västra Ryd 1782 611.

2491. Christer Grönvall. F. i Eksjö 1720, döpt 218; fad. Jöns, rådman o. postmästare. Stud. i Lund 45; fil. doktor 48; prv. 49. Kommin. i Vårdnäs 59; kyrkoherde i Vist 67; prost 82. D. 1793 98.

2492. Lars Hultmark. Fad. Per, bonde o. smed i Misterhult. Varfsbokhållare; kronolänsman; kronofogde i Kalmar län.

[ 190 ]2493. Erik Schenberg. F. i Normlösa 182; fad. prost [1190]. Prv. 44. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 51; skv.-präd. 52. regementspastor 68. D. i Drothem 1774 309.

2494. Per Brunvall. F. i Tåby 1717 2011; fad. Nils, bonde. Prv. 46. Kyrkoherde i Trehörna 54, i Hägerstad o. Oppeby 64. D. 1771 113.

2495. Josef Israëlsson. F. i Vånga 1713; fad. bärgsman. Vitterlekare i Sthlm. D. där 1772 81.

I. är en af bellmansfigurerna och förekommer så väl i Fredmans sånger som i Handlingar rörande Bacchi ordenskapitel. I ingressen till de förra nämnes han af Bellman »stor latinsk poët, saknad af vitterheten; egde i ett utblottadt tillstånd en ograverad egendom, den han själf ej visste att han egde; dog i distraktion.» — Hade »ett förträffligt minne och böjelse för poësi (se Lärde tidningar åren 1748—62), men förföll alldeles till liderlighet. Flere personer sökte göra folk af honom, men deras bemödanden voro fruktlösa. Han var i all sin tid en egen människa; skref värs, drack och spelade med lika lätthet; prädikade äfven väl och lefde söligt. Dess sista umgänge var med åkare och löst slödder i Stockholm, där han i uselhet dog.» Br. — Sökte gymnasieadjunktssysslan i Linköping 1750 och kallades 1760 till komm.-adjunkt i Norrköping, men afslog det. Bl.

2496. Lars Berzelin. F. i Rappestad 1718 125; fad. prost [1696]. Korpral vid Östg. kav.-reg.; afsk. m. tit. kvartermästare 52. Landtbrukare i Ledbärg. D. där 1776 186.

2497. Carl Hammorin. F. i Högby 1718; fad. Carl, bonde. D. som stud. i Uppsala 1743 117.

2498. Magnus Bergvall [Bergerus]. F. 1716; fad. ryttare i Skeppsås. Prv. 41. Krigspräst 41. D. i Finland 1742 61.

Förrättade ämbetet blott en mycket kort tid.

2499. Petrus Presser. F. i Linköping 1716 1712; fad. Daniel, färgare. Prv. 53. Kommin. i Norra Vi o. Tirserum 67; kyrkoherde i Malexander 78. D. 1794 238.

2500. Anders Moselius. F. i Västra Husby 1717 299; fad. kyrkoherde [1559]. Prv. 44. Kollega i Norrköping 46. D. 1748 1111.

2501. Petrus Löngren. F. i Västra Eneby 1717 39; fad. komminister [1738]. Fil. doktor 46; prv. 52. Kollega i Norrköping 48, i Linköping 51; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 58; kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 75. D. 1777 146.

2502. Jonas Forssbeck.. F. i S:t Lars 1719 1712; fad. Måns, mjölnare i Tannefors. Korpral vid Lifgardet 40; furir 42; sergeant.

2503. Carl Boræn [Duræus, Borænius]. F. i Linköping 1720 126; fad. kollega [1615]. Fil. doktor 55; prv. 63. Kollega i Linköping 57; gymn.-adj. 60; konrektor 62; rektor 68; lektor 72; kyrkoherde i Hjorted 74; prost 74. D. 1783 27.

2504. Johan Gustaf Krijk. F. i Vadstena 1717 1111; fad. gästgifvare. Soldat i Ryssland 40; tullskrifvare i Vadstena.