Östgötars minne/1781

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1780
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1781
1782  →


[ 285 ]

1781.

3625. Johan Svanstedt. F. i Barnarp, Jönk. län, 1762; fad. kyrkoherde. E. mönsterskrifvare; tit. sekreterare. D. i Heda 1809 286.

»Ad castra Bacchi.» Ä. — Stäldes under förmyndare 1797. »Vistades utan syssla hos sin svåger, fänrik Bruun i Heda.»

3626. Jakob Hederström. F. i Rystad (Näsby) 1761 1310; fad. prost [2248]. Fil. kand. 87; prv. 87; fil. doktor 88. Kollega i Västervik 96; kyrkoherde i Hjorted 1801. D. 1810 299.

H. var »en stilla, gudälskande man, god make och far, i umgänge med sin medhjälpare undervisande och uppbygglig.» Afled genom fall vid hästars skenande.

3627. Sven Vidman. F. i Linköping 1759 1112; fad. Sven, postkamrer. Kontorsskrifvare vid Sthlms järnvåg; kammarskrifvare i Krigskolleg. 89; kamrer vid Utredn.-kommissionen 91; uppbördskommissarie i Sthlm 92. D. 1803 211.

3628. Sven Engelholm. F. i Svinstad 1761 19; fad. Johan, organist. Prv. 83. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 84; komminister i Svinstad 87. Sinnessjuk. D. 1806 261.

3629. Gustaf Adolf Fabritius. F. i Linköping 1762 65; fad. Nils, landträntmästare. E. o. postskrifvare i Falun 85; e. o. kontorsskrifvare i Riksg.- kontoret 91; kontorsskrifvare 98. Öfvervägare vid Sthlms stora järnvåg 99; inspektor (1805); öfverinspektor; afsk. 12. D. på Gillbärga sätesgård i Dingtuna, Västm. län, 1837 114.

3630. Johan Marks [Grænmark]. F. 1758; fad. torpare i Ödeshög. Informator i Värmland o. Dalsland före o. efter 88; bosatt i Vänersborg 92; järnhandlare i Uddevalla; skolmästare där.

3631. Samuel Johan Kjellenberg. F. i Vadstena 1758 111; fad. komminister. Farmacevt 70—76. Prv. 84. Komminister i Skeninge o. Allhelgona 95, i Svanhals o. Kumla 1811. D. 1814 193.

3632. Arvid Hedmark. F. i Heda 1753 299; fad. Lars, torpare. Prv. 83. Kollega i Vimmerby 85. D. 1790 1710.

3633. Samuel Georg Murschwig. F. i Vadstena 1762 131; fad. Niklas Henrik, rådman o. handlande i Norrköping. Stud. i Greifswald 83; fil. doktor. »Konditionerade i svenska Pommern m. fl. st.; flyttade till Vadstena 1828.» D. där 1833 61.

3634. Anders Gustaf Alenius. F. i Eksjö 1760 278; fad. perukmakare. Tjänsteman, trol. e. o., vid Utredn.-kommissionen.

»Fick ett oväntadt arf; gifte sig och kom sedan i uselhet.» Matr. — Säges blifvit soldat vid Tornérhjelmska bataljonen.

3635. Gustaf Fredrik Vadström. F. 1767; fad. Lars Niklas, v. häradshöfding. E. o. kanslist vid Kontrollverket 86; auskult. i Svea hofr. 88. Fänrik vid Tornérhjelmska bataljonen 89, vid Lifgr.-reg. 91; tit. öfverjägmästare 91. Bosatt trol. i Norrköping. D. där 1800 144.

3636. Johan Daniel Strokirch. F. 1766 198; fad. Henrik, ryttmästare i Malexander. Stud. i Åbo 87. Auskult. i Åbo hofr.; v. notarie; aktuarie. Egare af Åkershult o. Sandeby, Jönk. län, 78—93 samt af Sommevik i Malexander 78—90. D. efter 1795.

[ 286 ]3637. Anders Ljungstedt. F. i Linköping 1759 233; fad. Jonas Andersson, ringkarl. Guvernör hos en fabrikör i Jaroslaw, Ryssland, 85, sed. hos furst P. M. Wolkonsky i Petersburg; privatlärare där; kanslist o. rysk translator i K. M. kansli 95; förste assistent vid Ostind. kompaniet 97; superkargör o. dirigerande resistent i Kanton, Kina, 98 till komp:s upplösning 1814; tillika köpman där, sed. i Makao; legaliserad svensk handelsagent 08; sv. generalkonsul i Kina 20. D. i Makao 1835 1011.

L. var en välvillig, hjälpsam och oegennyttig man. Under vistelsen i Kina, där han tillbrakte hälften af sitt lif, var han med sin kännedom af land och folk samt förhållanden i öfrigt städse till stort gagn för landsmän, som besökte dessa aflägsna orter. Sitt minne i hemlandet har han för alla tider hugfäst genom den af honom donerade stiftelse i Linköping, som bär namnet Ljungstedtska friskolan och för hvilken han offrade nästan hela sin förmögenhet. Skolan, som började sin verksamhet år 1824, har sedermera under tidernas lopp alltmera utvecklats, och stiftelsens storlek uppgår för närvarande till mer än 300,000 kronor. Genom förluster kom L. under de senare lefnadsåren på obestånd, som visserligen häfdes, men ställningen vid hans död visade knappast en välbehållen mans tillgångar.

3638. Henrik Nelly [Ljungstedt]. F. i Linköping 1761 181; fad. Jonas Andersson, ringkarl. Handelsbokhållare i Norrköping; fältkirurg 90. — Åter stud. i Upps. 90, i Åbo 92. Auditör vid Arméns flottas Stralsundseskader 1804; v. borgmästare i Södertälje. D. där 1822 263.

3639. Jonas Peter Setterdahl. F. i Vadstena 1762 138; fad. s. m. adjunkt [2467]. Stud. i Åbo 84, åter i Upps. 85. Brottm.-notarie vid stadens kämn.-rätt i Sthlm 9.—1805; tillika notarie i Sthlms poliskammare 02—05, i Sthlms handelskolleg. 02—05 o. i brandvaktskassans administration 02—08; stadsnotarie 05; rådman i Sthlm 08. Led. i Akcisrätten 09—10. D. i Sthlm 1817 288.

3640. Elias Gabriel Enholm. F. i Kvillinge 1764 1410; fad. fångprädikant [2696]. Stud. i Petersburg 85; med. o. kir. doktor där 90. Militärläkare i Ryssland 88, slutl. öfverste fältläkare 06; hofråd 98; kollegieråd 1800; statsråd 07; läkare vid kejs. ryska hofvet 09.

3641. Henrik Kjellroth. F. i Simonstorp 1750 2412; fad. Lars, skogvaktare. Prv. 83. Komminister i Gladhammar o. Västerrum 1802. D. 1809 26.

3642. Sven Peter Egelin. F. i Vadstena 1760 2512; fad. kyrkoherde [2141]. Prv. 89. Kommin. i Östra Tollstad o. Sya 98; v. pastor 1800; kyrkoherde i Östra Skrukeby 16, tillika i Lillkyrka' 21; prost 24. D. 1826 510.

3643. Axel Vilhelm Seinknecht. F. 1761 1111; fad. brukskamrer vid Finspång. Landtmät.-ex. 87. Komm.-landtmätare i Göteb. län 92. D. 1812 9.

3644. Leonhard Peter Forsberg. F. 1762 79; fad. Samuel, kronolänsman i Kisa. Stud. i Greifswald 83. E. o. landskanslist i Linköping 85; slottsvaktmästare där 87; afsatt 88; reg.-kommissarie vid Tornérhjelms reg. under kriget 88—90; hoflakej; kruthusvaktmästare i Sthlm 91. Landtbrukare i Kvillinge. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 1803. D. 1803 177

3645. Carl Johan Sthare. F. i Kuddby 1761 410; fad: komminister [2721]. Prv. 87. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Örbärga 1811; afsk. fr. prästämb. 12. Skolmästare i Söderköping 12. D. där 1825 71.

3646. Carl Törner. F. tv. i Vårdsbärg 1760 1411; fad. prost [2681]. Stud. i Greifswald 86; fil. kand. där 87; prv. 98. Komminister i Asby 1813. D. å Österhvarf i Hvarf 1822 156.

[ 287 ]3647. Johan Brogren. F. 1762 83; fad. Johan, postinspektor i Askersund. Förare vid Uppl. reg. 83; fältväbel 84; afsk.

Denne synes ej tillhöra östgötasläkten Brogren.

3648. Anders Jakob Hökerberg. F. i Misterhult 1769 221; fad. kyrkoherde [2439]. Auskult. i Svea hofr. 89; e. o. kanslist 90; e. o. notarie 90; v. notarie 93; häradshöfding i Åkerbo, Västm. län, 96. D. i Köping 1811 181.

3649. Jonas Hult. F. tv. 1766 142; fad. tullinspektor i Sthlm [2516]. Auskult. i Svea hofr. 83; aman. 83; e. o. notarie 84; v. notarie 87; v. hhöfd. Notarie vid Sthlms stads brandförs.-kontor 91; sekreterare där 94. 1). i Sthlm 1809 185.

3650. Zacharias Hult. F. tv. 1766 fad. tullinspektor i Sthlm [2516]. Auskult. i Svea hofr. 83; kammarskrifvare vid Sthlms sjötullskammare 87; fiskal vid Gen.-tulldirektionen (97); inspektor, m. tit. öfverinspektor, vid Skeppsbro- o. nederlagskontoret i Sthlm 1802; tillika led. i Stora sjötullsrätten 02. D. i Sthlm 1811 29.

3651. Samuel Torner [Törner]. F. i Norrköping 1762 2610; fad. Daniel, snusfabrikör. Fil. doktor 91. Amanuens vid British museum i London 93, vid lidénska biblioteket i Upps. 95, vid Upps. univ.-bibliotek 1806; afsk. Sinnessjuk. D. i Uppsala 1822 221.

T. säges varit en utmärkt lärd man, synnerligast i lefvande språk och botanik, men saknade förmåga att meddela andra sina kunskaper; talade med färdighet en mängd språk, särdeles engelska, som han föredrog framför sitt eget modersmål. Hade i yngre åren rest mycket utomlands och var bekant med flere lärde samt nämnes med beröm af utländske resande, som på hans tid besökte Uppsala. Var de sista tolf åren före sin sjukdom sysselsatt med en »Synonyma plantarum,» hvaraf tio volymer hunno fullbordas, och hade gjort anteckningarna till detta verk på små pappersremsor, som förvarades i ett par fjärdingar. Hans sinnessjukdom föranleddes af studiegrubbel och ett omåttligt förtärande af opium. A.

3652. Erik Magnus Holmerz [Holmer]. F. i Västerrum 1763 103; fad. brukskamrer. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 85. Landtbrukare i Horn i Västerrum; tit. sekreterare. D. där 1806 812.

3653. Carl Ekenberg. F. Norrköping 1761 262; fad. Anders, gevärspipberedare. Stud. i Lund 81, i Upps. 83; prv. 87. Komminister i Rogslösa o. Väfversunda 1801. D. 1820 57.