Östgötars minne/1780

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1779
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1780
1781  →


[ 282 ]

1780.

3596. Per Henrik Strömbom. F. 1766 73; fad. tullinspektor, tit. assessor [2882]. Auskult. i Svea hofr. 83; kopist i Just.-rev.-exped. 88; kanslist 91; prot.-sekreterare 93; rev.-sekreterare 96; afsk. 1805; tf. lagman på Gotland 11 o. 13; lagman i Västerbotten o. Ångermanland 14. D. 1823.

3597. Georg Fredrik Hellman. F. 1760 317; fad. stadsfiskal i Falun. Auskult. i Svea hofr. 83; aman. 83; e. o. notarie 84; v. civilnotarie 87; kanslist 93. V. auditör vid Lätta dragonerna 87; borgmästare i Västerås 94. D. där 1820 710.

Följd af fattigdomen från sina första barndomsår, nödgades H., kringvandrande en del af Sveriges nordligaste provinser, söka sitt uppehälle genom sångens tidigt utvecklade talang, ackompanjerad af instrumentalmusik, och han vann icke blott utkomst utan fann äfven, där han tågade fram bland okända människor med sin fiol under armen, utvägar att kunna vid akademien fullborda den första juridiska kursen, ty alla gåfvo så gärna den eldige, glädtige ynglingen, som bortsjöng lifvets sorger för både sig och andra. Han var ock vid mognare år en »glädjens och nöjenas tillgifnaste vän och sällskapslifvets varmaste dyrkare.» I hög grad humoristiskt anlagd, stiftade han i början af 1800-talet den i Västerås florerande och åt glädjen och libationer helgade »Georgianerorden,» däri han ända till sin död var själen. Skicklig och plikttrogen ämbetsman, men vid tilltagande ålder flngo andra i väsentlig mån lätta hans bördor.

3598. Per Henrik Achatius Liljensparre [adl. 1786; förut Sivers]. f. 1767 175; fad. polismästare i Sthlm [2957]. Fil. kand. 88; fil. doktor 88. Jur. docent i Upps. 89; akad.-adjunkt i Åbo 90, i Upps. 91; polismästare i Sthlm 92; assessor i Svea hofr. 93. Led. i Nummerlotteridirektionen 93. D. 1795 95.

3599. Petter Benjamin Tharsell. F. i Vimmerby 1759 121; fad. Jonas, trädgårdsmästare. Prv. 84. Komminister i Höreda o. Mellby 97. D. 1808 22.

3600. Carl Henrik Stigell. F. i Eksjö 1758 73; fad. Hans, marinvolontär. Prv. 82. V. pastor 99; utn. komminister i Kettilstad o. Tjärstad 1800 D. i Vimmerby 1800 17.

3601. Anders Askegren. F. i Linköping 1762 106; fad. prost [2505]. Auskult i Svea hofr. 82; e. o. kanslist 83; e. o. notarie 84; v. häradshöfding 91. Landtbrukare o. arrendator. D. på Vadstena hospital 1829.

[ 283 ]3602. Carl Gideon Vadman. F. 1761 1911; fad. Adam, komm.-landtmätare i S:t Per. Landtmät.-ex. 82. Landtmät.-auskult. i Österg. län; komm.-landtmätare i Malm. län 85. D. i Kristianstad 1789 95.

3603. Josef Dahlgren. F. 1760 26; fad. kronolänsman i Östra Ed. Auskult. i Svea hofr. 83; e. o. notarie 84; v. hhöfd.; kopist i Justitieexped.; kanslist 90; häradshöfding i Ölands domsaga 91. D. på Lundegård där 1808 95.

3604. Clas Petter Eckhoff. F. i Norrköping 1767 238; fad. Hans, handlande. Handelskontorist i Sthlm, sed. i London till 93; grosshandlare i Sthlm; notarius publikus där. D. på Kulla i Flistad 1826 313.

3605. Daniel Kernell. F. i Åsbo 1759 236; fad. prost [2753]. Prv. 83. Slottspräd. i Vänersborg 84; tillika lasar.-präd. 86; kyrkoh. i Lillkyrka 91; kommin. i Slaka 95; v. pastor 99; kyrkoherde i Hallingebärg 1803. D. 1810 132.

»God herde, behaglig umgängesman, frikostig, oegennyttig, välgörande, ordnade och styrde han allt till församlingens bästa.» H. — Hade för sin tid en god bildning och smak samt en innerlig kärlek till skaldekonsten, som han i yngre år flitigt öfvade.

3606. Ulrik Kernell. F. i Åsbo 1761 147; fad. prost [2753]. Prv. 86. Kommin i Rinna 98, i Åsbo 1808; v. pastor 08; kyrkoherde i Hallingebärg 10. D. 1834 412.

»En from och nitisk lärare.» H.

3607. Per Kernell. F. i Åsbo 1763 110; fad. prost [2753]. Fil. kand. 86; fil. doktor 88; prv. 99. Docent i Upps. 90; konsist.-notarie i Linköping 92; kyrkoherde i Hällestad 99; prost 1801. D. 1807 1210.

Var prästeståndets sekreterare vid den märkliga riksdagen i Norrköping 1800. — På hans grafvård läses: »Snille och hjärta gåfvo hans lefnad ett sannt värde. Han var upplyst och dygdig, rådig och verksam, rättsinnig och god. Ansedd och älskad, saknas han tidigt, sörjes han länge.»

3608. Erik Anders Enholm. F. i Kisa 1758 184; fad. komminister [2454]. Prv. 84. Kommin. i Hvarf o. Styra 96; kyrkoherde i Å 1813. D. 1817 295.

3609. Per Arenander. F. i Östra Ed 1762 104; fad. komminister [2338]. Fil. kand. 88; fil. doktor 88; prv. 1805; teol. doktor 18. Kollega i Västervik 1789; gymn.-adjunkt i Linköping 95; lektor 1800; tillika kyrkoh. i Slaka 10; kyrkoherde i Säby 17. Riksdagsman 15, 17. D. i Linköping 1819 195.

3610. Daniel Jonas Viström. F. i Lillkyrka 1762 207; fad. kyrkoherde [2405]. Prv. 90. Komminister i Väderstad o. Harstad 1807. D. 1828 1510.

3611. Johan Sevén [Sevenius]. F. i Tjällmo 1760 187; fad. komminister. Prv. 87. Komminister i Tjällmo 1800. D. 1810 2710.

3612. Lars Qvennerstedt. F. i Loftahammar 1757 204; fad. Jonas, torpare. Prv. 83. Reg.-pastor vid Sprengtportens reg. 91, vid Danckwarts reg. 96; kyrkoherde i Gamleby 1806. D. 1808 3110.

3613. Nils Johansson Vesterstråle. F. 1760 212; fad. guldsmed i Västervik. E. o. kammarskrifvare i Krigskolleg. 81; kammarskrifvare 81; revisor i Utredn.-kommissionen 88, i Krigskolleg. 93; tit. kamrer 1805; kamrer 19; afsk. 26. D. i Sthlm 1836 113.

3614. Mattias Sundevall [Sundvall]. F. i Vadstena 1763 97; fad. borgmästare [2336]. Fil. kand. 87; fil. doktor 88; prv. 92; teol. doktor 1818. Handsekreterare hos Härtigen af Södermanland 1789; lektor i Linköping 91; [ 284 ]kyrkoherde i Asby 94, i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 1807; prost 1795; kontr.-prost 98—1809, 22—43; tit. professor 02. Riksdagsman 1800, 12. Egare af örnsnäs i Allhelgona. D. där 1847 911.

Bivistade sjökriget 1789 och 1790 ombord å chefsskeppet »Gustaf III» samt förrättade därunder en tid äfven justitiarietjänsten vid Flottan. — Hade stort antal röster vid biskopsvalen i Linköpings stift 1805 och 1819. — Utgaf åtskilliga tal samt en öfversättning af de 6 första böckerna af Taciti annaler.

3615. Johan Petter Tidén. F. i Linköping 1763 91; fad. kyrkoherde [2456]. Fil. kand. 87; fil. doktor 88. Bibliotekarie vid Linköpings stiftsbibliotek 90; tj:ledig 98; afsk. m. tit. professor 1800. Godsegare på Näsby i Rystad. D. där 1805 212.

3616. Nils Gustaf Talén. F. i Vadstena 1759 108; fad. Joel, rådman o. handlande. Auskultant i Svea hofr. 84. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 84. D. där 1802 284.

3617. Anders Johan Schenberg. F. i Tåby 1760 2111; fad. Jakob, häradsskrifvare. Hofr.-ex. Auskult. i Svea hofr. 88; e. o. kanslist 88; e. o. notarie 90; v. notarie. Kammarskrifvare i Utredn.-kommissionen 90; e. o. kammarskrifvare i Krigskolleg. 92; kammarskrifvare 93; bokhållare 94; revisor 96; kammarförv. 97; tit. kamrer 1802; kamrer 05; tit. krigsråd 15; krigsråd o. led. i Krigskolleg. 15. Kontrollör i Riksg.-kontoret; revisor 01; bokhållare 05; kst. kamrer 10; afsk. 15. D. 1841.

3618. Per Laurenius. F. i S:t Lars 1758 1911; fad. Lars Hansson, bonde. Prv. 85. Brukspräd. å Skönnarbo i Tjällmo 85; v. pastor 91; kommin. i Kärna 91, i Västra Husby 1803; kyrkoherde där 11, i Östra Stenby 14; prost 14. D. 1822 255.

Stamfader för yngre ätten Laurenius.

3619. Isak Olof Scharff. F. i Torpa 1762 178; fad. Johan, fänrik. Prv. 88. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 88; hofprädikant 94; kyrkoherde i Grebo o. Värna 1801; prost 08. D. 1826 38.

I egenskap af regementspräst bivistade S. »hela finska kampanjen.» — Stiftade 1816 ett stipendium till förmån för en abiturus från Linköpings gymnasium.

3620. Per Meurling. F. i Hult 1757 253; fad. komminister i Asby. Bokhållare vid Piperska godsen i Skåne; förvaltare på Kristinehof, Krist, län, 1800; tit. frälsekamrer; afsk. omkr. 24; gårdsegare i Ystad. D. där 1835 27.

3621. Johan Jakob Gjerling. F. i Svinstad 1760 1512«; fad. fänrik. Fältväbel vid Östg. inf.-reg.; fänrik i reg. 89; sek.-adjutant 90; löjtn. 92; kapten i armén 96. Bosatt i Norra Solbärga (1815). D. på Salebo i Västra Ryd 1825 81.

3622. Carl Gustaf Borre. F. 1760 197, fad. bokhållare i S:t Johannes. D. som stud. »hemma hos sin mor» 1781.

3623. Carl Peter Aschan. F. i Linköping 1763 182; fad. Anders, hosp.-syssloman. Prv. 89. Komminister i Rappestad o. Sjögestad 96. D. 1800 235.

En hederligt sinnad man med lyckliga prädikogåfvor och driftighet i både ämbete och ekonomi.

3624. Per Johan Björn Petersson. F. 1758 84; fad. komminister i Locknevi [2583]. Prv. 85. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Frödinge 89. D. där 1790 2612.