Östgötars minne/1737

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1736
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1737
1738  →


[ 184 ]

1737.

2435. Zacharias Reusser [Zachariæ Reuserus]. F. i Vreta kloster 1717 214; fad. kyrkoherde [1632]. Sergeant vid öfversten frih. Hamiltons reg. 44. Tullskrifvare i Gefle; tullnär i Skeninge 59; tullinspektor i Jönköping 72. D. 1772 104.

R. var en tid »engagerad vid komedien» i Stockholm. Hade senare anställning som »inspektor vid fiskeriet i Nordsjön.» Nic.

2436. Gabriel Kling. F. i Linköping 1719 711; fad. rådman [1596]. Auskult. i Svea hofr. 44; aman. 46; e. notarie 47; sekreterare i Sjöförsäkr.-öfverrätten 51; tillika adv.-fiskal i Manuf.-kontoret 56; sekreterare där 58—66: assessor i Kommerskolleg. 70; kommersråd 73; v. präsident 96. D. i Sthlm 1797 213.

»Vid 1765 års riksdag upphäfdes Manufakturkontoret, då K. tillika med 21 andre förtjente och hedersamme kamrater blef sysslolös. Honom vederfors dock en besynnerlig lycka, som ej träffade någon annan af dess ämbetsbröder, i ty att han, lyckligen känd för vackra studier och skicklighet, kallades i dessa dagar af Kommerskollegium [ 185 ]att resa i en angelägen förrättning till Pommern, där han var sysselsatt till hösten 1768.» Nic. — »Med ett hederligt hjärta, anständigt och intagande uppförande, arbetsamhet och oväld i ämbetet förvärfvade sig K. förmäns förtroende, vänners kärlek, allmänhetens högaktning.» Br.

2437. Carl Fredrik Lund. F. i Björsäter 1716 256; fad. Johan, löjtnant. Auskult. i Krigs kolleg.; stadsnotarie i Linköping 47; stadsfiskal; rådman 59; borgmästare 63. D. 1776 1810.

»Var ej okvick, men fattigdom och fylleri gjorde honom till slut oskicklig till alla göromål.» Br. — Verkade för artificiel fiskodling och utgaf ett arbete om fiskplantering i insjöar 1761.

2438. Petrus Regnér. F. i Linköping 1717 191; fad. kyrkoherde i Lommaryd. Auskult. i Svea hofr. 40; v. häradshöfding i Kinda o. Ydre 51—58. Landtbrukare på Mogarp i Sya. D. 1793.

2439. Jakob Hökerberg [Hökerstedt]. F. i Kuddby 1718 248; fad. Anders, kronolänsman. Prv. 43. Kyrkoherde i Misterhult 52; prost 84. D. 1786 267.

2440. Isak Calén. F. i Tåby 1717 66; fad. Claës, landsfiskal. Prv. 45. Kyrkoherde i Kettilstad o. Tjärstad 61; kontr.-prost 74—83. D. 1787 124.

Från honom härstammar ännu fortlefvande ätten Calén.

2441. Per Runberg. F. i Östra Skrukeby 1717 266; fad. Magnus, inspektor. Prv. 45. Kommin. i Landeryd 57; e. o. hofprädikant 75; kyrkoherde i Västra Tollstad 76; prost 87. D. 1802 106.

2242. Samuel Viridén. F. i Vårdnäs 1715 191; fad. Petrus Viridenius, komminister. Prv. 47; fil. doktor 49. Kyrkoherde i Linderås 57. D. 1775 73.

2443. Nils Kjellborg [Kjellberg]. F. i Motala landsf. 1716 23; fad. Anders, löjtnant. Prv. 42. Huspräd. i Sthlm 48; tillika enkhuspräd. 55; kyrkoherde i Åtvid 59; prost 74. D. 1791 126.

2444. Carl Cederhvarf. F. 1712; fad. bonde i Hvarf. Antagen på prof i Riksbanken 45; e. o. tj:man 46; penningeräknare 47—62; tit. vice kassör 52; andre kassör 58; afsatt 66. Snusfabrikör i Sthlm 69. D. där 1782 42.

Kom 1765 på balans; blef häktad och hans egendom sekvestrerad. Dömdes följande år af hofrätten till afsättning samt att mista lifvet, hvarjämte egendomen skulle användas i afräkning på balansen, men Kgl. Maj:t mildrade domen till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd samt lifstids straffarbete å Kalmar fästning. Synes dock senare (1769) hafva blifvit benådad och fick sig 1772 tillagd en årlig gåfva af 1,500 daler kmt till understöd i sin fattigdom.

2445. Jonas Hellvik. F. Skeninge 1711 258; fad. Johan, borgare. E. o. landskanslist i Upps. län 37; auskult. i Svea hofr. 42; kontrollör vid slottsbyggn. i Uppsala 44; slottsfogde där 48. D. i Uppsala 1792 255.

H. var en högt ansedd samt mycket välvillig och gästfri man, synnerligast mot fattige landsmän, af hvilka många under studietiden hade fri tillgång till hans bord. Hans enka, Hedvig Paléen, stiftade till ärande af hans minne tre stipendier och två premier för studenter af Östgöta nation.

2446. Daniel Houg. F. i Rönö 1715 1812; fad. komminister. D. som stud. i Uppsala 1740 12.

»Juvenis felicissimi ingenii.» Ä.

2447. Petrus Lehnberg. F. i Vimmerby 1718 52; fad. prost [1289]. Inform.-adjutant vid Artillerikadettskolan i Sthlm 47; professor 57; afsk. 75. D. 1791 176.

Sysselsatte sig i många år med »krutförsök.» — Om L. säger en samtida: »Har en liten och svag kropp, men mycken sinnesstyrka, jämn, ihärdig i arbete; kan bevara anförtrodda hemligheter, grundärlig och oaktadt sin sjuklighet kalkulerar lika envist, lefver ungkarl i Sthlm och roar sig med få utvalde vänner.» Br.

[ 186 ]2448. Jakob Arrhenius. F. 1714 17; fad. Johan, handlande o. bagare i Linköping. Bagare i Linköping 38; handlande där. Pädagog. D. 1765.

2449. Per Kreuger. F. i Vimmerby 1718 161; fad. Anders, hattmakare. Prv. 43. Komminister i Linderås 46. D. 1755 246.

2450. Magnus Johan Livin. F. i Säby 1719 2010; fad. prost [1543]. Volontär vid Östg. inf.-reg. 43; fänrik där 43, vid Åbo läns reg. 49; löjtn.; kapten. D. i krigsfångenskap i Stettin 1761.

2451. Magnus Björn. F. 1713 3; fad. kyrkoherde i Hvena [1429]. Prv. 46. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Häsleby 67; tj:fri. Landtbrukare o. egare af Ålö i Södra Vi. D. där 1778 269.

Hans son antog namnet Cederblom [3307].

2452. Erik Magnus Sjöberg. F. trol. 1720; fad. Peter, rådman o. stadssekreterare i Jönköping. Auskult. i Göta hofr.; tingsnotarie; v. häradshöfding. Brukspatron i Tjust; bosatt i Västervik. D. där 1763 135.

2453. Jonas Dahlén [Dahlenius]. F. i Järeda 1715 104; fad. Lars, gästgifvare. Stud. i Lund 43. Gästgifvare i Kinda; fårherde (provinsial-schäfer?) i Blekinge.

2454. Johan Enholm. F. i Västra Eneby 1715 123; fad. Anders, bonde. Prv. 46. Komminister i Hogstad 66. D. 1794 105.

E. fick vid kyrkoherdeval i Högby 1794 röstpluralitet, men öfver valet anfördes besvär, hvilka icke hunnit slutbehandlas, då han afled.

2455. Lars Tidén. F. i Hofva, Skarab. län, 1717; fad. prost. Godsegare o. landtbrukare i Dalarne; tit. hofsekreterare. D. i Västerg. 1758.

T. reste ned till Västergötland dels för att bese en landtegendom, som han där köpt för det hederliga arf han fått efter sin rike morbror, handelsmannen Victorin i London, och dels för att gifta sig, men aftonen före brölloppsdagen gick han upp på ett brant bärg vid en sjö, stupade ned däri och tillsatte lifvet.

2456. Per Tidén. F. i Hofva, Skarab. län, 1718 2277; fad. prost. Stud. i Greifswald 49; fil. kand. 49; fil. doktor primus 50; prv. 52. Bibliotekarie (den förste) vid Linköpings stiftsbibliotek 59; kyrkoherde i Rystad 70; prost 82. D. 1782 57.

Hade som bibliotekarie ingen lön, och det var »därför ej under, att sysslan sköttes därefter.» Br. — Efter hans död sammanfördes Rystad och Näsby till ett pastorat.

2457. Jonas Schieretröm. F. i Tåby 1717 101; fad. bonde. Prv. 47. Huspräd. hos enkefrih. v. Höpken i Sthlm 47; pastorsadjunkt i Katarina förs. där 47. D. i Tåby 1756 15.

2458. Olof Carling. F. i Söderköping 1713 258; fad. Johan, klockare. Artillerist 43. Klockare o. kantor i Söderköping 45. D. 1755 294.

2459. Magnus Åberg. F. i Vårdnäs 1716 234; fad. Jonas, inspektor. Prv. i Sthlm. S. m. adjunkt där. D. i Sthlm.

2460. Erik Norbeck. F. i Vimmerby 1716 231; fad. Lars, sämskmakare. Prv. 42. Kommin. i Vimmerby 52; kyrkoherde i Mörlunda o. Tveta 60; kontr.-prost 68—99. D. 1800 156.

N. är stamfader för ännu fortlefvande ätten Norbeck.

2461. Daniel Adolphsson. F. i Virserum 1716 299; fad. hautboist (fr. Westfalen). Prv. 49. Kyrkoherde i Danderyd o. Lidingö, Uppsala stift, 50, i Risinge 72; prost 72; kontr.-prost 77. D.1792 197.

[ 187 ]2462. Petrus Kastman. F. i Vimmerby 1724 194; fad. Jonas, rådman o. handlande. Fil. kand. 51; fil. doktor 52; prv. 55. Rektor i Vimmerby 51; kyrkoherde i Lönnbärga 69; prost 85. D. 1790 186.

2463. Johan Törnebom. F. i Västervik 1710 258; fad. Måns, skeppare. Stud. i Lund 33. Klockare i Västervik. D. där 1740 510.

2464. Nils Curman [Thunstrand]. F. i Nykil 1717 258; fad. Bengt Grelsson, hemmansegare. Prv. 42. Kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 50; prost 77. Delegare i Tuna i Nykil (65). D. 1781 512.

C. stiftade 1776 fyra stipendier till förmån för lärjungar vid Linköpings gymnasium och skola.

2465. Axel Engholm. F. 1713; fad. inspektor i Allhelgona. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; kontrollör vid Sthlms auktionskammare; kassör där. D. 1764 41.

2466. Jonas Malmgren. F. i Kristbärg 1718 255; fad. Anders i Kvarngården, trol. brukssmed. D. som stud. på Olivehult i Kristbärg 1742 284.

2467. Nils Setterdahl. F. 1715 1411; fad. Per, bonde i S:t Lars. Prv. 46. S. m. adjunkt 46, slutl. anst. i Ulrika 65. D. där 1772 267.

2468. Hans Svanhals. F. i Torpa 1720 153; fad. v. häradshöfding o. godsegare [1342]. Auskultant i Svea hofr. Landtbrukare på Linnekulla i Torpa. D. i Malexander 1774 171.

S:s lefnadssätt i ungdomen lär varit mindre ordentligt, enär han af Slottskansliet efterlystes på begäran af en skräddare, som i egenskap af borgensman för S. för en den tiden ganska betydlig summa af mer än 3.000 daler kmt, själf blef bysatt. — Anklagades för irrlärighet och instämdes till domkapitlet 1762 och följande år, men hofrätten fördröjde afgörandet af ansvarspåståendet, så att S. blef aldrig dömd. Vid hans död intygade dock kyrkoh. J. Tockerstrand, »att ehuru S. sällan bivistat offentliga gudstjänsten och aldrig under T:s ämbetstid begått den högv. nattvarden samt haft sina egna tänkesätt om salighetsordningen, hvartill hans Chymiska griller torde mycket bidragit, har han likväl i allmänna lefvernet varit stilla, aldrig sökt leda någon på sina tankar, varit i sin egen torftighet mycket hjälpsam mot eländiga och icke förmenat sitt husfolk nådemedlens nyttjande.» R.

2469. Gustaf Adolf Svanhals. F. i Torpa 1722 286; fad. v. häradshöfding o. godsegare [1342]. Volontär vid Östg. inf.-reg. 40; sergeant 43; löjtnant i fransk tjänst 45; afsk. 46; tit. kapten 60. Bosatt på Tornby i Fornåsa, därefter på sin egendom Danskebo i Malexander. D. där 1770 11.

Som ung volontär bivistade S. finska fälttåget 1741—42 och medförde från Frankrike ampla vitsord om sitt välförhållande under tjänstgöring i franska armén. Ingaf ansökan till Kgl. Maj:t att få titeln kapten, hvilket bifölls.

2470. Fredrik Gyllensvaan [adl. 1756; förut Svanhals]. F. i Torpa 1723 177; fad. v. häradshöfding o. godsegare [1342]. Volontär vid Östg. inf.-reg. 38; rustmästare 40; lifdrabant 43; fänrik vid generalen Zanders reg. 44; prem.-löjtn. i holländsk tjänst 46; kapten där 48, vid Savolaks reg. 50; major 59; öfv.-löjtn. där 62, vid Hels. reg. 65; öfverste 72; afskedad 76. Egare af Västanå vid Gränna. D. där 1787 211.

G. afskedades från sin tjänst i följd af en tvist med landshöfdingen om rekryters utkommendering. — Var en af frihetstidens ifrigaste partigängare, som ej blott förstod att under de politiska striderna skapa sig förmögenhet utan ock lät betala sina tjänster med adelskap; bivistade riksdagarne från 1756 samt var en betydande man och talare i mösspartiet. Stiftade 1785 Västanå fideikommiss till förmån för sin systers sonson, Rosenqvist af Åkershult, och skulle denne samt följande fideikommisinnehafvare bära namnet Gyllensvaan.