Östgötars minne/1782

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1781
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1782
1783  →


[ 287 ]

1782.

3654. Nils Johan Bergdahl. F. i Västervik 1764 59; fad. kämn.-notarie. Auskult. vid Nyköpings rådsturätt 85; bokhållare vid Krendals bruk, Söderm. län, 89; slutl. gardist. D. 1795.

3655. Jon Holm. F. i Åtvid 1759 172; fad. Mårten, snickare. Stud. i Greifswald 84; fil. doktor 85. Kollega i Norrköping 86. D. 1793 123.

3656. Anders Lejman. F. i Yxnerum 1762 1010; fad. bruksinspektör. Bruksskrifvare vid Borkhult i Yxnerum; bruksinspektor där 90. Egare af Gäfverstad i Västra Husby. D. i Linköping 1835 1310.

3657. Peter Rosenberg. F. i Skönbärga 1765 282; fad. Carl, bonde. »Anst. vid rättegångsverken;» bokhållare vid Borkhults bruk i Yxnerum. D. där 1795 113.

[ 288 ]3658. Carl Ulrik Egge. F. 1769 175; fad. handlande i Västervik. Auskult. i Svea hofr. 86, i Göta hofr. 88; kopist i Kanslikolleg.; kanslist vid Just.-rev.-exped. 95; polit.-borgmästare i Västervik 96; tit. kommersråd 1815. Riksdagsman 09. D. i Västervik 1827 119.

3659. Sven Johan Yckenberg. F. 1770 169; fad. e. o. landtmätare i Västmanland [2936]. Landtmät.-ex. 88. V. landtmätare i Upps. län 98; justerare. D. 1800 106.

3660. Erik Peter Älf. F. i Linköping 1765 23; fad. domprost [2701]. Stud. i Lund 85; fil. doktor primus 87; prv. 92. Docent i Lund 89. Vitterhetsidkare. D. i Lund 1793 241.

Ä. var en på sin tid ansedd vitterhetsidkare, starkt påverkad af den då gängse »Werther-sentimentaliteten.» Hans skrifter utmärka sig för ett böjligt språk, en ledig och flytande värsbyggnad samt många väl valda ordvändningar och bilder, men sakna högre lyftning. Efter hans död utgåfvos 1795 med företal af Leopold hans »Strödda skaldestycken,» hvaraf nära en tredjedel förskrifver sig från Ä:s 11 — 18:de år. — »Han stupade som ett offer för den tidens förvillelse, att ruset var en art poësi.» Efter ett gladt lag beslöto dryckesbröderna att hembära honom likasom i en högtidlig likprocession, men tröttnade på gatan och ville hvila sig. Då upptäcktes, att leken blifvit allvar: Älf var död. Se vidare N. fbok m. fl.

3661. Nils Gustaf Hammarqvist. F. i Söderköping 1761 2311; fad. Hans, tullskrifvare. Prv. 88. V. pastor 95; komminister i S:t Lars 95. D. 1806 45.

H. var en energisk och oegennyttig man; genomdref som vice pastor i Sund beslut om ny kyrkobyggnad och utverkade bidrag från när och fjärran. Själf föregick han med godt exempel och skänkte prädikstolen m. m. till kyrkan. I S:t Lars inrättade han »af fri böjelse och utan afseende på egen förmån» en mycket besökt skola för handtverkslärlingar, undervisande dem i flere ämnen, men kom dock genom sin själfuppoffring snart på obestånd. Enkan och döttrarna fingo dubbla nådår. S.

3662. Samuel Liljeblad. F. i Södra Vi 1761 2012; fad. Håkan Larsson, bonde. Fil. kand. 87; fil. doktor 88; med. kand. 92; med. lic. 93; med. doktor 93. Adjunkt vid Vetensk.-societeten i Upps. 93; akad.-adjunkt 96; borgstr. professor i Upps. 1802. D. där 1815 14.

Genom sitt förtjänstfulla och mycket använda arbete »Utkast till en svensk flora» (1792) utöfvade L. ett ganska stort inflytande på botanikens studium under förra delen af 1800-talet. Utgaf ock åtskilliga andra skrifter, mest af ekonomiskt innehåll. Var en god medborgare och nitisk ämbetsman samt »till landsmännens nöje och belåtenhet» nationens inspektor från 1802 till sin död. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok; Hbg.

3663. Jonas Ljungberg. f. 1764 211; fad. sämskmakare i Linköping. D. som fil. stud. i Alunda, Upps. län, 1789 184.

Var »en för särdeles skicklighet i studier och seder känd landsman,» men blef »genom mjältsjuka bragt till den ytterlighet, att han genom skott dödade sig själf på Kydingeholm i Uppland,» där han kort förut tillträdt en kondition. Nat.-prot.; Matr.

3664. Nils Adolf Humble. F. 1763 139; fad. sergeant i Linderås. Auskult. i Svea hofr. 88; e. o. notarie 89. Notarie vid Utredn.-kommissionen 89; reg.-skrifvare vid Storamiralens reg. 89; fältrevisor; fältkamrer 92; assessor i Kammarrevisionen 95; amir.-kammarråd o. led. i Förvaltn. af sjöärendena 1803; gen.-intendent 11; landshöfding i Blekinge län 12. D. i Karlskrona 1813 265.

3665. Daniel Lundvall. F. i Marbåck 1763 1110; fad. komminister [2762]. Prästex. 88. D. som stud. på Årås, Älfsb. län, 1788 11.

»Fick ej ordineras därför, att 11 dagar fattades i den i lagen utstakade åldern. Återreste då på sin kondition i Västergötland, där han strax efter afled.» Matr.

3666. Samuel Teodor Schenberg. F. i Nykil 1762 235; fad. kyrkoherde [ 289 ][1995]. Prv. 87. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Gladhammar 99; afsk. fr. prästämb. 1800. Pädagog i Skellefteå.

Inkallades af konsistorium i Linköping 1798 och fick »tjenliga föreställningar för det han egenvilligt och emot konsist. befallning öfvergifvit sin innehafda station.» S. — Uppgifves, troligen oriktigt, åter blifvit präst, men i Härnösands stift.

3667. Per Johan Vimermark. F. i Vimmerby 1763 234; fad. Zachris, rådman. Stud. i Lund 89; fil. kand. 89; prv. 89; fil. doktor 93. Domk.-kommin. i Linköping 94; v. pastor 95; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 1809, i Tjällmo 17; prost 14. D. 1828 55.

3668. Anders Gabriel Fast. F. i Vadstena 1762 147; fad. Johan, rådman. Prv. 87. Reg.-pastor vid Smål. kav.-reg. 92; kyrkoherde i Frinnaryd 1805, i Virserum o. Järeda 14; fältprost 12. D. 1837 212.

3669. Per Dahlstedt. F. 1760 218; fad. bonde i Kråkshult, Jönk. län. Auskult. i Göta hofr. 83, i Sthlms rådsturätt 83; v. häradshöfding 87; bosatt i Linköping. D. där 1801 911.

3670. Sven Venström. F. i Västervik 1759 207; fad. Jöns, skräddare. Prv. 85. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Virserum 1815; såsom »klensint» tj:fri 16. D. 1832 27.

3671. Johan Holmenberg [Holmberg]. F. i Linköping 1759 1812; fad. Peter, skomakare. Prv. 86. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Västra Tollstad 94; tillika e. o. skv.-prädikant vid Smålands kav.-reg. 88. D. i Västra Tollstad 1795 812.

3672. Carl Fredrik Vetterblom. F. på Kanton vid Drottningholm, Sthlms län, 1770 263; fod. direktör [2645]. Handelskontorist i Sthlm. D. på S:t Bartelemy 1797 198.

3673. Per Anders Palmær. F. i Flistad 1761 2911; fad. kyrkoherde [2563]. Stud. i Lund 82, i Upps. 84; fil. kand. 87; åter stud. i Lund 87; fil. doktor 87; prv. 87. V. pastor 89; kommin. i Ljung o. Flistad 94; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 1803; prost 06; kontr.-prost 15. D. 1832 241.

3674. Jonas Daniel Sommelius. F. i Lillkyrka 1762 2612; fad. Magnus Daniel, arklimästare. Stud. i Lund 82, i Upps. 85; prv. 88. Kyrkoherde i Lillkyrka 95, i Gryt 1819. D. 1825 14.

3675. Samuel Aschan. F. i Lönsås 1760 52; fad. Samuel, mönsterskrifvare. Stud. i Lund 82, i Upps. 85; prv. 88. Komminister i Klockrike 98; v. pastor 1830. D. 1841 198.