Östgötars minne/1783

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1782
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1783
1784  →


[ 289 ]

1783.

3676. Abraham Molini. F. i Linköping 1762 1710; fad. arrendator. Prv. 87. S. m. adjunkt, anst. i Kimstad 87, i Kullerstad 90. D. där 1797 73.

Från honom härstammar släkten Molinie.

3677. Nils Falk. F. i Mjölby 1764 104; fad. prost [2598]. Slottsbokhållare i Sthlm. D. i Hallingebärg 1832 126.

3678. Mauritz Mauritzon [Vibom]. F. i Linköping 1760 49; fad. dödgräfvare. Prv. 89. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Horn 93. D. där 1795 3112.

3679. Svante Collin. F. i Linköping 1764 255; fad. lektor [2013]. Stud. i Åbo 88; fil. doktor 89. Aman. vid Linköpings stiftsbibliotek 90; apologist i Linköping 94; domkyrkosyssloman där 98. D. 1807 79.

[ 290 ]3680. Per Daniel Lundström. F. i Vadstena 1762 271; fad. Jonas, handelsman. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 87. Prv. 88. V. pastor 94; Kommin. i Danderyd o. Lidingö, Upps. stift, 94; kyrkoherde där 1800. D. 1830 308.

Genom sin fallenhet för muntra sällskap glömde han sparsamhet, tjänst och åkerbruk. I sin trädgård hade han tvänne hvilostöllen, af hvilka han kallade det ena fröjdesalen och det andra jämmerdalen. Här satt han om sommaren glad eller rusig i fröjdesalen, men när våtvarorna saknades, trumpen och fåordig i jämmerdalen. Fant.

3681. Johan Apelberger [Apelberg]. F. i Kimstad 1760 228; fad. Johan Johansson, snickare. Prv. 85. Hosp.-präd. i Linköping 92; tillika subkantor vid skolan 94; kommin. i Kuddby 99; kyrkoherde i Gårdeby 1811, i Ingatorp o. Bällö 17; prost 28. D. 1845 1512.

3682. Per Utterbom. F. i Eksjö 1759 53; fad. Magnus, tullnär. Stud. i Lund 93. Auskultant i Göta hofr. D. i Eksjö 1829 175.

Kom på förfall och blef slutligen intagen å Eksjö fattighus, där han dog.

3683. Lars Caspar Gross. F. i Mjölby 1761 2610; fad. Caspar, mjölnare. Förare vid Kalmar reg.; sergeant; afsk. m. tit. fänrik 97. Landtbrukare o. inspektor. D. på Hvirfhult i Hjorted 1836 32.

Som sergeant bivistade G. finska kriget.

3684. Lars Molin. F. i Eksjö 1763 286; fad. Carl Fredrik, handelsman. Stud. i Lund 85; prv. 88; fil. doktor 93. Reg.-pastor vid Vendes art.-reg. 95; kyrkoherde i Öved o. Skartofta, Lunds stift, 99. D. 1806 412.

Medlem af hernhutiska skolan samt en from och allvarlig lärare; mild och kärleksfull människa. Cav.

3685. Adolf Fredrik Ljungqvist. F. i Bälaryd 1764 156; fad. Fredrik Benjamin, fänrik i Eksjö. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 87; fänrik; postmästare i Hällestad 93, i Askersund 97. D. 1813 245.

3686. Bernhard Törner. F. i Söderfors 1762 205; fad. bruksinspektör, [2206]. Auskult. vid Uppsala rådsturätt. Landtbrukare. D. efter 1790.

3687. Erik Johan Carlsson. F. i Godegård 1760 3010; fad. bonde. Prv. 86. V. pastor 93; komminister i Vikingstad 93. D. 1797 106.

3688. Zacharias Reusser. F. i Norrköping 1763 169; fad. rådman [2536]. Auskult. i Svea hofr. 85; e. o. notarie; stadsfiskal i Söderköping. D. där 1803 91.

3689. Nils Frödelius. F. i Frödinge 1763 1111; fad. Nils, bonde. E. o. kanslist i Kammarkolleg. 89; aktuarie 90. Kammarskrifvare vid Gen.-tull- direktionen 90; afsk. 95. Notarie i Statskontoret 93; sekreterare 1801; adjung. led. o. tit. statskommissarie 10; statskommissarie 11; v. präsident 24; afsk. 29. Notarie i Arméns pensionskassa 1796; sekreterare 1804; afsk. 12. Sekreterare i Direktionen öfver Södertälje kanal- o. slussverksbyggn. 09. Kamrer vid Dykerikomp. 16; öfverkommissarie 18; afsk. 19. D. i Sthlm 1830 264.

F. synes varit en skicklig och mycket använd ämbetsman samt erhöll många förtroendeuppdrag. Han tjänstgjorde som sekreterare i bevillningsutskottet vid 1800 års riksdag i Norrköping och i statsutskottet vid riksdagen 1809. Var ledamot af flere kommittéer och förordnades af Kgl. Maj.t vid olika tillfällen till revisor af en mängd allmänna och enskilda kassor.

3690. Per Lindahl. F. i Vimmerby 1762 512; fad. Nils. handlande. Fil. kand. 90; prv. 90; fil. doktor 94; kollega i Vimmerby 91; v. rektor 91—93 o. 95—98; utn. rektor 97; afsk., utan att tillträda, 99; v. pastor i Nykil 98. D. där 1802 912.

[ 291 ]3691. Claës Justelius. f. i Vimmerby 1763 3012; fad. kyrkoherde [2564]. Prv. 89. E. o. hofpräd. 94; kyrkoherde i Täby, Upps. sift, 95; prost 1809; kontr.-prost 11. D. 1822 175.

3692. Johan Enelius. F. i Svanhals 1762 102; fad. kyrkoherde [2851]. Prv. 87. Komminister i Kettilstad o. Tjärstad 1801. D. 1809 1611

3693. Johan Peter Palm. F. i Vadstena 1760 295; fad. Anders, fabrikör. Prv. 87. Komminister i Misterhult 98; tillika brukspräd. vid Mörtfors o. Solstads kopparverk där 1800. D. 1832 14.

»Suspenderad 1813, emedan han var ett oroligt hufvud och uteslöt en kvinna från nattvarden, i det han förbigick henne vid altaret.» H.

3694. Per Gustaf Tollin. F. i Ringarum 1762 2311; fad. kyrkoherde [2796]. Prv. 89. S. m. adjunkt, anst. i Å 89. D. där 1797 115.

3695. Paul Ollongren. F. i Ringarum 1763 1310; fad. bonde. E. o. kanslist i Ivanslikolleg.-exped. 94; kopist 98; kanslist 1800; protonotarie i Kanslistyrelsens exped. 10; tit. prot.-sekreterare 10; tit. lagman 12; justitiarie på S:t Bartelemy några år till 14. D. i Sthlm 1831 34.

Efter hemkomsten från S:t Bartelemy återtog han protonotariebefattningen och bibehöll den till sin död. — Gjorde donation till understöd åt mest behöfvande och för anständig lefnad kände manspersoner i Ringarums socken.

3696. Axel Vilhelm Högvall. F. i Regna 1767 167; fad. bruksinspektör. Prv. 94. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Landeryd 1800. D. där 1802 510.

3697. Johan Adolf Hertzman. F. i Häradshammar 1765 236; fad. komminister [2834]. E. o. kanslist i Kanslikolleg. 88; kopist 90; registrator i kolleg. exped. 92; protonotarie 94; assessor i Kommerskolleg. 1801; kommersråd 10; afsk. m. fortf. tjänstg.-rätt 31. Skriftställare; utgifvare af »Handelstidning» 1800, af »Journal för handel, slöjd och konst» 23—34. D. i Sthlm 1836 39.

H. vann ett namn som författare och öfversättare, särskildt af historiska arbeten, och erhöll två gånger Svenska akademiens pris. N. fbok.

3698. Anders Sallberg. F. i Landeryd 1764 13; fad. Måns, ryttare. Prv. 89. Generalguvern.-präd. i Stralsund 93; hofprädikant 96; brunnspräd. vid Medevi 98; kyrkoherde i Österåker, Strängnäs stift, 98, i Skärkind 1816; prost 05. D. 1827 143.

S. var lärare i svenska språket vid hofvet i Mecklenhurg-Schwerin 1796, då kon. Gustaf IV Adolf hade inledt giftermålsförbindelse med prinsessan Lovisa Charlotta därstädes.

3699. Johan Daniel Gustafsson [Norberg]. F. i Dalhem 1764 153; fad. bonde. Prv. 89. V. pastor 1801; brukspräd. vid Finspång 01; kyrkoherde i Östra Ryd 02; pro$t 19; kontr.-prost 26—36. D. 1853 285.

3700. Carl Adam Strömbom. F. i Ukna 1765 289; fad. Isak, landtjägare. Auskultant i Göta hofr. 88; v. aktuarie. Landtbrukare vid Norrköping 91. D. i Norrköping 1804 99.

3701. Nils Stenhammar. F. i Västra Ed 1765 81; fad. prost [2722]. Auskult. i Sthlms rådsturätt 85, i Svea hofr. 88; notarie vid Utredn.-kommissionen 88; v. auditör vid Enkedrottningens reg. i Stralsund 94; åter i Sverige 99. D. i Norrköping 1815 149.

3702. Mattias Stenhammar. F. i Västra Ed 1766 67; fad. prost [2722]. Fil. kand. 87; fil. doktor 88; prv. 91; teol. doktor 1809. Ord. hofprädikant [ 292 ]1792; kyrkoherde i Risinge 97; prost 99; kontr.-prost 1816. Riksdagsman 09, 10, 12, 15, 17, 23. Egare af Ringstad i Östra Eneby 18 o. af Viby i Östra Ryd. D. 1845 75.

S. var en lärd teolog och mycket intresserad för vitterhet; erhöll tre gånger pris af Svenska akademien, bland annat för en samling kyrkosalmer, hvaraf flere voro föreslagna att upptagas i 1819 års salmbok. Utmärkt genom förstånd, ordning och praktiskt sinne, insattes han af stiftets prästerskap i Riksdagen, där han var en af oppositionens främste män. I enskilda umgänget föreföll han sträf och torr. Ansågs på sin tid som Sveriges rikaste präst; stiftade två stipendier å 300 kr. hvartdera för studerande af Östgöta nation i Uppsala samt gjorde donationer till Risinge socken dels för understöd åt fattiga och dels för folkundervisningens befrämjande. Se vidare Biogr. lex.; Hbg.

3703. Johan Stenhammar. F. i Västra Ed 1769 176; fad. prost [2722]. Fil. kand. 89; fil. doktor primus 91. Docent i Upps. 92; amanuens vid Svenska akad. 93; utn. lektor i Linköping 98. Skald. D. i Uppsala 1799 311.

S. var en framstående vitterhetsidkare; vann upprepade gånger Svenska akademiens största utmärkelser och blef redan vid 28 års ålder en af de aderton i ledigheten efter Kellgren, öfver hvilken han höll ett minnestal, som anses för ett af den tidens allra yppersta. Som skald saknade han visserligen originalitet och lifligare fantasi, men egde mycken kvickhet och skref ett vårdadt språk. Hans skrifter lästes länge »med rörelse och beundran.» Se vidare Biogr. lex. m. fl.

3704. Johan Daniel Boræus. F. i Vikingstad 1766 1111; fad. kyrkoherde i Vadstena. E. o. kanslist i Hofkansliet 85; fänrik vid Nylands inf.-reg. 88; afsk. 90. Landtbrukare i Hagebyhöga. D. i Vadstena 1793 11.

Uppgifves senare kallat sig Borée. — Dog »i uselhet.»

3705. Johan Adolf Våghals [Dansson]. F. i Lönsås 1762 293; fad. Dan Jonsson V., inspektor. Sergeant vid Västg.-Dals reg.; fältväbel där.

3706. Carl Magnus Våghals [Dansson]. F. i Lönsås 1764 2612; fad. Dan Jonsson V., inspektor. Trumpetare vid Östg. kav.-reg. 84. D. på Fristad i Tåby 1828 1911.

3707. Jakob Grönberg. F. i Gårdveda 1764 911; fad. kyrkoherde i Målilla. Prv. 89. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Skeda 95. D. där 1797 31.

Hade rest ned till Vireda för att prädika prof för komministraturen där, men insjuknade och dog snart därefter.

3708. Carl Magnus Mohlin. F. i Målilla 1760 1012; fad. Erik, klockare o. organist. Kronolänsman i Göstring 88; tit. hofr.-kommissarie. Landtbrukare i Follinge i Allhelgona. D. i Skeninge 1841 257.