Östgötars minne/1814

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1813
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1814
1815  →


[ 375 ]

1814.

4574. Gustaf Sebastian Tham. F. i Undenäs, Skarab. län, 1797 226; fad. godsegare, tit. brukspatron. Kameralex. 1815; hofr.-ex. 16; bärgsex. 18. Geschworner i Nya Kopparbärgs samt i Nora o. Lindes bärgslag, Örebro län, 21; tit. bärgmästare 24; bärgmästare i Uppl:s o. Roslags, sed. Uppl:s o. Gefleborgs, bärgm.-döme 27; tf. 33, ord. bärgshauptman i St. Kopparbärgs bärgslag 35; afsk. 51. D. i Sthlm 1876 31.

4575. August Vilhelm von Baumgarten. F. i Mörlunda 1797 312; fad. Adolf Reinhold, kapten. Stud. till 1815. E. o. tj:man i Riksbanken 16; kontorsskrifvare 24; afsk. 30. Kammarskrifvare i Kammarrätten 26; revisor 34; afsk. 65. Notarie i Gen.-assist.-kontoret 28; afsk. 32. Kopist i Sundhetskolleg. 34; tf. kanslist 35; kamrer 41. Ombudsman i Läkarnes pensionsinr. 48. D. i Sthlm 1875 412.

4576. Bengt Ekbom. F. i Västra Harg 1793 27, fad. Anders Ekstedt, soldat. Stud. i Lund 1813, i Upps. 15; prv. 17. Komminister i Kaga 33, i Borg o. Löt 49. D. 1876 216.

4577. Nils Samuel Loenbom. F. i Tuna 1795 304; fad. prost [3461]. Prv. 1826. V. reg.-pastor vid Andra lifgr.-reg. 30; regementspastor där 37; tillika komminister i Mjölby 53. D. på Naterstad i Slaka 1873 17.

L. var i ordets hela bemärkelse en ärans man, öppen, human, godmodig, förnöjsam och vänsäll. Han fann glädje i att vara sin nästa till tjänst och lefde icke för sig utan för att hjälpa andra. God prädikant och synnerligen i yngre dagar en utmärkt sångare, hvars väldiga basstämma var vida bekant och förskaffade honom det populära binamnet »Bas-Nisse.» Framstod ock som god bellmanstolkare. En lång, rak och mager gestalt, som behöll sin liflighet ända in i sena ålderdomen.

4578. Ernst Ibrahim Svartz. F. i Norrköping 1798 99; fad. tit. lagman [3460]. Med.-fil. ex. 1821; med. kand. 25; med. lic. 28. Praktis. läkare i Sthlm 28. D. där 1845 38.

4579. Nils Mobecker. F. i Mogata 1793 512; fad. Per Ingemundsson, bonde. Prv. 1821. Kommin. i Ukna 43; afsk. 43; komminister i Veta o. Viby 47. D. 1864 2812.

4580. Per Carlos. F. i Väfversunda 1791 1810; fad. Carl Persson, torpare. Prv. 1815. Komminister i Herrestad o. Källstad 30, i Svanhals o. Kumla 39. D. 1855 259.

[ 376 ]4581. Anders Petter Lindblad. F. i Linköping 1794 287; fad. konsist.-notarie [3717]. Mönsterskrifvare vid Lifgr.-reg.; v. auditör. D. på Stjärnorp 1872 99.

4582. Axel Henrik Norbeck. F. i Målilla 1793 2610; fad kyrkoherde [3322]. Sergeant vid Svea art.-reg. 14; underlöjtn. 16; löjtn. 22; kapten 28; afsk. 45. Godsegare på Förråd i Östra Skrukeby. D. där 1858 1110.

4583. Fredrik Vilhelm De Geer. F. i Skönbärga 1796 208; fad. major. Fänrik vid Svea lifgarde 1817; löjtn. 24; kapten 30; afsk. 31. Godsegare på Skälboö i Skönbärga. D. där 1850 1411.

4584. Verner Detlof Curt Jakob von Schwerin, grefve. F. 1800 2011; fad. kammarherre. Fänrik vid Svea lifgarde 19; löjtnant i reg. 28; afsk. 30. D. i Linköping 1833 1912.

4585. Per Vestman. F. i Lommaryd 1792 35; fad. Johan, hemmansegare. Stud. i Lund 1814, i Upps. 16; teol. semin.-ex.; fil. kand. 27; fil. doktor 27. Lärare vid Nya elem.-skolan i Sthlm 28—34; e. o. kanslist i Riksarkivet 31; bibliotekarie vid Linköpings stiftsbibliotek 36; gymn.-adjunkt i Linköping 38; lektor 45. D. i Sthlm 1863 111.

V. var en i de humanistiska ämnena, synnerligast språkvetenskapen, grundligt lärd man. Hans undervisningsmetod, som i främsta rummet afsåg utvecklingen af lärjungarnes förstånd till allt djupare eftertanke och klarare insikt, kunde för mången synas nog pedantisk, och hans omdöme beträffande dem, som ej ville eller förstodo att rätta sig efter hans fordringar, ofta mindre rättvist, men hans nitiska och ärliga sträfvan samt plikttrogna arbete för ungdomens upplysning förnekas af ingen. Han var en karaktärsfast och energisk personlighet, flärdfri till hjärta- och sinne, liflig och verksam in i ålderdomen. — I yngre dagar verkade han mycket för simkonsten samt var Linköpings simsällskaps sekreterare och lärare i simning 1824.

4586. Johan Erik Rosenheim [Rosander, Rosheim]. F. i Mjölby 1790 187; »fad. Johan, gästgifvare.» Stud. i Lund 1811. Bosatt utan kändt yrke å Bosgård i Västra Harg (19). D. där 1856 155.

R. författade och utgaf från trycket åtskilliga smärre religiösa skrifter. Uppgifves, fastän orätt, ha blifvit präst. — I Dagl. Allehanda 1819 inlade hofjunkaren V. v. Rosenheim protest däremot, att f. d. teol. stud. Erik Rosander kallade sig Rosenheim, hvilket föranledde den sistnämnde att i samma tidning tillkännagifva, att han, sedan hofjunkaren v. R. »afsagt sig alla faderliga förhållanden» till honom, å sin sida afsade sig »alla sonliga förhållanden» till hofjunkaren samt aflade namnet »Rosenheim» och stället kallade sig »Rosheim.»

4587. Carl Fabian Vrede, frih. F. 1798 2211; fad. öfverstelöjtnant. Hofr.-ex. 1818. Kammarherre hos Drottningen 23. Andre sekreterare i Utr.-kabinettet 24; afsk. 30. D. i Sthlm 1865 291.

4588. Johan Petter Forssbæck. F. 1797 96; fad. mjölnare i S:t Lars. Stud. till 1825.

4589. Johan Isak Strömersten. F. i Ulrika 1797 297; fad. kyrkoherde [3815]. Fil. kand. 1821; fil. doktor 21; prv. 25; teol. kand. 26. Bat.-prädikant vid Andra lifgardet 27; tillika rektor vid Nya elem.-skolan i Sthlm 28. D. där 1829 125.

4590. Johan Baptist Haglund. F. i Västra Skrukeby 1794 191; fad. Peter Persson, skräddare. Prv. 1821. Brukspräd. vid Finspång 25; tit. hofprädikant 32; kyrkoherde i Kimstad 35. D. 1867 232.

»Var en lärd man med vidsträcktare beläsenhet än vanliga landtpräster. Men han hade icke blott beläsenhet, han kunde också använda de skatter han insamlat. På senare tid var han dock genom svagt bröst nog lågmäld i templet.» Pti.

[ 377 ]4591. Samuel Georg Fineld. F. i Nykil 1795 99; fad. landtbrukare, tit. sekreterare [3343]. Fil. kand. 1820; fil. doktor 21. Apologist i Linköping 28. D. 1831 15.

4592. Jonas Adolf Löfström. F. i Åtvid 1795 156; fad. Jonas, brukskamrer. Prv. 1826. Kommin. i Vist 33; kyrkoherde där 53. D. 1864 2011.

4593. Sven Anders Cnattingius. F. i Örtomta 1795 1312»; fad. kyrkoherde [3513]. Prv. 1820. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Hvarf 36. D., drunkn., 1838 25.

För fylleri suspenderad sex månader 1833.

4594. Jöns Georg Linck. F. i Vimmerby 1796 47; fad. Jöns Georg, rådman o. handlande. Fil. doktor 1821; prv. 36. Kollega i Söderköping 24; rektor i Västervik 37; kyrkoherde i Askeby 40. D. 1845 282.

4595. Paul Gerhard Kinnander. F. i Träslöf, Hall. län, 1795 249; fad. prost [3164]. Prv. 1818. Komminister i Kristbärg 31, i Skeppsås o. Älfvestad 51. D. 1875 17.

4596. Carl Fredrik August Sondén. F. i Linköping 1794 95; fad. Carl, häradsskrifvare. Underläkare vid Uppl. reg.; e. o. kanslist; tit. notarie. D. i Sthlm 1834 141.

Uteslöts ur nationen 1821. — Sökte utgifningsbevis å »Dagligt Allehandas aftontidning» 1833, men återkallade sedan sin ansökan.

4597. Magnus Tollin. F. 1795 211; fad. Carl Adam, kronofogde i S:t Lars. Hofr.-ex. 1817. Auskult. i Svea hofr. 17; landskanslist i Österg. län 20; exped.-kronofogde i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 26; kronofogde där 30; afsk. 61. D. på Grindtorp i Östra Harg 1877 610.

4598. Gustaf Adolf Bæckman. F. i Vimmerby 1795 269; fad. Sven, tullvaktmästare. Prv. 1818. Lärare vid Ebersteinska skolan i Norrköping 32; kommin. i Skedevi 39; kyrkoherde där 53. D. 1856 243.

4599. Johan Bergvall. F. i Ringarum 1792 105; fad. Carl Jansson, bonde. Fil. kand. 1824; fil. doktor 27; prv. 34. Lärare vid Storkyrkoförs:s handtverksskola i Sthlm 26; kollega i Katarina skola där 28; apologist 31; kyrkoherde i Linderås 39. D. 1848 55.

4600. Nils Vesterholm. F. i Västra Husby 1791 67; fad. Jonas Nilsson, bonde. Prv. 1818. Komminister i Fornåsa o. Lönsås 51. D. 1852 1812.

4601. Carl Fredrik Lindholm. F. i Åtvid 1796 209; fad. Anders, inspektor. Prv. 1820. S. m. adjunkt, anst. i Borg 20, i Åtvid 28. D. där 1835 125.

4602. Samuel Hylin. F. i Östra Eneby 1795 197; fad. bokhållare. Landtbrukare. D. på Katrineholm i Marbäck 1879 55.

Synes tidigt hafva lemnat Uppsala, men »återkom till akademien 1822 och undergick ny stud.-examen samt ämnade bli präst för att kunna försörja hustru och barn.» Nat matr. — Kallades i Marbäck »magister.»

4603. Carl Gustaf Vingstedt. F. i Älfvestad 1788 1412; fad. Jakob, inspektor. Prv. 1816. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Rogslösa 17. D. där 1818 1710.

4604. Anders Anderzon. F. 1792 44; fad. torpare i St Lars.

4605. Anders Vezén. F. i Vårdsbärg 1794 194; fad. Magnus Andersson, hemmansegare. Prv. 1818. Komminister i Östra Husby 35, i Rystad 40. D. 1857 283.

[ 378 ]4606. Johan Gustaf Anderson. F. i Växjö 1795 163; fad. Anders Ekman, arbetskarl i Vimmerby. Med.-fil. ex. 1817; kir. kand. 22; andra kir. ex. 23; kir. mag. 23. Bat.-läkare vid Skånska husarreg. 24, vid Norra skånska inf.-reg. 26; prov.-läkare i Engelholm 36; tit. assessor. D. 1843 12.

4607. Johan Peter Rosén. F. 1788 159; fad. styrman i Västervik. Kameralex. Botanist; orangör på Säfstaholm, Söderm. län, 1821, sed. på Hässelby, Sthlms län (24); trädgårdsdirektör i Sthlm.