Östgötars minne/1813

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1812
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1813
1814  →


[ 371 ]

1813.

4524. Nils Zetterstedt. F. i Västra Ryd 1792 147; fad. komminister [3103]. Prv. 1815. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Gammalkil 19. D. där 1819 2012.

4525. Johan Hagdahl. F. i Linköping 1795 2310; fad. Johan, landträntmästare. D. som stud. på Myrö, Örebro län, 1820 74.

»Maxima de se pollicitus amicis, popularibus, patriæ, summum sui desiderium reliquit.» Matr.

4526. Anders Gustaf Hertzman. F. i Höreda 1793 612; fad. prost [3269]. Underlöjtnant vid Svea art.-reg. 1819; afsk. 25.

Flydde utomlands i följd af en duell och lät sedan ej vidare höra af sig.

4527. Emanuel Videgren. F. i Sthlm 1796 912; fad. statskommissarie [3455]. D. som stud. på Molnebo, Västm. län, 1818 123.

4528. Carl Christian Ekenstedt. F. i Norrköping 1792 115; fad. Christian, stadsfysiker. D. som »kandidat» i Linköping 1855 85.

4529. Petter Carl Bröms. F. i Tjällmo 1795 2310; fad. landskontorist i Linköping. Sergeant 1816; kornett 17; fänrik vid Andra lifgr.-reg. 23; löjtnant där 25, i armén 25. Landtbrukare å Vallby i Vreta kloster. D. 1829 512.

B. omkom genom vådlig händelse tillika med sin hustru, Maria Christina Sjöblom, å Roxen ofvannämnda dag.

4530. Olof Malmerfelt. F. i Uppsala 1797 273; fad. stallmästare. Fänrik vid Uppl. reg. 1815, vid Västm. reg. 15; löjtnant 22. D. på Valla, Sthlms län, 1826 191.

4531. Carl Fredrik Malmerfelt. F. i Morkarla, Upps. län, 1799 185; fad. hofjunkare. Hofr.-ex. 1820. Komp.-skrifvare vid flottans station i Sthlm 27; afsk. Brukspatron. D. »på Solbärga» 1833 59.

4532. Frans Adam Björling. F. 1801 15; fad. borgerskapssekreterare i Sthlm [3491]. Stud. af Sthlms nation 1813 senare. Godsegare o. landtbrukare å Slagsta i Botkyrka, Sthlms län; tit. brukspatron. D. på Slagsta 1869 199.

4533. Johan Ulrik Vallenberg. F. i Skeda 1793 199; fad. lektor [3109]. Fil. kand. 1820; fil. doktor 21; prv. 34. Apologist i Linköping 25; kollega 30; konrektor 34; kyrkoherde i Hof o. Appuna 40; prost 45. D. 1862 83.

En nitisk och utmärkt lärare, visserligen sträng, men alltid rättvis. Säges varit en skicklig tonkonstnär. Mtz.

4534. Sven Gustaf Stenborg. F. i Ekeby 1789 46; fad. Sven Persson, bonde. Prv. 1814. Kommin. i Lofta 29; kyrkoherde i Å 43. D. 1864 125.

S. »vände sin energi hälst åt världsliga bestyr, ombygde kyrka och prästgård.» Pti.

4535. Jakob Abraham Blohm. F. i Ljung 1792 184; fad. Per, organist. Prv. 1815. Komminister i Grebo o. Värna 30. D. 1848 142.

4536. Gustaf Magnus Nordström. F. i Norrköping 1795 2910; fad. bor[ 372 ]gerskapssekreterare [3558]. Hofr.-ex. 1815. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 15; kämn.-notarie 17; notarie vid Norrköpings hall- o. manuf.-rätt. Borgerskapssekreterare i Norrköping 18; afsk. 57. Sekreterare o. kamrer vid Norrköpings sparbank fr. dess stiftelse 24. Egare af Karlshult i Motala s:n. D. i Sthlm 1867 43

4537. Anders Grelin. F. i Styrestad 1788 188; fad. Anders Persson, bonde. Prv. 1814. Kommin. i Locknevi o. Blackstad 26; kyrkoherde i Frödinge 46. D. 1852 103.

4538. Christofer Per Ludvig Ekvall. F. i Gammalkil 1795 201; fad. prost [3494]. Stud. till 1816. E. o. landskontorist; v. häradsskrifvare; tit. kontrollör. Landtbrukare å Borghamn i Bogslösa (35), sed. egare af Attarp i Bankeryd, Jönk. län. D. där 1845 96.

E. var en kunnig, aktad och verksam man, men säges haft ett ganska svårt lynne och varit begifven på starka drycker. — Han togs af daga genom gift, och så väl hustrun som en dotter, hvilka misstänktes för mordet, sutto för rannsakning länge häktade. Dottern, som tog hela skulden på sig ensam, dömdes af häradsrätten 1846 att såsom fadermörderska mista lifvet genom halshuggning, hvilken dom sedermera ändrades till straffarbete på lifstid, men efter 22 års vistelse i Norrköpings kvinnofängelse blef hon 1868 fullständigt benådad samt dog 1897. E:s hustru, mot hvilken laga bevisning ej kunnat förebringas, förklarades icke kunna åt saken fällas. »Attarpsmordet» väckte på sin tid öfver hela landet det största uppseende, och därom utkom en hel litteratur.

4539. Sven Adam Hägerstrand. F. i Norrköping 1793 306; fad. Hans, hattmakare. Prv. 1818. Lärare vid fabrikssocietetens skola i Norrköping 22, vid Ebersteinska skolan där 25; kommin. i Östra Husby 31; kyrkoherde i Björsäter o. Yxnerum 34; prost 44. D. 1864 2311.

I sina tjänstebefattningar var H. allvarlig och nitisk. Hans hus påminde om forna patriarkaliska förhållanden. »Dit vände sig församlingsboarne i allehanda angelägenheter; där flngo de råd, hjälp, välplägning; dit buro de ock hvad de förmådde åstadkomma såsom bevis af välvilja och förtroende. H:s väsende var enkelt och flärdlöst. Mot slutet af hans lefnad såg man hans vördnadsbjudande gestalt prydd med ett rikt. hvitt skägg såsom fordomdags präster.» Pti.

4540. Anders Peter Bergstedt. F. i Linköping 1791 276; fad. Jon, hofslagare. Prv. 1814. Komminister i Vinnerstad o. Motala 28. D. 1831 312.

4541. Anders Gustaf Lindgren. F. i Järstad 1790 32; fad. komminister [3362]. Prv. 1814. Komminister i Askeryd o. Bredestad 26. D. 1833 82.

4542. Anders Peter Ekborn. F. i Ekebyborna 1791 98; fad. Peter Andersson, torpare. Prv. 1814. Kommin. i Vireda o. Haurida 36, i Södra Vi o. Jursdala 44; kyrkoherde i Lönnbärga 47; afsatt från ämb. o. tjänst 55. Matrikelutgifvare. D. antagl. 1857 83.

E. öfverbevisades 1853 att hafva varit medbrottslig vid en silfverstöld och blef i alla instanserna afsatt. Försvann från hustrun ofvannämnda dag och beröfvade sig då efter all anledning lifvet. Enligt en uppgift skulle han rest till Amerika och där blifvit lynchad, enligt en annan blifvit inspektor i Norrland. — Utgaf pålitliga matriklar öfver Linköpings stift 1835 och 1847.

4543. Gustaf Rungren. F. 1790 187; fad. organist i Svanhals. Hofr.-ex. 1820. Auskult. i Svea hofr. 20; e. o. notarie 22; aman. i hofrättens adv.-fiskalskontor.

4544. Fredrik Hoffstedt. F. i Eksjö 1795 169; fad. rådman o. färgare. Färgare i Eksjö; tit. fabrikör. D. där 1818 2712.

4545. Axel Vilhelm Ydrén. F. i Linköping 1793 1711; fad. Aron, gymnasie[ 373 ]vaktmästare. Prv. 1816. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Häradshammar 27. D. där 1829 114.

4546. Johan Christofer Flodman. F. i Linköping 1794 223; fad. Johan, kvartermästare. Fil. kand. 1821; fil. doktor 21; prv. 29. Kollega i Eksjö 25, i Västervik 28; kommin. i Skönbärga 30, i Södra Vi o. Jursdala 36; kyrkoherde i Herrestad o Källstad 43; prost 51. D. i Vadstena 1870 37.

Lärd och arbetsam; ända till det sista hurtig och ungdomlig. »Med ljust och redigt hufvud egde han en flödande talgåfva.» Gjorde sig mest känd som författare till den på sin tid allmänt begagnade katekesen »Hjelpreda för menige mans barn vid inhemtandet af christendomsundervisningen», hvilken belönades med högsta priset bland täflingsskrifter 1849 och utkom i åtta upplagor.

4547. Anders Benjamin Værnelius. F. i Vårdsbärg 1792 2810; fad. Per, organist. Prv. 1817. Kommin. i Simonstorp 31; kyrkoherde i Gårdeby 45; prost 56. D. 1872 108.

4548. Carl Gustaf Viborgh. F. i Vreta kloster 1793 1010; fad. Anders, inspektor. Fil. kand. 1821; fil. doktor 21; prv. 34. Apologist i Linköping 26; kollega 27; rektor i. Vadstena o. kyrkoherde i Orlunda 34; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 39. D. 1850 18.

4549. Johan Gustaf Löfström. F. i Åtvid 1794 242; fad. Jonas, brukskamrer. Fil. kand. 1816; fil. doktor 18; stud. i Lund 23; med. lic. 28. Praktis. läkare vid Ellinge, Trollenäs o. Trolleholms gods, Malm. län, 28; tillika klockare i Torrlösa o. Norra Skreflinge 37. D. på Trolleholm 1838 2811.

4550. Sven Magnus Bremer. F. i Eksjö 1796 127; fad. Sven Peter, rådman o. kopparslagare. Stud. i Lund 1814; filol. kand. 19; fil. kand. 20; fil. doktor 20. Kollega i Eksjö 22. D. 1824 2812.

4551. Svante Erik Lundeberg. F. 1792 54; fad. handlande i Vimmerby. Stud. i Lund 1813. Kammarskrifvare i Förvaltn. af sjöärend. 27; afsk. 59. Kammarskrifvare i Arméns pensionskassa 29; afsk. 57. D. i Sthlm 1873 2312.

4552. Bengt Gustaf Lindgren. F. i Vist 1795 1311; fad. Olof, bokhållare. Prv. 1822. Reg.-pastor vid Lifreg. dragonkår 25; tillika e. o. hofprädikant 27 samt adjunkt vid Karlbärgs krigsakad. o. kommin. i Solna 33; lektor o. slottspastor å Karlbärg samt kyrkoherde i Solna 39; prost 46; kyrkoherde i Hedemora lands- o. stadsf. 53. D. 1858 1811.

L. egde »klassiskt grundliga insikter» samt var en lycklig talare och prädikant. Inlade mycken förtjänst om skolväsendet och fattigvården. »En stor formkarl, dukade han under för sitt nit och sin ifver att hålla ordning i allt, men synnerligast för sitt bemödande att befordra nykterhet, i hvilken stråfvan han stundom öfverskred sitt ämbetes tillbörliga gränser och gjorde sig till polisman.» Nystr.; Ljbg. — L. var gift med sederm. fru Amanda Kerfstedt, författarinna, och fader till Hellen Lindgren, skriftställare.

4553. Carl Fredrik Lutteman. F. i Norrköping 1796 1112; fad. prost. Fil. kand. 1817; fil. doktor 18; prv. 31. Kollega i Norrköping 21, rektor i Linköping 34; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 44; prost 45. D. 1851 99.

4554. Johan Martin Lutteman. F. i Norrköping 1794 251; fad. prost.

Stud. i Lund 1819; prv. 24. Kommin. i Fardhem, Linde o. Lojsta, Visby stift, 31; kyrkoherde i Othem o. Boge 44. D. 1853 3010.

4555. Per Gabriel Brattlöf. F. i Vadstena 1789 1210; fad. Per, bokbindare. Prv. 1814. Utn. komminister i Rök o. Heda 40. D. 1841 131.

4556. Carl Jakob Petersson. F. i Trehörna 1794 127; fad. prost [3536]. [ 374 ]Stud. i Lund 1816; fil. kand. 18; prv. 18; fll. doktor 20. Kyrkoherde i Trehörna 27, i Linderås 48. D. 1875 259.

4557. Olof Lunnerquist. F. i Ask 1793 305; fad. kyrkoherde [3321]. Prv. 1816. Kommin. i Örtomta 22; kyrkoherde i Östra Harg 46. D. 1854 202.

4558. Per Ulrik Enberg. F. i Vist 1793 1011; fad. trädgårdsmästare. D. antagl. som stud. 1819.

4559. Christian August von Mellen. F. i Hjorted 1792 2411; fad prost. Prv. 1818. Komminister i Vadstena 32, i Vinnerstad o. Motala 43. D. 1872 41.

4560. Bengt Vongers. F. i Vånga 1793 28; fad. Olof Bengtsson, bonde. Prv. 1817. Kommin. i Mogata o. Borrum 24; kyrkoherde där 69. D. 1872 2289.

4561. Nils Södervall. F. i Ringa rum 1791 194; fad. Magnus Nilsson, bonde. Fil. kand. 1821; fil. doktor 21; prv. 22. Kommin. i Stjärnorp 24; kyrkoherde i Godegård 29; prost 44. D. 1846 156.

4562. Johan Magnus Hollertz. F. i Ringarum 1794 43; fad. hemmansegare. Fil. kand.; fil. doktor 1821; jur. kand. 21. Kopist i Kammarexped. 25: afsk. 34. Kanslist i Gen.-tullstyrelsen 25; revisor 26; kamrer 34. Ombudsman i Riksgäldskontoret 31; afsk. 39. D. i Bråta i Ringarum 1845 118.

4563. Per Gustaf Adler. F. i Slaka 1794 1712»; fad. Johan Gustaf, fältväbel. Prv. 1818. Kommin. i S:t Lars 31; kyrkoherde i Tingstad 45. D. 1855 2311.

4564. Martin Fredrik Åberg. F. 1795 219; fad. Per Georg, kronofogde, tit. assessor, i Norra o. Södra Vedbo. Hofr.-ex. 1814. Kopist i Pommerska o. kolon.-ärend. dep. 15; kanslist 16; prot.-sekreterare 18; exped.-sekreterare där 26, i Finansdep. 45. Sekreterare i Konvojkommiss. 22; tj:fri 57; afsk. 67. Ombudsman i Dep. för utredn. af Göta kanalbolags f. d. diskontverk 22. Kamrer i Styr. för allm. våg- o. vattenbyggn. 41; tj:fri 62. D. i Sthlm 1869 224.

4565. Gabriel Daniel Bergström. F. i Askeryd 1790 2412; fad. handlande. Hofr.-ex. 1821. Kanslist i Krigskolleg. 21; tit. v. adv.-fiskal 24; v. advokatfiskal 27; afsk. 29.

4566. Carl Anders Bodman. F. i Norrköping 1794 1812; fad. Erik Anders, öfverinspektor. Kansliex. 1818; hofr.-ex. 20. Tullfiskal i Södra tulldistr. 27; tit. advokatfiskal 27; tullförvaltare i Helsingborg 33, vid uppbördskontoret i Sthlm 42; öfverinspektor vid packhusinspektionen där 47. D. i Sthlm 1856 317.

B. var en framstående och skicklig ämbetsman; tullstatistiker; författare af den s. k. »Tullboken»; ledamot i kommittén för reglering af handels- och sjöfartsförhållandena mellan Sverige och Norge 1846. — Gjorde sig äfven bemärkt som vitterhetsidkare.

4567. Jonas Finér. F. i Ringarum 1788 105; fad. Måns Larsson, bonde.

F. blef »efter misslyckad prästexamen 1814 brännmästare.» Matr. — Uppgifves ock varit landtbrukare i Ringarum, men detta är ej bekräftadt.

4568. Carl Adolf Enelius. F. i Furingstad 1792 308; fad. komminister [3475]. Prv. 1815. Kommin. i Styrestad 28, i Vårdsbärg 31; v. pastor 36; kyrkoherde i Dalhem 44, i Åtvid 50; prost 56. D. 1887 121.

»Human, flärdfri och tillmötesgående, hade han alltid ett vänligt och kärleksfullt ord åt en hvar, som med honom kom i beröring.» — Blef prästerskapets senior i stiftet 1877 och i hela riket 1886.

4569. Edvard Albrecht Netherwood. F. 1793 222; fad. bankkommissarie i Sthlm. Fil. doktor 1821. Amanuens vid Kgl. biblioteket 23. D. i Sthlm 1827 52.

[ 375 ]4570. Lars Magnus Vernmark. F. i Västerrum 1790 1511; fad. Anders, inspektor. Prv. till Karlstads stift 1820. Komminister i Kristinehamn o. Varnum 30, i Vase 46. D. 1848 612.

4571. Lars Herman Phalén. F. i Ingatorp 1794 77; fad. kyrkoherde [3375]. Prv. 1818. Kommin. i Gladhammar o. Västerrum 31, i Häradshammar o. Jonsbärg 36; kyrkoherde i Ingatorp o. Bällö 49, i Gladhammar o. Västerrum 59. D. 1865 2011.

4572. Carl Edvard Callerström. F. i Gårdveda 1794 65; fad. Erik, reg.-skrifvare. Stud. i Lund 1813, i Upps. 14. Mönsterskrifvare vid Kalmar reg.; tit. v. auditör; kronofogde i Östra härad, Jönk. län, 24; afsk. 37. D. 1880 231.

4573. Gabriel Vilhelm Sefvelin. F. i Säby 1796 1110; fad. prost. Stud. i Lund 1813, i Upps. 17; prv. 20. S. m. adjunkt, slutl. anst. som v. pastor i Målilla 30; tillika e. o. bat.-prädikant vid Smål. inf.-bataljon 20. D. 1832 128.