Östgötars minne/1815

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1814
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1815
1816  →


[ 378 ]

1815.

4608. Johan David Ek. F. 1797 41; fad. David, riksg.-kommissarie i Sthlm. E. o. tj:man i Biksbanken 1818; kontorsskrifvare 27; bokhållare 35. Tf. 28, ord. kammarskrifvare i Krigskolleg. 32; tf. bokhållare 37—41. D. i Sthlm 1848 256.

4609. Carl Benedikt Borgstedt. F. i Styrestad 1793 267; fad. kyrkoherde {ÖM-länk|3567}}. Sergeant, antagl. vid någotdera af Lifgr.-reg.; afsk. D. i Västra Harg 1850 610.

4610. Jonas Gabriel Borgstedt. F. i Styrestad 1795 28; fad. kyrkoherde [3567]. Prv. 1820. Komminister i Stora Åby 34. D. 1861 138.

4611. Per August Falck. F. i Västervik 1798 1312; fad. brukspatron [3319]. Hofr.-ex. o. kansliex. 1817. Kanslist i Skånska hofr. 21; v. hhöfd. 22; notarie i hofrätten 26; fiskal 27; förste notarie 31; häradshöfding i Ingelstads, Järrestads, Ljunits o. Herrestads doms., Krist. o. Malm. län, 36. D. i Kristianstad 1847 124.

F. var fader till Johan Henrik August Falck, f. d. fördelningsläkare i första arméfördelningen och regementsläkare vid Kronprinsens husarregemente.

4612. Johan Peter Uddén. F. i Norra Solbärga 1789 304; fad. »landtbrukare.» Prv. 1816. Komminister i Högby o. Västra Skrukeby 28, utn. kommin. i Borg o. Löt 48. D. 1849 141.

4613. Per August Vassrin. F. 1804 156; fad. Per, brukspatron i Tjällmo. Fil. kand. 27; fil. doktor 27. E. o. kanslist i Handels- o. flnansexped. 29—30. Bruksegare å Skönnarbo i Tjällmo 33—55 samt egare af Folkströms bruk i Hällestad 41-57 o. 67-73. D. i Linköping 1878 1512.

V. var en stor samlare och konstvän; en af stiftarne af Östergötlands konstförening 1860. Donerade sin boksamling, inemot 5,000 band, till Norrköpings läroverks bibliotek.

4614. Fredrik Lars Hjerta, frih. F. 1803 98; fad. major. Kansliex. E. o. kanslist i K. M. kansli. D. i Sthlm 1824 263.

4615. Andreas Petrén. F. i Östra Ryd 1793 1510; fad. mjölnare. Lärare vid Motala mek. verkstads växelunderv.-skola. D. i Motala 1834 259.

»Utmärkt skicklig botanicus.» Matr.

4616. Carl Fredrik Johan Kocken. F. i Norra Vi 1795 137; fad. Carl Fredrik, fänrik. Prv. 1820. Komminister i Askeryd o. Bredestad 33. D. 1884 103.

4617. Alexander Gottfriedz [Maak]. F. i Askeryd 1794 107; fad. Gottfrid Maak, inspektor. Underofficer vid Smål. husarreg.

4618. Carl Fredrik Nordström. F. i Norrköping 1796 1812; fad. borger[ 379 ]skapssekreterare [3558]. Prv. 1820. S. m. adjunkt, senast anst. i Rystad 23; utn. fångprädikant i Norrköping 24. D. i Rystads prgd 1824 33.

4619. Carl Adam Suneson. F. i Vreta kloster 1796 810; fad. Sune Nilsson, hemmansegare. Fil. kand. 1821; prv. 24. S. m. adjunkt, anst. i Tjällmo 24; tillika skollärare där 25. D. i Tjällmo 1845 33.

Utgaf i två upplagor Äldre och Nyare historien i sammandrag.

4620. Nils Fredrik Hoffström. F. i Rappestad 1796 113; fad. Petrus, kapten. Sergeant vid Kalmar reg.; mönsterskrifvare där 1823; v. auditör. Bosatt på Flatekulla i Gårdveda. D. i Eksjö 1847 244.

4621. Claës Törnqvist. F. i Vikingstad 1795 296; fad. Carl, organist. Prv. 1819. Kommin. i Vist 24, i Virserum o. Järeda 33; kyrkoherde i Frödinge 52, i Vikingstad 67. D. 1882 267.

Allmänt bekant är, att han fick V. pastorat därför, att han var den älste på förslaget, enär man antog, att han dess snarare skulle lemna plats för den person, som församlingen önskade till kyrkoherde och som ej kunnat då komma på förslag, men T. öfverlefde både denne och sina förslagskamrater.

4622. Johan Peter Hagmansson [Kummel, Heijme]. F. i Hogstad 1793 257; fad. Olof Hagman, skräddare o. hemmansegare. Prv. 1817. Komminister i Misterhult 32. D. 1847 296.

Bivistade som beväringssoldat fälttåget i Norge 1814.

4623. Johan Anders Byloff. F. i Loftahammar 1788 2910; fad. Anders Bengtsson, bonde. Prv. 1817. Komminister i Målilla o. Gårdveda 44. D. 1858 294.

Suspenderades 1849—50; tjänstfri och förständigad att afhålla sig från ämbetsutöfning 1851; blef för åtskilliga förseelser afsatt af domkapitlet 1856, men dog innan målet hunnit slutbehandlas i högre instans.

4624. Carl Johan Metzén. F. i Törnevalla 1796 226; fad. kyrkoherde [3020] Fil. kand. 1824; fil. doktor 24; prv. 45. Lidénsk aman. vid Upps. univ.-bibliotek 26; tillika docent 28; bibliotekarie vid Linköpings stiftsbibliotek 28; konsist.-notarie i Linköping 31, tilltr. 35; kyrkoherde i Klockrike o. Brunneby 51; prost 55; kontr.-prost 56. D. 1869 207.

M. »egde goda kunskaper samt ett skarpt utprägladt ordningssinne. Detta senare kom honom väl till pass såsom konsistorienotarie, och ådagalade han i denna befattning mycken arbetsförmåga och duglighet. I sin prästerliga ämbetsutöfning var han allvarlig och samvetsgrann. Å Täcktö pastorsboställe hade han ett gästvänligt hem af gammaldags slag.» — Donerade ett kapital, hvaraf räntan utgår till beklädnad af fattiga och flitiga skolbarn i Klockrike och Brunneby socknar.

4625. Anders Gustaf Hällströmer. F. i Ringarum 1791 269; fad. Sven Hällström, mjölnare. Prv. 1816. Kommin. i Åsbo 24; kyrkoherde i Hvarf o. Styra 49. D. 1866 274.

4626. Carl Gustaf Lodin. F. i Linköping 1797 226; fad. Johan Gustaf, prov.-läkare, tit. professor. Med.-fil. ex. 1820; med. kand. 23; med. lic. 25; med. doktor 27; kir. mag. 30. Stadsläkare i Västervik 25; tit. lifmedikus 38. D. i Västervik 1847 3012.

4627. Lars Lundqvist [Lovert]. F. i Vinnerstad 1793 2312; fad. Lars Jansson, mjölnare. Prv. 1818. Komminister i Strå 33; tillika kurhuspräd. i Vadstena 40. Kommunalman. D. 1855 1611.

Bivistade som beväringssoldat fälttåget i Norge 1814. — Var utan tvifvel en duglig och ansedd man, som åtnjöt stort förtroende och erhöll flere maktpåliggande uppdrag, såsom ledamotskap i Vadstena kurhus-, kyrkobyggnads- och fattigvårdsdirektioner, tryckeriombudsmannaskap m. m.

[ 380 ]4628. Anders Arvid Arvedson. F. i Norrköping 1794 296; fad. rådman o. garfvare [3719]. Fil. kand. 1820; fil. doktor 21; prv. 30. Lidénsk aman. vid Upps. univ.-bibliotek 22; lektor i Linköping 26; tillika kyrkoh. i Skeda 37; kyrkoherde i Risinge 47; prost 48. D. 1866 109.

A. säges som lektor i grekiska gifvit »ny och bättre fart åt detta språks studium. Lrrjungarnes tillgifvenhet vann han genom vänlig välvilja. Hans af trycket utgifna arbeten vittna om hans flit och lärdom.» Sina från tjänsten lediga stunder egnade han åt ekonomiska bestyr, blef en skicklig landtbrukare samt var flitig att bygga och ordna boställen. En bottenärlig man. Pti.

4629. Gustaf Arvid Stjernspetz. F. i Flisby 1798 1810; fad. landtbrukare. Hofr.-ex. 1816. V. hhöfd. 22; auditör vid Skånska husarreg. 25, vid Smål. gren.-bataljon 25; afsk. 48. D. på Hamnaryd i Norra Solbärga 1866 3011.

4630. Per Ulrik Kernell. F. i Linköping 1797 34; fad. prost [3607]. D. som stud. i Erlangen, Bajern, 1824 303.

K. egde de lyckligaste naturgåfvor och idkade djupa humanistiska studier, men under fristunderna blef han hufvudpersonen i en glädtig studentkrets, som företagit sig att å Östgöta nationssal uppföra sällskapsspektakler och framför allt att sceniskt återgifva Bellmans lyriskt dramatiska kväden. Utomordentligt älsklig till både sitt yttre och sitt inre väsen samt begåfvad med en särdeles välljudande sångröst, en hänförande deklamationsförmåga och stora mimiska anlag, framstod K. som den utmärktaste bellmanstolkare. För att öfvervinna ett bröstlidande begaf han sig 1822 till södra Europa, men kom därifrån aldrig åter. K:s svåger Stenhammar [4150] utgaf 1825 hans liffullt och fängslande skrifna bref och dagboksanteckningar, hvilket arbete inom få år utgick i fyra upplagor. Hans kusin Atterbom [4272] författade öfver honom »Minnesord.» Se ock N. fbok; Hbg.

4631. Carl Fredrik Carlstedt. F. i Linköping 1797 2710; fad. Anders, garfvare. Fil. kand. 1822; fd. doktor ultimus 1824. Lärare vid Nya elem.- skolan i Sthlm 28; tillika e. o. aman. vid Kgl. biblioteket 29—36; rektor vid Maria lärov. i Sthlm 36. D. där 1844 131.

C. synes ha varit en synnerligen duglig skolman, enär vid hans frånfälle yttrades, att det hade skett »till skolans knapt ersättliga förlust.»

4632. Gustaf Rudolf Lagerstråle. F. i Sthlm 1798 33; fad. v. amiral. Fil. kand. 1820; fll. doktor 21. Ingeniör vid Gen.-landtmät.-contoret 23; landtmäterisekreterare 32. Kopist i Handels- o. finansexped. 27; afsk. 32. Kammarjunkare 29. Sekreterare vid Teknol. instit. 30. D. i Sthlm 1844 131.

För sina kunskaper, sin dugande förmåga och redbarhet var L. af förmän och kamrater högt aktad och älskad. Blef ofvannämnda dag på aftonen å Nya Kungsholmsbron mördad och plundrad. Af de fyra i mordet deltagande dömdes den mest skyldige, en tapetserarlärling, till döden och afrättades.

4633. Paul Hvasser. F. i Linköping 1797 22; fad. Carl Gustaf, postinspektor, tit. postdirektör. Med.-fil. ex. 1818; med. kand. 22; med. lic. 23; kir. mag. 23; med. doktor 27. Stadskirurg o. lasar.-läkare i Norrköping 27. D. där 1828 182.

4634. Carl Anders Köhler. F. i Hällestad 1797 1411; fad. komminister [3340]. Stud. till 1823. E. o. landskanslist; kronolänsman i Finspånga län. D. på Vistinge boställe i Risinge 1856 135.

4635. Carl Peter Backe. F. i Skärkind 1798 301; fad. prost. D. som stud. på Hagelstad i Skärkind 1819 127.

4636. Bror Per Fredrik Vilhelm Schnejder. F. i Dagsbärg 1796 1011; fad. prost [3594].

4637. Johan Erik Becker. F. i Norrköping 1795 166; fad. rådman [3792]. [ 381 ]Prv. 1819. Brukspräd. vid Gusum 19; komminister i Rumskulla o. Häsleby 36, i Östra Ny o. Rönö 43. D. 1859 159.

4638. Carl Anders Leffler. F. 1801 411 ; fad. Carl, komm.-landtmätare i Västra Stenby. Fil. kand. 27; fil. doktor 27; med. kand. 35; med. lic. 36; med. doktor 37. Bruksläkare på Gysinge, Gefleb. län, 35; stadsläkare i Vadstena 37, i Lindesbärg 38. D. där 1840 51.

4639. Anders Gustaf August Nylander. F. i Linköping 1795 279; fad. arbetskarl. D. som stud. i Linköping 1818 42.

4640. Carl August Pontus Svartz. F. 1801 38; fad. tit. lagman i Norrköping [3460]. Sek.-löjtn. vid flottan 23; prem.-löjtn. 37; adjut. hos chefen för Förvaltn. af sjöärend. 37—55; kaptenlöjtn. 37; afsk. 55; major i flottan 55. Lotskapten o. lotsfördeln.-chef i Sthlm 55; afsk. 60. D. i Sthlm 1877 21.

S. donerade en fond »till understöd af Uppsala läns lasarett och kurhus.»

4641. Justus Eriksson. F. i Marstrand 1795 84; fad. Adolf, stadskirurg, tit. assessor, i Norrköping. Apot.-ex. 1819. Apot.-föreståndare i Sundsvall 19; apotekare i Vadstena 23. D. där 1829 2212.