Östgötars minne/1820

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1819
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1820
1821  →


[ 400 ]

1820.

4831. Gustaf Ulf Bonde, grefve. F. 1807 102; fad. öfverstekammarjunkare. Kammarjunkare 27; kammarherre; hofmarskalk. Godsegare; inneh. af fideik.-egendomarne Hörningsholm, Söderm. län, o. Toftaholm, Kronob. län, 38. D. i Sthlm 1855 96.

4832. Nils Carl Tord Bonde, grefve. F. 1808 1111; fad. öfverstekammarjunkare. D. som stud. i Sthlm 1826 1310.

4833. Jakob Ulrik Segerstedt. F. i Vist 1807 182; fad. prost. stud. 11; stud.-ex. 20; fil. kand. 30; fil. doktor 30; teol. kand. 33; teol. lic. 36; prv. 37; [ 401 ]teol. doktor 44. Docent i Upps. i fil. fak. 33, i teol. fak. 39; andre teol. adj. o. kyrkoherde i Uppsala-Näs 39; prost 43; led. af Upps. domkapitel 43; förste teol. adjunkt samt kyrkoherde i Hagby o. Ramsta 49. D. i Uppsala 1859 51.

S. hade ett ypperligt hufvud och ett oerhördt minne, så att han på mycket kort tid kunde »slå i sig» stora kvantiteter af vetande. Han var ock onekligen både lärd och mångsidig, men hvad som fattades honom, det var en jämnare hållning, en trognare ihärdighet i det han hade för händer; han var en bland dem, som häldre inhösta kunskapens frukter än använda dem till sitt och andras gagn. En professur var hans mål, men det nådde han aldrig, och orsaken därtill var kanske i främsta rummet den karaktärens slapphet, som med åren alltmera gjorde sig hos honom gällande och som slutligen till sina följder medförde så väl moralisk som ekonomisk ruin. Någon afgjord kallelse för prästämbetet egde han icke, utan synes hans håg företrädesvis varit riktad på ästetiska sysselsättningar. Han var konstkännare, sångare och musiker, hvilket senare visade sig äfven däri, att han vurmade på fioler af alla möjliga slag. De finnas, som draga i tvifvelsmål, om det under senare tiden stod riktigt till i hans hufvud. Mtz.

4834. Samuel Herman Calén. F. tv. i Västra Eneby 1800 185; fad. fänrik [3784]. Prv. 24. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ekeby 31; tj:fri för sinnessjukdom 35. D. på Vadstena hospital 1854 2812.

4835. Anders Johan Aschan. F. i Rappestad 1799 263; fad. komminister [3623]. Landtbrukare på Örvad i Västra Stenby. Postmästare i Gagnef, Kopparb. län, 1830; tj:fri 61; afsk. 71. D. i Falun 1873 231.

4836. Johan Adolf Graver. F. i Kvillinge 1800 15; fad. jägmästare [3593]. D. som stud. på Malmö i Kvillinge 1821 212.

4837. Vilhelm Magnus Kugelberg. F. i Jönköping 1801 167; fad. Johan Niclas, rådman o. direktör. Hofr.-ex. 22. V. hhöfd. 26; tit. häradshöfding 31; e. civilnotarie i Göta hofr. 33; kanslist 39; afsk. 67. Delegare i Borg i Västra Harg o. östra Tollstad samt egare af Jära, Jordanstorp o. Ekebärg, Jönk. län. D. i Jönköping 1884 92.

4838. Olof Axel Tauvon. F. på Sveaborg, Finland, 1803 299; fad. Israël, kamrer vid örlogsflottan, slutl. bosatt i Vadstena. Jur.-fil. ex. 24; jur. kand. 26; jur. lic. 27; jur. doktor 27. Hofkamrer hos prinsessan Sofia Albertina 27. Adv.-fiskal i Arméns pensionskassa 33; afsk. 49. Sekreterare o. ombudsman vid Konungens hospital 33; afsk. 39. Ombudsman i Direktionen öfver hypotekskassan för bruksegare 34; afsk. 58. Adj. led. i Kammarrätten 37; tit. kammarrättsråd 38; kammarrättsråd 41; präsident i Statskontoret 58; afsk. 70. D. i Sthlm 1877 111.

»Förenade med mångsidig ämbetsmannabildning stor kunskap i den administrativa förvaltningen» samt var i sin krafts dagar en framstående och särdeles arbetsam man. Mycket hög frimurare. Anj.

4839. Anders Fredrik Lundgren. F. 1801 3110; fad. tulluppsyningsman i Linköping. Hofr.-ex. 25. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped.; auskultant i Svea hofr. 28.

4840. Jonas Hultman. F. 1799 912; fad. bonde i Tryserum. D. som stud. i Sthlm under resa till Uppsala 1826 98.

4841. Carl Magnus Ljungblad. f. 1801 101; fad. inspektor i Vist. Stud. trol. till 24.

Om honom står antecknadt: »ad castra Bacchi.» Ä.

4842. Lars De Rées. F. i Vimmerby landsf. 1798 310; fad. Daniel Jonsson, bonde. Prv. 1822. Slottsprädikant i Linköping 33; tillika hospitalsprädikant 34. D. 1835 2910.

Var en synnerligen framstående prädikant. S.

[ 402 ]4843. Magnus Trysén. F. i Tryserum 1800 111; fad. Måns, landtbrukare. Landtbrukare å Brantsbo i Tryserum; egare däraf efter fadern 49. D. å Brantsbo 1862 110.

4844. Nils Nelzén [Nilsson]. F. i Vimmerby landsf. 1800 103; fad. Nils Månsson, torpare. Prv. 25. Kommin. i Loftahammar 41; kyrkoherde i Locknevi o. Blackstad 58. D. 1866 2812.

4845. Johan Anton Hertzman. F. i Tingstad 1798 141; fad. Claës Ulrik, bonde. Källarmästare i Norrköping 1825. Åter stud. 26; hofr.-ex. 28. V. häradshöfding; v. landsfiskal i Österg. län 40; afsk. 52. Landtbrukare o. arrendator af Hälla storgård i Ringarum (59). D. i Fårsum där 1866 82.

4846. Laurentius Engström. F. i Drothem 1798 163; fad. Lars Danielsson, hemmansegare. Prv. 1822. Komminister i Flisby o. Norra Solbärga 43. D. 1866 1511.

4847. Carl Petter Lagergren. F. i Skedevi 1799 255; fad. Per Gustaf organist. Prv. 1824. Kommin. i Östra Husby 41; kyrkoherde i Regna 53 i Östra Tollstad o. Sya 64. D. 1877 84.

4848. Jakob Axel Torenstedt. F. i Ledbärg 1803 1610; fad. prost [3587]. Kansliex. 25; hofr.-ex. 26; kameralex. 26. Kopist i Krigsexped. 31; kanslist i Landtförsv.-dep. 40; prot.-sekreterare i K. M. kansli 41; registrator i dep. 42; tf. 46, ord. prot.-sekreterare 55; exped.-sekreterare i K. M. kansli 60; tf. exped.-sekreterare 60. D. i Sthlm 1865 2511.

4849. Ludvig Detlof Vistrand. F. i Kloster, Söderm. län, 1805 186; fad. landskamrer, tit. kammarrättsråd [3910]. Fil. kand. 26; fil. doktor 27; jur. kand. 29. V. notarie i Svea hofr. 31; v. hhöfd. 34; tf. länsbokhållare i Upps. län 34 o. följ. år. D. i Uppsala 1838 295.

V. var lyckad porträttritare och pastellmålare samt har lemnat efter sig en mängd konstarbeten.

4850. Carl Friedleif. F. i Järstad 1799 315; fad. Anders Carlsson, bonde. Stud. i Lund 1820, i Upps. 21. Garfvare i Sya. D. där 1868 1112.

4851. Carl Virén. F. i Vårdsbärg 1799 168; fad. Jonas Öhrström, korpral. Prv. 1822. Brukspräd. vid Öfverum 30—33; kyrkoherde i Gårdserum 38. D. 1850 142.

4852. Per Jakob Emanuelsson. F. i Krokek 1802 273; fad. komminister [3776]. Fil. kand. 27; fil. doktor 27; prv. 41; teol. doktor 60. Docent i Upps. 39; lektor i Gefle 37; kyrkoherde i Hällestad 43; kontr.-prost 47—85. Riksdagsman 56, 59, 62. D. 1888 81.

Om E. säges, att han »skulle prydt hvilken biskopsstol som hälst.» Han egde mycken teologisk lärdom, men ännu större klassisk-humanistisk bildning. Var en kraftig natur, som stundom kunde uppträda skarpt, dock så, att man märkte hans varma hjärta och redliga uppsåt. Duglig pastor, grep han in med allvar för att afstyra inrotade missförhållanden inom församlingen och lyckades åstadkomma tukt och ordning samt slutligen vinna det högsta erkännande. Som politiker ansågs han rätt frisinnad. Medlem af kommittén för revision af kyrkolagen 1869—73, var han en af dem, som verksammast deltogo i utarbetandet af kommitténs förslag. Under sina yngre år utmärkte han sig på det filologiska området så väl genom originalarbeten som öfversättningar. Var en synnerligen framstående prädikant och har utgifvit tre årgångar högmässoprädikningar samt skrift- och konfirmationstal, hvilka ega ett bestående värde. N. fbok; Sthr.

4853. Olof Vilhelm Sjöström. F. i Linköping 1802 69; fad. Per Andersson, [ 403 ]handlande. Fil. kand. 30; fil. doktor 30; prv. 31. E. o. amanuens vid Upps. univ:s bibliotek 31. D. i Uppsala 1832 214.

Vid begrafningen hedrades hans minne genom värser af sörjande landsmän. Se »Linköpingsbladet» n:r 39 för år 1832.

4854. Per Gustaf Söderbergh. F. i Linköping 1802 2711; fad. Per, hofr.-kommissarie. Stud. i Lund 24; kameralex. Landskanslist i Österg. län 36; afsk. 51; tf. direktör vid Österg. läns cellfäng. i Linköping 50—52; åter landskanslist 63; afsk. 68; tit. notarie. Bränvinskontrollör flere år. D. i Skeninge 1877 241.

4855. Carl Magnus Nicolai. F. i Herrestad 1802 182; fad. Anders, kronolänsman. Fil. kand. 29; fil. doktor 30; prv. 42. Kollega i Vadstena 35. D. där 1844 612.

4856. Carl Edvard Öhrvall. F. i Säfvare, Skarab. län, 1802 283; fad. Anders, löjtnant i Å. Prv. 25. Kommin. i Häradshammar o. Jonsbärg 49; kyrkoherde i Östra Stenby 58; kontr.-prost 63—72. D. 1880 303.

Om Ö. säges, att »en noggrannare, i sina plikters vårdande och i sitt officiela handlande ordentligare och grundligare ämbetsman lärer sent kunna uppletas.» Mången tyckte till och med, att han var väl mycket formalistisk och nogräknad i mera underordnade ting, och att han särskildt för sin person fordrade en reverens, som gick nog långt. I sitt väsen hade han dock något blygt och försagdt; var begåfvad med ett ovanligt klart och godt hufvud och förband med sin praktiska förmåga icke ringa litterär-ästetisk anläggning. Sthr.

4857. Johan Viström. F. i Härbärga 1798 249; fad. Peter, bonde. Prv. 1824. Lärare vid Ljungstedtska friskolan i Linköping 36; tillika föreståndare för Linköpings folksk.-semin. 43; kyrkoherde i Lommaryd o. Bälaryd 61. D. 1883 86.

Sitt mångåriga lärarekall skötte han med outtröttligt nit. »Var en gammaldags, hjärtefrom herde, som grånat i stilla och troget arbete bland sin hjord.» Sthr.

4858. Andreas Vastensson. F. i Styrestad 1802 78; fad. Vaste Olof Hansson, hemmansegare. Prv. 30. Kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 43; prost 57. D. 1864 1712.

»Som prädikant var V. på sin tid en af de utmärktaste i stiftet. I mannakraftens år var hans stämma stark, men tillika mild och hänförande. Hans språk var ofta smyckadt med vackra, träffande bilder, och orden förfelade ej att träffa hjärtan i deras innersta djup.»

4859. Maurits Bogislaus Malmerfelt. F. i Uppsala 1807 186; fad. stallmästare. Kansliex. 27. Fänrik vid Uppl. reg. 23; löjtn. 33; kapten 45; major i armén 50; tf. kommendant i Grisslehamn, Sthlms län, 58. Postmästare där 58. D. 1883 95.