Östgötars minne/1819

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1818
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1819
1820  →


[ 394 ]

1819.

4780. Bengt Claës Gartz. F. i Sthlm 1802 87; fad. förste exped.-sekreterare [3457]. Kanslist i Kommerskolleg. 26; registrator o. arkivarie [ 395 ]31. Kopist i Handels- o. finansexped. 27; afsk. 31. Sekreterare i Borgarståndets kanslidirektion 35. D. i Sthlm 1845 146.

4781. Sven Johan Roback. F. i Misterhult 1800 249; fad. Per, landtbrukare. Fil. kand. 23; fil. doktor 24; teol. kand. 28. Kollega i Västervik 30; rektor 41; tj:ledig 63; afsk. 66. Egare af hemmansdelar i Tjustgöl o. Hökhult i Misterhult samt gård i Västervik. D. dår 1870 229.

R. var en mycket human rektor. Särdeles språkkunnig, öfverflyttade han till vårt språk flere mera kånda arbeten. — Donerade sina ofvannämnda jordbruksfastigheter till en pensionsfond för Misterhults sockens fattiga, så att af hemmanens behållna inkomst skulle årligen utdelas fattigpensioner å 50 kr.

4782. Anders Kjeller [Kjellén]. F. 1799 143; fad. bärgsman i Vånga. Fil. kand. 27; hofr.-ex. 28; fil. doktor 30. Auskult i Svea hofr.; tf. akad.- kanslist i Uppsala. D. där 1835 124.

4783. Carl Fredrik Ungberg. F. å Medevi i Västra Ny 1801 85; fad. Carl Gustaf, apotekare i Vadstena. Hofr.-ex. 21. Auskult. i Svea hofr. 21; notarie 24; fiskal 28; tit. adv.-fiskal 30; v. adv.-fiskal 32; assessor 32; hofr.- råd 40; underståthållare i Sthlm 47; afsk. 52. D. i Paris 1877 8.

U. var en synnerligen framstående och skicklig ämbetsman. Fungerade som sekreterare vid riksrätten 1834; utnämndes till arbetande ledamot i lagberedningen 1841, men blef på ansökan från detta uppdrag befriad; var ock tillförordnad öfverståthåilare i Stockholm 48—49. — På våren 1852 uppkom ett rykte i Stockholm, att U. tillgripit en juvelbrosch i juveleraren Hammers butik, hvilken brosch upptäckts vara bortskänkt till en kvinlig korist vid Kgl. teatern. Detta rykte meddelades i tidningarna och blef, ehuru Hammer aldrig anmälde saken hos polisen, allmånt trodt, så mycket mer som U. från Hamburg insände sin afskedsansökan, hvilken kort därefter beviljades. Några bevis för U:s brottslighet framkommo emellertid icke, och vissa skäl funnos för antagandet, att privata omständigheter föranledt hans frivilliga landsflykt. Han bosatte sig i Paris, där han de sista fyra åren af sitt lif var portvakt i huset n:r 18 Rue Vintimille. Jfr B. Schöldström: »I kikaren.»

4784. Malte Christofer Molin. F. i Öved, Malm. län, 1801 19; fad. kyrkoherde [3684]. Kontorsskrifvare vid Stockholms hall- o. manufakturrätt 25; stämpelmästare där 30. D. 1832 155.

4785. Adolf Vilhelm Lindblad. F. i Eksjö 1804 311; fad. Johan, handlande. Hofr.-ex. 23. Auskultant i Svea hofr. 25. Emigr. till Amerika. D. ombord på fartyget »Commercen» under återresa från Brasilien 1828 156.

4786. Olof Vingqvist. F. i Västra Vingåker, Söderm. län, 1800 1711; fad. Lars Olofsson V., rättare i S:t Lars. Fil. kand. 27; fil. doktor 27. Lidénsk amanuens vid Upps. univ.-bibliotek 29; docent i Upps. 34; adjunkt 37; skytteansk professor 43. Inspektor för Söderm.—Närikes nation 45. D. i Uppsala 1861 69.

V. skattades som akademisk lärare särdeles högt, och det var i följd af studentkårens genom en deputation till skytteanska stiftelsens patronus framstälda anhållan han blef professor. Sina föreläsningar skötte han på ett utmärkt sätt och i tentamina var han välvillig och opartisk. Från känslan af hvad han i sitt inre ansåg för rätt vek han aldrig, vare sig vid de ämbetet åtföljande kunskapspröfningarna eller vid deltagandet i den akademiska förvaltningen. Förordnad till ledamot i den af regeringen 1846 tillsatta representationskommittén, utarbetade han ett förslag till förändrad nationalrepresentation samt författade en afhandling »Om svenska representationen i äldre tider till och med riksdagen år 1617,» ett i sitt slag banbrytande arbete, hvilket fortfarande är nästan oumbärligt vid studiet af vår riksdagshistoria. I sitt umgängessätt var V. godsinnad, enkel och okonstlad, alltid sig lik, en i botten ärlig och hederlig man, till hvilken man tryggt kunde förtro sig. Mtz.; Biogr. lex.; N. fbok; Hbg.

4787. Johan Maurits Törner. F. i Sthlm 1803 1010; fad. öfverste [3750]. Kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 29; revisor 35; afsk. 46. Kammar[ 396 ]skrifvare i Kommerskolleg. 31; afsk. 47. Medgrundare af o. delegare i Klemmings antikvariska bokhandel i Sthlm 45—47; arkivarie i försäkr.-bolaget Skandia 55-69. D. i Sthlm 1878 116.

T. var en af stiftarne af Svenska allm. litteratursällskapet och Svenska fornskriftsällskapet. — Måste i följd af obotlig ögonsjukdom taga afsked från sina befattningar i statens tjänst och var under sina sista lefnadsår alldeles blind.

4788. Reinhold von Rosen, grefve. F. i Sthlm 1804 1312; fad. landshöfding. Fänrik vid Andra lifgardet 20; löjtn. 25; kapten vid Dalreg. 31; afsk. 55; major i armén 55. D. i Sthlm 1885 1812.

4789. Palne Patrik Johan de Laval. F. i Fifvelstad 1804 2711; fad. kapten. Hofr.-ex. 22; kameralex. 22. V. hhöfd. 30; länsnotarie i Kopparb. län 31; landssekreterare 40; afsk. 79. Delegare i Ånväga i Skeda 76. Riksdagsman i Första kammaren för Kopparb. län 66—70. D. på Hästbärg vid Falun 1883 72.

Visade »nit och redlighet i rikets tjänst.»

4790. Samuel August Braunerhjelm. F. i Edebo, Sthlms län, 1805 51; fad. kammarherre. Kadett på Karlbärg 21; fänrik vid Andra lifgardet 24; löjtn. 29; kapten vid Helsinge reg. 32; afsk. 36. Kammarherre 32. Godsegare å Lundås, Sthlms län. D. där 1884 105.

4791. Carl Erik Möllstedt. F. i Locknevi 1798 511; fad. Erik, fogde. Prv. 1822. Kommin. i Västervik 37; kyrkoherde i Gärdserum 56. D. 1874 1412.

M. var en liten fryntlig, gladlynt och sällskaplig man. — Donerade till Gärdserums församling en fond »till fattiga, flitiga och dygdiga skolbarns beklädnad.»

4792. Henrik Bernhard Palmær. F. i Frinnaryd 1801 258; fad. prost [3881]. Fil. kand. 28; fll. doktor 30. Adjunkt vid Karol. med.-kir. instit. 32; afsk. 35; lärare vid Sjögestads landtbr.-skola 44—47. Vitterlekare o. publicist; medarb. i »Aftonbladet» 30—35; grundare o. redaktör af »Östgötakorrespondenten» 38—40; boktryckare i Linköping 39; medarb. i »Friskytten» o. »Dagbladet» i Sthlm 48—53; redaktör af »Östgöta-gazetten» i Linköping 54. Riksdagsman i Borgarståndet 47. D. i Linköping 1854 77.

P. säges varit »den störste syndare inom Svea rike,» hvarmed antydes, att ingen svensk man gjort ett så sparsamt bruk af så rika naturgåfvor. P. var onekligen både som författare och människa en sällsam företeelse: blixtrande kvick, en mästare i satiren, groft hänsynslös, cyniskt öppen; därtill fysiskt lat och egande ett lynne, som ogärna trifdes inom det utstakade området af regelbundna sysselsättningar och som i hvarje öfverordnad vädrade en förtryckare. En vän till P. skrifver: »på bottnen af hans karaktär hvilade flärdlöshet, parad med en hjärtats godhet, som oftast borttog spetsen på de pilar hans rika humor slungade ut omkring sig. Naiv nära nog till barnslighet, vredgades han sällan, och när motgångarna, med hvilka han under sitt lif blifvit förtrolig, kändes alltför smärtsamma, harmades han på deras upphofsmän genom en sarkasm, ofta godmodig nog.» Hans humoresker äro utgifna af A. Ahnfelt under titeln »Eldbränder och gnistor.» Se vidare Biogr. lex; N. fbok; Eichhorn m. fl.

4793. Per Niklas Sevén. F. i Tjällmo 1802 251; fad. komminister [3611]. Fil. kand. 24; fil. doktor 24; hofr.-ex. 26. Stip. vid Falu bärgsskola 27; notarie i Bärgskolleg. 30; bärgsfiskal i Sala bärgslag 30; geschworner vid Sala silfververk 35; notarie vid grufverätten där 41; grufingeniör 54; bärgshauptman vid Sala silfververk 55; afsk. 81, Inspektor för Sala läroverk 63. D. i Sala 1888 231.

4794. Gustaf Svanberg. F. i Bötilsäter, Värml. län, 1802 221; fad. Per, brukspatron i Kristbärg. Fil. kand. 24; fll. doktor 24. Docent i Upps. 25; ob[ 397 ]servator o. präfekt vid astron. observatoriet 29—78; tf. 39, ord. professor 42; afsk. 75. D. i Uppsala 1882 2111.

Under sin kraftfullare ålder var S. en synnerligen energisk och verksam man. Som observator egnade han sin första omsorg åt förbättrandet af det gamla observatoriet; inrättade 1836 ett af de första magnetometerobservatorierna; uppgjorde plan till det nuvarande observatoriehuset, ritning till dess byggnad samt ombesörjde uppförandet af detsamma 1843—46 och sedermera dess instrumentala utrustning; medverkade till inrättandet af den meteorologiska afdelningen vid observatoriet 1865. Var en human examinator och mycket frikostig i fråga om lägsta betyget. Hyste lifligt intresse för universitetets administrativa angelägenheter och egde i akademiska konsistoriet ganska stort inflytande; hans anföranden till protokollet voro på förhand väl genomtänkta samt ofta skriftligt och med stilistisk talang affattade. — Under de 23 år S. fungerade som Östgöta nations inspektor vakade han städse öfver nationens väl och stod alltid på medlemmarnes bästa, såsom vid stipendietillsättningar och andra tillfällen, men för att ej behöfva rubba sina pedantiskt regelbundna vanor deltog han mycket sällan i nationens förhandlingar, ännu mindre i de sällskapliga samkvämen och såg ej ofta någon hos sig. Från sitt observatorium höll han dock, så vidt möjligt, noggrann utkik på en hvar af landsmännen, och den, som kom i hans närhet, blef ordentligt utfrågad både om sig själf och andra.

4795. Per Gustaf Petersson. F. i Trehörna 1800 272; fad. prost [3536]. Hofr.-ex. 21. Auditör vid Första lifgr.-reg. 23; tit. assessor 34; afsk. 52. Godsegare o. landtbrukare å Brunnby i Vreta kloster 40. D. där 1871 271

4796. Anders Johan Petersson. F. i Trehörna 1802 197; fad. prost [3536]. Fil. kand. 26; fil. doktor 27; prv. 37. Apologist i Linköping 31; kollega 40; rektor i Norrköping 44; kyrkoherde i Hök o. Heda 55; prost 57; kontr.-prost 63. D. 1872 153.

P. donerade fonder »till främjande af skolgången» i Röks och Heda församlingar.

4797. Gustaf Vilhelm Stånggren. F. i Linköping 1799 159; fad. rådman o. garfvare. Jur.-fil. ex. 1824; jur. kand. 25; jur. lic. 27; jur. doktor 27. V. hhöfd.; magistratssekreterare i Linköping 34. D. där 1840 2310.

4798. Johan Carl Jansson. F. i Strå 1800 199; fad. Carl Jakob, landtbrukare. Med. stud. D. i Vadstena 1838 27.

4799. Anders Petersson. F. i Blackstad 1790 49; fad. Per Persson, torpare. Prv. 1820. Komminister i Vireda o. Haurida 33. D. 1836 34.

4800. Carl Gustaf Egnell. F. i Kullerstad 1800 96; fad. Petrus Malmqvist, mjölnare o. byggmästare. Prv. 24. Komminister i Pelarne 31, i Östra Ed 42, i Skeda 62. D. 1880 1512.

God prädikant, allvarlig och redbar i sin tjänst, den han oafbrutet skötte ända till det sista, då ett slaganfall träffade honom vid altaret. Glad och vänsäll i umgänget. — Antog namnet Egnell efter sin styffader, Fredrik Lorents Egnell, komminister i Östra Ed.

4801. Carl Adolf Carlsson. F. i Fifvelstad 1800 1512; fad. Carl Carlsson, landtbrukare. Prv. 24; fil. kand. 27; fil. doktor 27. Guvern.-pastor på S:t Bartelemy 30; kyrkoherde i Vänersborg, Vassända-Naglum o. Väne-Ryr, Skara stift, 36; prost 39; kontr.-prost 40—55. D. 1858 265.

C. var en ganska flitig författare; förutom åtskilliga öfversättningar utgaf han läroböcker i latinska och tyska språken samt ett häfte dikter. Kraftfull, ihärdig och verksam som sina församlingars herde. Ett visst ordningssinne, reda och bestämdhet i allt sitt förhållande voro för honom utmärkande egenskaper. Till sin figur tämligen oansenlig, hade han en liflig blick och rask gång samt var i sällskapslifvet mild. treflig och meddelsam. Mtz.

4802. Johan Arvid Moberger. F. i Västervik 1801 510; fad. rektor [3425]. Fil. kand. 26; fil. doktor 27; teol. kand. 28; teol. lic. 30; prv. 30; teol. doktor 44. Docent i Upps. 30; kyrkoherde i Södra Vi o. Jursdala 31; prost 38; [ 398 ]kontr.-prost 57—73. Egare af Kloster i Kristdala 61. Riksdagsman 65; statsrevisor 64. D. 1882 234.

M. var en grundlärd teolog och erhöll genom ett kungabref rätt att i anseende till sin utmärkta lärdom söka pastorat före fylda 30 år. Blef ock kyrkoherde före den åldern och lefde sedan, »ett mönster för en landtpastor,» i troget förbund med sina församlingar under ett halft sekel. I teologien intog han en strängt konservativ ståndpunkt, men i politik och humanitära frågor visade han sig vara en nitisk reformvän. Vid 1865 års märkliga riksdag framstod han såsom en af de ifrigaste kämparne för representationsförändringen och uppträdde vid denna frågas afgörande med ett glänsande kvickt föredrag, »hvars sarkasmer flögo som pilspetsar.» Verkade äfven med framgång för nykterhetssaken och folkhögskoleväsendet samt deltog ännu på ålderdomen med varmt intresse i nyare tiders sträfvanden.

4803. Israël Rosengren. F. i Skärkind 1795 2612; fad. Nils, trädgårdsmästare. Fil. kand. 1823; fil. doktor 24; prv. 30. Lärare vid Ljungstedtska friskolan i Linköping 28; domk.-kommin. där 36; kyrkoherde i Hallingebärg 48; prost 51. D. 1859 1011.

B. upparbetade Ljungstedtska skolan till ett mönster för en dylik läroanstalt och grundade tillika en privatskola, som på 1830-talet åtnjöt stort förtroende. Ypperlig prädikant; arbetade med outtröttligt nit för gudsfruktan, sedlighet och god ordning inom församlingen; var ock en föresyn som landtbrukare. Han skref stundom tillfällighetsvärs och hade särdeles lätt att uttrycka sig; begagnade därför aldrig prädikokoncept. En satirisk-humoristisk prägel låg intryckt på hela hans umgängessätt.

4804. Anders Forssén. F. i Kärna 1799 124; fad. Anders, organist. Prv. 1822. Reg.-pastor vid Jönk. reg. 31; tillika kommin. i Landeryd 44; kyrkoherde i Östra Stenby 55. D. 1858 245.

4805. Johan Lagerström. F. i Kärna 1798 2211; fad. Erik Johansson, bonde. Prv. 1822. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ekebyborna 26. D. i Slaka 1827 144.

4806. Adolf Tauvon. F. på Sveaborg, Finland, 1801 218; fad. Israël, kamrer vid örlogsflottan, slutl. bosatt i Vadstena. Hofr.-ex. 21. Kopist i Just-rev.-exped. 25; kanslist i K. M. kansli 32, i exped. 36; tf. rev.-sekreterare (37). Notarie o. kammarskrifvare i Civilstatens pensionsinrättn. 26; sekreterare där 28; tillika kassör 28—32 samt tf. 35, ord. ombudsman 44; afsk. 53. Vet.-akad:s ombudsman 31—48. Lagman i Östgöta lagsaga 37 till 49 (då lagm.-dömena upphörde). D. i Norrköping 1853 59.

4807. Johan Bernau. F. i Vårdnäs 1796 146; fad. Petter Andersson, hemmansegare. Prv. 1821. Komminister i Norra Vi o. Tirserum 36. D. 1867 261.

B. var en fridens man i detta ords högsta betydelse. Fridfull och nöjd, satt han i sitt Bölö vid stranden af en liten sjö, som, belägen mellan bärg och höjder, sällan krusas af någon stormil, en sann bild af honom själf.

4808. Didrik Pontus af Burén. F. i Kristbärg 1802 247; fad. Peter Carl, brukspatron. Hofr.-ex. 21. V. hhöfd. 25. Förvaltare på Boxholms bruk 26; egare af Danielshammars bruk i Malexander 26; disponent å Boxholm 28; brukspatron o. egare af Boxholms bruk 49—64; tillika egare af säteriet 56. Postmästare i Boxholm 25; afsk. 58. Riksdagsman i Första kammaren för Österg. län 69—71; kommunalman. D. på Boxholm 1878 203.

B. var en ärans man. Inom hans ståtliga yttre gestalt bodde en ädel och god ande, som lifligt deltog i och verkade för allmänt och enskildt väl. Sålunda var han ett godt stöd och en välvillig hjälpreda åt den ort och de kommuner han tillhörde, men äfven i provinsens allmänna angelägenheter ingrep han verksamt. Hvad farfadern och fadern börjat till bruksrörelsens utvidgande, fullföljde han nitiskt och uppdref denna industri i särdeles hög grad; i synnerhet nedlade han mycken kostnad och möda på stålberedningen.

4809. Anders Peter Gellerz. F. i Västerrum 1797 28; fad. Peter Jonsson [ 399 ]Forsberg, landtbrukare. Prv. 1821. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ingatorp 42. D. där 1843 11.

G. hörde till dem, som då och då taga sig en florshufva, men blef aldrig därför anmäld. S.

4810. Carl Otto Hellman. F. i Asby 1800 262; fad. Otto Leonard, fänrik. Hofr.-ex. 20. Auskult. i Svea hofr. 21; e. o. notarie 23; v. notarie 24; v. hhöfd.; auditör vid Kalmar reg. 26; tit. assessor 40; afsk. 61. Egare af Alarp i Asby till 29, sedan bosatt i Småland o. egare af Tångerda, Jönk. län. D. där 1882 242.

4811. Anders Edler. F. i Östra Ed 1793 286; fad. Anders Tyrsson, hemmansegare. Prv. 1821. Komminister i Dagsbärg o. Krokek 37; tj:ledig för sjuklighet fr. 47. D. 1883 310.

E. säges i yngre dagar hafva företett »bilden af den gustavianska tidens modepräst.» Var författare till åtskilliga skaldestycken, af hvilka flere äro intagna i Norrköpings Tidningar.

4812. Olof Christopher Kjörkander. F. i Frinnaryd 1796 176; fad. kronolänsman. Fänrik vid Gotl. nat.-beväring 1823; löjtn. 28; slutl. kapten; tillika musikdirektör vid reg. samt musiklärare vid Visby allm. lärov. Gårdsegare i Visby. D. där 1846 305.

4813. Anders Adam Kraft. F. i Rogslösa 1797 210; fad. prost [3270]. Prv. 1820. Prädikant för arbetsmanskapet vid Göta kanalbyggn. i Motala 24 —26; komminister i Örbärga o. Nässja 35, i Hof o. Appuna 49. D. 1854 11.

4814. Bror Fabian Hertzman. F. i Höreda 1802 254; fad. prost [3269]. Kvartermästare vid Smål. husarreg.; afsk. Skollärare i Krokek. D. där 1876 1311.

4815. Carl Roland Printzsköld. F. i Sthlm 1803 23; fad. löjtnant o. ingeniör vid Göta kanalbyggn. Kofferdi-jungman 22; styrman 24; sek.-löjtn. vid flottan 25; prem.-löjtn. 37; kaptenlöjtnant 44; tillika lärare vid Kalmar navig.-skola 41. D. i Karlskrona 1847 66.

P. var en utmärkt skicklig och mycket använd sjöofficer. Tjänstgjorde vid franska örlogsflottan 1831—33. — Fader till Otto P., förste hofmarskalk och chef för Konungens hofförvaltning.

4816. Nils Nilsson Aschan. F. i Hofmantorp, Kronob. län, 1802 272; fad. bärgsråd [3780]. Hofr.-ex. 21; bärgsex. 24. Brukspatron; egare af Os o. Hinsekind, Jönk. län. D. på Os 1888 283.

4817. Per Gustaf Holmstedt. F. i Norrköping 1799 193; fad. Sigfrid, skräddare. Prv. 1824. Komminister i Styrestad 39, i Östra Stenby 42, i Västra Husby 58. D. 1888 98.

Var ett mönster af punktlighet och ordning, hvilka egenskaper han bibehöll i sena ålderdomen. Ännu långt in på 1880-talet hörde man gärna hans med den mjuka, vackra stämman framsagda och genom sin tilltalande enkelhet utmärkta prädikan. Stiftets senior.

4818. Anton Anders Aurelius. F. i Örtomta 1802 2512; fad. prost [3528]. Prv. 28. Kommin. i Ekeby 38; kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 54; prost 59. D. 1878 134.

Genom sitt milda, stilla väsen, sin fromma, oskrymtade religiositet och sitt för lidande likar ömt känsliga hjärta gjorde han sig allmänt värderad och älskad.

4819. Magnus Vinbladh [Hansson]. F. i Allhelgona 1796 192; fad. Hans Månsson, bonde. Prv. 1821. Komminister i Askeby 40. D. 1860 1811.

4820. Otto Leopold Fogelmarck. F. i Västervik 1802 48; fad. Peter, källarmästare o. handlande. Med.-fil. ex. 24; med. kand. Sinnessjuk. D. i Ryssby, Kronob. län, 1849 231.

[ 400 ]4821. Johan Gustaf Bleumer. F. i Skärkind 1800 152; fad. komminister. D. som stud. 1823 204.

4822. Anders Peter Lindelius. F. i Loftahammar 1795 288; fad. komminister. Prv. 1821. Brukspräd. vid Öfverum 21—24; komminister i Vimmerby 35. D. 1857 196.

4823. Hans Magnus Westerberg. F. i Östra Harg 1797 1812; fad. Olof Hansson, bonde. Prv. 1821. Komminister i Vimmerby 32. D. 1834 98.

4824. Per Emanuel Kinmanson. F. i Eksjö 1801 207; fad. Jonas Gustaf Kinman, kopparslagare. Postskrifvare. D. i Eksjö 1837 275.

4825. Jean Vathier de Bèsche. F. i Söderköping 1800 282; fad. major. Prv. 24. Prädikant för arbetsmanskapet vid Göta kanalbyggn. vid Söderköping 24—29; skollärare i Söderköping 25; tillika brunnspräd. 26; kommin. i Söderköping 30; kyrkoherde i Drothem 60. D. 1879 207.

Vittert anlagd, utgaf han på 1840-talet ett par »genremålningar» samt en roman; författade ock andaktsböcker för brunnsgäster. Var allmänt känd för sin cynism både i ord och gärningar.

4826. Sigge Vathier de Bèsche. F. i Söderköping 1801 204; fad. major. Hofr.-ex. 23. E. o. notarie i Svea hofr. 25; v. notarie 27. Hofjunkare 27. Egare af Tångestad i Kimstad i slutet af 1830-talet. D. i Söderköping 1870 65.

4827. Johan Tigner. F. i Tingstad 1800 79; fad. Magnus Andersson, bryggare i Norrköping. Stud. i Lund 19, i Upps. 22. Uppbördsskrifvare, antagl. i Finspånga län; tit. sekreterare. D. i Skånstorp i Hällestad 1862 284.

4828. Johan Jacob Jacobi. F. i Svinhult 1798 147; fad. Jacob Jacobsson, bonde. Stud. i Lund 1819, i Upps. 23; hofr.-ex. 24. Rådman o. kämn.-präses i Örebro 29; borgmästare i Södertälje 30; häradshöfding i Tössbo o. Vedbo, Älfsborgs län, 41. Riksdagsman i Borgarståndet 40. D. i Åmål 1847 311.

4829. Anders Fredrik Höijer. F. i Eksjö 1797 1012; fad. Johan August, skomakare. Prv. 1824. Skollärare o. pastorsadjunkt i Eksjö 24; tillika e. o. bat.-prädikant vid Smål. gren.-kår 32. D. 1836 79.

4830. Johan Christofer Haag. F. i Linköping 1797 311; fad. Nils Hagberg, konsist.-vaktmästare. Fil. kand. 27; fil. doktor 27; prv. 46. Kollega i Vimmerby 30; rektor 46; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 48; prost 56. D. 1867 2110.

På hans graf restes 1874 en minnesvård af tacksamma f. d. lärjungar i den undervisningsanstalt för flickor, hvilken H. och hans hustru med stor berömmelse i många år förestodo, först i Vimmerby och sedan i Rumskulla. H. var en man med fryntligt och glädtigt lynne; egnade sig med framgång åt musiken och var en virtuos på violin.