Östgötars minne/1821

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1820
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1821
1822  →


[ 403 ]

1821.

4860. Lennart Ulrik Lindorm Ribbing, frih. F. i Årdala, Söderm. län, 1809 33; fad. kammarherre. D., drunkn., som stud. vid Stäringe, Söderm. län, 1826 57.

4861. Per Gustaf Asplund. F. i Norrköping 1802 208; fad. sjöman. E. o. kontorsskrifvare vid postverket 35; postmästare i Trelleborg 44, i Sölvesborg 46. D. 1871 1212.

4862. Knut Arvid Posse, grefve. F. i Arnö, Upps. län, 1804 122; fad. kapten. Kadett på Karlbärg 21; resande till Ostindien 26; privatman, bosatt i Sigtuna 39-49. D. i Teda, Upps. län, 1851 2111.

4863. Fredrik Gustaf Posse, grefve. F. i Arnö, Upps. län, 1805 308; fad. kapten. Kadett på Karlbärg 21—29. Privatman, lam af slag. D. på Nybyholm, Upps. län, 1859 285.

[ 404 ]4864. Viktor Törnbom. F. i Västra Eneby 1801 3l1; fad. Gustaf, hofr.-kommissarie o. organist. Hofr.-ex. 23. Auskult. i Göta hofr.; v. hhöfd.; tf. domhafvande i Kinda o. Ydre 26—41 (utom 28); tit. häradshöfding 39. Egare af Tjuk i Västra Eneby. D. i Kisa 1841 58.

4865. Daniel Gustaf Bergman. F. i Skärstad, Jönk. län, 1799 149; fad. Israël, mjölnare i Norrköping. Prv. 1828. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ingatorp 54; afsatt fr. prästämb. 58. D. i Ingatorp 1861 135.

B. afsattes i anledning af fylleri i tjänsten.

4866. Carl Magnus Stenholm. F. 1800 148; fad. hofr.-kommissarie i Norrköping. Privatlärare där. D. i Norrköping 1880 282.

4867. Johan Gabriel Enroth. F. i Norrköping 1802 1110; fad. Gabriel, klädesväfvare. Prv. 27. Lärare vid Gustav. barnhusskolan i Norrköping 32, vid Eberst. skolan 40; komminister i Vireda o. Haurida 44, i Vallerstad o. Järstad 55, i Västra Harg 59. D. 1880 11.

4868. Carl Gustaf Hoffstedt. F. i Mjölby 1803 156; fad. Johan, inspektor. Hofr.-ex. 22; kansliex. 23; kameralex. 23. V. hhöfd. 26; auskult. i Svea hofr. 26; tit. häradshöfding 30; kopist i Just.-rev.-exped. 37; kanslist 40; prot.-sekreterare i K. M. kansli 40; rev.-sekreterare 41; justitieråd 48; afsk. 68. Egare af Bosgård i Västra Harg o. bosatt där 68. D. där 1884 111.

Att H. egde ej vanlig begåfning, kan redan slutas af den framgång, han rönte på ämbetsmannabanan. Med den eminenta förmåga, han i detta hänseende ådagalade, förenade han ett hjärta, som varmt ömmade för medmänniskors väl. Stora äro de summor, med hvilka han understödde behöfvande, och mot skolväsendet i det samhälle, han på sista tiden tillhörde, visade han mycken frikostighet genom donationer. Huru anspråkslös han var, synes icke minst af de anordningar, han föreskref om sin begrafning: ingen särskild grafplats skulle få köpas, utan »han skulle ligga i linien» bland allmogen, och ingen grafvård skulle få resas öfver platsen. — Stor vän af ett godt och gladt skämt, författade H., då han vid 1834—35 års riksdag tjänstgjorde som kanslist i Bondeståndet, de barocka motioner, som då framburos af Nils Insulin och som väckte en så ohäjdad munterhet i vida kretsar. Vid ett tillfälle, då H. satt ting och ett mål förevar angående kortspel, förmådde han nämnden att till klargörande af saken spela femkort i sittande rätt.

4869. Gustaf Fredrik Ekenstam. F. i Sjögestad 1802 2511; fad. öfverste. Stud. i Lund 21, i Upps. 23; hofr.-ex. där 24; bärgsex. 27. Stip. vid Falu bärgsskola 27; v. notarie i Bärgskolleg. 27; stip. där 30—33; elev å Järnkontorets stat 30; bärgmästare i Västerb. och Norrb. län 34, i Jönk., Kron., Blek., Krist., Malm. o. Hall. län (sed. benämndt 9:e, slutl. södra bärgm.-distr.) 55; afsk. 81. D. i Köpenhamn 1886 31.

4870. Napoleon von Döbeln, frih F. 1802 263; fad. generallöjtnant (»Döbeln vid Jutas»). Kornett vid Lifgardet till häst 18; afsk. 20; löjtn. i armén 20; underlöjtn. vid Ingeniörkårens fortifik.-brigad 22; afsk. 25; kapten i armén 29. D. i Sthlm 1847 1410.

Författade och utgaf från trycket åtskilliga matematiska uppsatser. — Var den siste af friherrliga ätten v. D.; men »någon vapenkrossning kunde ej ske, emedan penningar icke funnos till anskaffande af ett vapen.»

4871. Jonas Jakob Sarnau. F. i Skeninge 1801 215; fad. Lars, postmästare, v. häradshöfding. Stud. i Lund 21, i Upps. 24. Bosatt, utan kändt yrke, i Skeninge. D. där 1869 255.

Uttog testimonium till prästämbetet 1826, men blef aldrig präst. Om honom står skrifvet: »går och larfvar som original i Skeninge 1850.» Matr. — Efterlemnade anteckningar om Östgöta nations medlemmar, och har denna källa i några fall blifvit använd vid föreliggande arbete.

[ 405 ]4872. Daniel Egnell. F. i Vreta kloster 1802 1810; fad. domk.-syssloman o. godsegare. Teol. stud. Förste bokhållare vid Söderfors bruk, Upps. län, 32; kassör där. Landtbrukare samt egare af Kärrsjö 53 o. af Kungskvarn i Ledbärg 67. D. där 1873 51.

4873. Carl Olof Rundeberg. F. i Kvillinge 1802 2212; fad. kronolänsman [4038]. Fil. kand. 33; fil. doktor 33. Kollega vid Jakobs lärov. i Sthlm 36; rektor 49; afsk. 68. D. i Västerås 1869 811.

4874. Carl Maurits André. F. i Rappestad 1802 229; fad. kyrkoherde [3730]. Prv. 26. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Veta 47; tj:fri för sjuklighet 47. D. i Rappestads prgd 1850 46.

4875. Per Vallgren. F. i Ölme, Värml. län, 1798 14; fad. soldat. Prv. till Visby stift 1824. Fångpräd. i Visby 28; domk.-kommin. där 30; kyrkoherde i Eksta o. Sproge 31; prost 34; kontr.-prost 54. D. 1856 265.

4876. Johan Gustaf Hellström. F. 1799 1810; fad. kantor i Norrköping. Fil. kand. 1827; fil. doktor 30. Lärare vid Brändströmska elem.-skolan i Gefle 28; musiklärare vid allm. läroverket där 36. D. i Gefle 1859 294.

4877. Per Fredrik Nisbeth. F. i Linköping 1803 74; fad. major. Fanjunkare vid Värml. fältj.-reg.; underlöjtn. 25; löjtn. 33; reg.-kv.-mästare 34; tit. kapten 39; afsk. 39. Kustchef vid kustbevakn.-kåren 39, tjg. i södra tulldistr. 40, i västra distr. 42, på Gotland 48; tullförvaltare i Härnösand 48; distriktschef i sydöstra tulldistr. 52; afsk. 89. D. i Kalmar 1897 214.

4878. Axel Jakob Björkeroth. F. i Svinhult 1801 411; fad. komminister [3512]. Prv. 25. Komminister i Eksjö stads- o. landsf. 39. D. 1843 610.

4879. Carl Ulrik Sondén. F. i Landeryd 1802 fad. prost [3578]. Med.-fil. ex. 24; med. kand. 27; med. lic. 28; kir. mag. 28; med. doktor 35. Fäng.-läkare i Sthlm 29—30; lärare vid Gymnast. centralinst. 29—33, 42. Läkare vid Danviks hospital o. dårhus 32; öfverläkare där 47; afsk. 62. Tf. 49, ord. ombudsman o. fiskal i Sundh.-kolleg. 57; medicinalråd 58; afsk. 74. Redaktör af »Svenska läkaresällskapets nya handlingar» 37—48; hufvudredaktör af »Hygiea» 39—49. Inspektor för Farmacevt. instit. D. i Sthlm 1875 65.

S. var af naturen begåfvad med ett klart och genomträngande förstånd, och hans medicinska studier voro både grundliga och omfattande. Hans förnämsta lifsgärning var det svenska hospitalsväsendets nydanande, för hvilket han outtröttligt arbetade så väl i kommittéer som på enskild väg både i tal och skrift. Som hospitalsläkare bröt han vid behandlingen af de sinnessjuka helt och hållet med den gamla metoden, i det han tillämpade en nyare tids människovänligare grundsatser. Dels som vetenskaplig författare och dels som öfversättare utöfvade han med stilistisk talang en ganska omfattande skriftställareverksamhet. Hans offentliga lif bar prägeln af sträng plikttrohet och omutlig rättskänsla. »Den äkta humaniteten har väl sällan funnit ett vackrare uttryck än i hans rena, flärdlösa, öfver allt småsinne upphöjda karaktär.» Bruz.

4880. Gustaf Fredrik Brandsten. F. i Pelarne 1806 1010; fad. Carl Fredrik, ekonomidirektör. Landtbrukare i Pelarnehult i Pelarne. D. där 1867 3011.

4881. Gustaf Fredrik Ström. F. i Säby 1799 810; fad. musikdirektör. Fänrik vid Jämtl. fältj.-reg. 1825, löjtn. där 28, vid Norra skånska inf.-reg 39; kapten där 42, i armén 48; afsk. 53. Anstäld vid Kon. Carl XIV Johans enskilda byrå samt »generalinspektör öfver Konungens bärgverk och skogar i Norrland allt ifrån Älfkarleby upp till Juckasjärvi» 24—32; disponent vid Höganäs stenkolsverk, Malm. län, 32. Godsegare å Gräfsnäs, Älfsb. län, [ 406 ]45, å Senäte, Skarab. län, 48; arrendator af Bleckenstad i Ekeby 56—76; slutligen bosatt i Motala. D. där 1895 511.

S. var son af musikdirektören vid Jönköpings regemente Birger Ström, som innehade trumslagarebostället Bredkärr, och som åtföljde Crusell på dennes resa till Paris 1803 samt blef en af dem, som genom införande af mässingsinstrumenten omorganiserade den svenska militärmusiken. Till boställsinnehafvare och trumslagare utnämndes sonen Gustaf Fredrik, då han ännu låg i vaggan. Han började i Uppsala läsa på prästexamen; kom emellertid som informator till öfversten, sed. generaltulldirektören Gyllenhaal i Västergötland, och denne förmådde S. att afstå från sin själfvalda bana och utbyta handboken mot svärdet. Som löjtnant och i uniform uppträdde han sedermera som opponent vid en latinsk prästdisputation i Skara. — Under den tid han egde Senäte var Viktor Rydberg anstäld som handledare af hans barn. — S. var älskvärd, fridsam och vänsäll som få; därtill en intressant personlighet, bekant som han varit med många af vårt lands mera berömda personligheter, och hans rika minne var som en uppslagsbok, särskildt rörande de tidigare skedena af 1800-talet. »Skicka dig väl, så spörjs du minst» var den gamle mannens valspråk, som han följde under hela sitt långa lif.

4882. August Vilhelm Fahlström. F. 1801 1210; fad. ekonomidirektör i Vist. Hofr.-ex. 23; bärgsex. 27. Auskult. i Bärgskolleg. 27; bärgsnotarie; elev å Järnkontorets stat 29; stipendiat 39; tf. 51, ord. öfvermasmästare i Värmland 54; afsk. 56; direktör å Järnkontorets metallurgiska stat 56; afsk. 65. Bosatt i Värmland, slutl. i Filipstad. D. där 1890 251.

4883. Gustaf Adolf Forssander. F. i Högby 1798 261; fad. komminister [3440]. D. som stud. i Åtvid 1828 137.

4884. Johan Jakob Gjerling. f. i Regna 1803 25; fad. kapten [3621]. Hofr.-ex. 26. Auskult. i Svea hofr. 27; e. o. notarie 37; v. notarie 38; v. hhöfd. i Göta hofr. 36; borgmästare i Södertälje 42. D. där 1846 66.

4885. Berndt Vilhelm von Liewen, frih. F. i Linköping 1802 101; fad. kapten. Fil. kand. 28. D. i Sthlm 1840 2911.

4886. Carl Julius Björlingsson. F. i Vimmerby 1803 171; fad. prost [3913]. Fil. kand. 27; fil. doktor 27; med. kand. 34; med. lic. 37; med. doktor 37; kir. mag. 39. Docent i Upps. 28; stadsläkare i Karlskrona 40; afsk. 53. Bat.-läkare vid flottan i Karlskrona 40; förste bat.-läkare 53; regementsläkare 61; afsk. 71. D. i Karlskrona 1875 25.

4887. Gustaf Abraham Thrysell. f. i Tryserum 1794 711; fad. Anders Nilsson, bonde. Prv. 1824. Komminister i Skeninge o. Allhelgona 38. D. 1857 31.

4888. Anders Axberg. F. i Tryserum 1801 91; fad. Per A., bonde. Prv. 34. Domkyrkosyssloman i Linköping 51. D. i Vreta klosters prgd 1853 75.

4889. Carl Elis Cassel. F. i Sthlm 1802 291; fad. dispachör [3778]. Fänrik vid Västg.-Dals reg. 22; kornett vid Lifreg. husarkår 25; löjtn. 27; ryttmästare 36. D. i Ems, Nassau, 1840 48.

4890. Per Johan Ulrik Kernell. F. i Rinna 1800 283; fad. kyrkoherde [3606]. Prv. 24. Komminister i Ukna 44, i Svanhals o. Kumla 56. D. 1867 191.

4891. Adolf Pettersson. F. i Risinge 1803 233; fad. bokhållare. Bruksinspektor vid Stens bruk i Kvillinge. D. 1837 2311.

4892. Nils Daniel Kernell. F. i Rinna 1803 198; fad. kyrkoherde [3606]. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital. D. där 1870 77.

[ 407 ]4893. Carl Denis Crusenstolpe. F. i Jönköping 1804 149; fad. vice präsident. Hofr.-ex. 23. E. o. notarie i Göta hofr. 23. D. 1828 84.

C. var yngre broder till den bekante skriftställaren Magnus Jakob Crusenstolpe.

4894. Carl Gustaf Ryberg. F. i Kristbärg 1801 83; fad. kyrkoherde [2985]. Prv. 25. Kommin. i Mjölby 32; kyrkoherde där 53; prost 60. D. 1873 92.

4895. Carl Vilhelm Ringborg. F. i Norrköping 1805 1411; fad. Jöns, köpman. Kansliex. 25; hofr.-ex. 27. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 23; notarie vid kämnärsrätten 28; afsk. 35; e. o. kanslist i Just.-rev.-exped. m. fl. ämb.-verk 35; tit. adv.-fiskal 36. Ombudsman i Krigskolleg. 37—39. Kopist i Just.-kanslärsexped. 38; sekreterare 40; afsk. 45; exped.-sekreterare i K. M. kansli 43. D. i Norrköping 1881 275.

R. egnade sig vid sidan af ämbetsgöromålen och sedermera under hela sitt lif åt ganska omfattande studier i historia, biografi, statistik och statsrätt, i hvilka ämnen han efterlemnade rikhaltiga anteckningar och samlingar. Författade och öfversatte åtskilliga skönlitterära arbeten så väl i bunden som obunden form. Utgaf under striden om representationsförslaget af år 1863 tre småskrifter mot detsamma, om hvilka De Geer i sina »Minnen» säger, att de väckte mycket uppseende och voro skrifna med en varm öfvertygelse och i en lågande stil, som ej kunde förfela att göra intryck. R. var en ärans man som få, varm fosterlandsvän och sanningsälskande, men sträng i åsikter och orädd samt »hade sitt hufvud för sig,» därför ofta missförstådd. — Sina samlingar af böcker, manuskript, kartor, musikalier och gravyrer skänkte han till Norrköpings allm. läroverk.

4896. Per Adolf Lindgren. F. i Vist 1802 2811; fad. Olof, bokhållare. Bokhållare på Karlströms bruk i Kristbärg; bruksinspektor på Godegård 29—31; därefter bosatt å Tuttorp i Svinstad. D. »tämligen ung.»

4897. Johan Gustaf Hertzman. F. i Å 1801 173; fad. Anders, kronofogde. Kameralex. 27. Stadsfiskal i Örebro. D. där 1838 3010.

4898. Martin Fredrik Enhörning. F. 1798; fad. fältväbel i Tjärstad.

4899. Fredrik Cassel. F. i Sthlm 1803 284; fad. dispachör [3778]. Hofr.-ex. 23. V. dispachör i Sthlm. D. där 1830 29.

4900. Bengt Ture Oxenstjerna, frih. F. i Köpenhamn 1804 25; fad. envoyé. Kansliex. 25. Fänrik vid Smål. inf.-bat. 24; kornett vid Lifgardet till häst 30; löjtn. 33; ryttmästare 38; kapten vid Västg. reg. 38. D. på Ingelsby, Skarab. län, 1846 243.

4901. Carl Erik Grefberg. F. i Ringarum 1801 281; fad. Lars Peter, bruksförvaltare. Hofr.-ex. 27. Magistratssekreterare i Söderköping; afsk. D. där 1845.

4902. Nils Vilhelm Frösén. F. i Kärna 1803 237; fad. Lars Persson, bonde. Prv. 26. Kyrkoherde i Målilla o. Gårdveda 43; kontr.-prost 54; utn. kyrkoh. i Askeby 67. D. 1868 125.

4903. Henrik August Tisell. F. i Tjällmo 1803 128; fad. brukspatron [3288]. Kornett vid Smål. husarreg. 23; löjtn. 28; ryttm. vid reg. 48, i armén 50; major 50; afsk. 54. Godsegare å Medhamra i Hagebyhöga 28—60-talet; sed. egare af Samuelsbärg vid Motala. D. där 1879 64.

4904. Bleckert Adolf Berndes. F. 1801 3011; fad. Johan Adolf B. (förut Elgelin), kronofogde, tit. assessor, i Västra Ny. Hofr.-ex. 25. E. o. notarie i Svea hofr. Landtbrukare o. delegare i Säter i Motala landsf.; godsegare å Tubbetorp i Stenum, Skarab. län. D. där 1875 63.

[ 408 ] 4905. Carl Bergvall. F. i Ringarum 1800 2811; fad. Carl Johansson, bonde. Prv. till Visby stift 26. Kommin. i Dalhem, Ganthem o. Halla 44; kyrkoherde i Barlingbo o. Ekeby 51; prost 58. Riksdagsman 59, 62, 65. D. i Garde prgd 1900 24.

Vid sin död nära hundraårig, var B. prästerskapets senior i stiftet från 1891 och i hela riket från 1895.

4906. Teodor Magnus Edenholm. F. 1802 1011; fad. bonde i Östra Ed. D. som stud. i Uppsala 1823 64.