Östgötars minne/1787

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1786
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1787
1788  →


[ 298 ]

1787.

3774. Clas Erik Siegbahn. F. i Höreda 1765 285; fad. Per, reg.-fältskär i Eksjö. Landtmät.-ex. 92. Komm.-landtmätare i Jönk. län 96; skolegodsinspektor i Adelöf. D. där 1823 283.

3775. Per Erik Hane. F. 1769 308; fad. hofmästare på Tuna, sed. slottskamrer vid Svartsjö. Landtmät.-ex. 88. Landtmät.-auskultant i Söderm. län; skild fr. landtmäteriet 92. Fänrik vid Helsinge vargering 89.

Deltog i 1789—90 års fälttåg. — Schavotterade i Stockholm för förfalskning af riksgäldssedlar och dömdes till lifstidsfängelse å Sveaborgs fästning 1794; rymde därifrån 1795. Matr.

3776. Hans Emanuelsson. F. i Trehörna 1765 108; fad. torpare. Prv. 91. Komminister i Dagsbärg o. Krokek 99, i Östra Husby 1810. D. 1822 811.

3777. Nils Stendahl [Stene]. F. 1766 2910; fad. bonde i Västra Stenby. Bokhållare vid finska gen.-krigskommissariatet 89; revisor där 90; e. o. kammarskrifvare i Krigskolleg. 96; tf. revisor vid krigskommissariatet i Göteborg 1801; kammarskrifvare i Krigskolleg. 04. D. Sthlm 1810 228.

3778. Carl Cassel. F. i Kisa 1766 43; fad. Per, bonde. Kansli- o. hofr.-ex. E. o. kanslist i Kanslikolleg. exped. 93; kopist 95; kanslist 98—1801. Bokhållare vid Sjöassuranskompaniet, sed. -kontoret 1794; dispachör i Sthlm 99. Egare af Laxå bruk o. Attersta klinggård, Örebro län. Fullmäktig i Järnkontoret. D. i Sthlm 1834 310.

3779. Lars Sandelin. F. i Hof 1764 8; fad. bonde. D. som stud. 1789, begr. 12:e sönd. efter tref.-sönd.

3780. Johan Lorents Aschan. F. i Flisby 1772 266; fad. rektor [2760]. Med.-fil. ex. 92; med. kand. 94; med. lic. 95; med. doktor 97; kir. mag. 98. V. prov.-läkare i Svartsjö län 95; tjg. hofmedikus 95; prov.-läkare i Nora o. Lindesbärg 97; tillika brunnsintendent vid Loka 98; reg.-läkare vid Smål. dragonreg. 1803; afsk. 13. Bruksegare å Lessebo 02 samt egare af Klafreström, Os, Åryd, Diö m. m. i Kronob. län; tit. bärgsråd 14. D. på Lessebo 1856 205.

A., som var en mycket ansedd bruksidkare, har dessutom gjort sig ett namn som en af vårt lands mera framstående mäcenater. Han har stiftat stipendier för studenter i Uppsala af Östgöta och Smålands nationer, för studenter i Lund samt för studerande ynglingar i Linköping, Eksjö och Växjö, hvarjämte han gjort donation till Landtbruksakademien för understöd åt unge män, som egna sig åt landtbruket. Verkade ej blott för sina underhafvandes och sina egendomars materiela förkofran, utan var äfven mån om folkupplysningen, i det han inrättade skolor och vidtog flere andra åtgärder i detta syfte. Se vidare Biogr. lex. m. fl.

3781. Anders Vångenberg. F. i Vånga 1766 158; fad. Jonas, smed. Fil. kand. 90; fil. doktor 91; prv. 92. Slottspräd. i Linköping 92; kyrkoherde i Hof o. Appuna 1802; prost 17. D. 1839 3112.

3782. Carl Åke Hammarsköld. F. 1768 129; fad. kammarherre i Tuna. Hofr.-ex. 88. Auskult. i Göta hofr. 88; v. hhöfd., bosatt i Vimmerby. Kammarjunkare 1811. Godsegare på Tuna sätesgård i Tuna. D. där 1848 117.

[ 299 ]3783. Gustaf Henrik Ahlstedt. F. i Linköping 1768 1412; fad. Henrik, bokhandlare. Med.-fil. ex. 96; med. kand. 98; med. lic. 99; med. doktor 1804. Stadsfysiker i Uppsala 03; tit. assessor 08. D. i Uppsala 1811 232.

»Oförtruten i sitt yrke och särdeles välgörande mot fattiga, var han mycket älskad och vid sin bortgång allmänt sörjd och saknad.» Sckl.

3784. Isak Herman Calén. F. i Kettilstad 1766 193; fad. kyrkoherde [2440]. Stud. till 89. Fänrik vid Västerb. reg. 91; afsk. 94. Landtbrukare på Malma i Västra Eneby. D. där 1802 711.

3785. Johan Aspling. F. i Linköping 1768 119; fad. Johan, klensmed. Auskult i Svea hofr. 89; e. o. notarie 90; kanslist vid Arméns flotta 9.; adv.-fiskal vid Sthlms eskader 95; tillika krigsfiskal i Krigshofr. 97; afsk. m. tit. lagman 1801; kämnärspräses i Nyköping; afsk. 18. D. i Sthlm 1825 143.

3786. Lars Johan Boræus. F. i Bredestad 1769 281; fad. prost i Sund. Prv. 96; fil. kand. 96; fil. doktor 97. Kollega i Linköping 99; konrektor 1805; rektor i Norrköping 07; kyrkoherde i Norra Vi o. Tirserum 08; prost 14; kontr.-prost 33. D. 1837 1710.

B. disputerade under Dan. Boëthii præsidium 1796 »de differentia inter moralitatem et legalitatem», hvarvid prof. Christiernin uppträdde som opponent med en myckenhet argumenter mot kantiska filosofien och gjorde denna akt till en af de märkvärdigaste, som vid universitetet inträffat. — Som lärare var B. känd för den yttersta flit och samvetsgrannhet, men obeveklig stränghet; som kyrkoherde mycket öfverseende med sina sockenboar, »slutligen af dem därför belönad med den största otacksamhet.» Skänkte 1832 en summa af 2,000 rdr rmt till inrättande af en flickskola. R.

3787. Carl Erik Sundelius. F. i Mjölby (Sörby) 1766 212; fad. kronofogde [3096]. Prv. 91. Kommin. i Åtvid 92; afsatt fr. befattn. o. ämbete 1826; restit. i prästämb. 28; v. komminister, senast i Vireda 36; tj:fri. D. i Linköping 1847 263.

S. synes varit en i hög grad trätgirig och stridslysten man. Alltifrån 1812 var han invecklad i ständiga rättegångar. För anstötligt lefnadssätt, »ovärdigt och våldsamt förhållande mot hustru och barn» samt grundlösa och i uttryck förklenliga anklagelser mot sin förman, prosten Dandenelle, blef han från prästämbetet afsatt och nödgades göra afbön. Åter på ansökan insatt i ämbetet, låg han sedermera i oupphörlig fäjd med domkapitlet, som städse vägrade honom förslag till lediga prästtjänster, hvaröfver han upprepade gånger, ehuru alltid förgäfves, hos Kgl. Maj:t anförde klagomål.

3788. Johan Henrik De Rogier. F. i Eksjö 1767 169; fad. Johan, garfvare. Prv. 92. S. m. adjunkt, anst. i Stora Åby 92, i Vånga 1803. D. där 1804 221.

Var en mild, stilla och from man af den hernhutiska riktningen. Donerade sin kvarlåtenskap till Stora Åby pastorat för inrättande af en skola, där fattiga barn äfven skulle få nödtorftigt underhåll. S.

3789. Samuel Peter Presser. F. i Linköping 1767 155; fad. Samuel, guldsmed. Prv. 93. Komminister i Horn o. Hycklinge 1803. D. 1824 287.

3790. Per Vestercrantz. F. i Hagebyhöga 1763 317; fad. Magnus, salpetersjudare. Prv. 89. Komminister i Törnsfall 1802. D. 1823 81.

3791. Erik Boræn. F. i Linköping 1768 138; fad. kyrkoherde [2503]. Auskult. i Svea hofr. 92; v. notarie 95. V. hofnotarie i Öfre borgrätten (97); hofnotarie 1803. D. i Sthlm 1808 612.

3792. Johan Adolf Becker. F. i Norrköping 1768 246; fad. stadssekreterare, tit. rådman [3062]. V. notarie vid Norrköpings rådsturätt 88; stadsnotarie 89; magistratssekreterare 1805; tit. rådman. D. i Norrköping 1824 272.

[ 300 ]3793. Fredrik Rudberg. F. i Norrköping 1767 19; fad. stadsfysiker [2615]. Auskult. i Svea hofr. 88; e. o. kanslist 89; e. o. notarie 89; notarie i Öfverståth.-ämb:s kansli; tit. sekreterare 99; tit. assessor 1808; kst. vice fogat 08; Konungens fogat 11; afsk. 12. D. i Sthlm 1826 2912.

3794. Nils Anders Lönroth. F. i Eksjö 1768 135; fad. Johan, skräddare. Stud. i Åbo 91; med. lic. 95; med. doktor 1802; kir. mag. 03. Prov.-läkare i Tavastehus 1795; reg.-läkare vid Nylands reg. 1807; sjukhusläkare under kriget 08; afsk. ur svensk tjänst med tit. assessor 10; prov.-läkare i Tammerfors 12; afsk. 28. D. i Tavastehus 1841 277.

3795. Magnus Vizelius. F. i Södra Vi 1762 1411; fad. Olof bonde. Prv. 89. Komminister i Västra Stenby 98. D. 1808 212.

3796. Adolf Fougberg. F. i Rönö 1768 412; fad. Olof, fabrikör. Fil. kand. 94; fil. doktor 94; prv. 95. Rektor i Vimmerby 99, i Söderköping 1807; kyrkoherde i Törnevalla 08, i Asby 15; prost 14. D. 1821 512.

3797. Daniel Ullgren. F. i Göteborg 1768 2312; fad. Olof, handlande. Prv. 94. Hofpräd. 94; tjg. e. o. hofpräd. 96; ord. hofprädikant 1800; tillika kyrkoh. Lofö, Upps. stift, 02; prost 08; kyrkoherde i Söderala 12; kontr.-prost 12. D. 1822 204.

3798. Jon Vistelius. F. 1766 304; fad. Johan, byggmästare i Linköping. Fänrik vid Ölands frikår 90; underlöjtnant vid Artilleriet 90.

Lärer sedermera fått anställning i franska republikanska armén under namnet Vigelstein.

3799. Erik Tiburtz Borgström. F. i Rystad (Näsby) 1767 106; fad. Fredrik, kamrer. Rustmästare vid Sandels kår; fältväbel. D. i Finland 1790.

3800. Olof Roselius. F. i Västervik 1768 1012; fad. kyrkoherde i Gryt. Persedelbokhållare i Krigskolleg. 92; revisor 93; styresman vid Söderhamns gevärsfaktori, å Krigskolleg. tyg- o. ammunitionsstat, 1807; tit. kamrer. D. i Karl Gustafs stad, Söderm. län, 1824 196.

3801. Per Adolf Nordströmer. F. 1766 3112; fad. inspektor i S:t Anna. Auskultant i Svea hofr. 91; gardist vid Göta lifgarde 91; skrifvare hos en auditör i Sthlm 96. D. i Norrköping 1813 196.

3802. Sven Ringström. F. 1759 13; fad. bonde i Drothem. Auskult. i Svea hofr. 95; landskanslist i Upps. län 1803 till 16.

Tog afsked från tjänsten eller dog sistnämnda år.