Östgötars minne/1837

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1836
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1837
1838  →


[ 472 ]

1837.

5463. Anders Philip Vallström. F. i Norrköping 1815 142; fad. kyrkoherde [3924]. Lägenhetsinnehafvare under Öjebro i Härbärga. D. där 1890 119.

»Fick i testamente efter sin moder en lägenhet i Öjebro, som han kallade Strömvallen. Lefde där stilla och förnöjsamt. Var vänfast och redbar samt hade ända till slutet ett förundransvärdt godt minne.» F.

5464. Lars Johan Larsson. F. i Herrestad 1820 142; fad. bonde. Landtbrukare o. delegare i Broby rusthåll i Strå. D. där 1861 2311.

5465. Valfrid Cornelius Bolin. F. i Borås 1820 116; fad. Carl Gustaf, häradshöfding i Aska o. Göstring. Stud. i Lund 37, i Upps. 40: kameralex. 40; hofr.-ex. 40. V. hhöfd. 46; assessor i Skånska hofr. 32; rev-sekreterare 58; exped.-ehef i Just.-statsexped. 60; justitieråd 61. D. i Sthlm 1877 52.

Goda studier, snabb uppfattning, klart hufvud och säkert omdöme beredde B. skyndsam framgång på ämbetsmannabanan ända upp till högsta domarevärdigheten. Som enskild person var han likaledes högt värderad.

5466. Gerhard Olof Justin von Yhlen. F. i Östra Stenby 1819 139; fad kammarjunkare o. godsegare. Jur.-fil. ex. 46. Godsegare o. landtbrukare på Ållonö i Östra Stenby 46—64. Tillsyningsman vid hafsfisket i Bohuslän 65―85, tillika i Hall. län 70—82; skeppsmätare i Lysekil 75; karantänsmästare på Känsö, Göteb. län, 85; afsk. 1900. Skriftställare; deltagare i Nordenskölds expedition till Norra Ishafvet 68. Bosatt i Lysekil.

5467. Daniel Georg Lindhagen. F. i Askeby 1819 277; fad. komminister [4454]. Dim.-ex. 40; fil. kand. 46; fil. doktor 48. Adjunkt vid Pulkova centralobservatorium i Ryssland 49—55; doeent i Upps. 50; bitr. astronom vid Vet.-akad. i Sthlm 55; akad:s sekreterare m. tit. professor 66: afsk. 1901. Aktuarie i försäkr.-bolaget Skandia 74—98; led. i Justeringsstyrelsen 79—84. Bosatt fortfarande i Sthlm.

5468. Johan Enoch Hultgren. F. i Vadstena 1817 2911; fad. skräddare. Kameralex. 40. Landskontorist i Sthlms län 44; länsbokhållare 50; häradsskrifvare i Lyhundra, Sjuhundra, Bro o. Vätö 54, i Fårentuna, Sollentuna, Vallentuna o. Danderyd, sed. 1:a fögderiet, 55; afsk. 84. Delegare i o. bosatt å Säby i Sånga, Sthlms län.

5469. Per Hampus Scherini. F. i Horn 1817 710; fad. kyrkoherde [3998]. Stud.-ex. 38; dim.-ex 41; prv. 41; fil. kand. 51: fil. doktor 51. Adjunkt vid Karlbärgs krigsakad. o. kommin. i Solna 53; tjg. e. o. hofprädikant 59: kyrkoherde i Östra Husby 64; kontr.-prost 72—88. Inspektor för Söderköpings allm. läroverk 86—91. Vitterhetsidkare. D. i Norrköping 1894 612.

S. egnade sig med framgång åt vitterheten; erhöll 1849 Svenska akademiens stora pris för skaldestycket »Augusti tidehvarf» samt utgaf 1855 och 1883 diktsamlingar. — I sitt ämbete utmärkte han sig genom trohet och nit samt största punktlighet och noggrannhet i allt. Hans prädikningar och andra offentliga föredrag voro riktiga mästerstycken i afseende på anläggning och utarbetning, »på samma gång de voro ingående, väckande, undervisande och värmande.» Var en särdeles skicklig latinare. Sbg. m. fl.

5470. Otto Vilhelm Lemke. F. i Hjorted 1819 255; fad Fredrik, pappersmakare. Fil. kand. 42; fil. doktor 45; teol. kand. 48; prv. 55; teol. doktor 60. Lektor i Visby 53 o. tf. rektor 72—75; tillika kyrkoherde i Västkinde 59—65, i Endre 84—95; prost 59; afsk o. bosatt i Sthlm 95. D. där 1900 34.

L. har förvärfvat sig rätt till tacksamhet af alla vänner af biografisk forskning genom utgifvande af sitt förträffliga arbete Visby stifts herdaminne, men har dessutom [ 473 ]författat en mängd afhandlingar och skrifter samt läroböcker i teologiska ämnen, af hvilka hans öfversikt af de bibliska böckernas innehåll och historia utkommit i flere upplagor. Var »en godhjärtad, blid och tillbakadragen person, hvilken helt lefde för det kall, som blifvit hans.

5471. Erik Vilhelm Planck. F. i Ulrika 1819 287; fad. Carl Gustaf, v. auditör o. mönsterskrifvare. Dim.-ex. 40; fil. kand. 45; fil. doktor 45. Aman. vid Linköpings stiftsbibliotek 48; apologist i Västervik 50; kollega, sed. lärov.-adjunkt, i Linköping 53; afsk. 84. Delegare i Sonnorp i Vinnerstad samt gårdsegare i Linköping.

5472. Carl Johan Erik Åkerstedt. F. i Målilla 1818 3012; fad. mönsterskrifvare [4271]. Jur.-fil ex. 41; kameralex. 43; hofr.-ex. 43. V. notarie i Svea hofr. 46; tf. kanslist i Fångv.-styrelsen 50; e. notarie för rev.-ärend. 52—70. Kopist i Just.-rev.-exped. 53; v. hhöfd. 57; kst. 59, ord. kanslist i nämnda exped. 61; kst. 66, ord. prot.-sekreterare 71; tf. byråchef i Just.-dep. 76; kansliråd o. byråchef där 79. D. i Wien 1880 2812.

Å. var en arbetsam, noggrann och synnerligen plikttrogen ämbetsman; som enskild person omtyckt för sitt vänliga och trofasta väsen. Var under semester stadd på resa till Italien, där han ämnade tillbringa någon tid, då döden öfverraskade honom på ett hotell i Wien.

5473. Magnus Vilhelm Österdahl. F. i Kisa 1819 256; fad. Johan Peter, fältväbel. Dim.-ex. 41; prv. 42. Lärare vid Linköpings folksk.-semin. 47; föreståndare o. förste lärare vid Ljungstedtska friskolan i Linköping 61. D. där 1885 272.

Ö. var synnerligen redbar och ordningsam; orubbligt plikttrogen i sin tjänst. Sökte flere gånger pastorat, men alltid förgäfves, och lärer detta egentligen berott på hans »med lågmäldhet förbundna nog stora säflighet.» Tåligt och undergifvet bar han motgången och det svåra kroppsliga lidande, hvaraf han under senare åren hemsöktes. Sthr m. fl.

5474. Carl Axel Zetzell. F. i Motala 1816 21; fad. Johan Andersson, kommissarie. Hofr.-ex. 40. Kronofogde i Nora o. Lindes fögderi, Örebro län, 44, i Nora fögderi 56; afsk. 82. D. i Nora 1889 38.

Z. hade antagit släktnamnet efter sin moder, som tillhörde den numera utdöda östgötasläkten Zetzell. Ö.

5475. Elias Ekeroth. F. i Askeby 1817 299; fad Samuel, landtbrukare. Med.-fil. ex. 40; med. kand. 43; med. lic. 45; kir. mag. 45; med. doktor 47. Bataljonsläkare vid Vendes art.-reg. 47; praktis. läkare i Kristianstad. D. i Malmö 1850 19.

E. beordrades sistnämnda år att biträda under kolerafarsoten i Malmö och anstäldes som öfverläkare vid stora sjukhuset, men föll själf offer för epidemien fem dagar efter börjad tjänstgöring. »Förenade jämte särdeles grundliga studier i medicinen och kirurgien en ovanlig naturlig fallenhet för den senare, som gjorde honom på allt sätt utmärkt som läkare.»

5476. Conrad Vilhelm Moselius. F. i Kristbärg 1818 166; fad. komminister [4263]. Stud.-ex. 38. D. som stud. i Väderstad 1840 196.

5477. Gustaf Rudolf Abelin. F. i Linköping 1819 175; fad. Zakarias, borgmästare. Stud.-ex. 38. Underlöjtn. vid Närikes reg. 39; löjtn. 46; reg.-kv.-mästare 50; kapten 55; öfv.-löjtn. vid Södra skånska inf.-reg. 62; öfverste o. chef för Norra skånska inf.-reg. 67; generalmajor i armén 67; statsråd o. chef för Landtförsv.-dep. 67; afsk. 71; generallöjtnant i armén 71; generalbefälhafvare i Andra milit.-distr. 72; afsk. 87; gen.-löjtnant i Generalitetets reserv 87; afsk. ur krigstjänsten 1900. Riksdagsman i Första kammaren [ 474 ]för Österg. län 71—98; direktör i Göta kanalbolag 75 o. ordf. i direktionen 81-1901. Bosatt i Sthlm.

5478. Carl Scharén. F. i Kuddby 1814 155; fad. bonde. D. som stud. i Uppsala 1838 125.

5479. Per Anton Kastman. F. i Godegård 1820 253; fad. prost [4078]. Med.-fil. ex. 42. Sjöman. Apotekselev; provisor. D. i Vadstena 1889 114.

Var under senare delen af sitt lif afsigkommen och i många år ett gatans original i Linköping.

5480. Axel Otto Liljenstolpe. F. i Lofta 1819 1510; fad. v. häradshöfding. Stud.-ex. 38. Sergeant i Smål. gren.-bat. 38; underlöjtn. vid Kalmar reg. 39; löjtn. 48; kapten 61; major 65; öfverstelöjtnant i armén 73, vid reg. 78; afsk. 80. Egare af Ogestad i Odensvi 76. D. där 1897 152.

5481. Samuel Johan Romel [Romell]. F. i Lönnbärga 1818 147; fad. bonde Hofr.-ex. 40; kameralex. 45. D. som stud. i Uppsala 1850 210.

5482. Per Olivier Hjorton. F. i Trehörna 1818 56; fad. prost [4199]. Dim.-ex. 40; prv. 45. Kommin. i Kvillinge 55; kyrkoherde i Torpa 70; kontr.-prost 73—86. D. 1891 95.

H. var begåfvad med en ovanligt kraftig kroppskonstitution och ett manligt, öppet sinne. Hans rättframma väsen förorsakade honom många obehag och skaffade honom äfven fiender till en tid, men när dessa lärde närmare känna honom, förbyttes fiendskapen snart i högaktning, ja, till och med i vänskap. »I sitt ämbetes utöfning ådagalade han det lugna allvar och den stödjande kraft, som åt honom beredde församlingarnas oinskränkta tillgivenhet.» Sbg m. fl.

5483. Anders Gustaf Larsson. F. i Västerlösa 1818 154; fad. skollärare [4400]. Stud.-ex. 38; kamaralex. 14. Notarie vid Sthlms sjömanshus 48; tillika kamrer 50. Kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 57; bokhållare där 59. D. i Sthlm 1873 212.

5484. Axel Fredrik Lundvall. F. i Mörlunda 1818 182; fad. prost [3917]. Stud.-ex. 38; dim.-ex. 39; prv. 41. Kommin. i Mörlunda o. Tveta 55; kyrkoherde i Eksjö 66, i Rystad 71; kontr.-prost 67—72. D. 1889 61.

L. var en gärna hörd prädikant och, åtminstone i yngre år, en af de bästa liturgerne i stiftet; särdeles framstående i fråga om nattvardsbarns undervisning. Var ock i sitt enskilda lif ett godt föredöme samt en sympatisk personlighet, afhållen af sina församlingsbor och alla andra, med hvilka han kom i beröring. I sin ungdom utmärkte han sig som en af uppsalastudenternas främste tenorer, sångarbroder till prof. Josephson samt vid ett tillfälle deltagare i en duett tillsammans med den fräjdade sångerskan Jenny Lind. Sbg m. fl.

5485. Nils Christian Julius Segerstedt. F. i Dalhem 1818 159; fad. Christian, sergeant. Dim.-ex. 41; prv. 41. S. m. adjunkt, anst. i Ljung 41, i Motala 42. D. på Stora Broby i Gammalkil 1844 231.

5486. Christian Albrekt Segerstedt. F. i Gärdserum 1813 135; fad. komminister. Landtbr.-inspektor på Västanå i Brunneby. D. där 1867 1310.

5487. Johan Fredrik Sundman. F. i Lofta 1811 234; fad. Anders, trädgårdsmästare. Stud.-ex. 39; dim.-ex. 40; prv. 41. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Västra Ny 75. D. där 1876 132.

Var en beskedlig karl och prädikade ganska bra, men måste det oaktadt hela sitt lif förblifva extra ordinarie. Lärer varit oduglig att sköta en pastorsexpedition: hade mycket svårt att börja förrättningarna på utsatt tid och i öfrigt många egenheter. S.

5488. Gustaf Fredrik Alexander Ungern von Post. F. i Skedevi 1820 810. [ 475 ]fad. generaladjutant. Underlöjtn. vid Svea art.-reg. 39, vid Första lifgr.-reg. 40; löjtn. 48; kapten 62; afsk. 63. D. på Ås, Söderm. län, 1868 184.

Var kommenderad med svenska trupperna till Slesvig 1849.

5489. Henrik Viktor Enblom. F. i Sthlm 1819 85; fad. Anders, stadsmajor o. handlande. Stud.-ex. 38. V. lektor vid Gefle ateneum 46; gymnasielärare i Västerås 48; lektor där 59; afsk. 71. D. i Sthlm 1876 245.

E. var en fint bildad, spirituel och vida berest man med stor personkännedom, fast karaktär och ett urbant väsen. Verkade ifrigt för att bereda skydd och hjälp åt de politiska flyktingar, som på 1850-och 60-talen sökte en fristad i Sverige. Hans engelska språklära, sedermera delvis omarbetad af Lidforss, eger framstående förtjänster. Sysselsatte sig äfven med matematiska studier, särskildt trigonometri, och efterlemnade åtskilliga anteckningar i denna vetenskapsgren. N. fbok: Ljbg.

5490. Carl Ludvig Edvard Gyllenadler. F i Österåker, Sthlms län, 1817 77; fad. öfverjägmästare. Fanjunkare vid Västerb. fältjäg.-reg.; underlöjtn. 40; löjtn. 43; kapten 59; afsk. 67. Inneh. af Salnecke fideik.-egendom, Upps. län, 76. D. där 1884 315.

5491. Johan Ludvig Dahlström. F. i Norra Solbärga 1819 267; fad. Johan Ulrik, reg.-skrifvare, tit. fältkamrer. Stud.-ex. 40; hofr.-ex. 44. V. hhöfd. 47; borgmästare (den förste) i Oskarshamn 57; afsatt 74; advokat i Göteborg. Riksdagsman i Borgarståndet 62. D. i Göteborg 1887 241.