Östgötars minne/1838

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1837
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1838
1839  →


[ 475 ]

1838.

5492. Axel Herman Carlsson. F. i Skeninge 1820 136; fad. brukspatron. Fabriksbokhållare, antagl. i Norrköping. D. i Sthlm 1850 225.

5493. Bror Vilhelm Hernblom. F. i Sthlm 1819 137; fad. Per, häradshöfding i Tunalän m. fl. h:d. Stud.-ex. 39; kameralex. 42; hofr.-ex. 42. V. notarie i Svea hofr. 44; v. hhöfd. 47; assessor i Svea hofr. 55; kst. 60, ord. revisionssekreterare 62; häradshöfding i Norra o. Södra Vedbo 63, i Södra Roslags doms., Sthlms län, 74 afsk. 94. Bosatt i Eksjö 63, i Sthlm 74. D. där 1901 12.

»I sin krafts dagar ansågs H. för en skarpsinnig och skicklig ämbetsman och domare.»

5494. Philip Kindmark. F. i Yxnerum 1819 208; fad. komminister [4074]. Dim.-ex. 41; prv. 42. Komminister i Gladhammar o. Västerrum 56, i Björkebärg o. Ledbärg 62, i Hof o. Appuna 73. D. 1877 165.

5495. Erik Hjalmar Segersteen. F. i Torpa 1819 165; fad. fältprost [4008]. Stud.-ex. 37; stud. i Lund 38—54. Konsist.-aman. i Linköping 59; afsk. 86. Bibliotekarie vid Linköpings stiftsbibliotek 69. D. i Linköping 1901 242.

Begåfvad med ett godt hufvud och öppet sinne för det sköna samt poëtiskt anlagd i den glada och humoristiska stilen, blef S. under sin studenttid i Lund medlem i den krets af unge vitterlekare och sångare, till hvilken bland andre hörde Talis Qualis och Otto Lindblad. Han var ock där en af de mest verksamme för åstadkommande af föreningsbyggnaden, hvarvid han stod i spetsen för anordnande af dramatiska tillställningar och författade själf ett par teaterpjäser. Stor konstvän och kännare, samlade han under årens lopp ett betydande antal konstverk, företrädesvis oljemålningar af svenske mästare, och hans våning i Linköping blef därigenom till slut ett verkligt museum, som han städse beredvilligt förevisade besökande. S. afled ogift och testamenterade större delen af sin förmögenhet till Linköpings bibliotek, för hvars utveckling han hyste det varmaste intresse.

5496. Samuel August Kindstrand. F. i Västra Harg 1818 1710; fad. Samuel Leonard, löjtnant. Kameralex. 40. Tf. 45, ord. kammarskrifvare i Statskon[ 476 ]toret 52; afsk. 53. Kammarskrifvare i Styrelsen öfver rikets fängelser 45; afsk. 52; kammarförvant i samma styrelse 53; landträntmästare i Malm. län 57; afsk. 78. D. i Malmö 1885 18.

K. åtnjöt i sin krafts dagar anseende som en mycket pålitlig tjänsteman. Måste på grund af sjuklighet taga afsked från tjänsten.

5497. Claës Herman Ålund. F. i Örebro 1819 77; fad. borgmästare [4173]. Stud.-ex. 40. Landtbrukare i Närike; tjänsteman i försäkr.-bolaget Skandia i Sthlm 61; afsk. 76; sed. anst. å advokatkontor, slutl. tillfälligt biträde i nämnda bolag. D. i Sthlm 1891 259.

5498. Johan Vilhelm Röhman. F. i Vadstena 1819 85; fad. Johan Peter, rådman o. garfvare. Stud.-ex. 39; hofr.-ex. 44. Auskult. i Svea hofr. 44; v. notarie 45; v. häradshöfding. Landtbrukare o. egare af Arnebärga i Örbärga 52—67, sed. bosatt i Vadstena. Advokat o. inneh. af juridisk byrå i Sthlm 76 D. där 1890 89.

5499. Fredrik Vilhelm Adelsvärd, frih. F. i Gred bäck, Skarab. län, 1819 209; fad. hofmarskalk [4002]. Kansliex. 40. D. i Sthlm 1841 1910.

5500. Carl Gustaf Nils Leijonhjelm, frih. F. i Vreta kloster 1820 246; fad. öfv.-löjtnant. Kansliex. 40. Notarie i Riddarhuskansliet 44; andre sekreterare i Utrikeskab. 45; förste sekreterare 53; afsk. 56. Kammarherre hos Drottningen 46; öfverstekammarjunkare 73. Bruks- o. godsegare å Svartå, Örebro län. Kommunalman. D. på Svartå 1876 308.

L. innehade inom sin ort i många år de viktigaste och mest hedrande förtroendeuppdrag och var en af de män, hvilka på ett synnerligen aktningsbjudande sätt uppfyllt de förpliktelser, som medfölja en hög samhällsställning och lyckliga ekonomiska omständigheter.

5501. Carl Gustaf Ell. F. i Sthlm 1818 1410; fad. Gustaf, kontorsskrifvare. Kameralex. 45. Kst. kammarskrifvare i Kammarrätten 55; afsk. 58. Kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 56; revisor 58; bokhållare 64; kamrer 69; förvaltare af Postverkets frimärkesförråd 75; afsk. 83. D. i Sthlm 1893 248.

E. var i tjänstutöfningen nitisk och plikttrogen; en flärdfri och vänsäll man. — Donerade till Civilstatens pensionsinrättning en fond till beredande af förhöjning i pensionerna åt enkor och barn efter tjänstemän i Generalpoststyrelsen och vid Stockholms postkontor.

5502. Erik Sixten Norbeck. F. i Sthlm 1820 68; fad. revisor, tit. kgl. räntmästare [4432]. Jur.-fil. ex. 40; kameralex. 42; hofr.-ex. 42. Regementsskrifvare vid Svea art.-reg. 44; afsk. 75. Kopist i Landtförsv.-dep. 57; tf. 60, ord. kanslist 64; afsk. 86; prot.-sekreterare i K. M. kansli 71. Sekreterare vid Timmermansordens hospital 50; redogörare vid Mariebärgs art.-läroverk 58—65. D. i Sthlm 1891 291.

5503. Hjalmar Josef Holmgren. F. i Västra Ny 1822 2212; fad. kyrkoherde. Fil. kand. 45; fil. doktor 45. Docent i Upps. 47; tillika lärare vid Upps. lyceum 47—50; tf. lärare vid Teknol. instit., sed. Tekniska högskolan, i Sthlm 55; professor 57. Lärare vid Sthlms högskola 78. Fullm. i Riksg.-kontoret 70—78; censor vid mog.-examina flere år. Matematisk författare, botanist. D. på Väddö, Sthlms län, 1885 298.

H. var en mycket framstående vetenskapsman och lärare, och det länder honom särskildt till förtjänst, »att han icke stelt fasthållit vid den äldre riktning inom matematiken, som härskade ännu under hans studietid, utan med intresse följt den storartade rörelse, som gifvit en så karaktäristisk prägel åt det matematiska forskningsarbetet i våra dagar.» Hans föredrag utmärkte sig för stor klarhet och reda, vetenskaplig halt samt förmåga att intressera åhörarne. Vid sidan af sin egentliga verksamhet [ 477 ]egnade han sig äfven åt botaniken, specielt mossorna, och gjorde flere forskningsresor i nordliga Sverige och norska fjällen. N. fbok.

5504. Johan Fredrik Rudebeck. F. i Vallerstad 1817 255; fad. fänrik. Prv. 40. Lärare vid Carlströmska skolan i Gistad 47; komminister i Vist 54. D. 1889 206.

5505. Jonas Törnblom. F. i Törnsfall 1819 42; fad Per Jonsson, hemmansegare. Dim.-ex. 41; prv. 42; folksk.-lär.-ex. 46. Kommin. i Pelarne 50, i Vimmerby stads- o. landsf. 58; kyrkoherde i Ingatorp o. Bällö 65.

5506. Didrik Johan Vilhelm Mæchel. F. i Västervik 1821 217; fad. Carl Gustaf Didrik, grosshandlare o. fabrikör. Stud.-ex. 39; kameralex. 41; hofr.-ex. 42. Kanslist i Riksbanken 49; tillika bokhållare i Bankodiskontverket 54. D. i Sthlm 1860 219.

5507. Anders Johansson. F. i Alseda, Jönk. län, 1817 84; fad. Johannes Svensson, bonde. Stud.-ex. 39; dim.-ex. 40; prv. till Växjö stift 40. Pädagog i Vrigstad 48; komminister i Rogbärga o. Öggestorp 56; tj:fri D. 1896 223.

5508. Anders Gustaf Maurits Ählström. F. i Vimmerby 1820 151; fad. Anders, rådman. Kameralex. 42; hofr.-ex. 42. V. häradshöfding 4.. Grosshandlare i Vimmerby 48. Gårdsegare där till 1900.

5509. Otto Teodor Fabian von Feilitzen. F. i Skeda 1820 224; fad. Olof, major. Fil. kand. 44; fil. doktor 45; kameralex. 47. Lärare 47 o. medföreståndare för Sthlms lyceum 51—74; lärare vid Högre lärarinnesemin. 61—64. Andre amanuens i Riksarkivet 60; förste aman. 62; aktuarie 74; arkivarie 77; afsk. 85. Skriftställare; tidningsman; redaktör af »Svenska nykterhetshärolden» 51-57; medarb. i »Svenska tidningen» 51—59, i »Väktaren» 53—88, i »Nya Dagligt Allehanda» 59—89. D. i Sthlm 1889 39.

v. F. utvecklade som skolman mycken samvetsgrannhet, parad med lifligt nit för ungdomens bästa. Han var en flitig skriftställare och öfversättare; författade en serie folkskrifter, noveller, uppsatser på det sociala och pädagogiska området samt lemnade många värdefulla bidrag till tidningar och tidskrifter; öfversatte flere religiösa arbeten. Om de ädla och varmhjärtade känslor, som besjälade honom, vittnar bland annat hans oaflåtliga sträfvan för befrämjandet af en mängd filantropiska företag; medverkade kraftigt till stiftandet af föreningen för sinnesslöa barns vård och till inrättandet at dess idiotanstalt i hufvudstaden. N. fbok m. fl.

5510. Samuel Markus Herman Aspling. F. i Lofta 1822 2611; fad. prost [4185]. Fil. kand. 45; fil. doktor 48. Apologist i Norrköping 49; rektor 56—80; lektor 80; afsk. 88. Husegare i Norrköping 65—88; egare af Fogelhamn i östra Stenby 74—99; bosatt i Strängnäs.

5511. Johan August Schenholm. F. i Vadstena 1819 2812; fad. Johan, handlande. Stud.-ex. i Lund 38; hofr.-ex. i Upps. 42; kameralex. 42. E. o. kanslist i Gen.-tullstyrelsen 42; öfveruppsyningsman vid Härnösands tullbevakn. 68; tullinsp. i Södertälje 76; tullförvaltare där 79; afsk. 84. Egare af Tackstens på Gotland. D. 1893 65.

5512. Frans Edvard Teodor Vesterberg. F. i Ringarum 1818 411; fad. Krik Vilhelm, brukspatron. Kameralex. 40. Kammarskrifvare i Kommerskolleg. manuf.-kontor 44; tf. registrator 51—55; afsk. 55. Brukspatron; delegare i Gusums bruks- o. landtegendom i Ringarum 25, sed. ensam egare till 75 (då aktiebolag). D. å Gusum 1899 108.

5513. Nils Fredrik Fries. F. i Ukna 1820 116; fad. Fredrik Ulrik, militär. tit. krigsråd. Kameralex. 40: hofr.-ex. 42. E. o. notarie i Svea hofr. [ 478 ]o. i Sthlms rådsturätt 42—44. Elev vid Väderbrunns landtbr.-skola 44—45; godsegare o. landtbrukare; arrendator af Mariehof i Drothem 45; delegare i Myckelby i Tingstad 53, ensam egare däraf 96; egare af Mariehof 60, af Lenshult i Östra Ryd 60, Tåby egendom i Tåby 70 o. Sviestad i Landeryd 84—96. Kommunalman. Bosatt å Mariehof.

5514. Robert Julius Palmær. F. i Hjorted 1820 254; fad. prost [3881]. Emigr. till Amerika.

5515. Carl Jakob Lundberg. F. i Vadstena 1819 106; fad. stadsvaktmästare. Stud.-ex. 40. Informator; konstapel vid Vendes art.-reg.: arbetare i Vadstena; slutl. understödstagare där o. numera boende i stadens fattighus.

5516. Carl Hjalmar Sundström. F. i Mjölby 1819 2911: fad. kyrkoherde [4190]. Inspektor. D. på Ekebärg i Ekeby 1862 152.

5517. Georg Fredrik Danielsson-Aschan. f. i Eksjö 1821 282; fad. prost. Stud.-ex. 42; kameralex. 46. E. o. tj:man 47; kronomagasinsförvaltare i Eksjö 53; tillika kamrer vid Österg. ensk. banks afd.-kontor där 57; afsk. D. i Eksjö 1880 303.

5518. Carl Lagercrantz. F. i Näshult, Jönk. län, 1819 269; fad. ryttmästare. Volontär vid Första lifgr.-reg. före 38. — Stud. i Lund af Smål. nation 38, i Upps. 39; kameralex. 41; hofr.-ex. 42. V. auditör vid Smålands husarreg. 43; auditör 44. D., själfm., i Malmö 1867 138.

5519. Daniel Magnus Sandahl. F. i Lönnbärga 1820 158; fad. jägmästare. Fil. kand. 51; fil. doktor 54. Lärare vid Rydbergska skeppsgosseskolan i Sthlm 53 o. vid Hedvig Eleonora förs. handtv.-skola 54. Notarie o. registrator i Riksgäldskontoret 61; på indr.-stat 74. Bibliotekarie vid Riksdagens bibliotek 67. Sekreterare i Sällskapet Pro patria 62. 1). i Sthlm 1883 712.

Vid sidan af de ordinarie göromalen hade S. under en följd af år anställning vid riksdagsutskott och statsrevisionen. Han skötte med samvetsgrannhet och ordning alla sina åligganden, därvid understödd af ett särdeles godt minne. Var en skicklig biblioteksman.

5520. David Erik Stjerncrona, frih. F. i Skepparslöf, Krist, län, 1820 1312; fad. generallöjtnant. Kansliex. 44. E. o. kanslist i Civildep. 44. Kavaljer hos Kronprinsen 47; tjg. kammarherre 50—52. Godsegare o. inneh. af Norrnäs fideik.-egendoni, Sthlms län, 45, sed. utbytt mot Stjärnarp, Hall. län. Statsrevisor 71. D. i Sthlm 1900 1610.

Som hufvudman för sin ätt bivistade S. flere af de senaste ståndsriksdagarne.

5521. Gustaf Odelstjerna. F. i Risinge 1820 149; fad. bärgmästare. Stud.-ex. 39; kansliex. 41; hofr.-ex. 43. V. häradshöfding 45. Godsegare å Göstad i Vånga 41 samt egare af Lämmenäs i Risinge 48—66 o. Torp i Vånga 56—95. Kommunalman. D. på Göstad 1901 104.

5522. Carl Robert Maurits Dettov. F. i Norrköping 1819 296; fad. possessionat. Stud.-ex. 40. Brukspatron. D. i Norrköping 1877 276.

D. tillhörde under sin studenttid Juvenalernas sällskap.

5523. Herman Immanuel Högberg. F. i Skeninge 1821 56; fad. Nils Gustaf, apotekare. Stud.-ex. 39: hofr.-ex. 43. V. hhöfd.; tullförvaltare å S:t Bartelemy 48. D. 1852 275.

H. hade erhållit tjänstledighet och skulle resa hem till Sverige med korvetten Lagerbjelke. som på våren 1852 besökte ön, men sjuknade i den ombord utbrutna dysenterien och afled under färden. Matr.