Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1836

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1835
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1836
1837  →


[ 467 ]

1836.

5428. Petter Johannes Lindner. F. i Lönnbärga 1811 218; fad. Jonas Petersson, bonde. Prv. 38. S. m. adjunkt, anst. i Lönnbärga 38, i Hvena 40. D. där 1849 315.

L. var en aktningsvärd personlighet och en god präst, ehuru lågmält, så att han hade svårt att göra sig hörd. Var tjänstledig nära två år för sjukdom.

5429. Otto Fredrik Bursie. F. i Virserum 1817 294; fad. Johan Gustaf, borgmästare, tit. häradshöfding. Fil. kand. 48; fil. doktor 48. Lärov.-kollega i Vadstena 56. D. där 1874 123.

B. var en ärlig, godmodig och fridsam man. Ehuru ej tillhörande snillenas eller de öfverlägsna förmågornas krets, verkade han nitiskt och samvetsgrant i sitt kall och dog på sin post: fick slag i skolan och föll ned från katedern.

5430. August Edvard von Hartmansdorff. F. i Eksjö 1815 36; fad. öfverste. Hofr.-ex. 39; kameralex. 39. V. notarie i Svea hofr. 42; v. hhöfd. 43; borgmästare i Eksjö 50; häradshöfding i Kinda o. Ydre 57. Bosatt å Harg i Kisa 57, sed. å sin lägenhet Framnäs i Västra Eneby, slutl. i Vimmerby. D. där 1879 911.

5431. Johan Vilhelm Lallerstedt. F. i Heda 1818 217; fad Erik Gustaf, krigskommissarie. Sergeant vid Smål. husarreg. 38; underlöjtnant där 40, vid Svea art.-reg. 40, vid Lifg. till häst 43, i armén 46; afsk. 54. Landtbrukare; arrendator af Kungs-Starby i S:t Per 46; egare af Hufvudstad o. Granby där samt gård i Vadstena. Kommunalman. D. i Vadstena 1886 207.

»Ansedd landtbrukare, en praktitk och erfaren man, som därtill med tillhjälp af [ 468 ]ett godt omdöme kunde göra sina rön fruktbara.» Mycket använd och duglig i kommunala värf.

5432. Ulrik Adolf Reutersvärd. F. i Norra Vi 1816 162; fad. öfv.-löjtnant. Kansliex. 40. K. o. kanslist i K. M. kansli; tit. kgl. sekreterare. Godsegare o. landtbrukare å Holmeshult, Jönk. län, 50—68; sed. bosatt mest i Eksjö. D. där 1891 143.

5433. Per Ludvig Lundborg. F. i Orlunda 1816 279; fad. prost [[ÖM-länk|3907}}. Fil. kand. 42; fil. doktor 45; teol. kand. 50; prv. 50; teol. doktor 93. Kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 58; kontr.-prost 76—80. Stiftets senior 1901.

5434. Carl Jakob Johannes Lindhagen. F. i Askeby 1817 258; fad. komminister [4454]. Med.-fil. ex. 39; med. kand. 42; med. lic. o. kir. mag. 44; med. doktor 45. Bat.-läkare vid Svea lifgarde 48; öfverläkare vid Pro patrias barnbörds- o. barnhus 57. D. i Sthlm 1857 1510.

»L. var känd för skicklighet som läkare och begåfvad med en blid och människoälskande karaktär.»

5435. Alfred Hilarion Vistrand. F. i Kloster, Söderm. län, 1819 910: fad. landskamrer, tit. kammarrättsråd [3910]. Med.-fil. ex. 39; med. kand. 42; med. lic. 44; kir. mag. 45; med. doktor 46. Underläkare vid Sthlms stads o. läns kurhus 47—50; läk. vid Sthlms läns provis. sjukhus 47—50; fattigläkare i Sthlm 49—50; läk. vid Fyrverk.-kåren å Mariebärg 51—53; intendent vid Djurgårdsbrunn 58. Lärare vid Karol. instit. 50; e. o. professor 61; tf. 66, ord. medicinalråd o. led. i Sundh.-kolleg. 73. Red. af »Hygiea» 61—62. Egare af Årsta, Sthlms län, 58; husegare i Sthlm. Riksdagsman i Borgarståndet 65; kommunalman. D. i Sthlm 1874 101.

V. hade af naturen så väl en skarp och liflig uppfattning som en ihärdig viljekraft och var därigenom i stånd att uträtta mycket ej blott inom de områden, dit hans egentliga verksamhet hörde, utan äfven i kommunala och förtroendevärf, hvarmed han var i hög grad anlitad. Utmärkte sig ock som en särdeles flitig och produktiv författare; utgaf hälsovårdslära, handbok i rättsmedicinen, en värdefull författningssamling i medicinalväsendet, biografiska arbeten om Sveriges läkare m. m. Inom Sundhetskollegium var hans verksamhet synnerligen betydande, hälst den afdelning, hvilken närmast hvilade på honom, omfattade regleringen af rikets civila sjukvård samt rättsmedicinska fall. »Hans lif är ett exempel framför de flestes på en kärlek till arbete, en håg att gagna, som tyvärr ofta saknas hos mäktigare andar.» Bruz.

5436. Erik Magnus Constans Pontin. F. i Sthlm 1819 244; fad. förste lifmedikus [4080]. Jur.-fil. ex. 38; kameralex. 42; hofr.-ex. 42. E. o. kanslist i Hofkanslärsexped. 40. Kammarjunkare 40; kammarherre o. vice ceremonimästare 52. Tidningsman; medarb. i »Hermoder» 47; redaktör af »Morgonbladet» 49—51; medarb. i »Svenska tidningen» 51; vitter författare. D. i Kalmar 1852 309.

P. egnade sig hufvudsakligen åt författarskap och utgaf åtskilliga skrifter, så väl skönlitterära som rörande politiska och sociala frågor, hvarvid han utvecklade ej ringa talang och blef ganska populär. Med mycken ifver omfattade han äfven idén om »bildningscirklar», som vid denna tid uppkom, och var sedan 1840 sekreterare i den stockholmska. — På hemvägen från en utländsk resa blef han ombord å en ångbåt uppbränd af svafvelsyra, som nedträngt i hytten från en på däcket söndersprungen större glasflaska. Se vidare N. fbok; Hbg.

5437. Louis Gerhard De Geer, frih. F. på Finspång i Risinge 1818 187; fad. hofmarskalk. Kansliex. 38: hofr.-ex. 40: jur. hedersdoktor i Lund 68; fil. hedersdoktor i Upps. 93. Riddarhuskanslist 41. Kopist i Just.-stats-exped. 45: v. hhöfd. 46; assessor i Skånska hofr. 49: tf. rev.-sekreterare 51—55; präsident i Göta hofr. 55; justitiestatsminister (excellens 58; präsident i [ 469 ]Svea hofr. 70: afsk. 80; åter just.-statsminister 73; statsminister 76; tillika chef för Just.-dep. 76—79; afsk. m. pension af Riksdagen 80. Universitetskanslär 81; afsk. 88. Skriftställare. Egare af Truedstorp, Krist, län, 54 samt hus i Sthlm. Riksdagsman i Första kammaren för Stockholms stad 66—88. D. på Hanaskog i Kviinge, Krist, län, 1896 249.

De Geer framstår som en af de ädlaste statsmän, som någonsin ledt Sveriges öden. Hans ledstjärna var helt och uteslutande aktningen för det rätta och för människovärdet och fri från hvarje själfvisk ärelystnad, satte han sin stolthet endast i att gagna sitt land. Därtill hade han en klar och öppen blick för tidens kraf samt en eminent ämbetsmannaförmåga. Som regeringens chef blef det honom förunnadt att lägga sista handen vid lösningen af viktiga samhällsuppgifter, pa hvilka statsmakterna under mansåldrar arbetat; och med genomförandet af den stora representationsreformen år 1865 har han framför allt på ett outplånligt sätt inskrifvit sitt namn i vårt lands historia. Bland öfriga lagar, som tillkommo under hans ministertid, märkas: lagen om utsträckt religionsfrihet, konkurslag, lagen om kyrkomöte, om ogift kvinnas myndighet, strafflag, sjölag, om räntans frigifvande, oäkta barns arfsrätt, krigslagar, om inteckning och lagfart, eganderätt till skrift, utsökningslag m. fl. — De G. framträdde tidigt som vitter författare; hans skrifter utmärka sig för mycken finhet och ädelhet i uppfattningen samt för ett särdeles behagligt framställningssätt, hvarjämte uttryckets milda och lugna skönhet ofta är genomväfdt af en blid och godhjärtad humor. Blef en af de aderton i Svenska akademien 1862 samt var hedersledamot eller ledamot af flere andra akademier och samfund. N. fbok m. fl.

5438. Knut August Hagberg. F. i Gamleby 1817 35; fad. prost där, sed. i Hacksta, Upps. stift. Med.-fil. ex. 42; med. kand. 46; med. lic. 50. Bruksläkare vid Österby o. Dannemora, Upps. län, 48; provinsialläkare i Gunnarsnäs, Älfsb. län, 65, i Hessleholm, Krist, län, 68; tillika järnv.-läkare 68. D. å Stakelund, Älfsb. län, 1890 58.

5439. Samuel Axel Hermelin, frih. F. i Säby 1818 91; fad. kammarherre [4257]. Godsegare; inneh. af Gripenbärgs o. Mörbylunds fideikommissegendom i Säby m. fl. s:nar 65; egare af Traneryd i Säby, Göbärg i Linderås, Ulfåsa i Ekebyborna 78, Renstad i Svanhals samt Åsby, Söderm. län; bosatt på Gripenbärg. Riksdagsman i Första kammaren för Jönköpings län 66—67.

5440. Samuel Carl Ehrenkrona, frih. f. i Mjölby 1819 117; fad. godsegare. Stud.-ex. 37. Underlöjtn. vid Andra lifgr.-reg. 41; löjtnant 51; afsk. 54. D. i följd af olyckshändelse å Leonardsbärg i Östra Eneby 1857 16.

5441. Gustaf Georg Träskman. F. i Kuddby 1818 48; fad. komminister [3890]. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 41. D. där 1852 49.

5442. Johan Fredrik Ekstam. F. i Tåby 1814 110; fad. organist. D. som stud. i Uppsala 1842 196.

5443. Anders Johan Björling. F. i Vadstena 1814 213; fad. handskmakare. Stud.-ex. 37; kameralex. 40. Stadsfiskal i Vadstena (46); öfveruppsyningsman vid Vadstena hospital; bokhållare vid Vadstena enskilda bank (50). D. i Vadstena 1859 412.

5444. Carl Ludvig Hanström. F. i Vimmerby 1819 202; fad. Svante Peter, prov.-läkare. Dim.-ex. 45. Duplikant i Västervik 50; kollega 54; utn. kollega i Linköping 56; åter kollega, sed. lärov.-adjunkt i Västervik 57; tillika teckningslärare 50—62 o. bibliotekarie 60. D. 1881 201.

5445. Johan Gustaf Samuel de Maré. F. i Västervik 1820 124; fad. bärgsråd. Jur.-fil. ex. 39; hofr.-ex. 41. V. notarie i Svea hofr. 43; v. auditör i Andra lifgardet 45. Kopist i Just.-rev.-exped. 50; afsk. 52. Notarie o. kanslist [ 470 ]i Järnkontoret 50; afsk. 52. Bitr. polismästare i Sthlm 51; polismästare 52; underståthållare 55; landshöfding i Kopparb. län 63. D. i Falun 1880 31.

Såsom utmärkande för de M. nämnes, att han var en synnerligen human, välvillig och tillmötesgående ämbetsman med ett klart, redigt hufvud och snabb uppfattning, dock med en svaghet, som aldrig kunde öfvervinnas, nämligen benägenheten att uppskjuta arbeten in i sista stunden; men då arbetet en gång blef fullbordadt, var det alltid väl utfördt. Han egde ett tillvinnande och flärdfritt väsen samt var som Dala-höfding mycket populär.

5446. Per Olof Christofer Zetterling. F. i Tuna 1815 111; fad. prost [3936]. Dim.-ex. D. som fil. stud. i Uppsala 1888 2912.

Z. kom att kvarstanna i Uppsala som student af Östgöta nation i hela 52 år till sin död och sade sig därigenom vara till nytta för yngre studenter »såsom ett varnande exempel.» Han var en anspråkslös, tillbakadragen och välvillig man samt hade enkla och tarfliga lefnadsvanor, så att han kunde lefva på räntan af sitt lilla kapital, hvilket han genom testamente donerade till Uppsala universitet dels till främjande af den medicinska vetenskapen, dels till premier för vetenskapliga skrifters utgifvande, företrädesvis i filosofi och framför allt i kristna religionsfilosofien, dels ock till understöd åt behöfvande sjuklingar å Akademiska sjukhuset, men oaktadt hans flere gånger gjorda muntliga antydningar fick nationen intet.

5447. Carl Uno Julius Zetterling. F. i Tuna 1817 317; fad. prost [3936]. Hofr.-ex. 40. V. hhöfd. 46; e. civilnotarie i Göta hofr. 53: kst. 59. ord. fiskal 60; notarie 63; afsk. 82. D. i Jönköping 1885 161.

5448. Johan Oskar Carlberg. F. i Linköping 1817 310: fad. Johan Magnus, kopparslagare. Fil. kand. 42; fil. doktor 42; hofr.-ex. 43. Auskult i Bärgskolleg. 43; stipendiat å Järnkontorets stat 45—51. Föreståndare för Åtvidabärgs kopparverk 53; tit. professor 57; disponent o. delegare i Kafveltorps bruk, Örebro län. D. å Bångbro där 1889 165.

C. hade ett spekulativt hufvud och var en inom bärgshandteringen framstående och insiktsfull man. Förbättrade i betydlig mån smältningen vid Åtvidabärg; deltog i anläggandet af flere industriela företag. Utgaf 1879 ett historiskt arbete om svenska bärgverken.

5449. Lars Fredrik Rydelius. F. i Yxnerum 1817 291; fad. Jonas Jonsson, hemmansegare. Dim.-ex. 40; prv. 40. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Misterhult 70: tj:fri 71 o. bosatt i Törnevalla, sed. i Yxnerum. D. där 1895 265.

R. var, om någon, en konsistoriets skjutshäst. Under de 30 år han tjäntgjorde som präst missiverades han 27 gånger från den ena delen af stiftet till den andra, men var aldrig någonstädes vice pastor. Bristande framgång och svag hälsa fördystrade hans lif. De senare åren åtnjöt han understöd ur prästerskapets fattigkassa. S.

5450. Carl Magnus Tollin. F. i Linköping 1817 151; fad. Adolf Magnus, landträntmästare, tit. landskamrer. Stud.-ex. 37. Underofficer vid Första lifgr.-reg., slutl. fanjunkare; afsk. D. i Linköping 1871 271.

»Långe Tollin» var på sin tid en af Linköpings mera bemärkta personligheter.

5451. Per Mattias Asklund. F. i Slaka 1810 229; fad. Jon, kronolänsman. tit. hofr.-kommissarie. Prv. 39. S. m. adjunkt, anst. i Östra Husby 39, i Normlösa 44; tj:ledig för sjukdom 45. D. på Aska i Hägerstad 1850 273.

A. var en ståtlig man, af umgängesvänner mycket afhållen. S.

5452. Anders Johan Vidén. F. i Örebro 1817 511; fad. Olof, magasinsförvaltare. Prv. 41. Kyrkoherde i Dalhem 61. D. i Västervik 1881 71.

5453. Gustaf Johansson. F. i Törnsfall 1816 137; fad. Johan Larsson, hemmansegare. Stud.-ex. 37; prv. 39. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Östra Skrukeby 50; tj:ledig för sjuklighet 52. D. i Östra Skrukeby 1853 181.

Hade goda kunskaper och ett vårdadt umgängessätt, hvilket gjorde honom [ 471 ]öfverallt afhållen; men på grund af svagt bröst var han som prädikant lågmält, och lungsot ändade tidigt hans bana. S.

5454. Johan Vilhelm Lundborg. F. i Vadstena 1819 215; fad. prost [3907]. Slud.-ex. 39. D. som stud. i Uppsala 1841 1512.

5455. Per Johan Ugarph. F. i Tveta 1815 264; fad. Carl Johan, landsfiskal, tit. adv.-fiskal. Stud.-ex. 37; prv. 39. S. m. adjunkt, anst. i Dalhem 39. D. där 1848 29.

Framstående prädikant och väldig jägare. S.

5456. Carl August Ugarph. F. i Tveta 1816 144; fad. Carl Johan, landsfiskal, tit. adv.-fiskal. Stud.-ex. 37; hofr.-ex. 39. Kanslist i Styrelsen öfver rikets fängelser 46; tf. 50, ord. registrator 55. D. i Sthlm 1854 72.

5457. Jakob Teodor Videgren. F. i Flistad 1815 110; fad. Johan Abraham, kronolänsman, tit. hofr.-kommissarie. Stud.-ex. 37; prv. 40. Kommin. i Hogstad 55; kyrkoherde i Frinnaryd 62, i Rök o. Heda 72. D. 1876 121.

V. utarbetade och offentliggjorde ganska pålitliga matriklar öfver Linköpings stift för åren 1865 och 1874.

5458. Carl Zakarias Lidbom. F. i Vadstena 1818 273; fad. rådman o. handlande. Stud.-ex. 37; hofr.-ex. 40. Länsnotarie i Jönk. län 43; kronofogde i Tveta, Vista o. Mo 52. V. auditör i Jönk. reg. 47—52. D. i Jönköping 1878 269.

5459. Carl Fredrik Dahlgren. F. i Gistad 1814 107; fad. hofkamrer. Stud.-ex. 37; hofr.-ex. 40. Sekreterare o. kamrer vid Allm. barnbördshuset i Sthlm fr. 53 till sin död; notarie vid Direktionen öfver Prins Carls uppfostringsinrättn. 53; v. hhöfd. 55; notarie i Sthlms poliskammare, sed. öfverståth.-ämb. för polisärend., 55; tj:fri 77; brottm.-notarie vid Sthlms rådsturätt 57; notarie i handels- o. ekon.-kolleg. 62; kurator i förmynd.-kammaren 70. Husegare i Sthlm. D. där 1894 2312.

D. hade som utredningsman i stärbhus, genom förmynderskap m. m. förskaffat sig en betydlig förmögenhet. Han var en af vårt lands mest ifrige samlare på snart sagdt alla områden af konst och konstindustri, och hans bostad var ett verkligt museum, innehållande till en stor del miniatyrporträtt och fickur till ett häpnadsväckande antal. Af sina samlingar testamenterade han till Nationalmuseum 1,121 dosor, 432 ur och 4,435 miniatyrer och till Östergötlands museum 1,868 målningar — Han var i flere afseenden ett original. På teatrarna sågs han alltid första gången ett stycke uppfördes, och fann han då pjäsen skral eller spelet underhaltigt, blef han förargad samt lät bekanta eller obekanta höra sin ampra och högljudda kritik, späckad med ej alltför fina uttryck.

5460. Fredrik Reinhold Sebastian von Moltzer. F. i Sthlm 1815 154; fad. major. Kameralex. E. o. kammarskrifvare i ämb.-verk i Sthlm. D. där 1858 182.

5461. Anders Erik Axén. F. i Högby 1807 109; fad. hemmansegare. Stud.-ex. 37; kameralex. 39. Kammarskrifvare i Krigskolleg. 55; bokhållare 61: revisor i Arméförvaltn. 66; afsk. 81. Ritr. intendent vid Sthlms allm. barnhus flere år. D. i Sthlm 1889 101.

5462. Knut Erik Leijonhufvud, frih. F. i Västerrum 1821 247: fad. öfverstelöjtnant. Stud.-ex. 38. Underofficer vid Andra lifgr.-reg. 38, vid Göta art.-reg. 39; underlöjtn. 39; löjtn. 47: kapten i reg. 56; major i artilleriet o. chef för art.-staben 67: major vid reg. 70; öfverstelöjtnant i armén 71, vid Vendes art-reg. 72. D. i Sthlm 1873 911.

L. synes varit en skicklig och mycket använd officer; ledamot af vapen- och befästningskommittén 1868 samt af svensk-norska artillerikommittén 1869.