Östgötars minne/1812

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1811
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1812
1813  →


[ 366 ]

1812.

4482. Andreas Baltzar de Maré [adl. 1860 m. bibeh. namn]. F. i Sthlm 1798 93; fad. Jakob Gustaf, bärgsråd i Västervik. Stud.-ex. 1814; kansliex. 17; [ 367 ]hofr.-ex. 17. Kopist i Handels- o. finansexped. 18; tit. prot.-sekreterare 22; afsk. 22. Brukspatron; egare af Ankarsrums, Tofverums o. Eds järnbruk i Hallingebärg, Locknevi o. Västra Ed samt Vinäs o. Marieholms gods i Västra Ed. Riksdagsman i Borgarståndet 40 o. följ.; ordf. i Kalmar läns norra landsting 65—67, i länets norra hushålln.-sällskap 59—65; kommunalman. D. å Marieholm 1882 69.

Vann ett namn såsom en bland de förnämste af brukshandteringens idkare i vårt land. Var på sin tid den främste mannen inom sin ort, där han egde högt anseende och åtnjöt obegränsadt förtroende. Hans är mer än någon annans förtjänsten däraf, att Kalmar läns norra del har eget både hushållningssällskap och landsting. Förde ett stort och gästfritt hus, dit personer af skilda samhällsklasser alltid voro välkomna.

4483. Carl Magnus af Lehnberg [adl. 1809; förut Lehnberg]. F. i Sthlm 1795 1911; fad. biskop i Linköping. Hofr.-ex. 1813. Kopist i Krigsexped. 16; kanslist 18; afsk. 25; prot.-sekreterare i K. M. kansli 18. Sekreterare i Förvaltn. af sjöärend. 25. D. i Sthlm 1845 1012.

4484. Fredrik Adolf Carlström. F. i Sthlm 1797 317; fad. Fredrik Adolf, amir.-kammarråd. Godsegare o. landtbrukare i Nättleryd i Rödeby, Blek. län. D. där 1847 1611.

4485. Lars Magnus Kinnander. F. i Svanhals 1794 1112; fad. prost [3057]. Fil. kand. 1820; fil. doktor 21; prv. 31. V. rektor i Vadstena 21—29, 32—33; kollega 25; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 33; prost 48; kontr.-prost 53—62. D. 1868 285.

K. »värderades såsom en redbar man för sin ordentlighet i ämbetets yttre förvaltning både såsom pastor och kontraktsprost.» Pti.

4486. Nils Johan Österbom. F. 1795 268; fad. färgare i Norrköping. Handelsbokhållare 1814; handlande i Sthlm. D. där 1828 33.

4487. Olof Magnus Ekelund. F. 1795 115; fad. fanjunkare vid Kalmar reg. Auskultant i Göta hofr.

»Förklarad ovärdig att döma.»

4488. Johan Olof Liedholm. F. i Rumskulla 1793 258; fad. prost i Östra Stenby. Fil. kand. 1820; fil. doktor 21; prv. 22. Bat.-präd. vid Andra lifgardet 26; reg.-pastor 27; kyrkoherde i Odensvi 31; prost 41; kontr.-prost 53. D. 1863 193.

L. var, om någon, skapad för sin plats både som religionslärare, sedernas vårdare och handhafvare af de mångartade världsliga bestyr, som höra till en kyrkoherdes åligganden; verkade med kraft för allmännyttiga inrättningar, såsom folkundervisning, fattigvård och rättegångsförlikningar. Sparade hvarken råd eller hjälp, äfven med uppoffring af egna tillgångar, då det gälde att bistå sina likar. Ådrog sig därigenom ekonomiska bekymmer, som han dock bar med tålamod.

4489. Nils Fredrik Vallensteen. f. i Danderyd, Sthlms län, 201; fad. prost i Kuddby [3382]. Kansliex. 1816. Kopist i Kammarexped. 18; kanslist 22; prot.-sekreterare 27; föredragande i Rikets allm. ärend. beredn. 34; förste exped.-sekreterare i K. M. kansli 37; exped.-chef i Civildep. 40; statsråd 48; afsk. 61. Kanslist vid Ingeniörkåren 18; afsk. 36. Tf. notarie i Krigskolleg. 21—32. Notarie o. vice sekreterare i Bondeståndet vid riksdagarne 28 o. 34. D. på Österby å Svartsjölandet, Sthlms län, 1877 88

Som konsultativt statsråd var V. under växlande ministärer lika värderad på grund af sin vidsträckta erfarenhet, sin samvetsgrannhet samt ett sällspordt starkt minne, som förskaffade honom hedersnamnet »konseljens författningslexikon.» L. De Geer säger (i »Minnen») om V.: »I fråga om alla administrativa författningar och prejudikater var han af alla lefvande lexika jag känt det fullständigaste och säkraste. Men han egde äfven djupa insikter och förenade därmed en liberal statsmannablick, som sträckte sig öfver alla tidens frågor.» N. fbok.

[ 368 ]4490. Anders Alreik [Andersson]. F. i Svinstad 1792 75; fad. Anders Persson, bonde. Fil. doktor 1818. Ingeniör vid Gen.-landtmäterikontoret 20; tillika lärare vid landtmät.-kursen 22; tit. öfveringeniör 29; kst. 36, ord. öfveringeniör vid Gen.-landtmät.-kontoret 44; afsk. 49. Egare af Gräfsten i Svinstad 47, af Himmelstadlund i Östra Eneby (50) o. af Västerbyholm i S:t Johannes 64. D. i Sthlm 1865 211.

A. var en på sitt verksamhetsområde särdeles framstående man och har utgifvit mycket använda läroböcker i geometri och trigonometri samt i landtmäteri. Sitt namn har han bevarat åt eftervärlden företrädesvis genom sina storartade donationer och kan med fullt skäl anses som en af Östergötlands allra störste mäcenater. Han stiftade 12 stipendier för studenter vid Uppsala universitet, däraf 10 ensamt för Östgöta nation; 5 stipendier för studerande ynglingar vid hvartdera af Linköpings och Norrköpings läroverk; gjorde donationer till Gustavianska barnhuset, Reutersköldska hittebarnshuset, flickebarnhemmet Betania, Ebersteinska skolan samt lasarettet i Norrköping, till Folåsa räddningshem samt till Svinstads och Östra Eneby folkskolor för beredande af löneförbättring åt lärare samt understöd åt fattiga skolbarn.

4491. Johan Nils Lindståhl. F. i Skedevi 1791 1310; fad. Johan Peter, bruksinspektör, Prv. 1814. Kommin. i Landeryd 22, i Östra Ny o. Rönö 28; kyrkoherde där 43. D. 1843 36.

4492. Carl Johan von Melen. F. i Bredestad 1788 104; fad. Carl, kvartermästare. Prv. 1813. Kommin. i Eksjö 24; kyrkoherde i Frödinge 39, i Hvena 44; prost 57. D. 1870 261.

»En gammal aktningsvärd hedersman, som icke gjorde mycket buller af sig.»

4493. Johan Christian Vallensteen. F. i Danderyd, Sthlms län, 1794 59; fad. prost i Kuddby [3382]. Fil. doktor 1818; prv. 21. E. o. bat.-präd. vid. Uppl. reg. 21; tit. hofprädikant 23; bat.-präd. vid Svea art.-reg. 23; adjunkt vid Karlbärgs krigsakad. o. kommin. i Solna 24; kyrkoherde i Västra Tollstad 28, i Kuddby 32; kontr.-prost 32-35, 37-60. D. 1868 156.

V. var en god föresyn för sin församling, ärad och aktad af alla. Hade ett mycket gästfritt och angenämt hus; stor nykterhetsvän och en afgjord fiende till allt bruk af tobak. Till sitt yttre en stor och reslig man med prydligt skick samt begåfvad med en mer än vanlig kroppsstyrka; under studietiden sades han vara den starkaste studenten. Nystr.

4494. Anders Gustaf Törnberg. F. i Norrköping 1780 86; fad. Nils, murmästare o. bryggare. Prv. 1814. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Hallingebärg 19. D. där 1822 1910.

4495. Carl Magnus Våhlin. F. i Linköping 1788 318; fad. Jöns Månsson, timmerman. Prv. 1813. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Klockrike 19. D. där 1825 46

Var 1819 suspenderad tre månader för »fylleri och dryckenskap.»

4496. Jakob Öster. F. i Tåby 1795 211; fad. Jonas Jansson, arbetskarl. Prv. 1819. Kommin. i Björkebärg o. Ledbärg 36; kyrkoherde i Östra Harg 55, i Ljung o. Flistad 60; prost 59. Delegare i Älfvestad i socknen m. samma namn till 76. D. 1884 35.

4497. Isak Fries. F. i Skärkind 1790 122; fad. Isak, korpral. Prv. 1813. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ekebyborna 26. D. i Ask 1826 311.

4498. Carl Magnus Malmstén [Medfort]. F. i Norrköping 1794 1811; fad. Erik Malmsten, soldat. Prv. 1820. Komminister i Skeninge o. Allhelgona 35. D. 1838 222.

4499. Carl Gustaf Lundahl. F. 1790 912; fad. arbetskarl i Linköping. Sergeant vid Andra lifgr.-reg.; afsk. Bosatt i Munketorp o. Åby lillgård i Stora Åby. D. där 1850 82.

[ 369 ]4500. Per Runberger. F. i Källstad 1793 267; fad. komminister [3447]. Prv. 1820. Lärare vid Hunterska skolan i Östra Stenby 20. D. 1831 2510.

4501. Jonas Mattias Kjellenberg. F. i Västervik 1793 107; fad. kyrkoherde i Odensvi. Prv. 1816. Brukspräd. vid Brusaholm i Ingatorp 16; e. o. bat.-präd. vid Kalmar reg. 18; tit. hofprädikant 29; reg.-pastor vid Skånska dragonreg. 31; kyrkoherde i Gårdeby 32; fältprost 34. D. 1844 135.

K. synes varit en poëtiskt anlagd man; författade en mängd dikter, däribland en del till ärande af fosterlandet och medlemmar af konungafamiljen; utgaf prädikningar, åminnelsetal m. m.

4502. Fredrik Ulrik Kjellenberg. F. i Västervik 1795 241; fad. kyrkoherde i Odensvi. Teol. semin.-ex. 1817; med.-fil. ex. 19; med. kand. 27; med. lic. 27; med. doktor 27. Bruksläkare vid Gysinge, Gefleb. län, 28; stadsläkare i Enköping 29—31, i Ulricehamn 34—57. Tf. bat.-läkare 35, tf. förste bat.-läkare vid Älfsb. reg. 55; afsk. 61. D. i Ulricehamn 1862 294.

4503. Germund Carl Barckenbohm. F. 1794 66; fad. Henrik Samuel, häradshöfding i Linköping. Musiker, anst. som violoncellist vid Hof- o. operakapellet i Sthlm 24-27. D. i Karlstad 1836 208.

4504. Carl Erik Ekmanson. F. i Veta 1794 67; fad. prost. [3105]. Prv. 1817. Komminister i Stora Åby 30. D. 1834 53.

4505. Per Kraft. F. i Vimmerby 1790 165; fad. prost [3143]. Prv. 1813. Komminister i Gryt 26. D. 1848 17.

4506. Johan Viberg. F. i Linköping 1788 246; fad. Nils, skräddare. Prv. 1813. Komminister i Simonstorp 24, i Björkebärg o. Ledbärg 31, i Skeda 35. D. 1861 249.

4507. Anders Söderström. F. 1791 126; fad. mjölnare i Skönbärga. Kamrer vid Sthlms allm. arbets- o. korrektionsinrättn. å Långholmen 1827. D. i Sthlm 1835 55.

4508. Per Lundblad. F. i Hof 1789 2%*; fad. Carl Larsson, torpare. Prv. 1814. Komminister i Vånga 30; v. pastor 31. D. 1874 212.

4509. Carl Gustaf Falk. F. i Ekebyborna 1791 311; fad. Nils Axel, inspektor. Prv. 1814. Komminister i Västervik 23, i Säby 29. D. 1838 117.

4510. Johan Peter Schoultze. F. i Drothem 1795 196; fad. Erik Teodor, fänrik. Fil. kand. 1821; fil. doktor 21; prv. 28. Rektor vid Storkyrkoförs. apolog.-skola i Sthlm 23; kyrkoherde i Hallingebärg 37; prost 45. Inspektor för Västerviks lärov. 41. D. 1848 224.

4511. Johan Erik Enholm. F. i Tingstad 1789 186; fad. kyrkoherde [3608]. Prv. 1813. Komminister i Ekebyborna o. Ask 27. D. 1861 96.

4512. Nils Magnus Danson. F. i Tåby 1793 93; fad. trumpetare [3706]. Fil. kand. 1817; fil. doktor 18; prv. 20. Kollega i Vadstena 19, tillika sånglärare 20; rektor i Eksjö 25; rektor i Vadstena o. kyrkoherde i Orlunda 28; kyrkoherde i Västra Tollstad 33, i Furingstad 53; prost 33. D. 1880 2310.

Hos D. fanns en viss ästetisk anläggning; särskildt var han en vän och idkare af musikens sköna konst, och vältaligheten måtte ej ha varit hos honom främmande. Därtill lär han trampat det spekulativa tänkandets branta och krångliga stigar samt visade ännu på gamla dagar icke utan en viss själfkänsla på de digra verk af Hegel, som intogo en hedersplats på hans bokhylla. Sthr.

[ 370 ]4513. Nils Gustaf Svartling. F. i Norrköping 1792 1512; fad. Carl, mjölnare. Handelsbokhållare där. D. i Norrköping 1824 1610.

4514. Per Vilhelm Hybineth. F. i Såby 1794 67; fad. Per Axel, bokhållare. Stud. i Lund 1814. Likvidationskommissarie 20; kronolänsman i Säby o. Linderås 20; exped.-kronofogde 21—22. Landtbrukare å Säby norrgård i Säby. D. där 1837 2522.

4515. Ulrik Julius Segerstedt. F. i Vist 1795 149; fad. prost. Kammarskrifvare vid Seraf.-ordensgillet 1821; kammarförvant 42; tj:fri 62. Kontorsskrifvare vid Allm. brandförsäkr.-verket för byggn. å landet 26; afsk. 28; åter kontorsskrifvare där 38; revisor 41; kamrer 57; afsk. 64. Kammarskrifvare i Kammarrätten 27; revisor 35; afsk. 60. Kamrer vid Södertälje kanalverk 49. D. i Sthlm 1864 3012.

S. var en pålitlig och samvetsgrann tjänsteman, en trofast och god vän.

4516. Carl Vickman Tigersköld. F. i Norra Sandsjö, Jönk. län, 1797 1310; fad. kapten i Västra Ryd. E. o. kontorsskrifvare i Riksbanken 1815; kontorsskrifvare 21; bokhållare 28; afsk. m. pension 39. Hofjunkare 18; afskedad 48. D. på Ytter-Grans organistboställe, Upps. län, 1867 2212.

Dömdes 1850 för stöld att undergå 28 dygns fängelse vid vatten och bröd samt till uppenbar kyrkplikt, hvilken senare af nåd förvandlades till 3 månaders fängelse i cell.

4517. Gustaf Bernhard Tigersköld. F. i Norra Sandsjö, Jönk. län, 1801 183; fad. kapten i Västra Ryd. Fanjunkare vid Cederströmska husarerna 15, vid Södra skånska inf.-reg. 17; fänrik vid Lifbev.-reg. 23; löjtn. 27; afsk. m. tit. kapten 35. D. på Boxtorp, Söderm. län, 1846 281.

4518. Anders Fredrik Ekenmark. F. i Viby 1792 711; fad. Erik, sekreterare. Prv. 1815. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Östra Tollstad 35. D. där 1836 67.

4519. Sven Daniel Sondén. F. i Landeryd 1796 39; fad. prost [3578]. Bruksinspektor å Grytgöl i Hällestad, sed. å Rejmyra i Skedevi; afsk. D. »på Egeby» 1855 84.

4520. Johan Moselius. F. i Norrköping 1800 176; fad. Lars, grosshandlare. Handelskontorist i England »några år», sedan i Norrköping hos Eberstein & komp.; grosshandlare o. delegare i nämnda firma; ensam innehafvare af firman 30; engelsk v. konsul (36); afsk. Kommunalman. D. i Sthlm 1869 65.

M. hade ett klart hufvud, en fläckfri karaktär samt ett öppet och flärdfritt umgängessätt. Fortsatte det af honom och hans kompanjon under mindre lyckliga förhållanden öfvertagna arbetet med den framgång, att genom hans flit och redbarhet firman snart vann aktning och soliditet. Hans tid räckte till för mycket, och allt gjorde han samvetsgrannt; mottog många offentliga uppdrag, hvilka han med omfattande sakkännedom och uppoffrande oegennytta utförde. Försummade dock ingen dag att föröka sin icke obetydliga bildning, särdeles i historia, litteratur och konst, för hvilka han af naturen egde rika anlag. — Gjorde donationer till stipendier åt elever vid söndags- och aftonskolan i Norrköping samt till understöd åt »åldriga eller sjukliga af medelklassen i Hedvigs församling» därstädes.

4521. Carl Jakob Svartz. F. i Norrköping 1800 112; fad. tobaksfabrikör [3435]. Kornett vid Smål. dragonreg. 20, i armén 22; afsk. 31; tit. ryttmästare. Godsegare o. landtbrukare å Jonsbärgs säteri i Jonsbärg 19 samt egare af Ljura i S:t Johannes 19 o. Hofgren i Jonsbärg 28. D. å Jonsbärg 1874 1812.

4522. Sven Ferdinand Phalén. F. i Ingatorp 1792 266; fad. kyrkoherde [ 371 ][3375]. Prv. 1817. Past.-adj. 17; afsk. från prästämb. 24; åter präst 34; komminister i Björsäter o. Yxnerum 44. D., själfm., 1859 265.

4523. Anders Herman Schjörlin. F. i Linköping 1793 127; fad. Per, orgelbyggare. Stud. i Lund 1812, i Upps. 13; prv. 16. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Söderköping 20; tj:fri 22. D. i Linköping 1822 811.