Östgötars minne/1839

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1838
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1839
1840  →


[ 479 ]

1839.

5524. Magnus Gustaf Livijn. F. i Flisby 1820 144; fad. prost. Kameralex. Landskontorist i Jönk. län 40; länsbokhållare 32; häradsskrifvare i Östra härad 50; afsk. 87. Bosatt i Hvetlanda. D. i Växjö 1880 198.

5525. Gustaf Fredrik Törner. F. i Slhlm »uti gamla Operahuset» 1821 265; fad. öfverste [3750]. Stud.-ex. 40; kameralex. 41. E. o. tj:man vid Kgl. Teaterns kansli 42; kamrer o. kassör 52; afsk. 98; kamrer vid Kgl. Teaterns pensionsinrättn. 62; afsk. 95. Kammarskrifvare vid Sthlms stads brandförs.-kontor 44; revisor 53; kassör o. bokhållare 57; afsk. 82. Kst. 53, ord. kammarskrifvare i Kammarrätten 58; revisor 64; afsk. 75. Egare af villa å Dalarö, Sthlms län. D. i Sthlm 1898 2411.

Under den långa tid af närmare 57 år T. var anstäld vid Kgl. Teatern skötte han med aldrig svikande plikttrohet sin ansvarsfulla befattning, städse lika högt värderad af de många direktörer, under hvilka han arbetat, som af teaterpersonalen. Han var anspråkslös, välvillig och hjälpsam, aldrig njugg på förskott, om det fanns en möjlighet att lemna det. Vid sidan af sina många ämbetsgöromål förde han om Kgl. Teaterns personal och spellistor de mest noggranna anteckningar, hvilka delvis legat till grund för F. A. Dahlgrens ypperliga arbete om Stockholms teatrar. Visade sitt intresse för »Östgötars minne» genom att till detsamma meddela egenhändiga biografiska uppgifter.

5526. Carl Peter Freidenfelt. F. i Karlskrona 1823 1512; fad. komm.-kapten. Fil. kand. 45; fil. doktor ult. 45. Bibliotekarie hos Kronprinsen 49. D. i Slhlm 1854 2112.

5527. Johan Lars Svante Banér, frih. F. i Örtomta 1821 3011; fad. kammarjunkare. Privatman, bosatt i Sthlm. Delegare i Svenneby i Örtomta någon tid. D. i Sthlm 1900 97.

B. var en ståtlig man af gammaldags typ; ännu på höga ålderdomen lika rak och oböjd, sågs han på sin dagliga promenad i Kungsträdgården. Tog i ett anfall af hypokondri lifvet af sig genom hängning.

5528. Gustaf Otto Mörner, grefve. F. i Ekeby 1821 228; fad. ryttmästare. Stud.-ex. 40. Furir vid Andra lifgr.-reg. 40; fanjunkare vid Andra lifgardet 41: underlöjtn. 41: löjtn. 46; afsk. m. tit. kapten 55. Godsegare på Sonstorp i Hällestad samt egare af Torönsborg i S:t Anna o. Skällvik. Kommunalman: ordf. i Hällestads o. Tjällmo hushålln.-gille 72—88.

5529. Otto Vilhelm Ålund. F. i Örebro 1822 199; fad. borgmästare [4173]. Fil. kand. 47; fil. doktor 51. Lärare i Norrköping till 54; föreståndare (den förste o. lärare vid Österg. läns folkhögskola i Herrestad 68—69. Tidningsman; medarb. i »Aftonbladet» 54-68 o. 69—81; redaktör af »Illustrerad tidning» 55—56; medarb. i "Göteborgs handels- och sjöfartstidning» 83. i »Dagens Nyheter» 85—88. Skriftställare o. öfversättare. D. i Uppsala 1901 233.

Å. var en begåfvad och mångkunnig man med särskildt omfattande historisk och geografisk bildning samt grundliga språkkunskaper. För folkhögskolesaken framträdde han som banbrytare och torde mer än de fleste hafva bidragit att inom vida kretsar af vårt folk väcka intresse och bereda väg för dylika bildningsanstalters införande i Sverige. I sin tidningsmannaverksamhet utmärkte han sig för stor flit och omsikt: hans bearbetningar och öfversättningar äro utförda med stilistisk talang och bevarande af originalens egendomligheter. Det mest omfattande af dessa hans arbeten är »Uppfinningarnas bok,» som i sin första svenska gestalt utkom under åren 1871—76. Som enskild person var han anspråkslös, flärdfri, vänfast och uppoffrande.

5530. Per Samuel Teodor Ingeström. F. i vimmerby 1823 91; fad. [ 480 ]kyrkoherde [4390]. Fil. kand. 46; dim.-ex. 47; fil. doktor 48. Kollega i Vimmerby 54; rektor 70. D. 1895 1010.

5531. Anders Magnus Lidén. F. i Flisby 1814 212: fad. Nils Andersson, hemmansegare. Stud.-ex. 40; dim.-ex. 40; prv. 40. Kommin. i Kimstad 46; tillika folksk.-lärare där 46—63; kyrkoherde i Kimstad 67. D. 1890 44.

»En hedersman, öppen, redbar, vänfast, plikttrogen;» af församlingsboarne omfattad med mycken tillgifvenhet, som L. ock visade dem.

5532. Jakob Oskar Metzén. F. i Kullerstad 1820 1312; fad. Gustaf Adolf, landtbrukare. Stud.-ex. 40; kameralex. E. o. landskontorist i Österg. län 46; häradsskrifvare i Hammarkind o. Skärkind 56. D. i Söderköping 1863 1612.

5533. Gustaf Henrik Grapengiesser. F. i Sund 1819 32; fad. Lars Jakob, lagman. Kameralex. 42; hofr.-ex. 42. V. hhöfd. 50; v. notarie i Göta hofr. 50; tf. magistr.-sekreterare i Borås 57; rådman i Jönköping 60; tillika magistr.-sekreterare 62 o. notarius publikus. Gårdsegare i Jönköping. D. där 1888 155.

5534. Olof Fredrik Hallin. F. i Svinstad 1821 33; fad. Olof Olsson, hemmansegare. Med.-fil. ex. 42; med. kand. 45; med. lic. 47; med. doktor 48; kir. mag. 48. Aman. vid Seraf.-lasar. i Sthlm 47—49; prov.-läkare i Falun 49; afsk. 52; lasar.-läkare där 52—73 o. stadsläkare 52—65; tf. 65, ord. medicinalråd o. led. i Sundh.-kolleg., sed. Medicinalstyrelsen, 73; tillika läkare vid Kristinebärgs frimrarebarnhus 68—71. Egare af Tranholmen vid Lidingö, Sthlms län. Riksdagsman i Första kammaren för Kopparb. län 70—74; kommunalman. D. i Sthlm 1888 1712.

H. var en rikt utrustad ande, en utpräglad personlighet. Hans yta förekom väl stundom något ohyflad, men därunder bodde det varmaste hjärta. Som läkare var han nästan »afgudad» af sina patienter, ty han omfattade sina sjuka ej blott med ett lefvande intresse utan ock med vännens ömma deltagande. Som ledamot i Medicinalstyrelsen var han synnerligen framstående, en nitisk, duglig och själfständig ämbetsman, samt inlade specielt i fråga om lasaretts- och hospitalsväsendets ordnande stora förtjänster. Dessutom togos hans rika krafter i anspråk af flere vikliga kommittéer samt kommunala och andra offentliga värf; utvecklade ock en betydande författareverksamhet. Hans sinne var dock lika öppet för glädje som för allvar, för nöje som för arbete. I ungdomen egde han en sällsynt vacker tenorröst, som han ej sparade och som gjorde honom firad och eftersökt. På äldre dagar blef han en mycket hög frimurare och P.-B.-broder: förde ett gästfritt hus så väl i hufvudstaden som å landstället Tranholmen, där han ofta såg vänner omkring sig. Bruz. m. fl.

5535. Mattias Fredrik Herman Egerström. F. i Slaka 1820 24; fad. Lars Henrik, löjtnant. Stud.-ex. 40; kameralex. 43. E. o. landskontorist i Österg. län 44; tf. häradsskrifvare i Hammarkind o. Skärkind 45—49; tf. direktör vid Österg. läns cellfängelse i Linköping 52. D. där 1855 35.

5536. Claës Leonard Carlstedt. F. i Linköping 1820 3110; fad. Sven Fredrik, skomak.-ålderman. Stud.-ex. 41; dim.-ex. 45; prv. 46. Domk.-komminister i Linköping 58; tillika föreståndare för Mörnerska stiftelsen 61. Egare af Sörby i Stjärnorp fr. 70-talet till 82. D. i Linköping 1887 272.

C. var rikt begåfvad i andligt hänseende; som prädikant utmärkt för en präktig, stark och klangfull stämma, väl vårdad deklamation, vittnande om god musikalisk bildning, samt stor lätthet att extemporera. Kör sin lekande humor och sin sång var han inom födelsestadens sällskapskretsar mycket uppburen.

5537. David August Leonard Silverstolpe. F. i Linköping 1822 274; fad. kyrkoherde, tit. kansliråd [3078]. Off.-ex. 40; stud.-ex. 40; landtmät.-ex. 43; skeppsmät.-ex. 43. Volontär vid Första lifgr.-reg. 38; sergeant vid Svea art.-reg. 39; underlöjtn. där 40. vid Dalreg. 41: löjtn. 42: kapten 56; major vid [ 481 ]Kronob. reg. 58; öfverste o. chef för Värml. fältj.-reg. 59, för Västm. reg. 70: afsk. 84; generalmajor i armén 74. Storskifteslandtmätare i Kopparb. län 47—48. Kavaljer hos Härtigen af Dalarne 49; kammarherre 56. Egare af Bortomta i Sinituna, Västm. län: delegare i hus i Sthlm; bosatt där 84. D. i Sthlm 1898 307.

S. ingick som frivillig i danska armén under kriget 1848 och deltog som premierlöjtnant med lysande tapperhet i striderna vid Dybböl och Sundeved samma år. Åtnjöt högt anseende inom armén; som förman stundom sträng och fordrande mot sina underlydande, men stälde ock stora fordringar pa sig själf.

5538. Carl Vilhelm Berglund. F. i Målilla 1821 298; fad. Carl Fredrik, inspektor. Stud.-ex. 40; kameralex. 42; hofr.-ex. 43. V. hhöfd.; länsbokhållare i Upps. län 52; kronofogde i Lagunda, Hagunda o. Ulleråker, sed. benämndt 3:e o. slutl. 2:a fögderiet, 59; tj:fri för sjuklighet 74; afsk. 77. Kanslist vid Upps. univ:s kansli 55; afsk. 84. D. i Norrtälje 1886 38.

B., en hedersman i alla hänseenden, utöfvade med stor förmåga och plikttrohet en omfattande offentlig och enskild verksamhet, till dess ett mångårigt svårt lidande förlamade hans krafter. — Gjorde donationer till två blifvande stipendier för studenter af Östgöta nation samt till Svenska djurskyddsföreningen.

5539. Adolf Fredrik Ölander. F. i Svanhals 1820 1411; fad. Janne, organist o. klockare. Fil. kand. 45; fil. doktor 45; dim.-ex. 46; prv. 46. Kollega i Norrköping 52; kollega, sed. lärov.-adjunkt, i Linköping 54; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 68; kontr.-prost 72. D. 1890 124.

Ö., som under en lång följd af år tjänstgjorde vid Linköpings läroverk som lärare i första klassen, ansågs sträng, men omutligt rättvis; visserligen fruktad, men lika fullt afhållen: nitisk och plikttrogen. Vorden kyrkoherde, intresserade han sig mycket för folkskoleväsendet, och församlingen låg honom alltid ömt om hjärtat. I enskilda umgänget rättfram, godmodig och skämtsam.

5540. Johan Erik Öländer. F. i Svanhals 1822 2511; fad. Janne, organist o. klockare. Stud.-ex. 40; kameralex. 46. Kammarskrifvare i Statskontoret 56, memorialbokhållare 63. D. i Motala 1870 135.

5541. Hampus Adolf von Post. F. i Skedevi 1822 1512; fad. major. Stud.-ex. 40; fil. hedersdoktor 77. Volontär vid Första lifgr.-reg. 38; furir 40; underlöjtn. vid Västm. reg. 41; löjtn. 50: afsk. 52. Lärare vid Ultuna landtbr.-institut 48—51 o. 69; tit. professor 75; afsk. 92: föreståndare för Ultuna kemiska försöksstation 69—92. Disponent vid Rejmyra glasbruk 51—68. Geolog; författare i geologi o. åkerbrukskemi m. fl. ämnen. Bosatt i Uppsala.

5542. Johan Samuel Constans Cederquist. F. i Örtomta 1820 2011; fad. kyrkoherde [4139]. Stud.-ex. 40. Språklärare vid Linköpings gymnasium 53; lektor i Linköping 59; tj:ledig 79. D. i Linköping 1881 251.

G. sysselsatte sig i Uppsala uteslutande med studiet af lefvande språk, hvilket skedde så grundligt, att han där blef ett slags privatdocent, och var detta arbete med andras studier orsaken till. att han själf ej kom att aflägga någon akademisk examen. Kallad till Linköping, upphjälpte han där hastigt undervisningen i de lefvande språken och utmärkte sig sedermera allt framgent, ända till dess sjukdom under de sista åren förlamade hans verksamhet, som en särdeles plikttrogen och skicklig lärare, som framför allt lade an på språkets praktiska behandling och genom sitt lifaktiga, ofta lekande sätt att sköta undervisningen väckte lärjungarnes intresse. Han var, om någon, en inbiten östgöte och trifdes ej gärna på något annat ställe än i Linköping. Sthr m. fl.

5543. Erik Johan Segerstedt. F. i Dalhem 1818 138; fad. komminister. Stud.-ex. 40; dim.-ex. 42; prv. 43. Komminister i Törnsfall 57.

5544. Anders Vilhelm Drangel. F. i Pelarne 1820 71; fad. prot.-sekreterare [3763]. Sergeant vid Dalreg.; underlöjtn. 43; löjtnant 4.; afsk. 48. [ 482 ]Landtbrukare; arrendator af o. bosatt å Rödstens boställe i Grebo 31 år. D. på Örsäter i Åtvid 1884 216.

Anlitad i många kommunala värf. Sysselsatte sig på gamla dagar med botaniska studier och insamlande af växter. Vänsäll och redbar.

5545. Carl Enoch Tolff. F. i Höreda 1821 123; fad. kyrkoherde [4418]. D. som stud. i Uppsala 1839 1511.

T. kallades vanligen af kamraterna »40 skilling banko» ( = »En och tolf»).

5546. August Vilhelm Mortimer Acharius. F. i Södertälje 1821 14; fad. lasar.-läkare [4318]. Med.-fil. ex. 43; med. kand. 47; med. lic. 50; kir. mag. 50. Stadsläkare i Örebro 51; afsk. 69. Emigr. till Nord-Amerika 68; praktis. läkare i Chicago, Ill., 71; provinsialläkare i Åsele, Västerb. län, 75. D. där 1883 41.

Vid den stora branden i Chicago 1871 bodde A. i den del af staden, som utgjorde stamhållet för den svenska befolkningen, och förlorade därvid all sin egendom.

5547. Anders Fredrik Ekevall. F. i Ulrika 1819 282; fad. Anders Carlsson, torpare. Stud.-ex. 40; stud. i Lund 42; kameralex. 42; hofr.-ex. 45. V. hhöfd. 48; kopist i Svea hofr. 50; borgmästare i Strängnäs 58; häradshöfding i Västerbottens norra doms. 69; afsk. 99 o. bosatt i Sthlm. D. där 1901 192.

E. var högt aktad som domare. Varmt intresserad för våra fornminnen, var han en nitisk medlem af Västerbottens läns fornminnesförening samt utarbetade flere af årsberättelserna om dess verksamhet. Utgaf romanen »Hedina» 1849 och ett häfte dikter 1891.

5548. Henrik Melker Vetterström. F. i Nykil 1820 110; fad. Adam Fredrik, major. Stud.-ex. 40; landtmät.-ex. 44. Landtmät.-auskult. i Österg. län 44—69. Underlöjtn. vid Värml. fältj.-reg. 41; löjtnant 47; asfk. 55. Reg.-kommissarie vid Första lifgr.-reg. 59; regementsintendent 80; afsk. 83. Landtbrukare å Tuna i Nykil 55 o. delegare däri 76-78. D. i Sthlm 1884 1810.

Plikttrogen, redbar, pålitlig och vänfast.

5549. Arvid Erik Ulrich. F. i Sthlm 1820 164; fad. Johan Christian Henrik, handsekreterare, tit. statssekreterare (tysk). Kameralex. 41; hofr.-ex. 42. Kanslist i Riksmarsk.-ämbetet 45; afsk. 60. V. hhöfd. 51; tf. länsnotarie i Sthlms län 49—51. Registrator vid Sthlms rådsturätt 56; brottm.-notarie 56; assistent i Sthlms förmynd.-kammare 63; kurator 66; sterbhusnotarie 70; rådman i Sthlm 71; borgmästare 84; afsk. 90. Sekreterare i Just.-ombudsmansexped. 61; afsk. 71. Sekreterare i sammansatta stats- o. ekon.-utskottet under riksd. 59 o. 62. Egare af Stora Vilunda o. inneh. af kronohemmanet Ör, båda i Sthlms län. D. i Sthlm 1893 211.

U. var en duglig domare med stor arbetsförmåga samt egde goda juridiska studier och stilistisk talang. Verkade ihärdigt för införandet i vårt land af notariat efter utländskt mönster samt författade och offentliggjorde ett arbete i detta ämne.

5550. Gustaf Kyntzell. F. i Sthlm 1822 711; fad. grosshandlare. Kansliex. 42. E. o. kanslist i K. M. kansli 42; tit. kgl. sekreterare. D. i Århus, Danmark, 1862 262.

5551. Sven Otto Lidman. F. i Linköping 1822 2011; fad. domprost [4145]. Utex. fr. Skogsinstit. 47. Tf. öfverjägare i Kalmar län, å Böda kronopark 56, i Handbörd o. Norra Möre 58. D. 1858 611.

Flärdfri, redbar och bildad; högt värderad af förmän, kamrater och underordnade. — Drunknade vid segling från Öland till fastlandet.

5552. Fredrik Gustaf Strömvall. F. i Lidingö, sthlms län, 1820 612; fad. prost [3872]. Stud. i Lund 39; stud.-ex. 40; stud. i Upps. 42; prv. 45. S. m. [ 483 ]adjunkt, anst. i Vikingstad 45; tillika skollärare; tj:ledig för sjuklighet 46. D. 1847 1810.