Östgötars minne/1844

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1843
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1844
1845  →


[ 495 ]

1844.

5650. Per August Ölander. F. i Linköping 1824 81; fad. Per, organist. Prl.-ex. 45; kameralex. 47. Kammarskrifvare vid Sthlms tullkammare 52; tf. bokhållare 59; tf. 62, ord. kontrollör vid hamnbevakn. 67. Medarb. i Stockholms dagblad, musikafd., 59—66. Tonsättare; musiker (violinist). D. i Sthlm 1886 38.

Genom sin rika musikaliska begåfning förvärfvade sig Ö. högt anseende och ett namn, som gått till eftervärlden. Af fadern erhöll han en grundlig musikalisk uppfostran och utvecklade ytterligare sin talang dels i Uppsala genom umgänge med Nordblom, hvilken sedermera blef hans svärfader, dels i Stockholm såsom en intresserad medlem af Kalkenholmska stråkkvartetten och af Mazerska kvartettsällskapet. Bland hans kompositioner, af hvilka flere ega beståndande värde, må nämnas: den fosterländska operan »Blenda,» som uppfördes å Stora teatern 1876, operetten »Mäster Placide,» uppförd å Nya teatern 1879, »Missa solennis,» åtskillig andlig musik, violin- och sångkvartetter, solosånger m. m. Han blef ledamot af Musikaliska akademien 1864. N. fbok m. fl.

5651. Rikard Ulrik von Post. F. i Skedevi 1827 14; fad. major. Volontär vid Första lifgr.-reg. 42; furir 44; underlöjtn. vid Västm. reg. 45; löjtnant 54; afsk. 62. — Elev vid Ultuna landtbr.-institut 52; utex. 53. Förvaltare å af Harmensska godsen i Kalmar län 55; föreståndare för Ultuna landtbr.-institut 62; afsk. 63; egendomsförvaltare å Östanå, Sthlms län, 63. D. i Karlsbad, Böhmen, 1864 256.

v. P. hade förvärfvat sig allmänt anseende såsom en af vårt lands utmärktare [ 496 ]agronomer och ådagalade en ovanlig praktisk duglighet som landtbrukare. hvilket äfven föranledde, att han kallades att efterträda Arrhenius vid Ultuna landtbruksinstitut.

5652. Gustaf Sigfrid Brydolf. F. i Hällestad 1824 181; fad. prost [3976]. Med.-fil. ex. 48; kir. mag. 59; med. lic. i Sthlm 63. Prov.-läkare i Hemse, Gotl. län, 64; tillika tf. bat.-läkare vid Gotl. nat.-bev. 64; prov.-läkare i Örebro 76. D. i Karlsbad, Böhmen, 1876 148.

Som praktisk läkare egde B. mycken duglighet och var i sin verkningskrets särdeles omtyckt.

5653. Per Magnus Ölander. F. i Svanhals 1825 232; fad. Janne, organist o. klockare. Prl.-ex. 46; kameralex. 46. Landskontorist i Österg. län 52; häradsskrifvare i Göstring o. Vifolka 57. Bosatt på Eriksdal i Mjölby. D. där 1869 1111.

Ö. var en skicklig trädgårdsodlare och stor blomstervän.

5654. Carl Israël Teodor Lundbergh. F. i Väfversunda 1825 214; fad. Nils, hofkamrer. Med.-fil. ex. 47; med. kand. 50; med. lic. 52; med. doktor 52; kir. mag. 53. Praktis. läkare i Eskilstuna 52; andre stadsläkare i Karlskrona 56; förste bat.-läkare vid flottan 61; regementsläkare 72; tillika tf. lasar.-läkare i Karlskrona 65—90 o. fäng.-läkare 72. D. i Karlskrona 1891 81.

L. var högt uppburen af så väl kamrater som patienter och i uingängeslifvet skattad för sin lugna, allvarliga, redbara och vänfasta karaktär, sitt angenäma väsen och sin musikaliska begåfning.

5655. Albert Johan Schubert. F. i Norrköping 1825 2311; fad. Johan Jakob, rådman o. fabrikör. Furir vid Söderm. reg. 44; fanjunkare 46; underlöjtn. vid Lifbev.-reg. 46, vid Första lifgr.-reg. 48; löjtnant 53; afsk. 54. Godsegare o. landtbrukare å Fullerstad i Skönbärga 54—76; inneh. af Söderköpings skjutsstation; direktör vid Österg. ensk. banks afd.-kontor där. Gårdsegare i Söderköping. D. där 1894 3112.

5656. Mattias Antony Grill. F. i Lerbäck, Örebro län, 1824 66; fad. brukspatron [4006]. Elev vid Mariebärgs läroverk 46; utex. 49. Civilingeniör: löjtn. vid Väg- o. vattenbyggn.-kåren 52; kapten 58; tillika kontrollerande ingeniör vid järnv.-byggn. 53—79. Delegare i Mariedams o. Godegårds bruk 61-67; arrendator af landshöfd.-jorden i Örebro 60 o. St. Hjärtstorp 66: gårdsegare i Örebro. Skriftställare. D. i Örebro 1879 73.

G. verkstälde eller uppgjorde förslag till en mängd allmänna arbeten, såsom sjösänkningar, segelleders öppnande, vägförbättringar, järnvägsanläggningar, byggnaders och broars uppförande m. m.; konstruerade och införde bruket af en i Sverige allmänt antagen afvägningstafla och af den enkla distansmätningen med kikare. Författade och utgaf studier i politisk ekonomi samt skref åtskilliga artiklar om arbetsinrättningar, mejeriförhållanden m. m. A.

5657. Andreas Gustaf Grill. F. i Lerbäck, Örebro län, 1827 56; fad. brukspatron [4006]. Elev vid Falu bärgsskola 47. Förvaltare vid Mariedams bruk, Örebro län, 51; direktör på Järnkontorets metallurg. stat 56; bruksegare; disponent o. delegare i Mariedams o. Godegårds bruksegendomar 61, sed. ensam egare. Riksdagsman i Andra kammaren för Kumla o. Sundbo h:d, Örebro län, 70—72, 76—77. D. i Örebro 1889 275.

G. var en af vårt lands utmärktaste och mest använde samt äfven från utlandet tillitade metallurger; har infört flere nyttiga uppfinningar i bärgs- och järnhandteringen samt författat en mängd afhandlingar och uppsatser i dessa ämnen. »Var något hastig i att uppgöra, men fast och pålitlig, en hedersman i allt.» Måste sälja sitt kära Mariedam för att förnöja sina borgenärer, hvilka alla fingo sitt. Mycket musikalisk samt en särdeles skicklig miniatyr- och akvarellmålare. A. m. fl.

5658. Carl Agne Reinhold Zielfelt. F. i Värmdö, Sthlms län, 1827 42; [ 497 ]fad. prost [4326]. Jur.-fil. ex. 49; kameralex. 52; hofr.-ex. 52; elev. vid Ultuna landtbr.-institut 56—57. E. o. kanslist i Eckl.-dep. 50; e. o. notarie i Svea hofr. 53; tit. kgl. sekreterare. Lärare vid Sthlms läns landtbr.-skola å Edeby 57, å Vårby till 62; arrendator af sistn. egendom till 65; disponent vid Gustafsbärgs porslinsfabrik 65; sed. bitr. å dess kontor. D. på Midsommarkransen vid Sthlm 1882 2511.

Z. träffades 1858 af ett slaganfall med åtföljande förlamning och måste därför afgå från ämbetsmannabanan.

5659. Carl Vilhelm Reinhold von Baumgarten. F. i Sthlm 1824 212; fad. revisor o. kamrer [4575]. E. o. kanslist i Gen.-poststyrelsen 46; kontorsskrifvare vid Göteborgs postkontor 55; postmästare i Alingsås 59, i Eksjö 77; afsk. 90 o. bosatt i Sthlm. D. där 1899 62.

5660. Carl Johan Dehlin. F. i Linköping 1823 1711; fad. Johan Petersson, trädgårdsmästare. Fil. kand. 50; fil. doktor 51; teor. o. prakt. teol. ex. 59. Lärare, sed. lärov.-adjunkt, i Linköping 55; rektor i Vadstena 69; tj:ledig 87; afsk. 89. Egare af villan Västeräng på Ombärg. D. där 1891 96.

D. intog som lärare och uppfostrare en synnerligen framstående plats. Hans kunskaper voro grundliga, hans metod utmärkt och resultaten förvånande. »Med sin lefvande och lifvande undervisning elekfriserade han sina elever, med sin kärlek till ungdomen band han den vid sig med de starkaste band af tillgifvenhet.» Alltid i sitt uppförande hofsam och fri från öfverilningar samt begåfvad med ett hjärtevinnande sätt, förvärfvade han sig en stor vänkrets och sågs gärna i sällskapslifvet, där han med sitt glada lynne och sin talang som lyckad visdiktare spridde trefnad omkring sig.

5661. Ludvig August Åman. F. i Linköping 1825 256; fad. Johan August, lasar.-läkare, tit. professor. Med.-fil. ex. 47; med. kand. 50; med. lic. 52; med. doktor 52; kir. mag. 53. Praktis. läkare i Linköping 52; lasarettsläkare där 54; tillika kurhusläkare 68 o. fäng.-läkare 60. Kommunalman. D. i Linköping 1886 2911.

Utom tjänsten var Å. mycket anlitad i enskild praktik, därvid han med beredvillighet och deltagande omfattade sina patienter. Hyste ett lifligt intresse för kommunala angelägenheter samt blef därför ofta använd i dylika uppdrag, hvilka han alltid samvetsgrann t och plikttroget utförde.

5662. Carl Fredrik Palmblad. F. i Västervik 1824 201; fad. Carl Erik, hattmakare. Dim.-ex. 47; prv. 48. Komminister i Västervik 57. Stadsfullmäktiges sekreterare där. Kommunalman. D. i Västervik 1900 2610.

P. utmärkte sig som en nitisk kommunalman; var stadsfullmäktig sedan 1863 och i flere år fattigvårdsstyrelsens ordförande.

5663. Josef Emanuel Lövendal. F. i Vreta kloster 1824 265; fad. kyrkoherde [3981]. Stud.-ex. 45; dim.-ex. 48; prv. 48. S. m. adjunkt, anst. i Klockrike 48, i Ljung 49; tj:ledig för sjuklighet 50. D. i Sthlm 1852 295.

5664. Carl Albert Viktor Holmgren. F. i Västra Ny 1824 185; fad. kyrkoherde. Fil. kand. 51; fil. doktor 51; hedersdoktor i Padova 92. Lärare vid Upps. lyceum 52—56; docent i Upps. 55; lärare vid Mariebärgs artill.-lärov. 58, vid Farm. instit. 58 o. vid Sthlms slöjdförenings sönd.- o. aftonskola 58; adjunkt vid Lunds univ. 61; tillika notarie i fil. fak. 63—66; professor 76; afsk. 97. Censor vid mog.-ex. 67—97. Egare af Åsen i Västra Ny; bosatt i Lund.

5665. Christian August Ekeborgh [Tingström]. F. i Norrköping 1824 253; fad. Per Ekeborgh (förut Tingström), bagare. Stud.-ex. 45; dim.-ex. 47; prv. 47. Skollärare i Kisa 56; andre kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 59; [ 498 ]förste kommin. 61; tillika präd. vid Norrköpings arb.-hus 63; kyrkoherde i Östra Eneby 69; kontr.-prost 82. Riksdagsman i Andra kammaren för Björkekind, Östkind, Lösing, Bråbo o. Memming 85—90.

5666. Gustaf Viktor Dahlqvist. F. i Törnevalla 1826 1211; fad. Daniel, handlande.

»Deltog i Förenta staternas krig med Mexiko 1846 samt i italienska och ungerska frihetskrigen 1848 och 49.» Matr. — Lärer därefter begifvit sig till Cirkassien och har sedermera ej afhörts.

5667. Carl Magnus Viktor Leopold Hederström. F. i Dagsbärg 1827 202; fad. kyrkoherde. Stud.-ex. 45; kameralex. 47. E. o. kammarskrifvare i Statskontoret 47. D. i Dagsbärgs prgd 1850 79.

5668. Carl Ludvig Pihl. F. i Vimmerby 1825 212; fad. Johan Jakob, fånggevaldiger. Dim.-ex. 48; prv. 49. Kommin. i Slaka 66; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 76. D. 1901 63.

»P. var mindre en ordets, men så mycket mer en hjärtats man, och genom sina personligt vinnande egenskaper giorde han sig älskad och vördad i sina församlingar.»

5669. Frans Johan Lindgren. F. i Vimmerby 1826 112; fad. gårdsegare. Prl.-ex. 47; kameralex. 50. Kammarskrifvare i Krigskolleg., sed. Arméförvaltn., 59; revisor 73. D. i Sthlm 1877 264.

5670. Johan Petter Fagerdahl. F. i S:t Lars 1821 3011; fad. Fredrik, smed, Dim.-ex. 46; prv. 47. Komminister i Östra Ny o. Rönö 60, i Västra Eneby o. Kisa 71. D. 1884 186.

5671. Claes Teodor Viridén. F. i Svinstad 1825 411; fad. komminister [4377]. Stud.-ex. 45; med.-fil. ex. 50. Extra läkare på fl. st. från 53, senast i Lycksele, Västerb. län. 75. D. i Luleå 1878 267.

Ehuru ej examinerad, egde V. godt anseende som läkare och var en i vida kretsar omtyckt man.

5672. Carl Petter Reinhold Jenische. F. i Karlsborg, Skarab. län, 1824 57; fad. Carl Fredrik, läkare (tysk). Stud. i Lund 43; kameralex. i Upps. 46. E. o. landskanslist i Skarab. län; tf. häradsskrifvare. D. å Aldernäset i Tåsjö, V.-norrl. län, 1891 52.

J. var en i hög grad originel man, begifven på äfventyr och »friluftslif.» Säges deltagit i dansk-tyska kriget 1848—49. Från sin anställning vid landstaten rymde han till Norge, där han först lär varit fiskare vid Ofoten och sedermera anstäld på ett handelskontor, då han kallade sig Rosenstam. De senare 30 åren af sitt lif vistades han, dold under det antagna namnet Rosensvan, ömsevis inom fjällbyarne i Ströms, Tåsjö och Dorotea socknar, därvid han uppehöll sig med jakt, skrifundervisning och såsom juridisk rådgifvare åt allmogen. »Att han lefvat med i världen, framgick af hans lifliga skildringar af Stockholmslifvet under 1840- och 50-talen.» Han var framför allt en passionerad jägare, och hans sista önskan var, att hans hund, »Jäger,» skulle skjutas omedelbart efter egarens död, »så att han icke skulle bli utan sällskap i de sälla jaktmarkerna.»