Östgötars minne/1845

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1844
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1845
1846  →


[ 498 ]

1845.

5673. Ulrik Johan Ahlström. F. i Trankil, Värml. län, 1825 2610; frldr Johan Peter A., bruksinspektör i Vimmerby landsf., o. Beata Kristina Vahlenberg. Kameralex. 48; jur.-fil. ex. 53; hofr.-ex. 55. V. hhöfd. 59; kanslist vid Norrköpings rådsturätt 72; stadsaktuarie o. notarius publikus i Norrköping 81.

Gift 1) 68 m. Carolina Charlotta Österberg, f. Hertzman 30. d. 87; 2) 89 m. Rosamunda Maria Kristina Hertzman, f. 44. — Barn i 1:a g.: Gerda Sigrid Maria, f. 69, g. m. Erik Esping, tandläkare.

[ 499 ]5674. Alfred Teodor Åman. F. i Linköping 1827 61; frldr Johan August Å., lasar.-läkare, tit. professor, o. Ulla Magdalena Löfström. Landtmät.-ex. 49. Furir vid Första lifgr.-reg. 45; underlöjtn. 46; löjtn. 51; kapten 63. V. komm.-landtmätare i Österg. län 56; afsk. 63. D. i Linköping 1870 22 — Ogift.

5675. Alfred Bernhard Moselius. F. i Källstad 1825 192; frldr Samuel Niclas M., komminister [4263], o. Kristina Lovisa Blohm. Dim.-ex. 47; prv. 48. Komminister i östra Husby 59; kyrkoherde i Östra Harg 72, i Skeppsås o. Älfvestad 77; tj:fri för sjuklighet o. bosatt i Skeninge 93. D. där 1895 211.

»En i hög grad fridsam och ordningsälskande man, som väl använde de gåfvor, som fallit på hans lott, så länge hälsa och krafter stodo honom bi. Hans hem lär varit i ovanlig grad gästfritt.» Sbg.

Gift 60 m. Kristina Maria Gyllenkrok, f. Håkansson 25. — Barn: Set Vilhelm, f. 61, bruksbokhållare; Carl Alfred, f. 62, bokhandlare; Hanna Sofia, f. 65, g. m. Axel Markus Vållgren, järnv.-ingeniör.

5676. Axel Vilhelm Vimmerstedt. F. i Gladhammar 1825 257; frldr Jonas V., hautboist, o. Kristina Andersson. Stud.-ex. 46; dim.-ex. 47; prv. 48. Kommin. i Säby 61; kyrkoherde i Frödinge 68, i Linderås 76; kontr.-prost 75—77 o. fr. 77.

Gift 61 m. Sofia Karolina Ryding, f. 22, d. 1900. — Barn: Emma Sofia, f. 64; Maria Kristina, f. 65.

5677. Per Zakarias Lindblad. F. i Norrköping 1825 247; frldr Anders Peter L., auditör [4581], o. Anna Beata Virén. Elev vid Ultuna landtbr.-institut 49—50. Landtbrukare; egare af Alsäter i Borg (52); delegare i o. förvaltare af Signildsbärg, Upps. län, vid slutet af 50-talet; sed. bosatt vid Bärg i Vreta kloster. D. där 1892 95. — Ogift.

5678. Per Gustaf Frölén. F. i Östra Skrukeby 1824 2512; frldr Johan Fredrik F., fanjunkare, o. Kristina Helena Pettersson. Dim.-ex. 47; prv. 48. Lärare vid Carlströmska skolan i Gistad 54; kommin. i Västra Ryd o. Svinhult 59; kyrkoherde i Sund 68; utn. kyrkoh. i Västra Ryd o. Svinhult 80. D. 1881 31.

F. var en framstående andlig talare och en god stilist.

Gift m. Carolina Jansson, f. 25, d. 96 — Barn: Per, f. 54, köpman; Gustaf, f. 57, postexpeditör; Lars, f. 59, agronom; Daniel, f. 61, kontorschef; Knut, f. 62, d. 63; Hugo, f. 65, fil. lic. [7052].

5679. Teodor Isak Suber. F. i Sthlm 1828 134; frldr Natan Johan S., grosshandlare, o. Lovisa Levin. Elev vid Falu bärgsskola 51; utex. 52. Gods- o. bruksegare; delegare i Brusaholm i Ingatorp 53, sed. ensam egare till 71 (då aktiebolag); disponent o. delegare i Ärendal, Söderm. län. D. där 1879 11.

Gift 57 m. Sally Elisabet Davidson, f. 39. — Barn: Hjalmar Johan, f. 58, läkare [6665]: Ernst Josef f. 59, köpman; Maria Lovisa, f. 61, g. m. Carl Otto Mannerfelt, kapten; Sara Helena, f. 63, d. 65; Nils Ivar, f. 65; Oskar Harald, f. 68, landtbrukare.

5680. Carl David Phllipson. F. i Norrköping 1827 195; frldr Mauritz P., grosshandlare, o. Sara Hirsch. Stud. till 47. Grosshandlare i Norrköping o. delegare i firman Philip Jeremias & Söner i börj. af 50-talet; medgrundare o. delegare 54 samt disponent vid Holmens bruks- o. fabr.-aktiebolag i Norrköping 54—72; direktör i Norrköpings ensk. bank; preuss., sed. tysk konsul i Norrköping 67; afsk. 72. Bosatt i Sthlm 72; styr.-led. i försäkr.-bolaget Thule 74, i Sthlms Inteckningsgarantiaktiebolag 75, i Sthlms n. spårvägsaktiebolag 76. Husegare i Norrköping o. Sthlm. Kommunalman. D. i Sthlm 1899 206.

P. skötte Holmens bruks- och fabriksbolags affärer med utmärkt skicklighet samt var human och tillmötesgående mot kunderna. Han intog en framskjuten ställning i Norrköpings kommunala lif och innehade flere maktpåliggande förtroendeuppdrag. Likaså i Stockholm, där han under åren 1877—93 var stadsfullmäktig samt en följd af år [ 500 ]ledamot och kassadirektör i drätselnämnden. Deltog i stiftandet af Stockholms norra spårvägsbolag 1876. I handhafvandet af sina affärer alltid klok och försiktig, efterlemnade han en förmögenhet af flere millioner. Gjorde 1872 donation till Norrköpings stad för utdelande af understöd åt sådana sjuka, »som lida plågor och sakna lekamlig lindring.»

Gift 52 m. Amalia Jacobson, f. 31. — Barn: Ivar Magnus, f. 54, privatman; Rachel Elin, f. 56, g. m. Ernst Isak Hirsch, civilingeniör; Philip Ernst f. 58, d. 58: Ernst Philip, f. 59, gen.-konsul; Knut Gunnar, f. 60, godsegare; Ida, f. 64, g. m. Georg Harder Santesson, godsegare.

5681. Axel Reinhold August Adelsvärd, frih. F. i Sthlm 1828 112; frldr August Teodor A., kammarherre o. godsegare [4776], o. Maria Emilia Reutersköld. Underlöjtn. vid Lifreg. husarkår 47, i armén 53; afsk. 57. Distr.-ingeniör vid Järnv.-byggn.-staten 57—62; stat.-ingeniör 63—67. Inneh. af fideik.-fastighet i Sthlm 59—89. Bruksdisponent vid Åtvidabärg 68; godsegare; inneh. af fideik.-egendomen (»baroniet Adelsvärd») Adelsnäs med Åtvidabärgs kopparverk m. m. i Österg. o. Kalmar län 87 samt egare af Stäringe, Söderm. län, 87. Riksdagsman i Första kammaren för Österg. län 70—79. Bosatt i Sthlm 83. D. där 1900 91.

A. deltog som frivillig i dansk-tyska kriget 1848—49 och tjänstgjorde därunder vid 13:e liniebataljonen, med hvilken han bivistade affären vid Haderslev förstnämnda år. — Som riksdagsman var han ledamot af särskilda utskottet vid 1871 års urtima riksdag samt af statsutskottet åren 1873 och 74.

Gift 58 m. Augusta Charlotta Teodora Berg, f. 36. — Barn: Anna Maria, f. 58, d. 63; Axel Teodor, f. 60, fideik.-innehafvare; Adolf, f. 62, ryttm.; Anna Maria, f. 63, g. m. Carl Otto Blomstedt, kammarherre o. kansliråd; Emilie, f. 68, g. m. Johan Abraham Magnus Blomstedt, öfverstlöjtn.; Johan August, f. 70, und.-löjtn., d. 93; Eva Augusta, f. 75.

5682. Sixtus Sääf. F. i Norrköping 1827 1710; frldr Jöran S., klädesfabrikör, o. Anna Katarina Kolbenheijer. Kameralex. 46. E. o. tjänsteman i Riksbanken 47. Artist (målare). D. i Paris 1865 111. — Ogift.

5683. Gustaf Fredrik Petrus Gahm. F. i Norrköping 1827 95; frldr Gustaf G., rådman o. fabrikör, o. Fredrika Ingemarsson. Fil. kand. 51; fil. doktor 54. Lärare vid Norrköpings lyceum 52—57; lärov.-adjunkt i Norrköping 59; afsk. 95. D. i Norrköping 1899 131.

G. skötte nitiskt och troget sitt kall samt var af sina lärjungar mycket afhållen för den välvilja han alltid visade dem. Han egde ett muntert och skämtsamt lynne; trumpenhet och surmulenhet voro därför bannlysta från lektionstimmarne, utan att det allvarliga arbetet därigenom på minsta vis åsidosattes. Äfven af sina kolleger var han högt skattad och värderad.

Gift 61 m. Emma Sofia Gustafva Egnell, f. tv. 41. — Barn: Signe Torborg Maria, f. 63; Anna Elisabet Sofia, f. 67, lärarinna.

5684. Carl Alfred Cornelius. F. i Södra Vi 1828 108; frldr Johan Henrik C., andre landtmätare, o. Sara Elisabet Dahlberg. Fil. kand. 49; fil. doktor 51; teol. kand. 52; prv. 55; teol. doktor primus i Lund 68. Docent i Upps. 53; lektor i Härnösand 55 samt kyrkoh. i Häggdånger 58; utn. lektor i Linköping o. kyrkoh. i Landeryd 59; akad.-adjunkt i Upps. samt kyrkoh. i Hagby o. Ramsta 60; professor samt kyrkoh. i Danmark 62; biskop i Linköpings stift 84. D. i Linköping 1893 92.

C. var en man med ett flärdfritt, öppet och ärligt väsen, praktisk blick och omfattande lärdom. Han nämnes »den flitige professorn, den trägne skriftställaren, den nitiske domkapitelsledamoten, den vänlige inspektorn.» Hans föreläsningar utmärkte sig för stor reda, klarhet och bestämdhet, ehuru man kunde hafva önskat, »att mera rum gifvits åt det väckande, värmande och intressegifvande.» Detsamma torde kunna sägas om hans talrika skrifter, bland hvilka må anföras: »Handbok i kyrkohistorien,» »Svenska kyrkans historia efter reformationen» samt det stora verket »Kristna kyrkans historia» [ 501 ](8 delar). Hans styrelse som stiftschef var af det välvilligt patriarkaliska slaget; på hvarje område sökte han införa ordning och reda samt förstod att bringa stiftets kassor och fonder i det yppersta skick. Var en synnerligen afhållen inspektor för Östgöta nation; deltog med intresse i nationens förhandlingar och visade landsmännen mycken gästfrihet. Öppen var hans hand, då någon kom i svårigheter, praktiskt hans råd, varmt hans hjärta, då någon behöfde hans hjälp.

Gift 57 m. Johanna Maria von Engeström, f. 35, d. 96. — Barn: Carl Johan Fredrik, f. 58, borgmästare [6701]; Matilda Maria Elisabet, f. 60, g. m. Per Ferdinand Montan, kyrkoherde; Karolina Maria Henrika, f. 62; Anna Kristina Emilia, f. 63, d. 84; Lovisa Georgina Cecilia, f. 66, d. 67; Ottilia Sofia Eleonora, f. 70, g. m. Tage Germund Rodling, häradshöfding [6749].

5685. Carl d'Aubigné. F. i Helsingborg 1826 71; frldr Christopher d'A., notarius publikus i Sthlm, o. Karolina Gustava von Bergen. Prl.-ex. 47; kameralex. 48; hofr.-ex. 50. V. notarie i Svea hofr. 52; kst. 60, ord. notarie 61; tj:ledig 74; afsk. 77. Kst. kopist i Just.-rev.-exped. 58; kst. 61, ord. kanslist 71; afsk. 77. D. i Sthlm 1887 135.

Gift 72 m. Maria Margareta Lundeberg, f. 41, d. 93.

5686. Gustaf Magnus Cæsar Kinander. F. i Gammalkil 1826 1311; frldr Johan K., kapten, o. Eva Karolina Vichius. Furir vid Första lifgr.-reg. 46; underlöjtn. vid Jämtl. fältj.-reg. 47, vid V.-norrl. bev.-bat. 54; löjtn. 56; kapten 70; afsk. 79. Godsegare o. landtbrukare å Långtora gård, Upps. län, 57—76; arrendator af Skällnora kungsgård, Sthlms län, fr. 76. Disponent vid S:t Eriks bryggeriaktiebolag i Sthlm 79. D. i följd af olyckshändelse där 1891 279.

K. var begåfvad med stor energi och ett ovanligt ordningssinne. Nogräknad, kraftfull och bestämd i sitt uppträdande såsom bryggerichef; human, vänsäll och godmodig i enskilda umgänget.

Gift 1) 57 m. Emilia Vilhelmina Grapengiesser, f. 31, d. 73; 2) 74 m. Henriette Grapengiesser, f. 39. — Barn i 1:a g.: Johan Gustaf Vilhelm, t. 58, kamrer i Lotsstyrelsen; Hilda Emilia Carolina, f. 59, g. m. Karl Vilhelm Hagelin, sv.-n. konsul i Baku, ingeniör; Carl Emil, f. 60, tf. kamrer o. sekreterare i Järnkontoret; Ellen Maria, f. 61, lärarinna; Anna Henrietta, f. 63, d. 90.

5687. Titus August Ferdinand Nyberg. F. i Åtvid 1824 254; frldr Samuel N., kamrer, o. Maria Kristina Holmberg. All. ej stud.-ex.; elev vid Falu bärgsskola 48; utex. 50. Grufdisponent vid Långbanshyttan, Värml. län, 58; fabriksegare vid Filipstad. Styr.-led. vid Kristinehamns ensk. banks afd.-kontor i Filipstad 75, likaså i Filipstads sparbank 76 samt kassadirektör där 87. Lasar.-syssloman i Filipstad 76. D. där 1896 510.

Gift 60 m. Anna Augusta Amalia Morén, f. 31. — Barn: Hilda Augusta, f. 62; Johan Titus, f. 64; Anna Maria, f. 66; Gustaf Nore Titus, f. 71.

5688. Carl Israël Sandström. F. i S:t Lars 1824 1411; frldr Nils Peter S., organist, o. Kristina Maria Rosengren. Aktör o. sånganförare vid Roos teatersällskap 48, vid O. Anderssons sällskap 50; elev vid Musik. akad:s konservatorium 51; direktörsex. 53; musikdirektör o. sånglärare vid Göteborgs h. allm. läroverk 53; sånglärare vid Göteborgs realgymnasium 62 o. vid Nya elem.-läroverket för flickor 67. Vik. 54, ord. organist vid Kristina förs. 60. Dirigent för musiksällskapen »Sångens vänner» o. »Amatörernas sångförening.» Tonsättare. Husegare i Göteborg. D. där 1880 211.

S. var en ganska framstående musiker, begåfvad tonsättare och omtyckt sällskapsman. Han komponerade bl. a. sånger vid piano, körer för mansröster, skådespelsmusik och den populära »Min lilla vrå bland bergen.» Lemnade en mängd uppsatser rörande musik till Göteborgs hand.- o. sjöf.-tidn. Blef medlem af Musik. akad. 1864.

Gift 54 m. Augusta Josefina Fogelgren, f. 35, d. 1900.

5689. Per Viktor Åberg. F. i Västra Ed 1825 310; frldr Carl Magnus Å., fältkamrer o. mönsterskrifvare, o. Katarina Maria Hanström. Stud.-ex. 46; [ 502 ]dim.-ex. 48; prv. 48. Brukspräd. vid Gusum 55; kommin. i Loftahammar 59; kyrkoherde i Ukna 73.

Gift 57 m. Betty Vilhelmina Ekenstam, f. 32.

5690. Carl Fredrik Hessling. F. i Västervik 1812 3110; frldr Johan H., sjökapten, o. Anna Blomberg. Stud.-ex. 46; prl.-ex. 46; hofr.-ex. 47. V. hhöfd.; rådman o. magistr.-sekreterare i Varbärg 55; tf. borgmästare 57—64; häradshöfding i Jämtlands södra doms. 64. Gårdsegare i Varbärg till 72. D. i Östersund 1876 57.

Gift 39 m. Anna Maria Helena Kruuse, f. 19, d. 90.

5691. Per Johan Carl Loenbom. F. i Misterhult 1825 66; frldr Carl Johan L., prost [4420], o. Augusta Aurora Berg. Furir vid Andra lifgr.-reg.; underlöjtn. vid Första lifgr.-reg. 49; löjtnant 55; afsk. m. pension 60. Bosatt i Linköping.

Gift 66 m. Anna Josefina Knutsson, f. 39.

5692. Carl Vilhelm Röhman. F. i Västra Ed 1826 2912; frldr Olof R., handlande, o. Maria Hellberg. Stud.-ex. 48. Skollärare; slutl. intagen å Norrköpings fattigvårdsinrättning. D. där 1887 412. — Ogift.

5693. Carl Vilhelm Linder. F. i Vist 1825 108; frldr Daniel Persson, hemmansegare, o. Kristina Nilsdotter. Fil. kand. 51; fil. doktor 51; prv. 66; teol. doktor 77. Docent i Upps. 52; akad.-adjunkt 54; tillika lärare vid Upps. lyceum 55—58; professor i Lund 59; medgrundare af ett filologiskt seminarium där 66; domprost i Västerås 68, i Linköping 77. Censor vid mog.-ex. 64—69, 75—80. Riksdagsman i Andra kammaren för Västerås, Köping o. Enköping 76—78, för Västerås o. Köping 79—81; kommunalman. D. i Linköping 1882 2010.

L. hade stor begåfning, var en mångdugande, energisk och viljestark man samt förenade med dessa egenskaper en sällspord flit. Grundlig klassisk filolog, framträdde han ofta som en lycklig skald på romarspråket samt utarbetade i förening med prof. C. A. Vahlberg ett svenskt-grekiskt lexikon; var ock en framstående lärare och pädagogisk skriftställare. Efter inträdet på den prästerliga banan togs han i anspråk af en mängd olika uppdrag så väl i fråga om ärenden tillhörande kyrkan och undervisningen som på det kommunala och politiska området, och i allt gjorde sig hans stora förmåga gällande. Till sin natur ej särdeles finkänslig eller hänsynsfull, kunde han gifva skarpa hugg både i tal och skrift, dock utan afsikt att såra, ty på bottnen af hans karaktär lågo hjärtlig godmodighet och välvilja. Sthr m. fl.

Gift 54 m. Anna Ulrika Maria Vallenberg, f. 29. — Barn: Daniel Ulrik Vilhelm, f. 55, gen.-lotsdirektör; Andrietta Maria Kristina, f. 57. g. m. Herman August Petri, konsist.-notarie; Carl Adolf Markus, f. 68, styrman; Abela Ulrika Sofia, f. 59, enka efter Oskar Leonard Segerdahl, stadsläkare; Ivar Johan Jakob, f. 60, d. 80; Knut Sextus Ludvig, f. 62, bibl.-amanuens [6879]; Helga Fredrika, f. 63, fil. kand., g. m. Oskar Henrik Carlgren, docent; Anna Vilhelmina, f. 67, lärarinna; Per Henrik Hjalmar, f. 68; Elin Vilhelmina, f. 70; Gunhild Lovisa Laurentia, f. 72; Ulla Elisabet, f. 73.

5694. Gustaf Hjalmar Gripensköld. F. i Högsby, Kalmar län, 1825 215; frldr Erik Albrekt G., fanjunkare, o. Kristina Magdalena Hellenstjerna. Prl.-ex. 46; hofr.-ex. 51; kameralex. 51. E. o. notarie i Svea hofr. 51. D. i Linköping 1858 229. - Ogift.

5695. Anders Erik August Zantesson. F. i Hjorted 1825 308; frldr Nils Z., handlande, o. Johanna Maria Eleonora Rundström. Med.-fil. ex. 48; med. kand. 53; med. lic. 55; kir. mag. 60. Distriktsläkare i Kungsholms distr. i Sthlm 56; tillika läkare vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 56—60 o. vid Allm. försörjn.-inrättningen. D. i Sthlm 1875 284.

Z. var i hög grad människovänlig och hjälpsam mot de fattiga. Ofta lemnade han ur egen kassa ej blott till läkemedel utan äfven till hyra och lämplig föda åt den sjuke. [ 503 ]»Han gaf ofta så, att han själf intet hade öfver,» yttrades vid hans jordfästning. Minnesvård öfver honom är »rest af Kungsholms fabriksarbetare.»

Gift 60—69 m. Hilda Elisabet Sofia Charlotta Laurent, f. 35. — Barn: Ida Maria, f. 61.

5696. Axel Gustaf Aspegren. F. i Vikingstad 1826 1810; frldr Johan Gustaf Å., kronolänsman, o. Katarina Sofia Brauner. Kameralex. 47. Landskanslist i Österg. län 51; exped.-kronofogde i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 53. D. i Linköping 1856 411. — Ogift.

5697. Sven Alfred Lindblom. F. i Åtvid 1824 1512; frldr Krister Georg L., kopparslagare, o. Albertina Råhlin. Dim.-ex. 48; prv. 48. Kommin. i Ringarum 60; kyrkoherde i Hvena 70, i Rappestad o. Sjögestad 78; kontr.-prost 77—80, 82—95.

Gift 1) 60 m. Hanna Katarina Jungqvist, f. 39, d. 66; 2) 67 m. Karolina Charlotta Luthander, f. 39. — Barn i 1:a g.: Karl Alfred Georg, f. 61, sjöman, d. 81; Hanna Maria Kristina, f. 63, g. m. Ernst Oskar Gobom, bruksinsp.; Johan Axel Gabriel, f. 65, trädgårdsdirektör [7083]; Hilda Sofia Charlotta, f. 66, g. m. Hjalmar Alexius Vetterhall, järnvägsbokhållare; i 2:a g.: Krister Samuel, f. 71, d. 72.

5698. Carl Valdemar Forsselius. F. i Linköping 1824 261; frldr Anders F., skomakare, o. Maria Elisabet Nystedt. Stud.-ex. 46; dim.-ex. 50; prv. 50. Kommin. i Mållilla-Gårdveda 62; kyrkoherde där 80; kontr.-prost 83—85. D. 1887 231.

Utgången från ett fattigt hem med många barn, hade F. under sin studietid att kämpa med mycket svåra bekymmer. Som präst var han synnerligen afhållen och omfattad för sin fromhet och exemplariska vandel.

Gift 64 m. Anna Sofia Fröling, f. 31. — Barn: Anders Johan Valdemar, f. 65, kammarskrifvare.