Östgötars minne/1846

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1845
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1846
1847  →


[ 503 ]

1846.

5699. Frans August Blomqvist. F. i Trehörna 1825 72; frldr Anders Ulrik B., organist, o. Karin Andersdotter. Vik. folkskollärare i Trehörna 49. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital. D. där 1874 212.

Gift 56 m. Clara Aurora Lindgren, f. 24.

5700. Erik Folke Ossian Bæckman. F. i Västervik 1828 257; frldr Erik B., apotekare, o. Hedvig Ulrika Jansson. Stud.-ex. 47; kansliex. 50. Kopist i Finansdep. 62; kanslist 67; prot.-sekreterare 67. D. i Sthlm 1873 21.

Gift 63 m. Henrietta Vilhelmina Frankenfeldt, f. 40. — Barn: Anna, f. 64; Henrik, f. 65, handelskontorist; Gerda, f. 68, g. m. John Lundin, direktör; Harald Ossian, f. 73, kontorschef.

5701. Per Gustaf Jancke. F. i Sthlm 1827 247; frldr Carl Gustaf J., assistent, tit. häradshöfding [4125], o. Johanna Regina Lohman. Stud.-ex. 47; prl.-ex. 47; kameralex. 47; hofr.-ex. 50. V. notarie i Svea hofr. 52; v. auditör i Lifreg. dragonkår 55—62; v. hhöfd. 56; häradshöfding i Uppsala läns södra domsaga 66. Bosatt i Enköping 66, öråker 67, Strömsbärg 84. D. i Uppsala 1900 46.

Gift 80 m. Maria Matilda Aimée Björkenstam, f. 52. — Barn: Per Vilhelm, f. 81, jur. stud.; Eva Henrietta, f. 82; Anna Elisabet Aimée, f. 84; Knut Gustaf, f. 86.

5702. Jakob Adolf Vallenberg. F. i Linköping 1827 17, frldr Johan Ulrik V., prost [4533], o. Andrietta Petronella Chierlin. Jur.-fil. ex. 49; kameralex. 50; hofr.-ex. 52. V. hhöfd. 57; notarie i Öfverståth.-ämb. för polisärend. 57; tillika kst. 59, ord. kopist i Just.-rev.-exped. 61; afsk. 63; bitr. [ 504 ]polismästare i Sthlm 60; polismästare 63; landssekreterare i Österg. län 67. Husegare i Sthlm o. Linköping. D. i Linköping 1895 86.

V. hade en dugande arbetskraft samt ett vaket intresse för samhälleligt gagn; var en human chef, en godhjärtad och hjälpsam, öppen och vänsäll man. Ett utmärkande karaktärsdrag var hans sangviniska lynne, som icke alltid tillåt honom att rätt bedöma de praktiska svårigheterna. Bildade Linköpings fabriksaktiebolag samt därefter Bloms aktiebolag, men båda dessa industriela företag misslyckades och vållade honom stora pekuniära förluster. — Som polismästare i Stockholm lät V. vid ett tillfälle under »marsoroligheterna» 1864 skingra de upphetsade folkmassorna med vattensprutning, hvilken jämförelsevis ofarliga åtgärd väckte en storm af ovilja samt till och med föranledde åtal.

Gift 63 m. Anna Fredrika Vilhelmina Vahlquist, f. 43. — Barn: Jakob Fredrik, f. 64, f. d. löjtn.; Andrietta Ulrika Elisabet, f. 65; Abela Fredrika Vilhelmina, f. 67, g. m. Johan Vilhelm Hallin, las.-läkare.

5703. Rikard Julius Teodor Vallberg. F. i Vadstena 1824 185; frldr Samuel Julius V., grosshandlare, o. Anna Abigael Schenberg. Stud.-ex. 48; kameralex. 52. E. o. kammarskrifvare vid ämb.-verk i Sthlm; tf. landskontorist i Österg. län 76; tf. häradsskrifvare i Göstring o. Vifolka 77. D. i Skeninge 1878 25 — Ogift.

5704. Henrik Teodard Röhman. F. i Vadstena 1825 109; frldr Johan Peter R., rådman o. garfvare, o. Vilhelmina Gustava Dahlström. Stud.-ex. 49. Landtbrukare o. egare af Luckerstad i Örbärga 52—57. E. o. rådhuskanslist i Linköping; bränvinskontrollör i Österg. D. i Linköping 1894 161 — Ogift.

5705. Carl Magnus Sjögreen. F. i Ingatorp 1828 287; frldr Christian Magnus August S., bärgmästare [4408], o. Didrika Maria Elisabet Matilda Burén. Elev vid Skogsinstit. 46; utex. 49. Lärare vid Skogsinstit. 51; öfverjägare i Österg. läns västra revir 56 samt föreståndare för Ombärgs skogsskola 60; jägmästare i Ombärgs revir 69; afsk. 97; tf. skogsinspektör i Östra skogsdistr. 74—86. Skogsförvaltare vid Karlsdals, Bofors o. Björkborns bruk, Örebro län, 58—74 o. vid Finspångs bruk 62—74. Delegare i Ryssebo i Ingatorp 71—96, Strålsnäs i Åsbo 77-90 o. Marianelund i Häsleby 83—93. Skriftställare. Bosatt å Tomta i Svanhals.

5706. Carl Vilhelm Lundberg. F. i Nässja 1826 216; frldr Gustaf L, landtbrukare, o. Maria Molin. Stud.-ex. 47; kameralex. 51. Kammarskrifvare i Kammarkolleg. 64; landskamrer i Gefleb. län 70; afsk. 86. Bosatt fortfarande i Gefle.

Gift 1) m. Karolina Andersson, f. 31, d. 72; 2) 82 m. Maria Katarina Adolfina Johnsson, f. 57. — Barn i 2:a g.: Bernhard Vilhelm, f. 82; Karl Anders Gustaf, 86; Karin Maria, f. 88; Karl Otto Alfred, f. 93.

5707. Jakob Edvard Anjou. F. i Roslags-Bro, Sthlms län, 1828 178; frldr Nils Jakob A., prost i Norrköping, o. Anna Margareta Öberg. Kameralex. 52. Länsbokhållare i Österg. län 61; häradsskrifvare i Hammarkind o. Skärkind 64. D. i Söderköping 1879 812.

Gift 60 m. Gustava Göstring, f. 36. — Barn: Hildur Maria Lovisa, f. 61.

5708. Carl Harald Nerén. F. i Linköping 1827 192; frldr Johan Peter N., landträntmästare, o. Katarina Charlotta Hagelin. Med.-fil. ex. 48; med. kand. 52; med. lic. 56; kir. mag. 57. Underläkare vid Sthlms stads o. läns kurhus 58; andre bat.-läkare vid Andra lifgr.-reg. 60; förste bat.-läkare 72; regementsläkare 76, i reserven 88; afsk. 97. Sjukhusläkare i Ramfall i Torpa 61—63; stadsläkare i Skeninge 62; afsk. 77. Entomolog. D. i Skeninge 1901 2210.

Gift 62 m. Emma Carolina Borre, f. 34. — Barn: Anna Charlotta, f. 63; Johan [ 505 ]Gustaf Harald, f. 64, musiker [6975]; Carl Axel Fredrik, f. 68, ingeniör; Emma Aurora, f. 71, d. 71; Emma Helga Aurora, f. 73.

5709. Carl Johan Gustaf Vilhelm Charleville. f. i Fifvelstad 1827 110; frldr Carl Gustaf C., kapten, o. Anna Katarina Margareta Gylling. Fil. kand. 51; fil. doktor 51; teol. kand. 59; prv. 59; teol. doktor 77. Lärare vid Norrköpings nya elem.-skola 54; lärov.-adjunkt i Linköping 57; lektor i Örebro 62; kyrkoh. i Törnevalla 63, i Vadstena, S:t Per o. Strå 79; kontr-prost 80; domprost i Linköping 83; biskop i Linköpings stift 93. Inspektor för Vadstena läroverk 80—85, för Linköpings folksk.-seminarium 85—93.

Gift 60 m. Magdalena Charlotta Roman, f. 30. — Barn: Carl Gustaf f. 62. d. 66; Maria Charlotta, f. 66, g. m. Carl Vilhelm Larsson, kyrkoherde [6730]; Hanna Christina, f. 68, g. m. Joël Olof Fries, komminister [7071]; Karin Elisabet, f. 70.

5710. Adolf Fredrik Olson. F. i Vreta kloster 1826 189; frldr Olof O., inspektor, o. Anna Kristina Grylin. Prl.-ex. 48; kameralex. 49; hofr.-ex. 51. V. hhöfd. 57. Borgersk.-sekreterare i Linköping; ombudsman i Österg. ensk. bank 59 samt vid Hypotekskassan för Sveriges städer; auditör vid Andra lifgr.-reg. 59; afsk. 98; rådman i Linköping 76. Kommunalman. D. i Linköping 1899 118.

O. var en mångsidigt begåfvad, allmänt intresserad och mycket dugande man; framstående jurist och utmärkt domare, human och plikttrogen. Under många år fungerade han som stadsfullmäktiges ordförande i Linköping.

Gift 81 m. Emma Augusta Bengtson, f. 53. — Barn: Signe Ingeborg, f. 82; Gustaf Adolf, f. 83; Ingeborg Emma, f. 84; Bengt Olof, f. 92, d. 98.

5711. Samuel Magnus Axel Könsberg. F. i Norrköping 1827 199; frldr Lars Gustaf K., prost [4273], o. Anna Gustava Ekeroth. Med.-fil. ex. 48; med. kand. 53; med. lic. 56; kir. mag. 57. Praktis. läkare i Sthlm 56; bitr. läkare vid Pro patrias barnbörds- o. barnhus 57—62; underläkare vid Allm. barnhuset 58—62; distr.-läkare i Nikolai distr. 62—80. Föreståndare för Sthlms södra köttbesiktn.-byrå 74. D. i Sthlm 1885 2210. — Ogift.

Under flere år hade K. i hufvudstaden en betydlig praktik. Han skydde inga mödor för att rätt sköta sitt viktiga kall, och mot den fattigare befolkningen var han välvillig och uppoffrande. Varm människokärlek och oegennyttig hjälpsamhet tillhörde hans mest utmärkande egenskaper och detta till den grad, att han mången gång däri genom skadade sig själf. Han egde en frisk världsåskådning, en harmlös lekande humor, förenad med vitter begåfning, samt ett för glädjen öppet sinne. Sång och musik älskade han med hänförelse; där tonerna ljödo vid gnistrande skämt och glasens klang, där var »Kogis» hemma, och genom sin egen ofantliga förmåga att höja sinnesstämningen blef han mycket uppburen i glada umgängeskretsar, särskildt inom sällskapen P. B. och S. H. T., i hvilka han var en synnerligen framstående medlem. Hans vänner kunde räknas i många tusental; någon ovän torde han väl aldrig haft.

5712. Carl Anders Julius Sandberg. F. i Vadstena 1827 181; frldr Anders S., bokhållare, o. Maria Johanna Jansson. Fil. kand. 51; fil. doktor 51. D. i Uppsala 1852 282. — Ogift.

5713. Nils Rudolf Lidman. F. i Linköping 1828 912; frldr Sven Fredrik L., domprost [4145], o. Ebba Margareta Annerstedt. Fil. kand. 53; fil. doktor 54. Kammarskrifvare vid tullverket i Göteborg 56, i Sthlm 59; tullförvaltare i Dufed, Jämtl. län, 64; kontrollör i Visby 69; tullförvaltare i Karlskrona 76; kontrollör i Helsingborg 85. D. där 1889 168.

Ådagalade »berömliga gärningar» samt visade »mod i faror och medborgerligt nit.»

Gift 73 m. Olga Katarina Elisabet Wolff, f. 51. — Barn: Elsa Ebba Josefina, f. 74: Carl Hindrik Sven Rudolfsson, f. 82, jur. stud. [7432].

5714. Göran Vilhelm Kant. F. i Slaka 1826 56; frldr Johan Peter K., landtjägare, o. Eva Elisabet Kjellberg. Landtbrukare o. egare af Långtora gård, Upps. [ 506 ]län, på 50-talet. Stadsfiskal i Södertälje 59; afsk. 80; sed. bosatt å Oppeby, slutl. å Salsta, båda i Söderm. län. D. å Salsta 1900 910.

Gift 1) 52 m. Carolina Våhlin, d. 58; 2) 61 m. Hilda Maria Lovisa Kristiansson, f. 40. — Barn i 1:a g: Carolina Hildegard f. 53, enka efter Richard Tanner, handlande; Vilhelm Gottfrid, f. 54, sjöman; Hulda Alma Kristina Matilda, f. 56, g. m. Carl Axel Lindeberg. registrator; Frida Emerentia, f. 58, g. m. Max Fredrik Ferdinand Habermann, bryggmästare; i 2:a g.: Sigrid Hilda Maria, f. 62, enka efter Olof Vilhelm Halvorsen, stat.-inspektor; Anna Ragnhild, f. 64, enka efter Carl Mattias Gustaf Stenhammar, godsegare; Gunnar Valfrid, f. 69, v. rådstunotarie; Carl Gustaf Valter, f. 72, landskanslist.

5715. Johan Ulrik Tertullian Nathell. F. i Gammalkil 1827 232; frldr Erik Lorents N., komminister [4013], o. Catarina Sofia Enholm. D. som stud. i Uppsala 1850 289. — Ogift.

5716. Olof Hermelin, frih. F. i Säby 1827 82; frldr August Söderling H., kammarherre [4257], o. Ebba Sofia Ribbing. Sergeant vid Lifbev.-reg. 46; underlöjtn. vid Västg.-Dals reg. 48; löjtn. 50; afsk. 51. Landskapsmålare; agré vid Konstakad. 71. Fornforskare; vitter författare. Egare af Österby, Söderm. län, 53—95. Bosatt å Staby, Upps. län.

Gift 52 m. Malin Lucie Liljenstolpe, f. 27. — Barn: Carl Axel August, f, 54, egend.-förvaltare, d. 88; Olof Tryggve, f. 56, aman. i Landtförsv.-dep.; Maximilian, f. 58, godsegare; Ebba Sofia Helfrid, f. 59, g. m. Vilhelm Cederblad, prost; Elin Lucie f. 61, g.m. Olof Alfred Berg, godsegare; Helge, f. 67, d. 67; Signe Maria, f. 71, d. 72.

5717. Carl Teodor Christofer Flodman. f. i Eksjö 1826 226; frldr Johan Christofer F., kyrkoherde [4546], o. Eva Lovisa Spaak. Landtmät.-ex. 55. Landtmät.-auskult. 55; v. komm.-landtmätare i Österg. län 62; komm.-landtmätare 68; afsk. 95. Bosatt i Motala.

Gift 65 m. Fredrika Elisabet Teodora Hæffner, f. 39.— Barn: Johan Fredrik Herman Teodor, f. 67, lärov.-adjunkt [6987], d. 1901; Lovisa Fredrika Elisabet, f. 69; Carl August Teodor, f. 70; Johan Teodor Hæffner, f. 71, landtmät.-auskultant; Gertrud Elisabet Fredrika, f. 73; Harald Georg Teodor, f. 74; Sigurd Teodor, f. 77, bryggmästare, d. 1901.

5718. Markus Svante Rudolf Vænerberg. F. i Linköping 1828 610; frldr Svante Gustaf V., prost, [4468], o. Julia Adolfina Charlotta Berndes. D. som stud. i Rogslösa prgd 1847 1910.

5719. Adolf Johan Herman Phalén. F. i Misterhult 1824 167; frldr Lars Herman P., kyrkoherde [4571], o. Sofia Hellenstjerna. Afl. ej stud.-ex. Emigr. till Nord-Amerika 54. D. 1866.

5720. Johan Axel Åstrand. F. i Sund 1828 209; frldr Carl Johan Å., öfverjägmästare [4373], o. Katarina Margareta Lilliehöök. Stud.-ex. 47; prl.-ex. 49; kameralex. 50; hofr.-ex. 52; elev vid Skogsinstit. 59; utex. 61. E. o. notarie i Svea hofr. 53; v. häradshöfding 58; v. auditör i Andra lifgr.-reg. 59; afsk. Godsegare o. landtbrukare å Graby i Sund 62 samt egare af Tomta o. Lilläng där. Riksdagsman i Andra kammaren för Kinda o. Ydre 67—75; kommunalman. D. i Linköping 1884 178.

Å. var onekligen inom sin ort den främsta mannen, ty knappast ett enda företag af allmännyttig art torde kunna nämnas, där ej han framstod bland de ifrigaste förkämparne, och i synnerhet var han för Ydre ej blott befolkningens värdige representant vid snart sagdt alla offentliga uppdrag utan äfven dess rådgifvare och lärare, man skulle kunna säga uppfostrare. Han stiftade häradets sparbank, var ordförande i dess hushållningsgille o. s. v.; inlade stora förtjänster om kommunikationerna i denna landsort och skedde härvid ingalunda personliga uppoffringar. Var ock en af de mest verksamme ledamöterna i kommittén för ordnande af skogsväsendet i Norrland. Med framgång egnade han sig åt landtbruket, och hans gårdar ansågos som mönsterskolor för ett rationelt jordbruk. Så väl för sin mångsidiga och oegenyttiga verksamhet som ock genom sitt öppna, glada och flärdfria väsen tillvann sig Å. ett odeladt förtroende och en stor vänkrets.

Gift 63 m. Anna Matilda Charlotta Hellström, f. 43. — Barn: Carl Gustaf Axel, f. 64, löjtnant; Johan Adolf, f. 67, e. o. hofr.-notarie [7054].

[ 507 ]5721. Johan Adolf Vilhelm Hägerstrand. F. i Norrköping 1825 187; frldr Sven Adam H., prost [4539], o. Sofia Aurora Ekenstam. Stud.-ex 48; med.-fil. ex. 55. Stip. i fältläk.-kåren 56—58, 74—85; extra läkare på fl. st, senast i Pajala, Norrb. län, 82—87; pensionär å allm. indragn.-staten 89 o. bosatt i Linköping, sed. i Söderköping.

5722. Otto Markus Agrelius. F. i Vadstena 1828 84; frldr Anders Johan A., hofkamrer, o. Maria Elisabet Askelöf. Sekreterare vid Köping—Hults järnväg.-bolag 53—98; trafikchef där samt vid Nora—Ervalla järnvåg 59—73; verkst. direktör i Sthlm—Västerås—Bärgslagens järnv.-byggn.-styrelse 72—78, i Köping—Hults järnv.-bolag 85—1900. Ordf. i Örebro sparbanks styrelse; kommunalman. Bosatt i Örebro.

Gift 1) 63—79 m. Ebba Helena Hökerberg, f. 42; 2) 81 m. Evelina Charlotta Hagqvist, f. 56.

5723. Per Samuel Schött. F. i Linköping 1825 1012; frldr Samuel S., komm.-landtmätare, o. Regina Charlotta Dahlberg. Stud.-ex. 47; prl.-ex. 50; kamralex. 50; hofr.-ex. 54. V. hhöfd.; rådman o. magistr.-sekreterare i Sala 66; borgmästare där 71. D. i Uppsala 1882 236.

S. var en »vänlig, umgängsam och omtyckt» man.

Gift 66 m. Laura Amalia Livner, f. 43. — Barn: Per Gustaf Emanuel, f. 67, d. 76; Bror Axel Samuel, f. 69, emigr. till Amerika; Carl Fredrik Laurentius, f. 71, e. o. hofr.-notarie [7213]; Tor Arvid Ultimus, f. 73, med. stud. [7218], d. 94.

5724. Mathias Roland. F. i Jämshög, Blek. län, 1824 169; frldr Björn Larsson, jordbrukare, o. Ingrid Persdotter. Stud.-ex. 50; stud. af Skånska nationen 49, af Norrlands nation 53. Telegrafassistent 54; telegrafkommissarie i Hudiksvall 56; assistent i Eskilstuna 66, i Umeå 71; afsk. 87. D. i Umeå 1893 29. — Ogift.