Östgötars minne/1818

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1817
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1818
1819  →


[ 389 ]

1818.

4721. Magnus Törners. F. 1793 147; fad. bonde i Törnevalla. Bokhållare. D. i Rakereds storgård i Vikingstad 1858 3110.

4722. Carl Gustaf Strömbeck. F. 1797 295; fad. ekon.-direktör i Skeda. D. som stud. i Uppsala 1821 84.

Angående S. se n:r 4700.

4723. Jonas Christofer Sundberg. F. i Gladhammar 1795 239; fad. Nils, bruksförvaltare. Sergeant vid Andra lifgr.-reg., bosatt i Gladhammar, sed. i Västervik.

4724. Carl Anders Huldt. F. 1801 195; fad. Gustaf Erland, bankkommissarie i Sthlm. E. o. tj:man i Riksbanken 20; kontorsskrifvare 31; notarie 38; registrator o. aktuarie; kamrer 48; afsk. 55. D. i Sthlm 1861 911.

4725. Gustaf Albrecht Sturnegk. F. i Mariefred 1804 78; fad. borgmästare [3888]. Kansliex. 24; hofr.-ex. 24. E. o. kanslist i Eckl.-exped. 24; v. notarie i Svea hofr.; borgmästare i Mariefred 32. Tf. slottsförvaltare å Gripsholm 32; intendent där 53. D. i Mariefred 1866 264.

4726. Johan Fredrik Blomqvist. F. 1799 267; fad. v. häradshöfding i Kisa [3495].

Uttog testimonium till kammar- och räkenskapsverken 1822.

4727. Hans Jakoh Hederström. F. i Västervik 1797 74; fad. kyrkoherde [3626]. Sinnessjuk. D. som stud. trol. på Vadstena hospital omkr. 1820.

Hade mycken musikalisk begåfning; var liflig och glädtig samt pålitlig och »säker, dock något egen till sätt och lynne.»

4728. Christofer Hederström. F. i Västervik 1798 74; fad. kyrkoherde [3626]. Jur.-fil. ex. 22; jur. kand. 23. V. hhöfd. 25; v. notarie i Svea hofr. 27; aman. 32; kanslist 33; tit. häradshöfding 33; notarie 36; assessor 41; hofrättsråd 52; afsk. 63. Egare af Bleckenstad norrgård i Ekeby samt St. Blecktornet o. hus i Sthlm. D. där 1874 13.

H. var som domare och förman human och välvillig, mot rättsökande och behöfvande god och hjälpsam; vid afskedet från hofrätten förklarades honom »nådigt välbehag för vid utöfningen af anförtrodda befattningar och viktiga ämbeten ådagalagda insikter och skicklighet samt städse bepröfvadt nit och trohet.» Erhöll vid sidan af sina tjänster en mängd förtroendeuppdrag och utöfvade enskild juridisk praktik af stor omfattning. I sätt och väsen var han gammaldags, särdeles anspråkslös och något originel samt hade ett lugnt och allvarligt lynne.

4729. Erik Tobias Geisler. F. i Nyköping 1799 2010; fad. Johan Tobias, bärgmästare i Norrköping. Hofr.-ex. 1820; bärgsex. 22. Elev å Järnkontorets stat 24—25; aktuarie i Bärgskolleg. 25; notarie 28; geschworner i Söderm. o. Österg. län 30; tf. 52, ord. bärgmästare där samt i Kalmar o. Gotl. län, sed. 8:e distr., 55. D. på Vilhelmsbärg vid Norrköping 1869 127.

4730. Jonas Leonhard Ahlstedt. F. i Söderköping 1798 712; fad. Jonas Erik, [ 390 ]organist o. klockare. Prv. 1822. Hosp.-präd. i Vadstena 31; kyrkoherde i Lofta 53. D. 1862 39.

4731. Anders Adolf Borgstedt. F. i Styrestad 1797 177; fad. kyrkoherde [3567]. Landtbr.-inspektor.

4732. Bror Johan Grönvall. F. i Västra Eneby 1798 261; fad. Johan, sekreterare. Brännmästare i Västra Eneby; mjölnare i Kisa. D. i en stuga på Kölefors egor där 1836, begr. 1711.

Ehuru utrustad med många goda naturgåfvor, företrädesvis med en särdeles skön och klangfull röst, tröttnade han snart vid studierna, hvarefter han biträdde sin fader med landthushållningen, men förföll i följd af utsväfningar och ett omåttligt bruk af starka drycker allt mer i både andlig och lekamlig måtto, så att han efter flere års sängliggande dog som inhyseshjon.

4733. Nils Johan Beckmark. F. 1801 217; fad. prost [3408]. Torpare, antagl. i Börstil, Sthlms län. D. före 1845.

4734. Anders Herman Gyllenhöök. F. i Vårdnäs 1799 66; fad. major. Hofr.-ex. 1820. V. hhöfd. 23; e. civilnotarie i Göta hofr. 30; kanslist 33; notarie 39; afsk. 64. Kammarjunkare 37. Egare af St. Broby i Gammalkil. D. där 1868 22.

4735. Rudolf Annerstedt. F. i Tensta, Upps. län, 1801 278; fad. Samuel, landtbrukare, tit. sekreterare. Fil. kand. 27; fil. doktor 27. Inskr. i Roslags nation 30. Lärov.-adjunkt i Uppsala 29; »prorektor» 46; lektor 58; afsk. 72; tf. rektor 58—66. Gårdsegare i Uppsala. D. där 1876 76.

»Hans verksamhet både som lärare och rektor utmärktes af den mest samvetsömma plikttrohet, ett aldrig svikande nit och ordningssinne samt varm kärlek till kall och lärjungar, och själfva den stränghet, man någon gång tyckte sig hafva skäl att hos honom klandra i rektoratets utöfning, var äfven den ett uttryck af anförda egenskaper.» Han var en originel man och till sitt yttre företedde han fullständigt typen af en gammaldags skolkarl.

4736. Per Adolf Söderström. F. 1800 145; fad. Johan, fältkamrer o. häradsskrifvare i Höreda. Jur.-fil. ex. 20; jur. kand. 22; jur. lic. 25; jur. doktor 27. V. hhöfd.; e. o. notarie i Svea hofr.; e. o. kanslist i Just.-rev.- exped.; kst. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 27. D. i Sthlm 1827 2512.

4737. Johan Jakob Bergström. F. i Norrköping 1799 102; fad. Abraham, skomakare. Prv. 1824. Komminister i Kuddby 41. D. 1879 2912.

Sparsamhet var hans kardinaldygd. Född af fattiga föräldrar och med en årslön af omkr. 1,200 kr., satt han som ungkarl och lade ihop, så att, oaktadt han gjorde en förlust af några tusen i en konkurs, efter honom fanns en förmögenhet af mer än 40,000 kr.

4738. Mattias Israël Vikström. F. i Norrköping 1801 174; fad. Mattias, bokbindare. Prv. 24. Kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 39; kyrkoherde i Gryt 48; prost 60. D. 1872 74.

4739. Peter Fredrik Vahlberg. F. i Göteborg 1800 196; fad. Nils Fredrik, grosshandlare. Med.-fil. ex. 22; fil. kand. 24; fil. doktor 24; med. kand. 26; med. lic. 27; med. doktor primus 27. Docent i Upps. 25; adjunkt vid Karol. med.-kir. instit. 27; tf. 28, ord. professor 36; afsk. 66. Lärare vid Farm. instit. 37—62. Sekreterare vid Vet.-akad. 48-66. Riksdagsman i Prästeståndet 44, 47, 50. Vetenskapl. författare. D. i Sthlm 1877 286.

V. var likasom brodern [5203] en mycket framstående naturforskare. Hans skrifter vittna om vidsträckta och samvetsgranna studier samt skarp observationsförmåga. I Landtbruksakademien var han under 25 år föredragande i frågor rörande skogs- och [ 391 ]trädgårdsskötsel; deltog i stiftandet af Svenska trädgårdsföreningen 1832 och var i sju år dess sekreterare samt författade årsberättelserna för 1834—39; deltog 1833 i stiftandet af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande, till hvars tidskrift han lemnade många bidrag. Efter honom äro uppkallade ett växtsläkte och en växtart samt ett insektsläkte och flere insektarter. N. fbok.

4740. Philip Peter Bogislaus von Platen, frih. F. 1801 184; fad. statsråd o. riksståthållare (Göta kanals grundläggare). Kansliex. 20. Underlöjtnant vid Ingeniörkårens fältmätn.-brigad 20, vid Göta art.-reg. 20; stabsofficer i Artilleriet D. i Visby 1827 77.

4741. Samuel Gustaf Engdahl. F. i Linköping 1799 153; fad. Samuel, trädgårdsmästare. Prv. 1824. Kateket i Storkyrkoförs. i Sthlm 30; aman. vid Sthlms stads konsist. 32; tillika tjg. e. o. hofprädikant 33; kyrkoherde i Risebärga o. Färingtofta, Lunds stift, 36; prost 44; kontr.-prost 45-59; tj:fri o. bosatt i Lund 51. D. i Helsingborg 1868 104.

4742. Johan Ludvig Frieberg. F. i Vikingstad 1800 216; fad. hofpräd. o. komminister. Fil. kand. 25; fil. doktor 27; prv. 37. Kollega i Eksjö 29; kyrkoherde i Västra Husby 42, i Nykil 54. Bokhandlare i Eksjö 43—44. D. 1862 253.

4743. Anton Vilhelm Netzel. F. i Östra Husby 1802 41; fad. prost. Hofr.-ex. 20. Kopist i Just.-rev.-exped. 25; kanslist 28; revisionssekreterare 40. Sekreterare i Styrelsen öfver rikets fängelser 26; tj:fri 37; afsk. 40. Ledamot i Lagberedn. 41. D. i Sthlm 1865 24.

4744. Carl Gustaf Fridman. F. 1799 253; fad. inspektor i Kisa. Hofr.-ex. 21. Auskultant i Svea hofr. 21, i Göta hofr. 23. Landtbrukare i Mjällerum i Kisa. D. där 1851 168.

4745. Ture Gustaf Een. F. i Eksjö 1802 81; fad. prost [3316]. Fil. kand. 27; fil. doktor 27; prv. 38. Kollega vid Storkyrkoförs. apolog.-skola i Sthlm 29; rektor 37; kyrkoherde i östra Ny o. Rönö 46; prost 53. D. 1891 285.

E. hade ända in i sena ålderdomen krafter att ensam uppehålla sitt ämbete; fick adjunkt först mot slutet af sin lefnad; förrättade dock gudstjänsten ett par veckor före sin död; var under sitt sista år senior bland stiftets prästerskap.

4746. Carl Du Rietz. F. i Tirserum 1800 283; fad. major. Hofr.-ex. 21. V. hhöfd. Länsnotarie i Västm. län 23; afsk. 25. D. i Sthlm 1858 145.

4747. Olof Kajerdt. F. i Västra Harg 1794 1511; fad. komminister [3515]. Stud. i Lund 1819; prv. 20. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Lillkyrka 26. D. där 1828 17 173.

4748. Carl Anders Magnus Grell. F. 1798 111; fad. kakelugnsmakare i Malmö. Hofr.-ex. 21. Auskult. i Svea hofr. 21; e. o. kanslist i Kammarrätten 21. D. i kolera i Sthlm 1834.

4749. Gustaf Varelius. F. 1798 204; fad. Gustaf, häradsskrifvare i Drothem.

4750. Johan Paul Emanuel Tellbom. F. i Norrköping 1801 21; fad. Johan Petter, handlande. Fil. kand. 27; fil. doktor 27; prv. 40; teol. doktor 60. Docent i Upps. 30; lektor i Västerås 34; tillika kyrkoherde i Hubbo 40, i Badelunda 40; prost 41. Riksdagsman 47, 50, 53, 56, 59. D. i Västerås 1863 285.

»T. var en fin umgängesman med mycken lärdom, sträng formkarl med stor [ 392 ]skarpsinnighet och dialektisk förmåga.» Hans älskliga väsen, redbara karaktär och trofasta tillgifvenhet samlade omkring honom många vänner. Ljbg.

4751. Johan Magnus Hörning. F. i Linköping 1798 69; fad. v. auditör [3554]. Hofr.-ex. 1821. V. hhöfd. 25; justitierådman i Norrköping 28; tit. häradshöfding 34; kämnärspräses 35—49. Egare af Kårtorp i S:t Johannes. D. där 1857 242.

H. ådagalade i sina befattningar som domare i Norrköpings kämnärsrätt och å rådsturättens andra afdelning mycken drift och skarpsinnighet. Hade äfven ett godt affärshufvud och var mycket anlitad i enskildas angelägenheter. Efterlemnade ej obetydlig förmögenhet.

4752. Jonas Friedner. F. i Östra Stenby 1797 132; fad. Per Månsson, bonde. Prv. 1820. Kommin. i Hvarf o. Styra 38; kyrkoherde i Skedevi 56. D. 1877 306.

4753. Jonas Rylén. F. i Östra Ryd 1797 123; fad. Jonas Larsson, bonde. Prv. 1821. Komminister i Herrestad o. Källstad 40. D. 1854 167.

4754. Carl Petter Agrelius [Hagrelius]. F. i Järstad 1798 2210; fad. Gabriel H., landtbrukare. Prv. 1822. Komminister i Pelarne 42; afsk. 49. Emigr. till Nord-Amerika 49; präst vid Skand.-luterska förs. i New-York 49.

Utgaf 1834 i Stockholm en politisk tidning, kallad »Nationalföreningen,» hvilken dock redan under samma år synes hafva upphört.

4755. Jonas Christian Tharsell. F. i Höreda 1799 267; fad. komminister [3599]. Fil. kand. 1823; fil. doktor 24; prv. 25; teol. kand. 28. Reg.-pastor vid Skånska husarreg. 30; kyrkoherde i Färlöf o. Norra Strö, Lunds stift, 34; prost 40. D. 1869 33 33

4756. Johan Hagenberg. F. i Hällestad 1798 77; fad. Jonas, bruksinspektör. Fil. kand. 1824; fil. doktor 24. Kollega i Söderköping 30; v. rektor 37—46; rektor 47. D. i Söderköping 1855 52.

4757. Johan Aronsson. F. i Godegård 1797 1510; fad. Aron Aronsson Rumbom, dammbyggare. Fil. kand. 1830; fil. doktor 30. Kollega i Västervik 34. D. där 1839 17.

4758. Sven Fredrik Viridén. F. i Svinstad 1801 318; fad. prost. Prv. 26. Lärare vid Carlströmska skolan i Gistad 33; komminister i Svinstad 42. D. 1870 43.

4759. Johan Christofer Lindblad. F. i Linköping 1799 159; fad. konsist.-notarie [3717]. Jur.-fil. ex. 1822; jur. kand. 23; jur. lic. 26; jur. doktor 27. Tjg. i Just.-rev., Svea o. Göta hofr. samt Kammarrätten 23—29; akad.-kanslist i Upps. 28; afsk. 38. Docent i Upps. 29; adjunkt 38; professor 43; afsk. 74. Egare af Signildsberg, Upps. län, o. Billby, Sthlms län, 54—70. D. i Uppsala 1876 313.

L. var egentligen icke någon vetenskapligt anlagd natur, hvarför ock hans verksamhet på detta område snart upphörde. Men som lärare utmärkte han sig för skarpsinne och reda i föredraget och verkade, synnerligast genom sina praktiska föreläsningar, med framgång för det juridiska studiets utveckling. I följd af en viss häftighet i sinnet kom han understundom i obehagliga förhållanden till sina lärjungar, af hvilka han var mera fruktad än älskad. — Om s. k. östgötagrälet 1829 se Falk, sid. 96 o. följ.

4760. Johan Magnus Lindbom. F. i Linköping 1798 227; fad Johan Gustaf, stenhuggare. Prv. 1824. Lärare vid Svartziska skolan i Norrköping 32; kyrkoherde i Styrestad 44; prost 56. D. 1862 244.

4761. Per Conrad Arosenius. F. i Norrköping 1798 1412; fad. Johan, klädesfabrikör, Fil. kand. 1824; fil. doktor 24; prv. 32. Lärov.-kollega i [ 393 ]Västervik 25; apologist i Norrköping 28; kyrkoherde i Sund 36, i Östra Tollstad o. Sya 41; prost 45, Riksdagsman 50, 53, 56; statsrevisor 49. D. i Sthlm 1857 157.

A. var en allvarets man. Tidigt på sin faders kontor undervisad i siffrornas språk, blef han icke blott en säker räknemästare, utan med ett redigt och sundt omdöme förenade han äfven orubblighet och kraft. Han ville gärna drifva igenom, hvad han ansåg för rätt. Till sina åsikter strängt konservativ, egde han förtroende inom prästeståndet och var vid sin första riksdag ledamot i bevillningsutskottet samt vid de två följande ledamot i statsutskottet. Mtz.; Bruz

4762. Jon Våhlander. F. i Tåby 1801 219; fad. prost [3136]. Fil. kand. 24; fil. doktor 24; teol. kand. 27; prv. 31; teol. doktor 60, Apologist i Norrköping 31, i Linköping 31; kyrkoherde i Hedvigs förs. i Norrköping 34, i Östra Husby 50; kontr.-prost 43—55 o. fr. 61. Riksdagsman 53, 56, 59, 62. D. 1863 28.

V. »egde goda studier, skön handstil, klangfull röst, lätt och ledig tunga. Synnerligen var han stark i expeditionsvåg och i allmänhet i sådant, som hörde till ämbetets mera praktiska utöfning. Mild var han så i sina prädikningar som i sitt umgängessätt. Också var han älskad i sin församling» och hedrades med ämbetsbröders högsta förtroende. Pti.

4763. Anders Kröning. F. i Västervik 1797 412«; fad. Markus Petter, skeppstimmerman. Prv. 1822. Fångpräd. i Norrköping 35; v. pastor; kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 44. D. i Norrköping 1845 24.

4764. Gustaf Leonard Fogelmarck. F. i Västervik 1800 172; fad. Peter, källarmästare o. handlande.

Kvarstår ännu 1832 antecknad i Västerviks husförhörslängd såsom student. Enligt hörsägen skulle han blifvit vinhandlare i Stockholm och dött där, men denna uppgift har ej kunnat kontrolleras.

4765. Fredrik Gustaf Grönlund. F. i Lofta 1801 59; fad. komminister [3839]. Prv. 24. Kateket i Storkyrkoförs. i Sthlm 33; bat.-präd. vid flottan 35; reg.-pastor vid flottan o. kyrkoh. i Skeppsholms förs. 45; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 50; prost 59; kontr.-prost 62. D. i Linköping 1872 1410.

G. egde god lärareförmåga och hade under sin tjänstgöring i Stockholm en förberedande skola för ynglingar, som ämnade söka inträde vid Karlbärgs krigsakademi. Var särdeles plikttrogen och nitisk i ämbetet, hvars mera praktiska sidor ådrogo sig hans största intresse; höll god ordning inom församlingarna och var utmärkt i expeditionsgöromål; genomförde beslutet om ny kyrkobyggnad i Hägerstad och öfvervakade med outtröttlig omsorg detta arbetes utförande.

4766. Claës Olof Bersselius. F. i Linköping 1799 239; fad. Olof, auditör o. bryggare. Fil. kand. 1824; fil. doktor 24. Vik. 25, ord. konsist.-aman. i Linköping 30; v. konsist.-notarie 30—35; afsk. 42. Sekreterare i Österg. läns hushålln.-sällskap o. ombudsman i länets brandstodsbolag; kamrer i Östgöta hypot.-förening 45. D., själfm., i Linköping 1847 293.

4767. Anders Gabriel Bergman, f. i S:t Lars 1798 45; fad. Gabriel, organist o. klockare. Prv. 1823. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Drothem 36. D. i Söderköping 1837 102.

Var utan missiv i mer än 3 år, 1827—31, samt en längre tid 1833—34.

4768. Fredrik Emil Norbeck. F. i Gamleby 1799 712; fad. kyrkoherde [3322]. Hofr.-ex. 1821. Länsnotarie i Gefleb. län 23; tit. landssekreterare 25; rådman i Gefle 28; tillika kämnärspräses 36. D. i Gefle 1847 141.

4769. Fredrik Lorents Hultner. F. i Västra Ed 1798 411; fad komminister. Prv. 1821. Kommin. i Törnevalla 34, i Asby 38; kyrkoherde i Frinnaryd 51, i Västra Stenby 58; prost 59. D. 1869 88.

Var en tillbakadragen, anspråkslös och from man; till sitt yttre en högrest, patriarkalisk gestalt med yfviga hvita lockar.

[ 394 ]4770. Carl Magnus Dyk. F. i Tjällmo 1799 2910; fad. sekreterare. Bokhållare; landtbrukare på Svalnäs i Tjällmo. D. där 1844 315.

4771. Lars Constans Pontin. F. i Torpa 1800 28; fad. prost [3583]. Kansliex. 22. Kopist i Kammarexped. 27; kanslist i Civildep. 40; protokollssekreterare i K. M. kansli 43; afsk. 65. Kanslist i Gen.-tullstyrelsen 29; registrator 30; aktuarie 42; afsk. 61. Egare af Kaptensudden å Djurgården vid Sthlm. D. där 1891 154.

4772. Alexander Magnus Ahlqvist. F. i Söderköping 1800 271; fad. Abraham, rådman. Prv. 24. Kommin. i Hogstad 42; kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 54. D. 1890 910.

Helt och hållet egnande sig åt sitt kall, var den gamle patriarken, som under de två sista åren var stiftssenior, själfva hedern personifierad och en »rätt israëlit,» hos hvilken intet svek fanns. Därom bar hela hans lif ett talande och ojäfaktigt vittnesbörd.

4773. Carl Hvasser. F. 1795 34; fad. Carl Gustaf, postinspektor, tit. postdirektör, i Linköping. Sergeant vid Andra lifgr.-reg. 1814; afsk. 15. E. o. kontorsskrifvare vid Linköpings postkontor 16, sed. i Sthlm. D. i Linköping 1824 283.

Bivistade fälttåget i Norge 1814.

4774. Johan Erik Lindh. F. 1798; fad. bonde i S:t Per. Landtbrukare; inspektor i Uppland.

4775. Erik David Adelsvärd, frih. F. tv. i Åtvid 1802 88; fad. hovmarskalk. D. som stud. 1820 246.

4776. August Teodor Adelsvärd, frih. F. i Åtvid 1803 29; fad. hofmarskalk. Kansliex. 22. Kornett vid Lifgardet till häst 22; löjtn. 26; afsk. fr. reg. o. ryttmästare i armén 29. Kammarherre 27. Godsegare o. landtbrukare å Stäringe i Söderm. län 29; inneh. af fideik.-egendomen (»baroniet Adelsvärd») Adelsnäs med Åtvidabärgs kopparverk m. m. i Österg. o. Kalmar län 68. D. på Stäringe 1887 284.

A. var ej blott en af vårt lands driftigaste och skickligaste landtbrukare utan ock väl förfaren i åtskilliga andra praktiska värf såsom svarfning och metallers bearbetande. Flere af honom förfärdigade samt till kyrkor i Södermanland och Östergötland skänkta ljuskronor vittna om hans konstskicklighet i sistnämnda afseende.

4777. Fredrik Axel de Berg. F. 1803 56; fad. Fredrik Adolf, häradshöfding, tit. lagman, i Östergötland, sed. på Öland. Stud. i Lund 18, i Upps. 19; hofr.-ex. 22. Auskult. i Göta hofr. 23; v. hhöfd.; kammarskrifvare i Öfverståth.-ämbetet 28; afsk. 30; v. stadsfiskal i Sthlm 47; tredje stadsfiskal 50; andre stadsfiskal 51. D. i Sthlm 1857 1110.

Hans farmor, Katarina Paqualin, en skön och talangfull kvinna, som var gift fyra gånger, finnes omtalad i Schöldströms »I tittskåpet.»

4778. Christian Ulrik Canterström. F. 1802 108; adoptivfad. manufakturfiskal, tit. adv.-fiskal, i Norrköping [3396]. Underofficer vid Andra lifgr.-reg. 19; fänrik 21; afsk. m. tit. löjtnant 32.

4779. Johan Otto Myrberg. F. 1802 54; fad. kapten i Sthlm. Hofr.-ex. 22; bärgsex. 27. Kopist i Bärgskolleg. 27; kanslist 33; tf. sekreterare 50—53; aktuarie o. registrator 54; tillika bokförare för smidet 55; aktuarie o. registrator i Kommerskolleg. 58; afsk. 67. D. i Sthlm 1873 1110.