Östgötars minne/1742

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1741
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1742
1743  →


[ 198 ]

1742.

2604. Carl Callerholm. F. i Norrköping 1720 218; fad. Carl, järndragare. Prv. 52. K. o. bat.-präd. vid Uppl. reg. 58; spinnhuspräd. i Norrköping 67—69: tillika hosp.-präd. o. syssloman där 67; kyrkoherde i Dagsbärg o. Krokek 77. D. 1789 121.

Efter hans afgång 1777 flyttades Norrköpings hospital till Vadstena.

2605. Erik Glanström. F. i Norrköping 1723 105; fad. Magnus, tullskrifvare. Auskult. i Kommerskolleg.; kanslist vid Hofkontoret; hofbokhållare där. D. i Sthlm 1782 56.

2606. Claës Arvedsson. F. i S:t Lars 1722 224; fad. bonde. Fil. doktor 52. D. i Uppsala 1755 34.

2607. Uddo Olof Viman. F. i Drothem 1723 14; fad. prost [1737]. Auskult. i Kommerskolleg.; pagehofmästare; afsk.; tit. hofkvartermästare. Bosatt på Åselstad i Tingstad, sed. på Totebo i Hjorted. D. i Norrköping 1798 51.

2608. Olof Rylander. F. 1719; fad. organist i Rystad. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 47; v. kontrollör 59; kontrollör 62. D. i Sthlm 1792 3110.

2609. Jakob Röding. F. i Linköping 1725 131; fad. Gustaf, sämskmakare. Kanslist vid Kgl. biblioteket i Sthlm 51; amanuens hos Rikshistoriografen; kgl. kommissarie i Danzig 61. Tidningsman. D. i Danzig 1782 1212.

Redan vid 17 års ålder började R. sin publicistiska verksamhet och gjorde sig därvid bekant för sitt satiriskt-politiska skriftställeri. Var biträdande eller ensam redaktör af »Stockholm Gazette», sed. »Gazette de Suède», 1742—58 samt utgaf »Then Svenska Orus» 1750—51.

2610. Daniel Vallerin. F. 1724 412; fad. kyrkoherde i Normlösa [1734]. Revisor vid Gen.-tullarr.-societeten; notarie; tullfiskal; sekreterare vid landtullskontoret 68. D. i Sthlm 1770 före 251.

2611. Jonas Petersson. Fad. skräddare i Risinge. Landtbrukare där. D. på 1760-talet.

Enligt en annan uppgift skulle han dött som student i hemorten redan på 1740-talet.

2612. Carl Otto Grönlund. F. i Sthlm 1730 69; fad. Otto, häradshöfding. Underbyggmästare vid Amiralitetet i Sthlm. D. i Pommern 1758 221.

»Han och brodern [2613] hade Brunvall [2494] till informator och kommo så i nationen.» Nic.

2613. Fredrik Otto Grönlund. F. i Sthlm 1734 281; fad. Otto, häradshöfding. Sjöman 44; volontär vid Fortifikationen 53; sergeant (korpral) vid Lifreg. till häst 54; kvartermästare 58; afsk. 61; tit. kornett 82. Landtbrukare o. egare af Bällsjö i Västra Ed. D. där 1804 312.

Utkommenderades med sitt regemente till Pommern 1758 och bivistade fälttåget [ 199 ]där till 1760. — Hans fader, som är den hittills kände älste medlemmen af denna ätt Grönlund, hade tjänstgjort som domare i Kuopio län i Finland och nämnes 1730 häradshöfding på exspektans under Åbo hofrätt, men hade redan då öfverflyttat till Stockholm, där han, ekonomiskt oberoende, synes hufvudsakligen egnat sig åt privat verksamhet. Han fick genom sitt gifte med Maria Katarina Moring, syster till n:r 1991, Bällsjö i Västra Ed, hvilken egendom förut egts af hennes far, Bengt Moring, borgmästare i Vimmerby, och före honom af hans svärfar, Gabriel Brunck, samt dessförinnan troligen af den senares far Botvid Brunck, farfar Måns Nilsson och farfars far Nils Gudmundsson, som tydligen lefde redan på 1500-talet. Efter häradshöfdingen Otto Grönlunds död 1746 innehades Bällsjö först af arfvingarna gemensamt samt därefter af ofvannämnde son, n:r 2613; vidare af dennes son Jonas och sonson Carl, båda landtbrukare, hvarefter egendomen öfvergick till den senares systerdotter, Charlotta Carolina Matilda Rudin, och hennes man, v. auditören Daniel Ulrik Kernell, hvilkas son, Adolf Sixten Teodor Kernell, nu är ensam egare.

2614. Samuel Vistenius. F. i Å 1722 212; fad. Nils, hemmansegare. Prv. 52: fil. doktor i Greifswald 57. Brukspräd. vid Finspång 58; kyrkoherde i Tjällmo 69; prost 84. D. 1793 215.

2615. Jakob Rudberg. F. i Älfvestad 1725 188; fad. kyrkoherde [1694]. Stud. i Åbo 48, åter i Upps. 49; med. doktor 51. Prov.-läkare i Nylands o. Tavastehus län 51, i Skarab. län 55; stadsfysiker i Norrköping 57; afsk. 61; praktis. läkare där; tit. assessor 68. D. i Norrköping 1778 318.

Var nog en skicklig läkare, men försummade under senare åren att följa med sin vetenskap, »och som han hade sitt eget hufvud, ehuru annars from och ärlig man, ansåg han allt nytt för mindre dugligt, tvärt emot all erfarenhet, som visar, huru mycken förbättring läkarekonsten dagligen vinner genom nya rön.» Br.

2616. Gustaf Collander. F. i Tåby 1723 261; fad. kyrkoherde [1517]. E. o. kanslist i Kommerskolleg. 48. Handelskontorist 50; sidenfabrikör i Sthlm 56; fabrikör o. kvarnegare i Norrköping 77. D. där 1805 2710.

2617. Hans Per Collander. F. i Tåby 1724 1612; fad. kyrkoherde [1517]. Kassör vid Sthlms stadsauktionskammare, sed. vid bokauktionskammaren 58. Medarb. i »Landt-Bibliotek» 71—72 o. fr. 86. D. 1787 5.

Genom andres obilliga åtgärd suspenderad och med half lön bibehållen.» Nic.

2618. Magnus Hellerstedt. Fad. Magnus, kronofogde i Kuddby. Kanslist i Linköping; kronofogde i Vikbolands fögderi efter fadern 1751; afsatt 53. D. 1756.

Kom på balans och rymde till Norge 1753. Uppgifves af somlige hafva dött där, af andre i Danmark.

2619 Per Lönström. F. i Lönnbärga 1720 137; fad. Nils, bonde. Prv. 55. S. m. adjunkt på flere ställen; lärare vid Gustavianska barnhusskolan i Norrköping 81. D. 1783 57.

2620. Johan Everhardt. F. i Linköping 1718 234; fad. Henrik, smed. Musikdirektör (»director mus. et cantus») vid Skara gymnasium 46; tillika organist i Skara domk.-förs. Orgelbyggare.

Lärde sig på egen hand utan särdeles mycken undervisning af andre att bygga orglar och erhöll för idkande af dylik verksamhet i Västergötland privilegium 1761.

2621. Georg Embring. F. 1722 1110; fad. Per, landtmätare i Högby. Landtmät.-ex. 47. Ord. landtmätare i Göteb. län 57; tillika stadsjusterare i Göteborg; komm.-landtmätare i Malm. län 74. D. i Göteborg 1776 108.

2622. Fredrik Göran Körner. F. 1724 217; fad. tullförvaltare (tysk) i Norrköping. Klädesfabrikör o. handlande där (72). D. i Norrköping 1791 233.

2623. Carl Gottlieb Körner. F. 1727 512»; fad. tullförvaltare (tysk) i Norr[ 200 ]köping. Auskult i Kommerskolleg. 58, vid Norrköpings rådsturätt 58; rådman i Norrköping 68; tillika direktör vid auktionskammaren. D. i Norrköping 1802 311.

2624. Augustin Ludvig von der Burg. F i Linköping 1724 1312; fad. Johan, rådman. Bruksbokhållare i Dannemora, Upps. län; kronogruffogde där. D. 1806 63.

2625. Samuel Kindgren [Jonsson]. F. i Linköping 1722 3110; fad. Jonas, borgare. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; landskanslist i Österg. län 45; landsfiskal; rådman i Linköping 56. D. där 1778 134.

2626. Magnus Sjöberg. F. 1722 95; fad. Måns. Prv. 51. Komminister i Ringarum 64. D. 1776 267.

2627. Johan Axel Ekerman. F. i S:t Lars 1726 255; fad. polit.-borgmästare i Norrköping [1866]. E. o. notarie i Göta hofr.; tit. sekreterare. Landtbrukare å Blästad i S:t Lars, sed. egare af Karstorp i Slaka. D. där 1811 169.

2628. Bengt Edvard Ekerman. F. 1728 222; fad. polit.-borgmästare i Norrköping [1866]. Page vid svenska ambassaden till Ryssland. 44; underofficer vid Östg. kav.-reg. 45; lifdrabant 49; löjtnant vid öfverste Putbus husarreg. 58 afsk. m. tit. ryttmästare 61. D. i Norrköping 1785 123.

Begärde afsked i anledning af en kroppsskada, som han ådragit sig under pommerska kriget.

2629. Erik Gustaf Ekerman. F. 1729 2512; fad. polit.-borgmästare i Norrköping [1866]. Volontär vid Östg. kav.-reg. 48; korpral 49; fänrik vid Västerbottens reg. 49; löjtnant 53. D. i Pommern 1758.

2630. Otto Fredrik Ekerman. F. i Norrköping 1731 231; fad. polit.-borgmästare [1866]. E. o. kammarskrifvare i Manuf.-kontoret 49; stadsfiskal i Norrköping 54; justitierådman där 62 o. kämn.-präses 67; justitieborgmästare 85; afsk. 97; tit. assessor 89; tit. lagman 90. Egare af Kättsäter i Borg. D. i Norrköping 1800 84.

E. stiftade 1795 Kättsäters egendom till fideikommiss för medlemmar af sin ätt.

2631. Sven Hedelius. F. i Törnsfall 1720 1611; fad. komminister. Prv. 45. Komminister i Törnsfall 48. D. 1785 109.

H. efterträdde sin fader; de voro präster i Törnsfall mer än 80 år.

2632. Jakob Uhlin [Ullin]. F. 1720; fad. Johan, vaktmästare i Norrköping. Pädagog där. Sinnessjuk 49. D. i Norrköping 1773 19.

2633. Petrus Sjöstedt. F. i Höreda 1722 197; fad. prost. Fil. doktor i Greifswald 48; prv 50. Komminister i Mogata o. Borrum 62. D. 1789 297.