Östgötars minne/1741

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1740
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1741
1742  →


[ 195 ]

1741.

2569. Gustaf Landberg. F. i Skärkind 1717 83; fad. Lars, ryttare. Stud. i Lund 48; prv. 30; fil. doktor 31. Komminister i S:t Johannes 53. D. 1781 177.

2570 Johan Gabriel Flodman. F. i Hof 1721 l29; fad. Gustaf, fänrik. Stadsfiskal i Vadstena; stadsnotarie där 46; tit. v. auditör. Brukspatron i Värmland, bosatt i Filipstad. D. i Sthlm 1783 165.

2571. Jonas Rindahl. F. 1718; fad. bonde i Ekeby. D. som stud. i Sthlm 1741 11.

2572. Anders Follin.

Om denne föreligga två olika uppgifter, och det har hittills ej kunnat afgöras, hvilkendera är den rätta. Enligt den ena skulle han varit född i Grebo 1720 46, son af Samuel Follin, kyrkoherde, samt ett par år bosatt å Hidingstorp i nämnda socken; enligt den andra uppgiften skulle han varit son af Jonas Follin, borgmästare [1770], blifvit auskultant i Göta hofrätt, sedan haft någon befattning i Stockholm, där han insattes på gäldstugan »för filouteri» 1744, samt dött 1748, »då han skulle bada i bränvin, som tog eld.» S.; F.; Matr.

2573. Johan Viman. F. i Svinstad 1723 197; fad. Isak, hemmansegare. Stud. i Lund 45; fil. doktor 45. D. i Sthlm 1747 8.

2574. Johan Fredrik Lindstedt. F. i Norrköping 1730 215; fad. Hans, rådman. Underofficer vid Spens reg. i Stralsund 49; anstäld i holländsk tjänst i Ostindien 30; underassistent i Bengalen; fiskal; »dispencior» 77; slutl. benämnd justitieråd. D. å Rödjenäs i Björkö, Jönk. län, 1782 2911.

2575. Anders Engman. F. i Norrköping 1722 183; fad. Måns, skomakare. D. som stud. i Nyköping 1744.

[ 196 ]2576. Daniel Landell [Hjort, Hjorter]. F. i Västervik 1716 1511; fad. Samuel, körsnär. Landtbr.-inspektor på Kåreholm i Rönö; landtbrukare o. arrendator af Kåreholm, sed. af Lundby i Å 57; fabrikör i Norrköping 65. D. 1777.

2577. Anders Johan Meurling. F. i Åker, Jönk. län, 1718 86; fad. Lars. löjtnant. Fil. kand. 46; prv. 46. Kommin. i Pelarne 58; kyrkoherde i Hult o. Edshult 72; kontr.-prost 82. D. 1793 18.

2578. Nils Kindvall [Högmark]. Fad. Maurits, bonde i Kisa. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; bokhållare hos präsidenten frih. C. G. Rålamb; inspektor å hans egendomar i Söderm. el. Närike; sekreterare hos den samme i Sthlm 1748.

2579. Claes Livin. F. i Södra Vi 1719 233; fad. kyrkoherde [1339]. Prv. 48. Kommin. i Skeninge o. Allhelgona 55; kyrkoherde i Björsäter o. Yxnerum 75; prost 89. D. 1795 184.

2580. Samuel Edenius. Fad. kyrkoherde i Gryt. D. som stud. i Linköping el. Kalmar 1753.

En student Edenius utan uppgifvet förnamn var informator hos ryttm. Schumacher i Redeby, Asby s:n, och dog där 1752 före november. R. Möjligen ofvanstående eller kanske någon annan med samma tillnamn?

2581. Samuel Rudberg. F. 1722 1011; fad. kyrkoherde i Rystad [1694]. Kanslist i Rikets ständers manufakturkontor; notarie i Kommerskolleg. 63; aktuarie 70; afsk. D. i Sthlm 1797 151.

2582. Johan Trysén. F. i Västervik 1720 18; fad. komminister [1725]. Prv. 46; fil. doktor i Greifswald 36. Utn. kommin. i Ukna 51; kommin. i Västra Ed 59; kyrkoherde i Hallingebärg 77. D. 1803 275.

2583. Petrus Björn. F. 1719 710; fad. kyrkoherde i Hvena [1429]. Prv. 48. Komminister i Locknevi o. Blackstad 78. D. 1785 197.

2584. Per Hasselberg. F. i Vadstena 1720 91; fad. Vilhelm, inspektor. Prv. 46. Kommin. i Gammalkil 55; kyrkoherde i Nvkil 78. D. 1800 207.

2585. Nils Theman. F. i Vist 1716 112; fad. Lars, bonde. Prv. 46. E. o. bat.-prädikant vid Artilleriet i Sthlm; afsatt. D. på lasarett i Sthlm 1768.

»Sordidam egit vitam.» — »Bacch. et Ven. colens obiit.» Ä.

2586. Sven Säfvenblad [Säfström, Säfvendahl]. F. i Frödinge 1716 304: fad. Per, smed. Prv. 46. E. o. bat.-präd. vid Uppl. reg. 46; kommin. i Södra Vi o. Jursdala 51: kyrkoherde där 69. D. 1780 128.

2587. Carl Entzén. F. i Målilla 1714, döpt 15:e sönd. efter tref.; fad. Bengt bonde. Prv. 48. Komminister i Virserum o. Järeda 68. D. 1785 125.

2588. Carl Hesselgren. Fad. Anders, bonde i Häsleby. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; advokat. Krämare i Sthlm. D. 1759.

2589. Magnus Björling. F. i Björsäter: fad. Per, bonde. Provinsialschäfer o. inspektor »öfver orientaliska kamelhårsafveln i Sverige» (1758); tit. direktör. Bosatt på Höjentorp. Skarab. län.

B. utsändes till Levanten för att hämta angoragetter och blef sedan antagligen föreståndare för det af den fräjdade patrioten Jonas Alströmer anlagda stamschäferiet å kungsgården Höjentorp.

2590 Lars Petersson. F. i Ringarum 1723 241; fad. bruksbokhållare vid Gusum. Prv. 46; fil. doktor i Lund 48: teol. doktor i Upps. 72. Amir.-präd. i [ 197 ]Karlskrona 49; kyrkoh. i Ringarum 62; prost 68; kontr.-prost 70; superintendent vid Amiralitetet i Karlskrona 70. Riksdagman 69. D. i Karlskrona 1784 51.

Utmärkt själasörjare; i umgänget ljuflig, redlig och rättsinnig. Cav.

2591. Samuel Johansson Reusell [Reuselius]. f. i Mörlunda 1718 75; fad. kyrkoherde [1527]. Arrendator i Uppl.; landtbr.-inspektor på Söderby i Österhaninge, Sthlms län; provinsialschäfer i Sthlms län. D. 1764.

2592. Magnus Johansson Reusell [Reuselius]. F. i Mörlunda 1720 11; fad. kyrkoherde [1527]. Volontär vid Amiralitetet i Karlskrona, antagl. sedermera befordrad. D. »af ett vådligt fall» i Karlskrona 1753.

2593. Gustaf Nilsson Retzius. F. i Gammalkil 1723 261; fad. prost [1325]. D. som stud. i Linköping 1744 118.

2594. Anders Gabriel Rosvall. F. 1724 231; fad. v. häradshöfding i Skällvik [1701]. Kadett vid Artilleriet 48; underlöjtn. 55; löjtn. 61; afsk. m. tit. kapten 63. D. på sin gård i Frinnaryd 1780 225.

R. var begåfvad med ett förträffligt eldigt snille, stark matematiker, snäll historiker, hemma i naturalhistorien, lagkunskapen, läkarekonsten, filosofien äfvensom de lärda och flere lefvande språk, hvarjämte han egde böjelse och smak för poësien. Han var ett ibland de sällsynta genier, för hvilka allt är lätt att fatta.» Br.

2595. Per Enstedt. Fad. Johan, bonde i Västra Eneby. Informator i Värmland flere år.

Infann sig åter som student i Uppsala ända fram på 1760-talet. Säges blifvit prästvigd i Karlstad, men innehade åtminstone icke någon ordinarie prästerlig befattning.

2596. Per Hammarlund. F. i Målilla 1718 1011; fad. Anders, bonde. Andre brottm.-notarie vid stadens kämnärsrätt i Sthlm 49, vid södra kämn.-rätten 34; förste notarie 58; civilnotarie vid stadens kämn.-rätt 60; notarie vid byggnn. ämbetskolleg. 73; rådman i Sthlm 77. D. där 1797 111.

2597. Matthias Lindström. F. i Norrköping 1722 219; fad. Olof, handlande. D., antagl. som stud., i Sthlm 1746  6.

2598. Johan Falk. F. i Tryserum 1722 173; fad. prost [1604]. Prv. 49. Kyrkoherde i Mjölby 61; prost 87. D. 1787 1612.

2599. Daniel Falk. F. i Tryserum 1723 511; fad. prost [1604]. Auskult. i Kommerskolleg. 50; faktorist vid Vedevågs bruk, Örebro län; direktör vid Viskafors järnbruk, Älfsb. län; stadsfiskal o. rådman i Borås. D. 1789 1711.

2600. Fredrik Hasselqvist. F. i Törnevalla 1722 31; fad. komminister. Med. lic. 49; med. doktor 51. Utn. adjunkt vid Upps. univ. 51. Naturforskare o. vitterhetsidkare. D. i byn Bodga utanför Smyrna, Mindre Asien, 1752 92.

H. var en framstående naturforskare och en af Linnés förnämste lärjungar. Understödd med stipendier jämte sammanskott af landsmän och gynnare, företog han 1749 en forskningsresa, hvarifrån han aldrig återkom, till Mindre Asien, Egypten, Cypern och Palestina och gjorde därunder rikhaltiga samlingar af naturföremål, hvilka sedermera, tack vare drottn. Lovisa Ulrika, som af egna medel betalte H:s skulder, blefvo hemförda och af Linné beskrifna i ett af honom utgifvet arbete. Var äfven lyckad poët så väl på latin som svenska. Åtskilliga tillfällighetsvärser af honom äro införda i »Lärda tidningar». Se vidare Biogr. lex.; N. fbok m. fl.

2601. Paul Keijser. Fad. Anders, borgare i Vimmerby. Mönsterskrifvare; »visitator». Handlande i Vimmerby. D., »dränkte sig», 1775.

[ 198 ]2602. Anton Münchenberg. F. i S:t Johannes 1719 3011; fad. prost [1461]. Stud. i Lund 40. Auskult. i Bärgskolleg. 48; v. aktuarie 49; aktuarie 53; tit.adv.-fiskal; advokatfiskal 73; afsk. 75. D. å Ryssjön i Taxinge, Söderm. län, 1786 2912.

2603. Jonas Kjernander. F. i Kimstad 1721 fad. prost [1637]. Med. doktor primus 49. Prov.-läkare i Västergötland 49; lifmedikus 51; praktis. läkare i Sthlm; läkare vid Ammeskafn.-kontoret där 57—65; läkare vid Drottninghuset; intendent vid Djurgårdsbrunn 57 o. 58. D. i Sthlm 1778 303.

K. var »en arbetsam, kunnig och driftig läkare.» Författare af »Utkast till medicinallagfarenheten» som belönades af Patriotiska sällskapet. Sckl.