Östgötars minne/1721

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1720
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1721
1722  →


[ 148 ]

1721.

1964. Per Lundberg. F. i Vårdsbärg 1705 315; fad. kyrkoherde [1348]. Bonde. D. i Österg. 1726.

»Per bibacitatem miser obiit.» Bj.

1965. Jöns Berzelius. F. i Landeryd 1698 315; fad. Bengt, hosp.-prädikant i Linköping. Prv. 1728. Kommin. i Skärkind 35; kyrkoherde i Rök o. Heda 49. D. 1773 128.

1966. Ulrik Gråsten. F. i Linköping 1700 2912; fad. Johan, handelsman. Prv. 29. Komminister i Östra Ed 32. D. 1741 26.

1967. Zacharias Juringius. F. i Höreda 1697 144; fad. komminister [952]. Prv. 1728; fil. doktor 31. Kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 32; prost 60; kontr.-prost 70. D. 1773 238.

1968. Johan Lindahl. F. i Linköping 1701 216; fad. Måns, garfvare. Stud. i Lund 28. Bränvinsbrännare o. borgare i Linköping. D. där 1732 225.

I Lunds univ.-matrikel läses om honom: »Johannes Lindahl, Ostrogothus, civis Lincopensis filius annorum XXVI ante annos septem civitate academica donatus Upsaliæ nunc ad firmanda sua studia immaturiora a consistorio Lincopensi remissus Musas Carolinas graviter colere instituit, promisit.» Blef dock improberad i prästexamen 1728. S.

1969. Carl Henrik von Mellen. F. i S:t Lars 1702 112; fad. Gerdt, mantalskommissarie. Prv. 25. Komminister i Locknevi o. Blackstad 30. D. 1743 19.

1970. Carl Uhrling. F. i Norrköping 1701; fad. Anders, skomakare. Stud. i Lund 23. Skollärare i Karlskrona 24, sed. i Norrköping; bokhållare där; landtbr.-inspektor på Rafnäs i Konungsund 48. D. i Norrköping 1761 91.

1971. Christian Nordén [Kropp, Nordenius]. F. i S:t Johannes 1699 275; fad. kyrkoherde [1271]. Prv. 1732. S. m. adjunkt, anst. i Risinge 33, slutl. »emeritus» o. bosatt i Linköping. D. där 1768 1611.

»Var i sina seder mycket oordentlig.» Bl.

1972. Johan Christer Duræus. f. i Kuddby 1701 277; fad. prost [798]. Fil. doktor 34; prv. 38. Musikdirektör (»dir. mus. et cantus») i Linköping 30; kyrkoherde i Dagsbärg o. Krokek 42. D. 1776 189.

»Var mycket mjältsjuk, så att han på flere år icke förmådde sköta sitt ämbete.» Br.

1973. Maurits Sevenius. F. i Norrköping 1703; fad. kyrkoherde [1343]. Fil. doktor 34. D. i Tjällmo 1765 69.

Var musikstipendiat i Uppsala till 1733. En lärd man. För någon motgång i en giftermålssak blef han sinnessjuk 1735 och vistades mestadels i hemorten, plågad af sin sjukdom, som synes varit periodisk, samt armod och uselhet. Hade stat från Vadstena hospital och fick ur nationens fattigkassa 60 daler 1761.

1974. Johan Hargelius. F. i Västervik 1702 294; fad. prost [1135]. Prv. 25; fil. doktor i Lund 26. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Norrköping 27. D. där 1730 243.

1975. Nils Millberg. F. i Törnevalla 1704 88; fad. kyrkoherde. [ 149 ]Landskanslist i Österg. län; underjägare där; landsfiskal. D. i Furingstads prgd 1737.

Dog på sin brölloppsdag och begrafdes i Törnevalla »die ascensionis.»

1976. Clas Gråsten. F. i Linköping 1702 64; fad. Johan, handelsman. Prv. 35. Lärare vid Vadstena krigsmanshus 29; pastor där 37. D. 1750 43.

Synes varit en framstående präst och högaktad man att döma af de »Grift-Runor,» som ristades öfver honom af en sörjande vän med tillägg af stiftets biskop. I dessa heter det bland annat: »Här var ej prat och bara väder, här var ej lånt och konstladt tal; nej, här var kärna utan skal; här var ej list i helga kläder, här följdes ord och gärning åt; här tänkte hjärtat som det borde; som munnen lärde, han ock gjorde; han vek ej af sin rätta stråt.»

1977. Per Edenström. F. i Lofta; fad. Per, bruksbokhållare. Landtbr.-inspektor på Steninge, Sthlms län. D. i Lofta 1748.

Nämnes ock »bränvinsadvokat.» Bl.

1978. Carl Lundmark. F. i Östra Husby 1702 59; fad Prost [1042]. Kanslist vid sjötullen i Sthlm 26; sjötullsinspektor i Visby 30; tit. öfverinspektor. D. 1761 45.

1979. Daniel Lundmark. F. i Östra Husby 1704 2812; fad. prost [1042]. Notarie i Riksbanken 34; aktuarie 37; e. o. kommissarie 39; sekreterare hos fullmäktige 47; tit. lagman 61. D. i Sthlm 1765 85.

L. synes varit en utmärkt skicklig och nitisk bankens tjänsteman. — »När vid 1765 års riksdag ett s. k. hushållande parti fick öfverhanden, tillämnades L. några obehagliga spörsmål, hvilka influerade på hans hälsa. Lemnade efter sig omkr. 3 tunnor guld, mest i kontanter, utan att hafva bekommit arf eller idkat rörelse; räknades dock i allmänhet för honette homme.» Br. — Det förut rådande partiet slog 1762 till minne af hans berömliga förhållande öfver honom en medalj, sedan han refuserat erbjudet adelskap.

1980. Erik Amnelius. F. i Hällestad 1703 612; fad. kyrkoherde. D. som stud. i Uppsala, 1722 273.

1981. Johan Vessén [Vessenius]. F. i S:t Johannes 1701 41; fad. Måns, arrendator. Landtbrukare o. hemmansegare å Brunneby i Dagsbärg. D. 1776 258.

Fadern var förmögen och säges af konung Carl XI hafva fått ett rusthåll för en fölunge. Nic.

1982. Johan Hillman Thoresson. F. i Misterhult 1703 6; fad. Thore, gästgifvare o. handlande. Auskult. i Göta hofr. 27; tjg. där flere år o. i Kammarkolleg. 112 år; tingsnotarie; v. häradshöfding. D. trol. i Sthlm 1782 eller strax före.

1983. Abraham Hillman. F. i Misterhult 1705 263; fad. Thore, gästgifvare o. handlande. Prv. 30. Komminister i Misterhult 30. D. 1761 511.

Lät 1744 värfva sig till soldat för 2 dukater, men värfvaren tilltalades och saken gick troligen åter. Anklagades för åtskilliga ämbetsfel och fick omsider understöd ur cassa emeritorum. H.

1984. Carl Magnus Rinström. F. i Linköping 1705 64; fad. Magnus, borgmästare o. postinspektor. Tillf. postmästare i Linköping 23; tit. postinspektör; stadsnotarie i Norrköping. D. 1735 128.

Dömdes 1724 af akad. konsist. till dryga böter, för det han utan ringaste anledning öfverfallit och illa misshandlat en auditör Sparrman på Siverts källare. K.-prot. — »Dilapidatis bonis a patre male acquisitis obiit.»

1985. Johan Agrell [Agrelius]. F. i Borg (Löt) 1701 12; fad. komminister [1410]. Kammarmusiker hos prins Maximilian af Hessen-Kassel (kon. Fredrik I:s broder) 23; kapellmästare i Nurnberg 46; tillika »stadscomplimentarius». Tonsättare. D. i Nürnberg efter 1772.

A. gjorde sig redan som student känd för sin ovanliga musikaliska skicklighet. [ 150 ]Under sin vistelse i Kassel företog han ofta konstresor till andra tyska orter och besökte som fiol- och pianovirtuos äfven några gånger Italien, öfverallt emottagen med stort bifall. Som tonskald har han efterlemnat en mängd konserter och solopjäser för piano, symfonier, sonater m. m., af hvilka tonsättningar en betydlig samling ännu outgifven lär finnas i Leipzig.

1986. Magnus Björn. F. i Åtvid 1701 412; fad. Jonas, handlande i Norrköping, sed. klockare i Västervik. Fil. kand. 42; prv. 44. Biskopsadj. i Linköping 46; kyrkoherde i Tingstad 50. D. 1763 59.

Under sitt långa vistande i Uppsala och fleråriga kuratel upprättade B. en »Catalogus studiosor. nationis Ostrog. qui albo academiæ Ups. ab anno 1595 nomina dedere» (mskr.), hvilken utgjort en ganska värdefull källskrift till föreliggande arbete.

1987. Carl Hallberg. F. i Dalhem 1699 1411; fad. kyrkoherde. Bokhållare på Borggårds bruk i Hällestad, sed. å Johannesbärg i Tjällmo. D. där 1747 5.

1988. Johan Seulerus. F. i Björsäter 1701 124; fad. kyrkoherde. Prv. 32. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 38. D. 1748 48.

1989. Johan Magnus Sparf. F. i Kisa; fad. Anders, hästhandlare. D. som stud. på Gotland 1725.

1990. Anders Strömbom. F. 1699; fad. Zacharias, bokhållare i Västra Ed. Klockare där. Sinnessjuk. D. 1752.

1991. Gabriel Bengtsson Moring. F. i Loftahammar 1701 121; fad. borgmästare i Vimmerby. Stud. i Lund af Smål. nation 21, i Upps. 23. Kanslist vid sjötullen i Sthlm 30; notarie 3.; kontrollör i Nyköping 34; i Gefle 40; inspektor vid landtullarna i Västervik 45; afsk. m. tit. öfverinspektor 49. D. i Västra Ed 1760, begr. 187.

1992. Nils Vestergren. F. 1699; fad. Anders, borgare i Västervik. Kronofogde i Roslagen.

1993. Jonas Callerholm [Callerus]. F. i Norrköping 1698 3112; fad. Nils, ringkarl. Prv. 1733. Domk.-syssloman i Linköping 35; kyrkoherde i Åtvid 42. D. 1757 1510.

Hans sonson, Jonas Gustaf, öfverste, blef adlad af Callerholm.

1994. Olof Metzén [Svensson Metzenius]. F. i Östra Husby 1701 193; fad. komminister [1219]. Prv. 28. Kommin. i Kimstad 31; kyrkoherde där 38. D. 1754 97.