Östgötars minne/1756

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1755
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1756
1757  →


[ 229 ]

1756.

2979. Daniel Björkman. F. i Norrköping 1742 187; fad. borgmästare [2275]. Auskult. vid Upps. rådsturätt 59; e. notarie vid Norrköpings kämn.-rätt 60; kanslist vid dess rådsturätt 62; aktuarie 62; stadsfiskal 68; tit. rådman; proviantmästare o. just.-rådman 89; handels- o. polit.-borgmästare 95. Husegare i Norrköping. D. där 1796 202.

2980. Hans Peter Lindstedt. F. i Norrköping 1744 185; fad. fabrikör. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt; v. stämpelmästare vid Norrköpings hall- o. manuf.-rätt. Fabrikör i Örebro; fabrikör o. handlande i Söderköping.

2981. Nils Vallenius. F. i Skedevi 1732 119; fad. Lars, bonde. Prv. 60. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Kullerstad 77. D. där 1784 304.

2982. Claes Jancke. F. i Norrköping 1740 97; fad. Claës Peter, just.-borgmästare. Brukspatron i Norrköping. D. där 1763 före 303.

2983. Daniel Philip Rehnström. F. i Norrköping 1742 187; fad. Jakob, fabrikör. Bokhållare i Norrköping; klädesfabrikör i Sthlm.

2984. Anders Grönberger [Grönberg]. F. i Ringarum 1738 2; fad. Nils, bonde. Fil.,doktor 61; prv. 63. E. o. bat.-präd. vid Spens reg. 65; kollega i Söderköping 68; gymn.-adj. i Linköping 74; konrektor 76; rektor 77; kyrkoherde i Hjorted 84, i S.t Olai förs. i Norrköping o. S:t Johannes 91; prost 84. Riksdagsman 92. D. 1797 293.

»Grundligt månglärd, förenade han de medborgerliga och husliga dygder, som berättiga ämbetsmannen högaktning och samfundsmänniskan förtroende och vänskap. Religionen saknar i honom en värdig tolk, en efterdömlig bekännare, församlingarna en nyttig ordningsman, skolan den skickligaste mästaren för dess nya grundläggning.» Sds.

2985. Magnus Ryberg. F. i Säby 1736 712; fad. Magnus, inspektor. Prv. 64. Kommin. i Väderstad 76; kyrkoherde i Kristbärg 97. D. 1801 152.

[ 230 ]2986. Claës Livin. F. i Säby 1737 33; fad. prost [1543]. Assistent vid Ostind. kompaniet. D., drunkn., i Ostindien 1763.

2987. Nils Kraft. F. i Jåreda 1738 294; fad. kyrkoherde [1911]. Fil. doktor 61. Docent i Uppsala 65. D. där 1769 158.

2988. Barthold Fahlström. F. i Södra Vi 1736; fad. Johan, gästgifvare. Fil. doktor 64. D. i Uppsala 1792 85.

»Vistades i Uppsala utan publik syssla; gifte sig 1771 med en skomakaredotter; fick med henne något penningar, som han nyttjade till att släcka sitt omåttliga begär för drycker.» Br. — »Obiit in miseria.» Nic.

2989. Johan Segersteen. F. i virserum 1737 77; fad. prost [1741]. Fil. doktor 61; prv. 61. E. o. skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 61; kst. pastor 62; bat.-präd. vid Kalmar reg. 66; reg.-pastor 69; kyrkoherde i Asby 79; prost 83. D. 1794 203.

2990. Baltzar af Schenbom [adl. 1801; förut Schenbom]. F. i Norrköping 1744 175; fad. Anders, klädesfabrikör o. rådman, tit. öfverdirektör. Fabr.-bokhållare i Norrköping; handelskontorist i Bordeaux, Frankrike, 64; handlande o. fabrikör i Norrköping 82, i Petersburg 87. Svensk generalkonsul där 91; legationsråd 1810. D. i Petersburg 1812 304.

Fick i egenskap af naturaliserad spansk köpman kvarblifva i Petersburg, då 1788 års krig utbröt, samt hade under kriget tillfälle att med penningförskott och andra tjänster vara sina på flere orter i Ryssland kringspridda fångna landsmän behjälplig. Var en skicklig, redbar och ansedd man.

2991. Carl Gustaf Schenbom. F. i Norrköping 1747 121; fad. Anders, klädesfabrikör o. rådman, tit. öfverdirektör. Sjöman. Handelsbokhållare i Norrköping; delegare i faderns fabrik; grosshandlare i Sthlm. D. 1805 182.

2992. Harald Schenbom. F. i Norrköping 1748 283; fad. Anders, klädesfabrikör o. rådman, tit. öfverdirektör. Handelsbokhållare i Norrköping; assistent vid Norrköpings hall- o. manuf.-rätt; fabrikör; tit. assessor 94; tit. kansliråd 1821. D. i Norrköping 1829 2210.

2993. Hans Peter Håhl. F. i Södra Vi 1740 22; fad. kyrkoherde [2038]. Landtmät.-ex. 63. Landtmät.-auskult. i österg. lån 63; landtjägare där, omnämnd 95; landtbrukare i Stora Åby. D. som fattighjon där 1818 158.

2994. Anders Jonasson Lagerroth. F. i Norrköping 1734 2111; fad. borgare. Prv. 66. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Sund 75 D., drunkn. i Sundsjön, 1776 236.

»Ebriositati deditus.» Nic.

2995. Johan Kjellstrand. F. i Vadstena 1734 2711; fad. Sven, borgare. Prv. 66. Komminister i Veta o. Viby 78. D. 1808 2911.

2996. Magnus Ringdahl. F. i Appuna 1726 1311; fad. bonde. Bokhållare på Skenäs i Östra Husby; landtbr.-inspektor på flere ställen, slutl. vid Ljung. D. där 1774 176.

2997. Anders Hedelin. F. 1736; fad. bonde i Heda. Bruksskrifvare i Värmland.

2998. Daniel Hagström. F. i Vårdsbärg 1737 65; fad. kyrkoherde [2034]. Kontorsskrifvare vid Sthlms sjömanshus 60; kammarskrifvare i Kammarkolleg. 64; inspektor vid Ladugårdslands tull 72; tillika led. i Akcisrätten (73); postmästare i Kastelholm på Åland 80; afsk. 91.

[ 231 ]2999}. Olof Trysén. F. i Borg 1738 1; fad. prost [1746]. Fil. doktor 67; prv. 67. Fångpräd. i Norrköping 73; komminister i Slaka 75; v. pastor 91. d. 1794 241.

3000. Johan Arbahamsson Strandberg. f. i Linköping 1737 78; fad. sämskmakare. Fil. doktor 61; prv. 61. Kollega i Västervik 63; hosp.- o. slottspräd. i Linköping 66; kommin. i S:t Lars 69; kyrkoherde i Västra Stenby 83; prost 91; kontr.-prost 94. D. 1800 317.

3001. Johan Balck. F. i S:t Lars 1736; fad. Jöns, pappersmakare. Auskult. i Kammarkolleg.; kanslist där; uppbördskommissarie i Katarina distr. i Sthlm 64; afsatt 68. D. 1770.

»Tillgrep olofligen penningar och arresterades; rymde, men fasttogs åter och insattes på Smedjegården, där han dog.» Matr. — Enligt annan uppgift dog han på väg till Kalmar, där han skulle hållas i fängelse 4 år för tillgrepp af 10,000 daler kmt. Bj.

3002. Olof Björnell [Björling]. F. i Björsäter 1731 15; fad. Arvid, bonde. Mjölnare i Locknevi 60; landtbrukare i Björsäter.

3003. Lars Hertzberg. F. i Gistad 1735 231; fad. Jonas, kronolänsman. Landtbr.-inspektor på Kungshamn, Sthlms län; landtbrukare o. jordegare i Västerg., sed. i Roslagen.

3004. Erik Landerstedt. F. i Landeryd 1736 276; fad. Sven; bonde. Fil. doktor 61; prv. 64. Komminister i Ringarum 77; v. pastor 1816. D. 1819 2311.

»Blind på ålderdomen, men skötte likväl ämbetet i följd af sitt högst ovanliga minne.» H.

3005. Zacharias Stjernecreutz [adl. 1775; förut Kniberg]. F. i Eksjö 1739 189; fad. postdirektör i Jönköping. Auskult. i Göta hofr. 58; e. notarie 62; notarie 68; v. hhöfd.; protonotarie 72; häradshöfding i Inlands Torpe, Inlands Södre, Askims samt Västra o. östra Hisings domsaga, Göteb. län, 73; tit. hofrättsråd 95. D. på Bärby boställe 1814 201.

S. var en rik man, och saknande bröstarfvingar donerade han sin förmögenhet till åtskilliga välgörande ändamål, såsom till pensioner åt adliga enkor; till stipendier åt studerande vid Uppsala universitet, 2 för hvarje fakultet samt dessutom ett tillfälligt resestipendium; vidare till understöd åt skolynglingar vid Eksjö läroverk, hvarjämte han skänkte en fond för åstadkommande af en skolinrättning i Säfve församling, där han under en följd af år var bosatt.

3006. Anders Yhman. F. i Linköping 1735 27. fad. kyrkoherde [1945]. Landtmät.-ex. 62. Landtmät-auskult. i österg. län 62; v. komm.-landtmätare 64. D. 1766.

3007. Anders Vangel. F. i S:t Lars 1742; fad. prost [1999]. Auskult. i Svea hofr. 66; e. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 66; kopist; kanslist 72; prot.-sekreterare 78; exped.-sekreterare 86; revisionssekreterare 94. Kopist i Gen.-aud.-exped. 70; kanslist 72; afsk. D. i Sthlm 1801 261.

3008. Carl Isberg. F. i Landeryd 1738 161; fad. kyrkoherde i Vireda. Stud. i Lund 57, åter i Upps. 59; fil. doktor 64; prv. 66. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 68; komminister i Skeppsås o. Älfvestad 73. D. 1788 189.

Undanbad sig den honom erbjudna pastorstjänsten vid Vadstena krigsmanshus 1774. H.