Östgötars minne/1724

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1723
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1724
1725  →


[ 153 ]

1724.

2028. Magnus Törner. F. i Linköping 1703 72; fad. lektor [1188]. Auskultant vid Sthlms rådsturätt. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 56. D. där 1763 62.

2029. Samuel Törner. F. i Linköping 1707 203; fad. lektor [1188]. Auskult. i Kanslikolleg. 32 o. i Svea hofr. 33; registrator i Riksarkivet 44; afsk. 50. D. 1765 5.

Var en tid hofmästare hos en gref Horn. Invecklad i skuld.

2030. Paul Ekerman. F. i Västra Eneby 1708 1810; fad. prost [1105]. Kanslist vid Gen.-tullarr.-societeten i Sthlm 26; notarie 28; tullinspektor i Göteborg 36; packhusinspektor i Sthlm 40; just.-borgmästare i Göteborg 45. D. i Sthlm 1749 1311.

2031. Leonhard Arvid Ekerman. F. 170.; fad. assessor i Jönköping [1207]. Stadsnotarie i Norrköping 30; aktuarie. D. 1736 10.

2032. Gregor Heller. Fad. Anders, rådman i Vimmerby. Sjöman 1729; hästhandlare i Vimmerby. D. 1735.

2033. Martin Cassel. F. i Skeda 1704 45; fad. gästgifvare. Oxhandlare i Skåne. Mönsterskrifvare vid Östg. inf.-reg. (39). D. i Vadstena 1744 72.

Säges »farit i sin sjukdom omkring och sökt sig födan.»

2034. Anders Hagström. F. i Kvillinge 1700 205; fad. Jonas, torpare. Prv. 30. Kommin. i Vårdsbärg 35; kyrkoherde i Åsbo 43. D. 1778 112.

2035. Jonas Lindblad. Fad. Samuel, kronolänsman. »Inspektor på såpebruket.»

Nämnes »pietist.» — Akad. konsistoriet beviljade honom 1725 i maj 8 daler smt af Cassa studiosorum, »efter han är mycket fattig och råkat uti en svår sjukdom.» K.-prot.

2036. Nils Isacsson. f. i Askeryd; fad. bonde. Landtbr.-inspektor på Fiskmansbo, Upps. län, 1737. D. 1746.

2037. Magnus Livin. F. i Marbäck 1704 252; fad. kyrkoherde [1339]. V. häradshöfding. Landtbrukare i Skärstad i Södra Vi. D. där 1735 41.

[ 154 ]2038. Sven Håhl. F. i Södra Vi 1704 1212; fad. Hans, frälseinspektor. Prv. 35. Kommin. i Ödeshög 41; kyrkoherde i Västra Ryd o. Svinhult 66. D. 1793 287.

Blef rörd af slag och mållös 1784.

2039. Nils Juringius. F. i Höreda 1700, döpt 8%; fad. komminister [952]. Prv. 30. Komminister i Säby 34. D. 1760 257.

2040. Jonas Tranberg. F. i Tirserum 1704 3010; fad. komminister. Prv. 30. Kommin. i Mörlunda o. Tveta 32; kyrkoherde där 46, i Säby 58; prost 61; kontr.-prost 63. D. 1767 181.

»Var en uppbyggelig och älskad lärare.» H.

2041. Johan Ekstrand. Fad. handelsman i Eksjö. Handlande där o. rådman 1738; bosatt i Eksjö ännu 79, men trol. ej död där.

2042. Magnus Lehnberg. F. i Vimmerby 1707, döpt 103; fad. prost [1289]. E. o. kanslist vid Krigsexped. 31; afsk. 43; auditör vid Paulis jägarekår i Småland o. Blekinge en kort tid 37; advokat o. domarebiträde 43. Skriftställare. D. i Vimmerby 1754 125.

»Var kvick och egde goda insikter; säges hafva biträdt Dalin i hans Svenske Argus» samt väl öfversatt flere arbeten. Br.

2043. Per Aurell [Aurelius]. F. i Nykil 1703 2812; fad. kyrkoherde [1296]. Stadskassör o. stadsbokhållare i Linköping 29; landsfiskal i Österg. län. D. i Linköping 1759 8.

Blef 1724 i Uppsala synnerligen illa handterad af landsmannen Torselius [2019], så att han till och med sväfvade i lifsfara, men återstäldes. Se Falk, sid. 46.

2044. Jonas Falkenholm. F. i Norrköping; fad. Anders Falk, klockare. Auskult. i Svea hofr. 31; kanslist; hofr.-advokat; landssekreterare i Hallands län 37. D. 1740 7.

2045. Magnus Ceder [Åselius]. F. i Åsbo 1703 31; fad. klockare. Auskult. vid ämbetsverk i Sthlm 28; likvid.-kommissarie. Klockare o. kantor i Skeppsholms förs. i Sthlm. D. 1743.

2046. Per Arenander. F. i Tjärstad 1700 203; fad. kyrkoherde [1254]. Prv. 32. Komminister i Locknevi o. Blackstad 44. D. 1768 233.

Begärdes af Locknevi församling på förslag till kyrkoherde 1750, men improberades i pastoralexamen samma år. »Utom det, att han var mycket sjuklig och till ämbetets förvaltning oförmögen, var han svagare i sina studier och latiniteten, än att han kunde pröfvas skicklig att blifva till någon kyrkoherdebeställning föreslagen.» Bl.

2047. Jakob Valldorff. F. i Askeryd 1701 2912; fad. Johan, bonde. Auskult. i Göta hofr. 28; v. hhöfd.; ombudsman vid tullverket i Norrköping 42; packhusinspektor där 44. D. i Norrköping 1753, begr. 228.

Var en af de tolf landsmän, som deltogo i slagsmålet på Vaksalagatan i december 1724 och därför insattes i proban, som dock icke var strängare bevakad än att V. en morgon gick ut och tog sig en sup. Se Falk, sid. 76.

2048. Carl Könsberg [Königsberg]. F. i Östra Tollstad 1707 23; fad. kyrkoherde. Prv. 33. Komminister i Linderås 40. D. 1743 ,221.

2049. Jöns Meurling [Mörling]. F. i Kristdala 1703 61; fad. kyrkoherde. Fil. kand. 30; prv. 31. Skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 31; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 42, i Stora Åby o. Ödeshög 63; prost 53; kontr.-prost 68. Egare af Salebo i Västra Ryd (60). Riksdagsman 60. D. 1778 1612.

Var en lärd och angenäm man. H.

[ 155 ]2050. Nils Vesterström. F. i Vimmerby; fad. rådman. Aman. vid Akad. konsist. i Upps. 1725; advokat 31; landsfiskal i Upps. län o. stadsfiskal i Upps. 32; kämn.-notarie 33; rådman 36; tillika magistratssekreterare 40. D. 1761 12.

2051. Jonas Venelius. F. i Linköping 1704 144; fad. prost [1186]. Fil. doktor i Greifswald 36. D. i Sthlm 1738 1612.

2052. Johan Lithmang Vigius. F. i Askeryd 1705 55; fad. kyrkoherde [1268]. Prv. 32. Komminister i Norra Vi o. Tirserum 37. D. 1751 82.

2053. Carl Gråsten. F. i Linköping 1703 1810; fad. Johan, handelsman. Stud. i Lund 33; fil. kand. 40; prv. 40. Rektor i Norrköping 42. D. 1767 285.

Blef genom lottning i konsistorium rektor och »stod på 7 pastorsförslag, som alle misslyckades.» Br.

2054. Jakob Castensson [Herselius]. F. i Torpa 1703 1110; fad. bonde. Hemmansegare, rusthållare o. gästgifvare på Holkabärg i Ödeshög. D. där 1756 2810.

2055. Erik Styrenius. F. i Flisby 1703 154; fad. kyrkoherde [1221]. Prv. 32. Komminister i Nykil 38. D. 1779 151.

2056. Johan Thunström. F. i Skedevi 1705 138; fad. Arvid, brukspatron. Prv. 44. Apolog. i Visby 39; tillika sånglärare (»dir. cantus») där 39; v. pastor i Visby stift 43; kyrkoherde i Kräklingbo, Anga o. Ala 56. D. 1771 1511.

»Var en saktmodig och beskedlig man.» Lke.

2057. Anders Dahl. F. i Östra Ryd 1705 237; fad. Erik, arrendator. Prv. 39. Kommin. i Gryt 44; kyrkoherde där 52. D. 1770 301.

2058. Erik Moo. Fad. Sven, bruksinspektör i Hällestad. Kanslist i Kommerskolleg. D. 1750.

2059. Adolf Moo. Fad. Sven, bruksinspektör i Hällestad. Sjöman; sergeant vid Artilleriet i Sthlm. Dansmästare.

2060. Jonas Silfverling. F. i Vadstena 1703 146; fad. kyrkoherde [1230]. Kopparstickare vid Vet.-societeten i Uppsala 37, kallad »acad. graveur;» dosfabrikör i Sthlm 47. D. där 1747.