Östgötars minne/1757

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1756
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1757
1758  →


[ 231 ]

1757.

3009. Johan Skogberg. F. i Vreta kloster 1733 212; fad. Johan, landtbrukare. Pädagog i Sthlm; skolmästare på Djurgården.

[ 232 ]3010. Per Nordling. F. i Frinnaryd 1731 212; fad. Lars, bonde. Prv. 62. Komminister i Grebo o. Värna 71. D. 1798 36.

3011. Arvid Thunström. F. i Linköping 1734; Fad. kyrkoherde [2056]. Pädagog i Sthlm. D. 1767.

De flesta källskrifterna uppgifva, att ofvanstående var son till n:r 2056, men enligt Lemke gifte sig den sistnämnde ej förr än 1756 med en nära 50-årig kvinna och hade inga barn. Möjligen var n:r 3011 född i ett föregående gifte eller utom äktenskap.

3012. Per Gryzell [Persson]. F. i Norrköping 1742 114; fad. handelsman. Fil. kand. Pädagog i Norrköping. D. där 1803 före 1012.

Hade ej någon publik syssla och vistades länge hos grosshandlaren Vejerin i Norrköping. — »Svagsint; lefver i uselhet» (1780). Br. — Måtte blifvit återstäld och kommit i bättre vilkor 1797, då han gifte sig med en hushållerska.

3013. Johan Anton Cederskog. F. i Linköping 1739 54; fad. Erik, tullskrifvare. Stud. i Åbo 60. Auskult. i Åbo hofr. 60, i Svea hofr. 61; e. o. kanslist 61; kanslist i Krigskolleg. 63; notarie i Landt- o. sjömilitie-ekonomi-deputationen under riksdagen 65; hofauditör hos Kronprinsen 68. D. i Sthlm 1769 före 309.

3014. Olof Salander. F. i Normlösa 1737 191; fad. Erik, kvartermästare. Fil. doktor 67. Kollega i Skeninge 69; rektor 87; tj:ledig för sjukdom 96. Egare af Gåflösa i Normlösa. D. där 1812 911.

»En stadig, from och hederlig man, som utom många vackra kunskaper har i synnerhet mycken insigt uti chemie, botanique och medicin.» F. — Vinnlade sig mycket om färgerikonsten. Donerade penningar och jord till Skeninge stads och Normlösa församlings fattiga.

3015. Abraham Schoug. F. i Vadstena 1736 2910; fad. handelsman. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 70; v. notarie vid polit.-kolleg. 70; notarie där 72; v. stadsfiskal i Sthlm 75. D. 1778 1311.

3016. Johan Hassell. F. i Eksjö 1736 45; fad. Christofer, handelsman. Auskult. i Kammarkolleg; kammarskrifvare vid Dykerikomp:s kontor; tit. kommissarie. KafTekokare i Sthlm; landtbrukare o. egare af Löfsta i Ytter-Enhörna, Söderm. län; tit. sekreterare. D. å Löfsta 1801 169.

H. stiftade 1798 en fond till förmån för »skolmästare och barnmorska» inom Ytter-Enhörna socken.

3017. Olof Ackerman [Åkerman]. F. i Torpa 1731 283; fad. Per, organist. Fabriksbokhållare; amanuens i Sthlms stads stadsfiskalskontor 63; afsk. 66.

3018. Gideon Herman De Rogier. F. i Vadstena 1738 1611; fad. prost [1875]. Fil. doktor 64; med. lic. 71; med. doktor 80. Utgifvare af »Journalisten» 89—94. Godsegare på Ålspånga, Söderm. län, sed. bosatt i Sthlm. D. i Norrköping 1814 161.

Vistades på resor under åren 1777—82 såsom guvernör för kommersrådet Wahrendorffs söner; mottog aldrig någon publik tjänst och befattade sig ej med medicinsk praktik. Var en lärd, kvick, redlig, ömsint och uppriktig man, älskad af alla. Donerade omkr. 600 vol. af sin boksamling till Linköpings stiftsbibliotek och en stipendiefond till dess gymnasium.

3019. Per Johan Alfving. F. i Norrköping 1739 194; fad. kyrkoherde [2143]. Landtmät.-ex. 62. V. landtmät. i Österg. län 63; ingeniör vid Landtmät.-kontoret i Sthlm 70; direktör vid landtmäteriet i Finland 77; tit. öfverdirektör 82. D. i Söderköping 1810 296.

3020. Isak Olofsson Metzén. F. i Kimstad 1738 244; fad. kyrkoherde [ 233 ][1994]. Prv. 63. Kommin. i Kimstad 67; kyrkoherde i Törnevalla 90. D. i Drothem 1805 267.

3021. Olof Meurling. F. i Kristdala 1740 187; fad. prost [2131]. Fil. doktor 64; stud. i Lund 65; prv. 66. E. o. skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 66; kyrkoherde i Ängsö, Västerås stift, 71, i Södra Vi o. Jursdala 81; prost 88. D. 1815 269.

Hans hustru var en själfrådig kvinna, som styrde både sin man och sitt hus. A.

3022. Johan Vidén. F. i Slaka 1739 18; fad. kyrkoherde [2155]. Fil. doktor 64; prv. 65. Kommin. i Söderköping 71; kyrkoherde i Västerlösa 81; prost 89; afsatt fr. prästämb. 93; åter präst 96; kyrkoherde i Örebro 98; kontr.-prost 98. D. 1813 204.

V. säges varit en »martyr för sin Gustavianism.» Missnöjd med det sätt, hvarpå regeringen fördes efter kon. Gustaf III:s död, sände V. 1792 till regenten, härtig Carl, ett anonymt bref, däri han beskylde honom för att låta förleda sig af den maktlystna adeln till att smäda den aflidne konungens minne, göra hans bästa verk om intet, ja, till och med vara sinnad att förgifta den unge konungen eller förklara honom för bastard. Till straff för detta djärfva bref dömdes V. af Svea hofrätt till döden, hvilken dom likväl mildrades till afsättning och ständig landsflykt. V. for då till Köpenhamn, där han sysselsatte sig med statsekonomiskt skriftställeri. Fick 1796 tillstånd att återvända till fäderneslandet och blef, när kon. Gustaf IV Adolf själf öfvertagit regeringen, återinsatt i prästämbetet. Se vidare Biogr. lex. m. fl.

3023. Erik Kindell. F. 1737; fad. skjutsrättare i Linköping. Inspektor hos riksr. frih. E. C. Reuterholm på Svidja i Finland; tullskrifvare i Åbo 75.

»För sin herres, Reuterholms, skull grymt pryglad af Sprengtportens trupp i Sveaborg och där kastad i fängelse 1772; befriades af Kungen 1775 samt fick 50 plåtar och tullskrifvaresysslan till belöning.» Matr.

3024. Jakob Enevald. F. i Västra Eneby 1734 18; fad. smed. Landskanslist i Österg. län; antagl. tillika slottsbokhållare i Linköping. D. där 1773 93.

3025. Anders Nicodemi [Finkenström]. F. 1734; fad. ryttare i Hogstad. Mönsterskrifvare vid prins Fredrik Adolfs reg.; tit. kommissarie.

3026. Samuel Nygren. F. i Risinge 1740 2111; fad. prost [2188]. D som stud. 1758.

3027. Augustin Loo. F. i Vimmerby 1736 77; fad. borgmästare [2011]. Auskult. i Svea hofr. 60; e. o. kanslist 60; e. o. notarie 64. V. auditör vid Jönk. reg. under pommerska kriget 60; tit. auditör 60. D. i Västerås 1772 224.

3028. Johan Yhman. F. i Mogata 1739 49; fad. kyrkoherde [1945]. Kanslist Krigskolleg. (73); notarie 75; afsk. m. tit. krigsfiskal 80. Ombudsman vid Sthlms stads brandförs.-kontor; afsk. 1806. D. i Söderköping 1822 235.

3029. Johan Millerus. F. i Törnevalla 1737, döpt 273; fad. kyrkoherde i Högby. Landtbrukare i Veta. Sinnessjuk. D. i Ledbärg 1790 27.