Östgötars minne/1799

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1798
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1799
1800  →


[ 326 ]

1799.

4095. Jakob von Troil. F. i Linköping 1784 314; fad. ärkebiskop. Kornett vid Lifreg.-brigadens husarer 1804, vid dess kyrassierer 05. D. i Uppsala 1809 233.

4096. Erik Svartz. F. i Norrköping 1787 67; fad. tobaksfabrikör [3435]. Stud. i Greifswald 1802, åter i Upps. 03; hofr.-ex. 05; kansliex. 07. Kopist i Handels- o. finansexped. 10. D. i Rom 1812 44.

Under utrikes resa blef han »anfallen af röfvare på vägen emellan Pisa och Rom.» Matr.

4097. Jon Svartz. F. i Norrköping 1790 168; fad. tobaksfabrikör [3435]. Stud. i Greifswald 1802, åter i Upps. 03. Handelskontorist i Göteborg; agent för ett engelskt handelshus 09; fabr.-bitr. hos fadern i Norrköping 11; grosshandlare o. tobaksfabrikör där 19. Egare af Klinga i Borg 22, Hofgården i Hof 36, Herstabärg i Kvillinge 42 samt Brevik i Simonstorp 49. Kommunalman. D. i Norrköping 1853 168.

S. var onekligen på sin tid Norrköpings stads främste medborgare och en af provinsens mest framstående mån. Hans omfattande förstånd, klarseende blick, uppoffrande oegen nytta och redbara nit gjorde honom alltid värdig det allmänna förtroendet. Deltog i stiftandet af Norrköpings sparbank 1824; var en af dem, som 1841 uppgjorde och utförde planen till en förbättrad fattigvård inom staden; ifrade och arbetade för inrättande af sockensparbanker, för ändrad bränvinslagstiftning, för införande af sockerbetsodling m. fl. landtbruksreformer och för anläggande af järnvägar. Donerade till Norrköpings stad en fond, hvaraf räntan utgår till »sjukhjälp åt fattig ungdom lidande af kronisk åkomma.»

4098. Carl Adam Blidenberg. F. 1777 612; fad. stadsfiskal i Vadstena.

»Optimis naturæ dotibus adornatus, in vitiorum gyrum correptus, in miserrimum denique pervenit statum.» Matr.

4099. Natanaël Joelsson [Joëls]. F. 1775 275; fad. myntmästare i Berlin.

»Preussare och född jude, blef han omvänd och döpt i Vreta kloster 1798.» Matr. — Uppgifves senare återvändt till Tyskland. Troligen är han densamme, som i augusti 1798 under namnet »Nathan Jacob Danziger» omtalas hafva skrifvit till dåv. biskopen i Linköping, Lindblom, ett längre bref, hvari han framlägger sin trosbekännelse och önskar blifva kristen. Se Sundblad, »Bland kräklor och mitror.» — J. har författat en dram, »Ungdomsyran eller Gillstugan,» samt öfversatt ett skådespel af Zschokke.

4100. Per Emanuel Hörberg. F. i Eksjö 1779 1410; fad. handelsman. Auskult. i Svea hofr. 1800; v. auditör i Kalmar reg. 09; tillika exped.-mönsterskrifvare 14; tit. auditör 16; auditör 23. D. i Eksjö 1824 1711.

4101. Christian Olof Holm. F. i Norrköping 1781 198; fad. Olof, fabrikör. Stud. i Åbo 1801. Lärare vid kretsskolan i Villmanstrand 05, å Nyslott 10, vid Borgå gymnasium 12; pastor vid Baratajewka luterska förs. vid Wolga 20.

4102. Zakarias Björkners [Johansson]. F. i Askeryd 1779 145; fad. [ 327 ]Johan Zachrisson, bonde. Stud. i Lund 1801; prv. 04. Lärare vid en hernhutareskola i Sthlm; utn. kyrkoherde i Öved, Lunds stift, 08. D. 1809 73.

4103. Zakarias Peter Aschan. F. i Eksjö 1782 73; fad. rektor [2760]. Med.-fil. ex. 1805; med. kand. 07; med. lic. 08; kir. mag. 09; med. doktor 10. Prov.-läkare på Öland 11; afsk. 12; reg.-läkare vid Smålands husarreg. 13; tillika intendent vid Lannaskede brunn 30; tit. öfverfältläkare 32. D. i Eksjö 1848 61.

Under fälttågen 1813—14 tjänstgjorde A. så väl i Tyskland som i Norge.

4104. Axel Johan Strenov. F. i Grebo 1776 1211; fad. Jonas Flinck, inspektor. Prv. 1801. Kommin. i Skeninge o. Allhelgona 12; kyrkoherde i Lönnbärga 23, i Västra Stenby 29. D. 1851 168.

4105. Per Christofer Strömert. F. i Östra Eneby 1780 31, fad. Peter Vrångström, inspektor. Prv. 1805. Bruksprädikant vid Gusum 08. D. 1812 2312.

»Sköt sig för det han ej hade rätt i en lapprisak.» Matr.

4106. Per Malmström. F. i Stora Malm, Söderm. län, 1778 2210; fad. Jonas Jonsson, bonde. Fil. doktor 1806. Kollega i Norrköping 12; rektor i Västervik 14. D. 1835 2111.

Särdeles skicklig musiker, var M. under sin studietid ledamot af akademiska kapellet och en af de anklagade vid den beryktade musikprocessen 1800, då han visserligen frikändes från straff, men dömdes att inför konsistorium undfå en allvarsam förmaning. Äfven sedan idkade han med förkärlek musik och uppträdde t. o. m. under sin rektorstid i teaterorkester, spelande sin violoncell. Framstående lärare, synnerligen i engelska språket; som rektor synes han varit ordningsam och exemplarisk. S.

4107. Bengt Daniel Ekerman. F. i Ljung 1779 3112; fad: prost [2976]. Auskult. i Svea hofr. 1805; e. o. notarie. Landtbr.-inspektor på Löfstad i Kimstad (11); landtbrukare o. arrendator å Bråborg i Dagsbärg 14; bosatt i Norrköping 15, sed. i Finland. D. i Helsingfors 1827 912.

4108. Erik Julius Gezelius. F. i Vadstena 1780 712; fad. borgmästare [3194]. Hofr.-ex. 1801. V. notarie i Svea hofr. 03; borgmästare i Östhammar 10, tillika i Öregrund 23; därjämte stadsnotarie (13), postmästare 14 o. tullinspektor (17) i östhammar. Riksdagsman 15. D. på Ed i Börstil, Sthlms län, 1834 188.

4109. Casper Vilhelm Michaël Ehrenborgh, frih. [1817; förut Ehrenborg]. F. i Nyköping 1786 144; fad. kapten. Hofr.-ex. 1803. Auskult. i Göta hofr. 03; tit. häradshöfding 09; assessor i Svea hofr. 10; led. i Öfre borgrätten 12; statssekreterare i Kammarexped. o. led. i Kanslistyrelsen 18; präsident (den förste) i Skånska hofr. 21. Kammarherre hos Drottningen 10. D. i Kristianstad 1844 51.

E. var en ovanligt nitisk och duglig ämbetsman. Ordningssinne och regelbundenhet samt en viss artig förbindlighet hörde till hans hufvudegenskaper. »Ehuru i saknad af grundligare underbyggnad eller djupare bildning, visste han merendels att värdera talangen, själfständigheten och dugligheten; var därför städse afhållen och aktad i det ämbetsverk, där han i 22 år förde styrelsen.» Se vidare N. fbok; Hbg.

4110. Frans Olof Rundeberg. F. i Risinge 1782 36; fad. godsegare, tit. ekon.-kamrer [3161]. Hofr.-ex. 1802. E. o. notarie i Svea hofr. 02. Landtbrukare o. egare af Ringstad i Östra Eneby. D. där 1819 255.

4111. Per Christofer Pasch. F. 1781 11; fad. Elias, brukspatron i Norrköping. Hofr.-ex. 1803. Kanslist vid Sthlms poliskammare 05; notarie där 09; tillika amanuens vid stadsfiskalskontoret 06. D. i Sthlm 1810 81

[ 328 ]4112. Lars Magnus Ekengren. F. i Heda 1776 268; fad. kyrkoherde [3166]. Prv. 1804. Komminister i Mörlunda o. Tveta 13. D. 1815 179.

4113. Clas Erik Wachtmeister, frih. F. i Deijelsdorff, svenska Pommern, 1784 246; öfverste. Kansliex. 1807. E. o. kanslist vid Inrikes civilexped. 07. Kammarjunkare. Godsegare å Grammendorff i Pommern 11. D. där 1867.

4114. Bleckert Gustaf Vilhelm Wachtmeister, frih. F. i Deijelsdorff, svenska Pommern, 1786 2212; fad. öfverste. Kadett på Karlbärg 1800. Kornett vid Mörnerska husarreg. 04; löjtnant 10; afsk. 11. Kammarherre. D. på Lund, Örebro län, 1841 111.

W. bivistade 1806 och 1807 års fälttåg i Pommern och därunder flere träffningar. A.

4115. Vilhelm Hammarsköld. F. 1780 291; fad. hofjägmästare o. godsegare i Misterhult. Hofr.-ex. 1800; stud. sed. mekanik. Brukspatron på Surahammar, Västm. län. D. där 1843 1512.

»Var en snäll byggmästare.» A.

4116. Elias Olof Rickman. F. i Norrköping 1781 241; fad. just.-rådman [3151]. Stud. i Greifswald. Militär, slutl. löjtnant i armén. D. i Norrköping 1838 1512.

4117. Anders Vanell [Tollén, Volters]. F. i Östra Tollstad 1778 94; fad. Peter Michaëlsson, torpare. Prv. 1803. S. m. adjunkt, anst. i Östra Tollstad 03, i Västra Harg 03; afsk. fr. prästämb. 04. Gardist 07.

Nämnes »vagabundus.» Ä.

4118. Isak Adolf Svensson. F. i Sthlm 1783 98; fad. stadsfysiker, tit. assessor [2788]. Kornett vid Smål. dragonreg. 1805; löjtn. 12; ryttmästare 18; afsk. 28. D. i Västervik 1854 1010.

Deltog i fälttåg och blef fången vid Lübeck.