Östgötars minne/1827

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1826
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1827
1828  →


[ 430 ]

1827.

5118. Claës Germundsson Vestling. F. i Vikingstad 1804 239; fad. Germund V., landtbrukare. Fil. doktor 33; prv. 41. Lärov.-kollega i Västervik 39; kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 49; prost 59. D. i Medevi 1876 247.

5111. Gustaf Edvard Breitholtz. F. i Hjorted 1811 18; fad. löjtnant Rustmästare vid Andra lifgr.-reg.; fänrik, sed. underlöjtnant, 30; afsk. 37. Landtbrukare på Vanstad o. Kulhult i Locknevi, sed. på Kvarnarp i Höreda till 56. Stadsfiskal i Eksjö 62. D. där 1876 2811.

5120. Bengt Ulrik Sefvelin. F. i Säby 1807 112: fad. prost. Med.-fil. ex. 28; med. kand. 31; med. lic 32; kir. mag. 33; med. doktor 35. Fattigläkare i Sthlm 32. D. där 1839 163.

5121. Johan August Boije. F. 1809 28; fad. major vid Enköping. Jur.-fil. ex. 32; hofr.-ex. 37. V. häradshöfding. D. på Backa, Värml. län, 1851 88.

5122. Johan Fredrik Edvard Ekermann. F. i Sthlm 1810 305; fad. protonotarie [3842]. Kameralex. 32; hofr.-ex. 33. E. o. notarie vid Sthlms nordöstra kämnärsrätt 33. D. i Sthlm 1838 24.

5123. Per Zakarias Vestelius. F. i . Nykil 1809 810; fad. prost [3490]. Fil. kand. 36; fil. doktor 36. Sjuklig. D. i Norrköping 1839 2010.

5124. Anders Jakob Cnattingius. F. i Normlösa 1808 96; fad. prost [ 431 ][3514]. Fil. kand. 32: fil. doktor 33: med. kand. 37; med. lic. 38; kir. mag. 39; med. doktor 41. Stadsläkare i Skeninge 41; tillika bat.-läkare vid Första lifgr.-reg. 42; förste bat.-läkare 53; regementsläkare vid Närikes reg. 62. D. i Örebro 1866 173.

5125. Carl Birger Bergman. F. i Vimmerby 1806 25; fad. Carl, rådman o. garfvare. Prv. till Visbv stift 30. S. m. adjunkt, senast anst. i Lärbro 31. D. 1837 181.

5126. Carl Jakob Mohlin. F. i Ekeby 1805 288; fad. kronolänsman, tit. hofr.-kommissarie [3708]. Prv. 30. Kommin. i Hult o. Edshult 45, i Vallerstad o. Järstad 49, i Skeninge 54; kyrkoherde i Östra Harg 61, i Vallerstad o. Järstad 71. D. 1876 151.

M. var en godmodig man.

5127. Olof Törnell. F. i Törnsfall 1806 59; fad. Johan Jonsson, bonde. Prv. 30. Komminister i Stjärnorp 43, i Södra Vi o. Jursdala 47. D. 1881 158.

Värderad och omtyckt af Jursdala församling, där han i 33 är verkade, stilla och nöjd med sin lott.

5128. Anders Törnfelt. F. i Törnsfall 1803 118; fad. Anders Jansson, hemmansegare. Prv. 30. Komminister i Gryt 49. Riksdagsman i Andra kammaren för Hammarkind o. Skärkind 70—75. D. 1879 74.

T. deltog med lif och lust i tidens rörelser, och särskildt fick skarpskytteidén i honom en af sina varmaste anhängare. Iklädd prästrock, stod han i ledet med geväret på axeln och tog mer än en gång pris vid målskjutningar. Han var ärlig, öppen och välvillig, lefde allmogens tarfliga lif och hyllade dess tänkesätt, hvarför han ock blef så populär bland Grytsboarne, att de gjorde honom till riksdagsman. Hans politiska verksamhet medförde väl inga större resultat, men visar dock, att han i mycket var före sin tid. Så väckte han vid 1870 års riksdag motion om upphörandet af alla personliga och matlagsafgifter till stat och kommun; åren 1871 och 72 framlade han förslag till landtförsvarets omorganisation med indelningsverkets upphäfvande och införande af allmän värnplikt, och vid 1872 års riksdag motionerade han, att kamrarne skulle själfva få välja sina talmän. I sitt offentliga uppträdande föreföll han nog mången gång tämligen naiv och kunde ej alltid så väl afväga orden, hvilket stundom föranledde stor munterhet, såsom då han vid ett tillfälle, när kammaren behandlade första hufvudtiteln, kom att yttra sig om anslaget till »Kungl. Maj:ts nådiga hästar.»

5129. Anders Gustaf Lagerström. F. i Styrestad 1807 222; fad. kyrkoherde [3426]. E. o. kontorsskrifvare vid postverket: afsk. D. i Norrköping 1871 235.

5130. Hans Samuel Knut Åkerhjelm, frih. F. i Västergötland 1809 1610; fad. öfverstelöjtnant. Hofr.-ex. 29. V. hhöfd. 38; v. auditör i Lifgardet till häst 38—41; assessor i Svea hofr. 42: landshöfding i Norrbottens län 49; afsk. 56. Delegare 55, sed. ensam egare af Högfors bruks- o. landtegendom, Västm. län, samt bosatt där 56. Riksdagsman i Andra kammaren för Gamla Norbärgs, Norrbo o. Vagnsbro doms., Västm. län, 67—68; kommunalman. D. å Högfors 1879 249.

Å. egde framstående förmåga samt ådagalade nit och skicklighet i sina ämbeten: gjorde sig synnerligen omtyckt som styresman i det vidsträckta och mycket besvärliga länet. Som riksdagsman kunnig, klarsynt och fosterlandsälskande; åt kommunala värf offrade han mycket af sin tid till ortens fromma; i enskilda lifvet flärdfri, välvillig och hjärtegod.

5131. Jonas Peter Sundström. F. i Norrköping 1806 241; fad. Magnus, tornväktare. Prv. 33. Kyrkoherde i Godegård 47. D. 1879 12.

5132. Magnus Vestergren. F. i Kuddby 1803 131; fad. Mans Månsson, [ 432 ]bonde. Prv. 30. Kommin. i Styrestad 48, i Björkebärg o. Ledbärg 55; kyrkoherde i Konungsund 62. Riksdagsman 59. D. 1886 191.

V. var känd såsom mycket god prädikant och praktiskt förfaren i alla ämbetets åligganden; hörde på sin tid till stiftets mera ansenlige präster.

5133. Andreas Nikolaus Schmidt. F. i Vist 1806 119; fad. Carl Göran, glasfabrikant. Prv. 31. Präd. vid Sthlms stads o. läns kurhus 32; kateket i Jakobs o. Johannes förs. 36, i Katarina 39; rektor vid Växelunderv.-sällsk:s normalskola 37; föreståndare för Sthlms folksk.-semin. 43; tillika lärare vid Sthlms borgarskola 44; kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 51, i Nykil 62; prost 55; kontr.-prost 58—64 o. fr. 65. Inspektor för Eksjö läroverk 52—64; folksk.-inspektör 61—63. Riksdagsman 65. D. 1878 282.

S. inlade stora förtjänster framför allt genom sin verksamhet på folkundervisningens område. Under sin vistelse i Stockholm egnade han sin mesta tid åt undervisning, och äfven såsom kyrkoherde torde hans största intresse varit riktadt åt detta håll. Han var ock en flitig författare; utgaf åtskilliga arbeten för folkskolan samt öfversatte Schellers latinska lexikon m. m. Varmt nitälskande jämväl för ungdomens fysiska utbildning och lärjunge af Ling, verkade han med framgång för gymnastikens införande i skolorna samt var därvid en af de förste banbrytarne.

5134. Jonas Peter Högström. F. i Målilla 1802 262; fad. Israel Jonsson, bonde. Prv. 30. Komminister i Rök o. Heda 50; afsatt fr. prästämb. 59. D. i Heda fattighus 1870 55.

H., som i många år fört ett oordentligt och mindre nyktert lefnadssätt, afsattes slutligen »för fylleri under ämbetsutöfning.»

5135. Johan Fredrik Landerstedt. f. i Skällvik 1807 1312; fad. Per Philip, bruksinspektör. Prv. 33. Domk.-syssloman i Linköping 53; tillika hosp.- o. lasar.-präd. 59—61 samt fångpräd. 67—68; kyrkoherde i Mogata o. Borrum 73. D. 1891 287.

L. var af en ovanligt stark och härdad natur; ända in i sena ålderdomen visste han knappast, hvad trötthet ville säga, och detta ehuru han från tidig morgon till sen kväll arbetade än på ett och än på ett annat sätt. Var en utmärkt syssloman och skötte sedermera de s. k. pastorala göromålen med noggrannhet samt höll strängt på formerna. Som prädikant var han mindre lyckad; hans prädikningar i hospitalskyrkan, dit större delen af läroverkets ungdom var hänvisad att bivista gudstjänsten, voro skäligen torra och långt ifrån afpassade för en sådan åhörarekrets, och utförandet väckte bland ynglingarne snarare löje än andakt. Sbg m. fl.

5136. Carl Anders Nerman. F. i Hult 1806 2510; fad. komminister [3487]. Prv. 31. Lärare vid Palmgrenska skolan i Västerlösa 38; komminister i Kaga 50. D. 1853 3012.

5137. Nils Fredrik Vångenberg. F. i Hof 1808 159; fad. prost [3781], stud. i Lund 31; filol. kand. 34; kameralex. 34. Landskontorist i Värml. län 41; häradsskrifvare i Norrsysslet 49; kronofogde i Mellansysslet 53, i Västersysslet 57; afsk. 74. Bosatt i Vagge i Ny, Jösse h:d, sed. i Arvika köping. D. där 1876 2112.

5138. Johan Peter Fagerström. F. i Vikingstad 1804 203; fad. Anders Spjut, fanjunkare. Prv. 31. Kommin. i Hägerstad o. Oppeby 52; kyrkoherde i Björsäter o. Yxnerum 69. D. 1875 143.

5139. Carl Johan Vossner. F. i Tirserum 1809 293; fad. Hans Andersson, torpare. Prv. 37. S. m. adj., anst. i Godegård 36—37; tf. adjunkt vid Teknol. inst. 38—41; past.-adj. i Kungsholms förs. i Sthlm o. i Bromma, Upps. stift, 43, i Västra Ryd 46; duplikant vid Eksjö skola 48—54; afsk. fr. prästämb. 54. Emigr. till Nord-Amerika 54; amerikansk medborgare o. praktis. läkare 60. Åter s. m. adjunkt i Linköpings stift o. anst. i Törnsfall 68, i Lommaryd 69; tj:fri 76. D. i Lommaryd 1883 1311.

V. var en underlig och, efter hvad ofvanstående data utvisa, ganska ostadig man [ 433 ]Ämnade i början af 1840-talet å Torsåker i Sthlms län, hvilken egendom af honom inköptes, men 1844 utmättes och exekutivt försåldes, inrätta en skola för undervisning i religion och naturvetenskap, hvilken plan dock ej kunde förverkligas. Samlade i Amerika en liten förmögenhet, som han borttestamenterade, bl. a. till Lommaryd 1,000 kr. Uppträdde äfven som skriftställare både i gamla och nya världen; hans arbeten äro försedda med besynnerliga titlar och peka åt samma håll som Emanuel Svedenborgs. S.

5140. Julius Molander. F. i Grebo 1807 153; fad. Carl Anders, landtbrukare. Prv. 35. Brukspräd. vid Gusum 54; komminister o. vice pastor i Kaga 57, tillika i Kärna 67. D. 1878 283.

»En man af gamla stammen.» Sthr.

5141. Johan Nyholm. F. i Östra Ny 1805 153; fad. Peter Larsson, bonde. Prv. 28. Komminister i Nykil 45, i Östra Tollstad o. Sya 54. D. 1860 132.

N. egde ej någon större begåfning som präst, men var en plikttrogen man med ett stilla och mildt väsen.

5142. Johan Vannstedt. F. i Högby (V. Skrukeby) 1804 146; fad. Jöns Åström, smed. Prv. 30. Kommin. i Kärna 49; kyrkoherde i Fornåsa o. Lönsås 63. D. 1876 82.

Var en anspråkslös man. Sthr.

5143. Rudolf Silvius. F. i Skeninge 1808 248; fad. Gustaf Fredrik, handlande. Kameralex. 28. Regementsskrifvare vid Uppl. reg. 31; tillika v. auditör 32. D. 1839 39.

5144. Johan Hanell [Hanelius]. F. i Pelarne 1809 73; fad. Hans Persson, bonde. Prv. 35. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Skedevi 48; tj:fri för blindhet o. bosatt på Ramfall i Torpa 49. D. där 1871 297.

H. var en ganska kunnig man och väl rustad för sitt kall, men blef i följd af ögonsjukdom snart alldeles urståndsatt att tjänstgöra. S.

5145. Johan Vilhelm Hallman. F. 1808 239; fad. inspektor i Vinnerstad. Hofr.-ex. 32. V. hhöfd.; rådman i Vadstena 37; tillika notarius publikus samt stadsnotarie 58. D. å Vadstena hospital 1864 49.

5146. Carl Johan Mosén. F. trol. i Östra Eneby 1810 122; fad. bruksinspektör. Bruksförvaltare i Grangärde, Kopparb. län, sed. på Hult i Kvillinge, slutl. å Flögfors, Örebro län. D. där 1883 154.

5147. Johan Adolf Bergström. F. i Linköping 1806 3010; fad. Anders, byggmästare. Prv. 31. Lärare vid Bleumerska skolan i Skärkind 42; kyrkoherde i Loftahammar 55, i Å 64. D. i Söderköping 1886 52.

Verkade mycket godt både som präst och kommunalman; hade ett utprägladt ordningssinne, var bestämd i sina åsikter, plikttrogen och rattrådig; fryntlig, godmodig och särdeles gästfri. »Hade kyrkoh. B., ej i sin prädikan, men i hela sin tjänstgöring, sagt amen något förr, så hade nog hans minne i Å blifvit ännu mera oblandadt ljust och aktningsbjudande.» Sthr.

5148. Nimrod Schmidt. F. 1807 3112; fad. Carl Göran, glasfabrikant vid Rejmyra. Medhjälpare o. korrektor vid Lundströmska boktryckeriet i Jönköping; faktor o. förest, för Erikssonska boktr. i Norrköping 31—33; utgifvare af »Vexiö-bladet» 35, af »Borås nya tidning» 35; boktryckare i Borås 35; å nyo utgifvare af »Vexiö-bladet» 38 o. boktryckare i Växjö 40. D. där 1844 136.

5149. Carl Johan Leyonmarck. F. i Sthlm 1811 266; fad. hofmarskalk. Jur.-fil. ex. D. som stud. å Långbro i Brännkyrka, Sthlms län, 1834 129-

5150. Johan Fredrik Lindén [Lindh]. F. i Norrköping 1807 165; fad. [ 434 ]bokbindare. Handlande i Norrköping. Landskanslist i Österg. län (35); kronolänsman i Östkind 38; stadsfiskal i Norrköping 41. D. där 1862 62.

5151. Axel Maurits Rosenquist. F. i Marbäck 1815 42; fad major. Pri.-ex. 30; hofr.-ex. 33. V. hhöfd. 42; e. civilnotarie i Göta hofr. 45; fiskal 48; notarie 52; häradshöfding i Sunnervikens doms., Göteb. län, 56. Riksdagsman i Andra kammaren för Lane o. Stångenäs h:d, Göteb. län, 67—69, 79—81. Bosatt i Uddevalla.

5152. Frans Teodor Noréus. F. i Norrköping 1809 127; fad. Olof, prov.-läkare, tit. professor. Fil. kand. 36; fil. doktor 36; med. kand. 45; med. lic. 50; med. doktor 52. Praktis. läkare i Norrköping 52. D. dår 1860 281.

N. sysselsatte sig företrädesvis med studier i homöopati och vidhöll under sin praktik så ihärdigt denna metod, att man nästan kan säga, att han för den offrade sitt lif. Gjorde flere lyckliga kurer. Var en genialisk, älsklig och vänfast man. Hans biografi utgafs af d:r Liedbeck 1860.

5153. Erik Vilhelm Hesselman. F. i Norrköping 1806 18; fad. Erik, pappersfabrikör. Kameralex. 28. Landskontorist i Österg. län 31; kronomagasinsförvaltare i Linköping 33; tillika slottsbokhållare 38. Bosatt i Linköping, sed. å Köpetorp i S:t Lars. D. i Sthlm 1853 2612.