Hoppa till innehållet

Båtseglareordbok/Företal

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Båtseglareordbok
Båtseglareordbok
av Carl Edvard Smith
A  →


Företal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö


Företal.[redigera]

Allt sedan C. M. Ekbohrns år 1840 författade nautiska ordbok utgick ur bokhandeln har något liknande arbete på svenska språket icke funnits tillgängligt för dem som behöfva förklaring öfver sjötermer. Många sådana finnas visserligen mycket väl förklarade i Nordisk Familjebok, men då denna ju icke är afsedd särskildt såsom sjöordbok och ännu mindre särskildt för båtseglaren, så saknas der naturligtvis många för honom vigtiga ord och termer.

Ehuru således våra båtseglare ingenstädes, om icke muntligt och då merändels mycket godtyckligt, kunna få förklaring öfver de för dem vigtigaste sjötermerna, så användas dessa dock oundvikligen i all literatur som berör båtsegling, och detta åstadkommer mången gång villrådighet och missförstånd, kanske icke så mycket af de bland yrkesjömännen vanliga termerna men snarare af de uttryck som på senare åren uppkommit och vunnit burskap inom vår seglingsliteratur.

En ordbok för båtseglare anses derföre af många höra till de ofta omtalade »länge kända behofven», och ett af dessa skulle således nu efter bästa förmåga lindras genom den bok som härmed anförtros åt våra svenska båtseglares benägna öfverseende. Detta sistnämnda påräknas särskildt för det förhållandet att jag tagit mig friheten att der och hvar inflicka några välmenta råd, men skulle arbetet endast innehållit ordförklaringar så hade det blifvit mycket tråkigt äfven för

författaren.