Båtseglareordbok/N

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  M
Båtseglareordbok
av Carl Edvard Smith
O  →


Företal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö


N[redigera]

Nacka ett garn är att kapa det till hälften eller så mycket att det lätt afslites. Det brukas mycket, när man i en trång hamn går till segels och vill i ett ögonblick kunna hafva sina försegel genast tillsatta, att man hissar dem beslagna med nackade garn, som springa af när man rycker i skoten.

Nagel kallas såväl en smäckrare bult, helst om den är nitad (nitnagel), som äfven en kort och stark pinne af jern eller trä afsedd att belägga på (beläggningsnagel) och merändels insatt i rad med flere andra i en s. k.

nagelbänk såsom på de understa figurerna vid ordet beläggning, eller såsom på vidstående figur, som visar nagelbänkar af jern vid en mastfisk.

Naja är att fästa någonting med flere slag af garn eller lina; man najar t. ex. upp en handduk till torkning och man najar äfven fast på toppen ett fallblock för ett extra segel eller dylikt.

Nakterhus var fordom ett litet fristående skåp i hvilket styrkompassen jemte en lampa för densammas belysning om natten (deraf namnet, från Nacht) placerades, men numera kallas äfven andra anordningar för styrkompassens uppställning nakterhus.

Natta kallar man det då man i mycket varmt väder allt som oftast fuktar däcket på det att det ej må taga skada af värmen.

Navigation är den vetenskap som har till mål att bestämma såväl hvar fartyget befinner sig som äfven huru man bör sätta sin kurs för att komma till ett gifvet ställe, och den praktiska tillämpningen af denna vetenskap är att

navigera.

Nedhalare är nästan nödvändig att hafva på hvarje segel som icke med full säkerhet löper ned af sig sjelft när fallet lossas, helst om man icke kommer åt att taga med händerna direkt i seglet.

Nock kallas den yttre ändan af ett rundhullt, såsom gaffel eller bom, och i synnerhet den del af detta som räcker utanför seglet. I forna tider ansågs det gentilt att hafva sådana öfverskjutande nockar, men numera är det förståndiga modet rådande att intet rundhult får vara en enda centimeter längre än alldeles nödvändigt för seglens sträckning.

Nockbändsel, den smäckra lina som inskuren flera slag tjenar till att sträcka ut seglet på nocken.

Nollkrysspant eller nollspant är egentligen det som innehåller den största arean af alla spanten i fartyget, men i allmänhet brukar man anse att nollkrysspantet sitter der fartyget har sin största bredd. Namnet har kommit deraf att man brukar beteckna detta spant med ett kryss tvärs öfver en nolla.

Norrsken, som ofta brukar förekomma på eftersommaren, anses af många sjömän bebåda stadigt vackert väder, men det torde vara rådligast att inte lita på det.

Nåt kallas i allmänhet hvarje gräns emellan två bredvid hvarandra varande pjeser af samma slag, såsom emellan två plankor i däck eller bordläggning, två dukar i ett segel o. s. v.

Näsan på en båt är det öfversta, yttersta hörnet af förstäfven.

Nödsignal vid dager är flaggen hissad upp och ned eller i schau (se detta ord), i mörker starka ljussken såsom af fyrverkeripjeser, bloss och dylikt, samt både dag och natt skott med omkring en minuts mellantider, raketer och i allmänhet hvad helst eljest som kan ådraga sig uppmärksamhet.

Nöthår begagnas ofta till tätning i lannen på klinkbygda allmogebåtar, och har dervid den fördelen att det ej ruttnar.